Dato for udgivelse
28 Feb 2012 12:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2012 10:50
SKM-nummer
SKM2012.135.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-276966
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Skat - indkomst og fradrag - tonnage
Resumé

Skatterådet bekræfter, at B ApS kan anvende reglerne om beskatning af rederivirksomhed (tonnagebeskatning) Skatteministeriet bemærker dog, at det imidlertid forudsættes, at skibenes tekniske drift i et ikke uvæsentligt omfang udføres fra Danmark. Endvidere henledes opmærksomheden på tonnageskattelovens § 10, stk. 1, hvorefter det er fastsat, at indkomst omfattes af tonnageskatteordningen, når den kan henføres til transportydelser leveret ved anvendelse af skibe, som nævnt i § 6, eller ydelser i nær tilknytning hertil. Indtægterne ved salg af arrangementspakker m.v. kan ikke omfattes af tonnageskatteordningen.

Hjemmel

Tonnageskatteloven § 1 og
Tonnageskatteloven § 6

Reference(r)

Tonnageskatteloven § 1 og
Tonnageskatteloven § 6

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit S.C.8.

Spørgsmål

Kan B ApS anvende reglerne om beskatning af rederivirksomhed (tonnagebeskatning), jf. lovbekendtgørelse nr. 965 af 19. september 2011 om beskatning af rederivirksomhed?

Svar

Ja, se dog indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

B ApS er stiftet den xxx  2011, og har til formål "at drive virksomhed med passagertrafik til søs mellem X og Y, samt de aktiviteter, der knytter sig til denne passagertrafik". Regnskabsåret følger kalenderåret, og første regnskabsår er fra xxx 2011 til 31. december 2011.

Selskabet driver rute- og chartersejlads med færgen M/S C. M/S C ejes af A AB, sejler under svensk flag og er udchartret på bare-boat basis til B ApS. M/S C er på 298 GT/106 NT.

B ApS blev stiftet i tilknytning til overtagelse af ruten X-Y fra E og indchartring af M/S C, der også tidligere (i regi af E ApS) har besejlet ruten X-Y.

Ved kontrakt (virksomhedsoverdragelsesaftale) mellem E ApS og B ApS er sejlrettigheder og andre kommercielle forhold i relation til ruten overgået til B ApS. M/S C  er i henhold til samme kontrakt overdraget til  B ApS´ moderselskab, A AB, som herefter har udchartret M/S C til B ApS til sejlands på ruten.

Spørgers repræsentant har oplyst, at der ikke er forretningsmæssige eller ejermæssige forbindelser mellem E ApS og A AB.

Det svenske selskab, A AB er eneanpartshaver i B ApS. Det kan i denne forbindelse oplyses, at A AB direkte eller indirekte ejer andele i andre danske selskaber.

B ApS har fast kontorsted i Danmark, hvorfra selskabets aktiviteter planlægges og afvikles. Direktionen består af 2 direktører. Den adm. Direktør er svensk og tillige adm. Direktør i A AB. Bestyrelsen og den adm. Direktør er alle bosat i Sverige, mens den kommercielle direktør er bosat i Danmark.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med den administrerende direktør. Selskabet tegnes endvidere for beløb, der ikke overstiger DKK ....., af den administrerende direktør.

Aktiviteter:

B ApS driver rutesejlads mellem X og Y med M/S C og i begrænset omfang med indchartret tonnage. Ruten er sæsonbetonet med primær sejlads i månederne maj-september. Besætningen på M/S C er dels dansk (ansat i B ApS), dels svensk (ansat i A AB og udlejet til B ApS). Personale beskæftiget med salg, booking, indkøb og økonomi er alle ansat i det danske selskab og arbejder på selskabets kontor i Danmark.

I begrænset omfang udfører M/S C sejlads for sluttede selskaber til andre destinationer.

Under sejladsen foregår der kiosksalg ombord på M/S C.

I tilknytning til selve transporten tilbyder B ApS salg af arrangements-pakker, dvs. ud over transporten betaler kunden for en eller flere tilknyttede aktiviteter. B ApS afregner med leverandørerne af disse ydelser.

Alle kommercielle aktiviteter, der vedrører skibet og dets sejladser tilrettelægges og regnskabsføres i B ApS.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers repræsentants opfattelse, at spørger kan anvende reglerne om beskatning af rederivirksomhed (tonnagebeskatning), jf. lovbekendtgørelse nr. 965 af 19. september 2011 om beskatning af rederivirksomhed.

Repræsentanten har supplerende oplyst, at planlægning af sejlplan, nye produkter og andre kommercielle tiltag samt den økonomiske styring sker fra selskabets kontor i Danmark i tæt samarbejde mellem den administrerende direktør, den kommercielle direktør og selskabets økonomichef.

I de tilfælde, hvor disse eller andre aktiviteter skal forelægges for bestyrelsen sker dette på de ordinære bestyrelsesmøder (evt. ekstraordinære bestyrelsesmøder), som ligeledes afholdes i Danmark.

De daglige (operationelle) forretningsmæssige aktiviteter, der f.eks. omfatter proviantering, bemanding og vedligeholdelse af tonnagen, sker ligeledes med udgangspunkt i selskabets kontor i Danmark i samarbejde mellem 3 førnævnte personer. I den udstrækning at selskabet ikke selv besidder den fornødne tekniske ekspertise benyttes eksterne konsulenter/rådgivere rekvireret af selskabet. Leverandører vælges ud fra forretningsmæssige overvejelser, og leverandørerne kan have hjemsted såvel i Danmark som i udlandet.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Efter tonnageskattelovens § 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 965 af 19. september 2011, kan selskaber m.v., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 6, og som udøver rederivirksomhed som omhandlet i § 6, vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af rederivirksomheden efter bestemmelserne i denne lov (tonnagebeskatning).

Rederier, som opfylder betingelserne i § 1, og som anvender skibe, som efter §§ 6-8 kan omfattes af loven, kan vælge tonnagebeskatning fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne herfor er opfyldt. Valg eller fravalg af tonnagebeskatning er bindende for rederiet i en periode på 10 år regnet fra begyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kan vælges, jf. § 2.

Når tonnageskatteordningen anvendes, skal samtlige skibe og andre aktiver, som opfylder betingelserne for tonnagebeskatning, indgå i tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 2, stk. 3.

Spørgers repræsentant har oplyst, at spørger, B ApS er stiftet den xxx 2011, og at selskabets første regnskabsår løber fra xxx til 31. december 2011.

Det er videre oplyst, at bestyrelsen og den adm. direktør i B ApS alle er bosat i Sverige, mens den kommercielle direktør er bosat i Danmark, men bestyrelsesmøder afholdes i Danmark, ligesom selskabet har fast kontorsted i Danmark, hvorfra selskabets aktiviteter planlægges og afvikles.

Skatteministeriet skal hertil bemærke, at det bindende svar forudsætter, at direktions- og bestyrelsesmøder m.v. således rent faktisk afholdes i Danmark, og at selskabets ledelse således er i Danmark.

Det bemærkes videre, at selskabet fra E ApS har overtaget ruten mellem X-Y med skibet M/S C.

Skibet, M/S C, har en størrelse på GT (Gross tonnage) 298/106 NT, og skibet anvendes til rute- og chartersejlads mellem X-Y.

Skibet ejes af A AB, og sejler under svensk flag og er indchartreret på bare-boat basis til B ApS.

Det af spørgers repræsentant oplyste om, at A AB hverken direkte eller indirekte ejer andele i andre danske selskaber, lægges til grund for besvarelsen. Selskabet B ApS forudsættes således ikke koncernforbundet med selskaber m.v., der eventuelt har kunnet foretage valg eller fravalg af tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens §§ 3 og 4.

Det er en betingelse for tonnagebeskatningen, jf. tonnageskattelovens § 6, stk. 1, 2. pkt. at skibene strategisk og forretningsmæssigt drives fra Danmark.

Der kan herved henvises til SKATs Ligningsvejledningen 2011-2, S.C.8.2.3.1 "Strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark", og hvoraf det fremgår, at Begrebet "strategisk og forretningsmæssig drift" relaterer sig i tonnageskatteordningen til driften af skibe.

De elementer, der kan indgå i bedømmelsen, er for de strategiske funktioners vedkommende bl.a., om rederiets hovedsæde og øverste ledelse er placeret i Danmark, og om strategiske beslutninger tages i Danmark, f. eks. beslutninger om indgåelse af store kontrakter, beslutninger om køb og salg af skibe og beslutninger om indgåelse af strategiske alliancer.

Endvidere vil en række elementer på det forretningsmæssige/operationelle plan indgå i bedømmelsen. Det drejer sig f. eks. om tilrettelæggelsen af skibenes sejlplaner, indgåelse af fragtaftaler, proviantering af skibene, bemanding, skibenes rent tekniske drift og vedligeholdelse, tilstedeværelsen af støttefaciliteter i Danmark etc.

Det er ikke et krav, at enhver af de ovennævnte funktioner for hvert enkelt skibs vedkommende vil skulle foretages fra Danmark. Kravet vil være, at det enkelte skib i tilstrækkeligt omfang opfylder betingelserne, og at den strategiske og forretningsmæssige drift af flåden som helhed ud fra en samlet vurdering foretages fra Danmark.

Spørgers repræsentant har oplyst, at der anvendes eksterne leverandører og "i den udstrækning at selskabet ikke selv besidder den fornødne teknisk ekspertise benyttes eksterne konsulenter/rådgivere rekvireret af selskabet", og at "leverandørerne kan have hjemsted såvel i Danmark som udlandet". Skatteministeriet skal bemærke, at det imidlertid forudsættes, at skibenes tekniske drift i et ikke uvæsentligt omfang udføres fra Danmark.

På baggrund af det af repræsentanten i øvrigt oplyste om personalefordelingen, selskabets ledelse, fordeling af opgaver og funktioner m.v. finder Skatteministeriet, at skibet efter en konkret vurdering kan anses for i tilstrækkeligt omfang at blive drevet strategisk og forretningsmæssigt fra Danmark.

Derudover fremgår det af tonnageskattelovens § 6, stk. 1, at der skal være tale om erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer med skibe ejet af rederiet, skibe som lejes uden besætning (bareboat-charter) og/eller skibe, som lejes med besætning (time-charter).

Skatteministeriet finder efter det oplyste, at den transportydelse, som skibet skal anvendes til, vil kunne omfattes af tonnageskatteloven.

Repræsentanten har dog oplyst, at selskabet tilbyder salg af arrangementspakker, sejlads for sluttede selskaber m.v. Skatteministeriet henleder opmærksomheden på tonnageskattelovens § 10, stk. 1, hvorefter det er fastsat, at indkomst omfattes af tonnageskatteordningen, når den kan henføres til transportydelser leveret ved anvendelse af skibe, som nævnt i § 6, eller ydelser i nær tilknytning hertil. Indtægterne ved salg af arrangementspakkerne kan ikke omfattes af tonnageskatteordningen, eftersom der ikke er tale om salg af varer til forbrug om bord, jf. tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 5. Endvidere henvises til tonnageskattelovens § 8, hvorefter indkomst ved sports-, udflugts- og fritidsformål m.v. ikke kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Efter tonnageskattelovens § 9 skal rederier, som oppebærer indkomst omfattet af tonnageskatteordningen, og som samtidig oppebærer anden indkomst, opgøre tonnagebeskattet indkomst og anden indkomst hver for sig, og selskabets øvrige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. § 10, stk. 3.

Med denne bemærkning er det Skatteministeriets opfattelse, at dele af ovennævnte virksomhed vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, jf. tonnangeskattelovens § 6, og som følge heraf vil selskabet have mulighed for at indtræde i tonnageskatteordningen, forudsat lovens øvrige betingelser er opfyldt. Selskabet kan omfattes af tonnageskatteordningen fra begyndelsen af indkomståret 2011, som er xxx 2011.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet bevares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse)."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.