Dato for udgivelse
28 Feb 2012 15:40
Til
virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven mv.
Sagsnummer
12-055371
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Skatteministeren har den 28. februar 2012 fremsat lovforslag L 94 om ændring af registreringsafgiftsloven


Skatteministeren har den 28. februar 2012 fremsat lovforslag L 94 om ændring af registreringsafgiftsloven.

Ifølge lovforslaget har loven virkning for køretøjer, der anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret den 28. februar 2012 eller senere. 

Formål

Registreringsafgiften af et køretøj beregnes som udgangspunkt på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet - dvs. den pris som en uafhængig køber betaler. 

Det foreslås nu, at den afgiftspligtige værdi vedrørende registreringsafgiften bliver værnet yderligere i forhold til de gældende bestemmelser. Der stilles forslag om

  1. at den afgiftspligtige værdi som minimum skal være den pris, der er betalt for køretøjet.

  2. at forhandlere og leasingvirksomheder anses som bruger.

  3. at interesseforbundne virksomheder skal kunne godtgøre, at de køretøjer, de handler indbyrdes, i et ikke uvæsentligt omfang er blevet handlet til lignende priser mellem uafhængige parter. Tilsvarende gælder ved handel mellem nærtstående.

  4. at der skal ske offentliggørelse af afgiftsgrundlag for alle afgiftsberigtigede køretøjer, og af identiteten af den, der anmelder køretøjet til afgiftsberigtigelse, hvis den pågældende er en registreret virksomhed.

Formålet med disse forslag er, at leasingselskaber ikke skal kunne afgiftsberigtige køretøjer til mindstebeskatningsprisen, at fjerne den anvendelse af demobiler, der i dag foregår for at bringe afgiftsgrundlaget ned til mindstebeskatningsprisen og at modvirke brug af markedsmæssigt urigtige priser ved handler mellem interesseforbundne virksomheder.

Ad 1 - afgiftspligtig værdi

Det foreslås, at den afgiftspligtige værdi for et køretøj aldrig kan være lavere end den pris, som den, der afgiftsberigtiger køretøjet, har betalt for det. 

Ad 2 - bruger

Det foreslås, at der fremover ved afgiftsberigtigelse af et køretøj ikke skelnes mellem bruger og slutbruger. Dermed anses forhandlere, der udtager et køretøj til eget brug, og en leasingvirksomhed der erhverver et køretøj med henblik på leasing, som bruger på lige fod med alle andre. 

Registreringsafgiften af køretøjer, der købes af leasingselskaber, og køretøjer, der af forhandlere udtages til eget brug, skal beregnes på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Det indebærer, at den hidtidige praksis for værdiansættelse af disse køretøjer til en lavere pris end køretøjets almindelige pris, bortfalder.

Ad 3 - interesseforbunde parter og nærtstående

Interesseforbundne parter er f.eks. virksomheder med samme ejerkreds. Sådanne interesseforbundne virksomheder skal kunne dokumentere, at den pris, der handles til, faktisk er køretøjets almindelige pris.

Registrerede virksomheder, der afgiftsberigtiger køretøjer til eget brug, f.eks. med henblik på videreudlejning eller til demonstrationsbrug, skal anvende samme grundlag for beregning af afgiften, som ved almindeligt videresalg. Dette indebærer, at leasingvirksomheder, der erhverver et køretøj, der skal afgiftsberigtiges, vil være at anse som slutbruger. Og det indebærer, at en forhandler, der udtager en bil til eget brug, f.eks. til demonstration for kunder, vil skulle  afgiftsberigtige køretøjet efter den almindelige pris for køretøjet ved salg til bruger her i landet.

Der stilles særlige krav til dokumentation af afgiftsgrundlaget for et køretøj, der er handlet mellem interesseforbundne virksomheder eller nærtstående. Disse skal kunne godtgøre, at der er handlet til en pris, der afspejler køretøjers almindelige pris ved salg til bruger her i landet, inkl. moms. 

 Ad 4 - Offentliggørelse

Ved afgiftsberigtigelse af et køretøj offentliggør told- og skatteforvaltningen afgiftsgrundlaget på internettet.

For hvert køretøj offentliggøres:

1) Stelnummer.

2) De oplysninger om køretøjet, der anmeldes til told- og skatteforvaltningen til brug for opgørelse af registreringsafgiften af køretøjet.

3) Det af told- og skatteforvaltningen opgjorte afgiftsgrundlag.

4) Eventuel ændring af afgiftsgrundlaget i forhold til det anmeldte afgiftsgrundlag.

5) Anmelderens identitet, hvis anmeldelse er foretaget af en virksomhed, der er registreret i told- og skatteforvaltningen efter registreringsafgiftsloven.

SKAT offentliggør afgiftsgrundlaget for hver enkelt køretøj  i forbindelse med afgiftsberigtigelsen. Hermed bliver der fuld offentlighed om prissætningen af køretøjer på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen.

SKAT oplyser, hvem der har anmeldt køretøjet til registrering samt afgiftsgrundlaget, men kun i tilfælde, hvor anmelderen er en virksomhed, der er registreret hos SKAT efter registreringsafgiftsloven.

Afgiftsgrundlaget er køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet, indbefattet merværdiafgift, men uden registreringsafgift.

Offentliggørelsen sker i umiddelbar forbindelse med, at køretøjet anmeldes til betaling af registreringsafgift.

Offentliggørelsen vil først finde sted, når det nye Digitale Motor Register er sat i drift og efterfølgende tilrettet med lovforslagets ændringer. Det forventes at kunne ske i løbet af efteråret 2012. 

Ikrafttræden

Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Loven har virkning fra dagen for lovforslagets fremsættelse. 

Det betyder, at loven har virkning for køretøjer, der anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret den 28. februar 2012 eller senere.

Anmeldelser, der er modtaget før den 28. februar 2012, behandles efter de hidtidige regler.

Loven kan imidlertid ikke håndhæves, før loven er trådt i kraft. Derfor vil anmeldelser til registrering i Køretøjsregisteret, der modtages den 28. februar 2012 eller senere, men før lovens ikrafttræden, blive ekspederet efter de gældende regler, men borgeren/virksomheden vil blive oplyst om, at der vil kunne ske en efterregulering af registreringsafgiften senere, hvis Folketinget vedtager loven.

Anmeldelser, der modtages efter lovens ikrafttræden, vil, hvis Folketinget vedtager loven, blive behandlet efter de til den tid gældende regler.

Overgangsordning

Der etableres en overgangsordning for køretøjer, hvorom der er indgået skriftlig aftale om køb med slutbruger eller skriftlig aftale om leasing med leasingtager senest den 27. februar 2012. Disse køretøjer kan afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 8, hvis køretøjet anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret senest den 31. juli 2012.

Indsendelse af dokumentation mv.

Dokumentation i relation til overgangsordningen skal indsendes til et af de fire motorcentre: 

Skattecenter
Høje Taastrup
Helgeshøj Alle 9
2630 Tåstrup

mail:
motorcenter.hoe
jetaastrup@skat.dk

Skattecenter
Odense
Lerchesgade 35
5000 Odense

mail:
registreringsafgift.
odense@skat.dk

Skattecenter
Århus
Lyseng Alle 1
8270 Højbjerg

mail:
Motor.aarhus@skat.dk

Skattecenter 
Aalborg
Lyngvej 2
9000 Aalborg

mail:
motorcenter.
aalborg@skat.dk

Ved afgiftsberigtigelsen af nye køretøjer efter overgangsbestemmelserne skal køretøjets certifikat være forsynet med oplysning herom (fx "afgiftsberigtigelse efter overgangsbestemmelserne") samt med henvisning til den indsendte dokumentation.

Det skal samtidig understreges, at køretøjets certifikat skal være udfyldt med alle relevante oplysninger om køretøjets standardpris eller salgspris, afgiftspligtigt udstyr, afgiftsberegning, herunder tillæg/fradrag mv., jf. certifikatets påtegning 2.