Dato for udgivelse
06 Mar 2012 14:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2012 14:12
SKM-nummer
SKM2012.141.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-225469
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Parcelhusreglen, nærføringserstatning, ekspropriationslignende vilkår, ekspropriationsvilje
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at fortjeneste, der indvindes ved modtagelse af nærføringserstatning i forbindelse med opgradering af højspændingskabel Kassø-Tjele, vil være skattefri for spørger, da ejendommen er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven § 8 (beboelse).

Hjemmel

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 afsnit C.H.2.1.15.1

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at en eventuel fortjeneste, der indvindes ved modtagelse af nærføringserstatning på grundbeløb samt xx kr. på stuehuset på ejendommen ..vej vil kunne være skattefri, idet ejendommen er vurderet og anvendes som en beboelsesejendom?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at en eventuel fortjeneste, der indvindes ved modtagelse af nærføringserstatning på driftsbygninger på xx kr. vil være skattefri, idet ejendommen er vurderet og anvendes som en beboelsesejendom?
  3. Kan Skatterådet bekræfte, at en eventuel fortjeneste, der indvindes ved modtagelse af erstatning i forbindelse med deklarationsareal xx kr., vil være skattefri, idet ejendommen er vurderet og anvendes som en beboelsesejendom?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer ejendommen ...vej. Ejendommen er på 3,6661 ha og er vurderet som en beboelsesejendom og anvendes som en beboelsesejendom.

Spørger har kvæg, men er ikke momsregistreret. Kvæget anvendes alene til afgræsning af arealerne, idet der ikke er andre anvendelsesmuligheder. Der er ikke selvangivet resultat af virksomhed.

Ifølge Miljøministeriet er der givet VVM tilladelse til etablering af ny 400 kV højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Det er et elselskab der skal føre ledning fra Kassø - Tjele.

Af tilladelsen fremgår, at Miljøcenter Odense har udstedt kommuneplantillæg til de gældende kommuneplaner i Vejle kommune, Billund kommune, Vejen kommune, Haderslev kommune, Tønder kommune og Aabenraa kommune.

Den 28. januar 2011 er tilladelse til opgradering af Kassø-Tjele 400 kV-forbindelse givet fra Energi- og Klimaministeriet.

Spørgers ejendom er beliggende i et område, der ligger inden for reglerne for at kunne opnå nærføringserstatning.

Der er fremsendt tilbud om nærføringserstatning på i alt xx kr.

Tilbuddet er ikke accepteret.

Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Elselskabet har indgået aftale om standardiserede principper og takster for erstatning for elanlæg, der anbringes på eller i landbrugsjord. Aftalen "Elanlæg på landbrugsjord" (Landsaftalen) indeholder bl.a. følgende punkter, hvor der aftalt erstatning bl.a:

Pkt. 4.2 Grundbeløb

Pkt. 4.5 Erstatning for deklarationsareal

Pkt. 4.7 Køb af ejendomme berørt af anlægget.

Pkt. 4.8 Erstatning for luftledningsanlæg nær boliger (nærføringserstatninger)

Pkt. 4.9 Erstatning for luftledningsanlæg nær driftsbygninger (nærføringserstatning).

Vedrørende pkt. 4.7: Elskabet tilbyder at købe hele ejendommen, hvis den ligger nærmere end 80 m fra stuehus.

Alternativt kan man få nærføringserstatning. Når boligen ligger nærmere end 80 m fra stuehus tilbydes individuelt forhandlet erstatning på mellem 50 % og 75 % af boligens handelsværdi.

Højspændingsanlæg har en forventet levetid på 40 år.

XX kommune har ved mail af afgivet følgende udtalelse:

"Ved brev er der forespurgt, om der fra ejendommen ..vej kan foretages udstykning til selvstændig bebyggelse. Erklæringen ønskes af hensyn til ejendomsavancebeskatningslovens bestemmelser i forbindelse med salg af ejendommen.

Udtalelse

Det skal i den anledning meddeles, at XX Kommune ikke vil være sindet at meddele landzonetilladelse til udstykning af ejendommen med henblik på opførelse af selvstændig bebyggelse.

Begrundelse

Som begrundelse for udtalelsen skal det oplyses, at ejendommen er beliggende i landzone, og at der kræves landzonetilladelse til udstykning af en grund til selvstændig bebyggelse.

I henhold til Kommuneplanen er ejendommen beliggende i det åbne land, og den indgår ikke i en landsby eller sammenhængende bebyggelse.

I henhold til Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration bør der kun meddeles landzonetilladelse til udstykning og opførelse af nye boliger i det åbne land, når et byggeri ikke med rimelighed kan henvises til et planlagt område.

Såfremt der ønskes en egentlig afgørelse, skal der indsendes en ansøgning til XX Kommune. Kommunen vil herefter træffe en afgørelse. Denne afgørelse vil du eventuelt kunne klage over til Naturklagenævnet."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Da Spørger med familie beboer ejendommens stuehus, vil et eventuelt salg kunne ske uden skat efter EBL § 8, stk. 1, når der ikke kan udstykkes til selvstændig bebyggelse.

Vi mener således, at spørgsmål 1 skal besvares med: Ja

Vi mener, at selvom der tilbydes en erstatning til en driftsbygning, vil erstatningen ikke være skattepligtig, idet ejendommen er vurderet og anvendes som en beboelsesejendom.

Vi mener således, at spørgsmål 2 skal besvares med: Ja

Da ejendommen er vurderet og anvendes som en beboelsesejendom, anser vi deklarationserstatning som en rådighedsindskrænkning, som vil være omfattet af EBL § 8, stk. 1, hvilket efter vores opfattelse betyder, at erstatningen må betragtes som skattefri.

Vi mener således, at spørgsmål 3 skal besvares med: Ja

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Efter § 1 i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Efter EBL § 8 skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke. Med hensyn til en- og tofamilieshuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt

1.   ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m² eller

2.   der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse eller

3.   udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Praksis

En modtagen erstatning skal som udgangspunkt behandles som det tab, erstatningen ydes for.

Erstatninger for varige skader eller andre varige rådighedsindskrænkninger på fast ejendom sidestilles som udgangspunkt med afståelse af fast ejendom ved anvendelsen af reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Når der er tale om modtagelse af en erstatning vedrørende en- og tofamilieshus mv., der kan afstås skattefrit efter EBL § 8 eller stuehuse med tilhørende grund og have eller ejerboliger, der kan afstås skattefrit efter EBL § 9, gælder de generelle regler for beskatning af fortjeneste ved afståelse af disse ejendomme i EBL §§ 8 og 9.

Det er kun erstatninger for afståelse af fast ejendom, der er fritaget for beskatning efter reglerne i EBL, herunder erstatninger for afståelse af en varig middelbar rettighed, en servitut m.v. samt ulempeerstatninger for værdiforringelser på tilstødende ejendom eller restejendom.

Erstatning for driftstab, afgrødetab, flytteomkostninger, betalingsrettigheder og juridisk bistand og lign., som måtte være indeholdt i erstatningen, er ikke skattefri.

I SKM2011.846.SR har Skatterådet svaret på spørgsmål om beskatningen af for-

skellige erstatninger, der ydes efter Landsaftalen om elanlæg på landbrugsjord

Skatterådet bekræftede bl.a., at fortjeneste indvundet ved erstatninger for nærføring og herlighedsværdi, der henføres til en ejendom omfattet af EBL §§ 8 og 9, vil være skattefrie, selv om Sikkerhedsstyrelsen ikke har givet tilladelse til ekspropriation af den konkrete ejendom.

Skatterådet har i SKM2011.694.SR bekræftet, at fortjeneste ved salg (erstatning) af en ejendom til Selskabet vil være skattefri efter EBL § 8. Der var tilbudt en købesum som alternativ til ekspropriation i forbindelse med opgradering af el-forbindelsen fra Kassø til Tjele.

Begrundelse

Spørgsmål 1

Der spørges, om Skatterådet kan bekræfte, at en eventuel fortjeneste, der indvindes ved modtagelse af nærføringserstatning på grundbeløb samt xx kr. på stuehuset på ejendommen ...vej, vil kunne være skattefri, idet ejendommen er vurderet og anvendes som en beboelsesejendom.

Ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom, og der foreligger en erklæring om, at der ikke vil blive givet tilladelse til udstykning.

Endvidere har spørger beboet ejendommen, hvorfor boligkravet er opfyldt.

Et salg af ejendommen vil derfor være omfattet af EBL § 8.

Af SKM2011.846.SR fremgår, at fortjeneste indvundet ved modtagelse af nærføringserstatning for luftledningsanlæg, der ydes til boligen på en ejendom, vil være skattefri, hvis boligen kan afstås efter EBL § 8.

Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at nærføringserstatningen skal sidestilles med en afståelsessum, da erstatningen er erstatning for en varig rådighedsindskrænkning på ejendommen.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares Ja.

Spørgsmål 2

Der spørges, om Skatterådet kan bekræfte, at en eventuel fortjeneste, der indvindes ved modtagelse af nærføringserstatning på driftsbygninger på xx kr. vil være skattefri, idet ejendommen er vurderet og anvendes som en beboelsesejendom.

Jf. svaret på spørgsmål 1, er ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom.

Et salg af ejendommen vil derfor være omfattet af EBL § 8.

Uanset det oplyste om, at der holdes kvæg til afgræsning, er det Skatteministeriets opfattelse, at der ikke drives virksomhed på ejendommen, hvorfor de tidligere driftsbygninger ikke skattemæssigt anses for driftsbygninger. Erstatningen skal derfor behandles som erstatningen for ejendommen som helhed.

Der henvises derfor til begrundelsen i spørgsmål 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares Ja.

Spørgsmål 3

Der spørges, om Skatterådet kan bekræfte, at en eventuel fortjeneste, der indvindes ved modtagelse af erstatning i forbindelse med deklarationsareal xx kr. vil være skattefri, idet ejendommen er vurderet og anvendes som en beboelsesejendom.

Jf. svaret på spørgsmål 1, er ejendommen er vurderet som en beboelsesejendom.

Et salg af ejendommen vil derfor være omfattet EBL § 8.

Idet det forudsættes, at der tinglyses en rådighedsindskrænkning på deklarationsarealet, er det Skatteministeriets opfattelse, at en eventuel fortjeneste, der indvindes ved modtagelse af erstatningen, vil være skattefri, jf. EBL § 8, stk. 1 og SKM2011.846.SR.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstillinger og begrundelser.