Dato for udgivelse
28 feb 2012 12:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2012 10:41
SKM-nummer
SKM2012.134.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-284694
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Skat - indkomst og fradrag - selskaber
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tilskud fra A til datterselskabet B A/S til dækning af påregneligt værditab på ejendomsinvesteringer vil være skattefrit i henhold til selskabsskattelovens § 31 D. Det er oplyst, at tilskuddet vil blive ydet fra A, der er sambeskattet med B A/S. A er efter det oplyste skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr. ..., og moderselskab for B A/S, som det ejer 100 %. I henhold til selskabsskattelovens § 31, er A og B A/S således sambeskattede.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 31 D

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31 D

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit S.D.4.1.4 (Skattefrie tilskud)

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at tilskud fra A til datterselskabet B A/S til dækning af påregneligt værditab på ejendomsinvesteringer vil være skattefrit i henhold til selskabsskattelovens § 31 D?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

B A/S er 100 % ejet datterselskab af og indgår i sambeskatning med A, der er en skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr....

B A/S er primært engageret inden for byggeriet.

Nogle af B A/S´ aktiviteter består i restaureringer af erhvervede ejendomme, som ikke giver sig udslag i tilsvarende forøgelse af markedsværdien af de pågældende ejendomme eller i nyopførelse af ejendomme, hvor opførelsesomkostningerne m.v. overstiger markedsværdien af de pågældende ejendomme.

De investeringer B A/S foretager kan enten være med henblik på fortsat besiddelse i B A/S eller i sjældnere tilfælde med henblik på afhændelse.

I de tilfælde, hvor der er en forskel mellem markedsværdien og investeringen, foretager A et kapitalindskud i B A/S til dækning af den nedskrivning af investeringen, som udgør forskellen mellem en skønnet markedsværdi og den samlede investering.

Sådanne kapitalindskud kan enten ske i form af forhøjelse af aktiekapitalen eller i form af tilskud uden forhøjelse af aktiekapitalen.

De af anmodningen omfattede tilskud vil være rene tilskud uden forhøjelse af aktiekapitalen i B A/S.

Regnskabsmæssigt vil nedskrivningen af investeringen til markedsværdien blive indregnet i resultatopgørelsen. I tilfælde, hvor kapitalindskuddet sker i form af tilskud, kan dette tilskud regnskabsmæssigt enten blive indregnet direkte over egenkapitalen eller indregnet over resultatopgørelsen. B A/S vurderer, at det giver det mest retvisende billede af transaktionerne, hvis det modsvarende tilskud ligeledes indregnes over resultatopgørelsen, således at nedskrivningen ikke belaster resultatopgørelsen. Dette er tiltrådt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er repræsentantens vurdering, at de omhandlede tilskud til B A/S vil være skattefri i henhold til selskabsskattelovens § 31 D, da A og B A/S er koncernforbundne, og da A ikke har fradragsret for de omhandlede tilskud. Dette gælder uanset den regnskabsmæssige behandling heraf.

Om tilskudsbegrebet fremgår af forarbejderne til selskabsskattelovens § 31 D følgende:

"Udtrykket tilskud omfatter ikke de tilfælde, hvor der er tale om en armslængde-aflønning af det andet selskab. Et "markedsføringstilskud" vil eksempelvis ikke være omfattet af be­stemmelsen, hvis "markedsføringstilskuddet" ville være aftalt mellem uafhængige parter. Tilsvarende finder bestemmelsen ikke anvendelse på "tilskud", der ydes som en (arms­længde) betaling for en modydelse. Det er således kun de "rene" tilskud, der omfattes af skattefriheden. 

 Ved transaktioner omfattet af ligningslovens § 2 mellem koncernforbundne parter skal priser og vilkår altid bedømmes og beskattes i forhold til armslængde-princippet. Det er først, når alle transaktioner er bedømt i forhold til armslængde-princippet og eventuelle transfer pricing korrektioner er foretaget, at yderligere ydelser mellem parterne kan anses for at være tilskud."

I selskabsskattelovens § 31 D er de af bestemmelsen omfattede tilskud dermed afgrænset, således at de udgør formueoverførsler, der ikke har karakter af en armslængde-aflønning af det modtagende selskab for leverede modydelser.

I den konkrete situation tilsigter tilskuddet at dække det værditab, som B A/S lider ved tabsgivende investeringer, hvilket ikke har karakter af en sådan modydelse, som forudsat i forarbejderne til selskabsskattelovens § 31 D.

Det er således repræsentantens vurdering, at der ikke er tale om betaling for en modydelse, men derimod dækning af et påregneligt værditab.

De omhandlede tilskud er derfor skattefri i henhold til selskabsskattelovens § 31 D.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at tilskud fra A til datterselskabet B A/S til dækning af påregneligt værditab på ejendomsinvesteringer vil være skattefrit i henhold til selskabsskattelovens § 31 D.

Selskabsskattelovens § 31 D lyder:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregner selskaber og foreninger m.v. ikke tilskud fra koncernforbundne selskaber eller foreninger m.v., jf. § 31 C. Dette gælder dog kun, hvis tilskudsyderen direkte eller indirekte er moderselskab for tilskudsmodtageren, eller hvis tilskudsyderen og tilskudsmodtageren har fælles direkte eller indirekte moderselskab (søsterselskaber). Ved tilskud mellem to selskaber (søsterselskaber) med fælles direkte eller indirekte moderselskab finder 1. pkt. kun anvendelse, hvis det fælles moderselskab kan modtage skattefrit udbytte fra tilskudsyderen. Hvis det fælles moderselskab kun ejer tilskudsyderen indirekte, skal betingelserne være opfyldt i hvert ejerled. Hvis det fælles moderselskab eller mellemliggende ejerled er udenlandske, skal de være omfattet af direktiv 90/435/EØF eller opfylde betingelserne for frafald eller nedsættelse af udbyttebeskatningen efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland.

        Stk. 2.      Stk. 1 omfatter ikke udbytteudlodninger.

        Stk. 3.      Selskaber, der yder tilskud til koncernforbundne selskaber, jf. § 31 C, har i ingen tilfælde fradrag for tilskuddet.

        Stk. 4.      Tilskudsyderen og -modtageren skal være selskaber og foreninger m.v., der sambeskattes efter § 31, eller selskaber og foreninger m.v., der sambeskattes eller ville kunne sambeskattes efter § 31 A. Tilskudsyderen kan ikke være et investeringsselskab efter aktieavancebeskatningslovens regler.

        Stk. 5.      Uanset stk. 1 medregnes koncerntilskud ved indkomstopgørelsen, hvis et udenlandsk koncernforbundet selskab har fradrag for koncerntilskuddet efter udenlandske skatteregler.

        Stk. 6                   Det anses ikke for at være et skattepligtigt tilskud til mellemholdingselskabet, når beløb, der anses for modtaget af aktionæren efter aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3 eller § 4 B, stk. 2, ikke udloddes til aktionæren."

Det oplyses at tilskuddet vil blive ydet fra A, der er sambeskattet med B A/S. A er efter det oplyste skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr...., og moderselskab for B A/S, som det ejer 100 %. I henhold til selskabsskattelovens § 31, er A og B A/S således sambeskattede.

B A/S vil som følge heraf opfylde betingelsen for efter selskabsskattelovens § 31 D, stk. 1, at kunne modtage skattefrit tilskud fra A.

Spørger oplyser, at tilskuddet ydes fra moderselskabet i form af midler til dækning af udgifter i B A/S - uden nogen form for modydelse.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares "Ja".

Skatteministeriet skal herved henlede opmærksomheden på bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31 D, stk. 3, hvorefter selskaber, der yder tilskud til koncernforbundne selskaber, jf. § 31 C, i ingen tilfælde har fradrag for tilskuddet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.