Dato for udgivelse
19 Mar 2012 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Feb 2012 07:57
SKM-nummer
SKM2012.173.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Horsens BS 150-985/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse
Overemner-emner
Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder + Momsgrundlag
Emneord
Faktura, indbetalinger, snerydning, hjemvisning
Resumé

Sagen angik skønsmæssig ansættelse i form af forhøjelser af sagsøgers skattepligtige indkomst og momstilsvar for indkomstårene 2006, 2007 og 2008. Herudover angik sagen fradrag for igangværende arbejder og erhvervsmæssig anvendelse af bil i indkomståret 2008.

SKAT havde beregnet forhøjelserne af sagsøgers skattepligtige indkomst med udgangspunkt i en skønsmæssig opgørelse af omsætningen i sagsøgers to virksomheder baseret på modtagne fakturaer og indbetalinger på konti tilhørende sagsøger. Forhøjelsen af skatte- og momstilsvaret var herefter opgjort som differencen mellem den skønsmæssigt opgjorte omsætning og den selvangivne omsætning.

Det var for byretten ubestridt, at regnskabsgrundlaget var tilsidesætteligt. Sagsøgeren gjorde imidlertid gældende, at ansættelsen havde medført et åbenbart urimeligt resultat, idet SKAT fejlagtigt havde henregnet en række indbetalinger og fakturaer til omsætningen i virksomhederne.

Skatteministeriets frifindelsespåstand blevet taget til følge, for så vidt angår de skønsmæssige forhøjelser af sagsøgers skatte- og momsansættelse for indkomstårene 2006 og 2007. For indkomståret 2008 blev skatte- og momsansættelsen hjemvist til fornyet behandling ved SKAT, idet retten fandt, at SKAT havde beregnet omsætningen hidrørende fra en række manglende fakturaer på et forkert grundlag.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Skattekontrolloven § 3, stk. 4
Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2012-1 E.B.1.4
Henvisning

Momsvejledningen 2012-1 P.10.2

Henvisning

Processuelle regler 2012-1 P.1.9

Parter

A
(Adv.fm. Henrik Rahbek)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ Adv.fm. Christian Jespersen)

Afsagt af byretsdommer

V. Kahr Rasmussen

Parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 11. juli 2011, har sagsøgeren, A, over for sagsøgte, Skatteministeriet, principalt nedlagt påstand om,

 1. at sagsøgerens skatteansættelser for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 nedsættes med henholdsvis kr. 199.847, kr. 168.456 og kr. 579.891
 2. at sagsøgerens momsansættelser for 2006, 2007 og 2008 nedsættes med henholdsvis kr. 41.226, kr. 42.115 og kr. 145.401.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgers skatte- og momsansættelser for perioden 2006-2008 hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen vedrører skattemyndighedernes forhøjelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 med henholdsvis 199.847 kr., 168.456 kr. og 579.891 kr. samt en heraf følgende forhøjelse af sagsøgerens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008 med i alt 228.742 kr.

Det er oplyst, at sagsøgeren fra 1996 har drevet virksomheden H1, der leverer ydelser inden for grønt vedligehold, murerarbejde, snerydning m.v., og at sagsøgeren fra 2000 tillige har drevet virksomheden H2, der leverer ydelser inden for lasergravering til detailkæden G1.

Det er endvidere blandt andet oplyst, at der ikke har været ansatte i sagsøgerens virksomheder.

Landsskatteretten afsagde den 14. april 2011 følgende kendelse vedrørende sagsøgerens klage over opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2006, 2007 og 2008:

"...

Klagen vedrører ikke selvangivet omsætning, igangværende arbejder samt driftsudgifter.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2006

SKAT har forhøjet klagerens omsætning med 199.847 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse.

Indkomståret 2007

SKAT har forhøjet klagerens omsætning med 168.456 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse.

Indkomståret 2008

SKAT har forhøjet klagerens omsætning med 431.402 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse.

SKAT har ikke godkendt fradrag for biludgifter med 48.489 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse.

SKAT har ikke godkendt igangværende arbejder pr. 31. december 2008 værdiansat til 200.000 kr. og har forhøjet indkomsten med 100.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Omsætning

Sagens oplysninger

Klageren ejer virksomhederne H1 og H2. H1 udfører blandt andet snerydning, havearbejde og diverse renoveringsarbejder. H2 er et graveringsfirma, der er specialist i fotogravering og lasergravering.

SKAT modtog i 2009 regnskabsmateriale vedrørende indkomstårene 2006, 2007 og 2008 for H1 samt kopi af regnskaber for 2005, 2006 og 2007 fra politiet, der havde beslaglagt materialet i forbindelse med en ransagning i klagerens hjem.

SKAT indkaldte efterfølgende alt klagerens regnskabsmateriale for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 og samtlige kontoudtog vedrørende klagerens og klagerens ægtefælles konti i Danske Bank. Af årsregnskaberne vedrørende 2006, 2007 og 2008 fremgår, at klagerens revisor har taget forbehold og anført således i alle tre årsregnskaber:

"Der foreligger ikke et egentligt bogholderi for 2008, og regnskabet er udarbejdet ud fra modtagne bilag og meddelte oplysninger.

Vi er ikke i stand til at udtale os om fuldstændigheden af regnskabet eller værdiansættelsen af igangværende arbejde og debitorer.

Vi er heller ikke i stand til at udtale os om omfanget af gældsforpligtelser."

Desuden har klagerens revisor oplyst, at der ikke er foretaget afstemning af indtægter og udgifter til klagerens bankkonti.

Klageren har selvangivet omsætning ekskl. moms således:

2006

 

H1

278.630 kr.

H2

275.100 kr.

I alt

553.730 kr.

   

2007

 

H1

112.817 kr.

H2

 92.999 kr.

I alt

205.816 kr.

   

2008

 

H1

379.727 kr.

H2

 96.916 kr.

I alt

476.643 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet klagerens indkomst således

H1 2006

 

Omsætning, jf. revisors specifikation

302.444 kr.

Omsætning, jf. indsendte fakturaer, der ikke indgår i revisors opgørelse

136.033 kr.

Indsætning på bankkonto, anset for omsætning

 40.000 kr.

Skattepligtig omsætning, i alt H1

478.477 kr.

Selvangivet omsætning

278.630 kr.

Forhøjelse

199.847 kr.

   

H1 2007

 

Omsætning, jf. indsendte fakturaer

168.890 kr.

Omsætning, jf. fakt.nr. 2005107 og 2007103, medregnet af
revisor, men fakturaer ej indsendt

12.470 kr.

Omsætning, jf. indsætninger på bankkonto, ikke medregnet af
revisor og faktura ikke indsendt

45.003 kr.

4 indsætninger på bankkonto anset for omsætning, i alt

  41.670 kr.

Skattepligtig omsætning i alt, H1

268.033 kr.

Selvangivet omsætning

-112.817 kr.

Forhøjelse

155.216 kr.

 

 

H2 2007

 

Ikke selvangivet 40 fakturaer á gennemsnitlig 331 kr. pr. faktura

 13.240 kr.

Forhøjelse i alt 2007

168.456 kr.

   

H1 2008

 

Omsætning, jf. indsendte fakturaer

391.930 kr

Omsætning, jf. fakt.nr. 5830 og 5834, jf. beslaglagt materiale, ikke medregnet

10.475 kr.

Omsætning, jf. 9 indsætninger på erhvervskonto
med henvisning til fakt.nr. eller kundenavn

142.970 kr.

4 indsætninger på erhvervskonto og en indsætning på
konto nr. ...1 anset for omsætning, i alt

 86.000 kr.

Skattepligtig omsætning i alt, H1

631.375 kr.

Selvangivet omsætning

-379.727 kr.

Forhøjelse

251.648 kr.

 

 

H2 2008

 

Ikke selvangivet 63 fakturaer á gennemsnitlig 2.920 kr. pr. faktura

183.960 kr.

Medregnet i 2007 vedr. fakturanr. 5350 - 5380

- 4.206 kr.

Forhøjelse

179.754 kr.

Forhøjelse i alt 2008: 251.648 kr. + 179.754 kr.

431.402 kr.

Da der ikke foreligger nogen bogføring og regnskabsgrundlaget er mangelfuldt, har SKAT foretaget opgørelserne på baggrund af klagerens og revisorens indleverede materiale sammenholdt med klagerens og klagerens ægtefælles kontoudtog fra Danske Bank for indkomstårene 2006 - 2008.

Checkindbetalingen den 16. august 2006 på konto ...2 med 50.000 kr. er ikke forklaret og er derfor anset for at vedrøre klagerens omsætning (40.000 kr. ekskl. moms).

Den ikke selvangivne omsætning i 2007 på 45.003 kr. vedrører 3 indsætninger, hvor kontoteksten henviser til fakturanumre (5608, 2007101 og 2007102), men hvor fakturaerne ikke er fremlagt for SKAT. Desuden er der foretaget 4 indbetalinger på bankkontoen, hvoraf to er indbetalt ved check, og som ikke direkte henviser til et fakturanummer eller kundenavn. Indbetalingerne udgør 41.670 kr. ekskl. moms. Beløbene er ikke forklaret og er derfor anset for at vedrøre klagerens omsætning. SKAT har konstateret, at der tilsyneladende er udstedt fakturaer vedrørende H2 og H1 indenfor samme fakturanummerrække (5350 - 5672). SKAT har ud fra den selvangivne omsætning på 92.999 kr. og de hertil udstedte 281 fakturaer beregnet den gennemsnitlige udfakturering til 331 kr. ekskl. moms pr. faktura. SKAT har talt op, at der mangler omsætning for 40 fakturaer, svarende til en skønnet yderligere omsætning på 13.240 kr.

Den ikke selvangivne omsætning i 2008 på 86.000 kr. vedrører 4 indbetalinger på konto ...3, betegnet erhvervskonto, i Danske Bank og en indbetaling på 20.000 kr. (inkl. moms) på konto ...1. Beløbene er ikke forklaret og er derfor anset for at vedrøre klagerens omsætning. SKAT har konstateret, at der er huller i fakturanummerrækkefølgen vedrørende H2 for 2008. 32 fakturaer (5673 - 5704) ikke er medregnet i omsætningen. Desuden mangler yderligere 31 fakturanumre for 2008 inden for rækkefølgen 5725 til 5879. SKAT har ud fra den selvangivne omsætning på 496.361 kr. og de hertil hørende 170 fakturaer, udstedt for både H1 og H2, beregnet den gennemsnitlige udfakturering til 2.920 kr. ekskl. moms pr. faktura. SKAT har på denne baggrund beregnet den manglende omsætning for de 63 fakturaer til 183.960 kr.

Der er i øvrigt henvist til statsskattelovens § 4, skattekontrollovens § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4 samt bogføringslovens § 1 og § 6, stk. 1.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at skatteansættelsen nedsættes med 199.847 kr. for indkomståret 2006, 168.456 kr. for indkomståret 2007 og 431.402 kr. for indkomståret 2008.

Til støtte for den fremsatte påstand har klagerens repræsentant fremført, at klageren ikke har haft indtægter ud over de selvangivne. Klagerens repræsentant har gjort gældende, at SKATs opgørelsesmetode, hvor fakturaer kombineres med indsætninger på bankkonto, indebærer mulighed for, at nogle indtægter er medregnet to gange, eksempelvis hvis kunden har betalt en faktura ad flere gange. Ikke identificerede indsætninger på bankkonti vedrører ikke den erhvervsmæssige virksomhed. Eksempelvis har klagerens ægtefælle flere gange indsat egne penge på erhvervskontoen for at dække et overtræk, ligesom der på et tidspunkt blev sat penge ind vedrørende salg af en bil.

Særligt vedrørende indkomståret 2006 for H1 er det gjort gældende, at SKATs konklusion om, at indbetalingen på 50.000 kr. (svarende til 40.000 kr. ekskl. moms) på klagerens bankkonto er skattepligtig, er fuldstændig ubegrundet og uden nogen form for støtte i sagens bilag.

Særligt vedrørende indkomståret 2007 er det gjort gældende, at SKATs konklusion om, at 4 indsætninger på klagerens bankkonto på i alt 52.087 kr. (svarende til 41.670 kr. ekskl. moms) er skattepligtig, er fuldstændig ubegrundet og uden nogen form for støtte i sagens bilag.

Særligt vedrørende indkomståret 2008 er det tilsvarende gjort gældende, at SKATs konklusion om, at 5 indsætninger på i alt 107.500 kr. på klagerens bankkonto (svarende til 86.000 kr. ekskl. moms) er skattepligtig, er fuldstændig ubegrundet og uden nogen form for støtte i sagens bilag.

Desuden er det vedrørende H2 gjort gældende, at SKATs opgørelsesmetode har ført til, at beløb, som allerede er medtaget i opgørelsen vedrørende H1, bliver taget med igen vedrørende H2.

Særligt vedrørende indkomståret 2007 er det gjort gældende, at der ikke er grundlag for en konklusion om, at der mangler selvangivelse vedrørende 40 fakturaer, ligesom der vedrørende 2008 ikke er grundlag for en konklusion om, at der mangler selvangivelse vedrørende 63 fakturaer. SKATs beregning af en gennemsnitlig fakturastørrelse på 2.920 kr. ekskl. moms fører til et åbenbart urigtigt resultat, hvilket blandt andet kan ses ved sammenligning med SKATs beregning for 2007, hvor den gennemsnitlige fakturastørrelse er beregnet til 331 kr. ekskl. moms.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skattepligtige skal selvangive deres indkomst til skattemyndighederne. Det fremgår af skattekontrollovens § 1. Erhvervsdrivende skal indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat. Det fremgår af skattekontrollovens § 3.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder (bekendtgørelse nr. 591 af 12. juni 2006), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5.

Det er konstateret, at der er udskrevet fakturaer, hvor beløbene ikke er medregnet i klagerens omsætning, ligesom det er konstateret, at der er indsat beløb på klagerens bankkonti, der ikke er medregnet i den selvangivne indkomst. Der foreligger ikke nogen egentlig bogføring, og klagerens revisor har udarbejdet regnskaberne "ud fra modtagne bilag og meddelte oplysninger". Virksomheden kan derfor ikke have foretaget effektive, daglige afstemninger af kasse- eller bankbeholdning.

Da kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte indkomsten skønsmæssigt.

Klageren har ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at indsætningerne i banken er private eller i øvrigt er den skattepligtige indkomst uvedkommende, ligesom det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at de manglende fakturaer er den skattepligtige indkomst uvedkommende.

På denne baggrund stadfæster Landsskatteretten den påklagede afgørelse på dette punkt.

Biludgifter

Sagens oplysninger

Vedrørende indkomståret 2008 er der som for tidligere år foretaget fradrag for udgifter til udelukkende erhvervsmæssigt benyttede biler. For 2008 udgør beløbet 31.862 kr., som af revisor er specificeret således:

Diesel

5.144 kr.

Diverse biludgifter

274 kr.

Reparation

9.904 kr.

Diverse

2.698 kr.

Vægtafgift varebil

4.880 kr.

Forsikring

7.643 kr.

Benzin

 1.319 kr.

I alt

31.862 kr.

Herudover er der fratrukket i alt 29.777 kr. i afskrivning vedrørende udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og inventar.

For indkomståret 2008 er der desuden foretaget fradrag for udgifter til en blandet benyttet bil med 13.489 kr., specificeret ifølge revisors efterposteringsark således:

Forsikring, anslået

5.000 kr.

Vægtafgift, anslået

4.770 kr.

Benzin, anslået

 9.600 kr.

I alt

19.370 kr.

Fratrukket 70 %, svarende til

13.559 kr.

Differencen mellem det opgjorte fradrag og det fradrag, der fremgår af regnskabet, er ikke oplyst.

Desuden er der fratrukket 35.000 kr. vedrørende afskrivning på den blandede benyttede bil, beregnet som 70 % af afskrivningen på 50.000 kr.

Ifølge motorregistret har der i 2008 været følgende køretøjer indregistreret hos klageren og klagerens virksomhed:

Reg.nr.

Bilmærke

1. indreg.

Tilgang

Afgang

Vedrørende

...

Mazda personvogn

02.03.90

22.03.06

01.04.09

Klageren

...

Kia varebil

20.03.03

20.03.03

09.11.09

H1

...

Kia personvogn

28.07.03

14.12.07

 

H1

...

Brenderup,trailer

19.08.87

12.06.96

 

H1

...

Brenderup,trailer

05.11.98

05.11.98

 

H1

...

Uspec-Nr.plader
til motorcykel

01.08.03

01.08.03

 

H1

...

Brenderup,trailer

28.10.05

28.10.05

 

H1

...

Opel personvogn

19.09.95

19.02.08

03.12.09

Ægtefælle

Den 14. december 2007 er der indregistreret en Kia årgang 2003, registreringsnummer ..., i virksomheden. Bilen er på hvide plader og kører på diesel. Bilen indgår første gang i regnskabet for 2008 med en værdi på 200.000 kr.

 

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for driftsudgifter med 13.489 kr. og afskrivning med 35.000 kr., svarende til i alt 48.489 kr. vedrørende den blandede benyttede bil.

Der er ikke fremlagt materiale, der kan dokumentere eller sandsynliggøre erhvervsmæssig kørsel i den i 2007 indkøbte personvogn. Udgifterne er udelukkende anslået, og der er ikke fremlagt et kørselsregnskab for bilen, der kan dokumentere eller sandsynliggøre den erhvervsmæssige kørsel i 2008. Virksomheden har haft en varebil til brug for den erhvervsmæssige kørsel, og udgifterne i forbindelse hermed er fratrukket. Desuden har virksomheden ingen ansatte.

Der er henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der skal godkendes fradrag for udgifter til den blandede benyttede bil med 48.489 kr.

Til støtte for den fremsatte påstand har repræsentanten anført, at klageren i 2008 anvendte bilen erhvervsmæssigt svarende til 70 %.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer.

Private udgifter kan ikke fradrages. Det fremgår af statsskattelovens § 6, sidste afsnit.

Klageren har ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at der er foretaget erhvervsmæssig kørsel ud over kørsel foretaget i virksomhedens varebil. Der er ikke fremlagt fyldestgørende kørselsregnskab eller anden specificeret optegnelse af den foretagne kørsel. I øvrigt er udgifterne ikke dokumenterede.

Landsskatteretten stadfæster på denne baggrund den påklagede afgørelse på dette punkt.

Igangværende arbejder

Sagens oplysninger

For hvert af indkomstårene 2006, 2007 og 2008 har posten igangværende arbejder primo/ultimo været indarbejdet i årets omsætning med anslået 300.000 kr. Pr. 31. december 2008 er posten ændret og anslået til 200.000 kr. Af sagens oplysninger fremgår, at der ikke foreligger specifikation af de igangværende arbejder eller oplysninger om, hvilke arbejder der er tale om, ligesom der i regnskabsmaterialet ikke foreligger kontrakter eller lignende, som igangværende arbejder har kunnet værdiansættes ud fra. Revisor har i erklæringen i årsregnskabet udtalt, at han ikke er i stand til at udtale sig om værdiansættelsen af igangværende arbejder.

SKATs afgørelse

SKAT har ansat igangværende arbejder til 0 kr. for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 og forhøjet klagerens indkomst for indkomståret 2008 med 100.000 kr.

Der foreligger ingen oplysninger for 2006, 2007 eller 2008 om opgørelse af de anslåede beløb vedrørende igangværende arbejder. De igangværende arbejder er derfor ansat til 0 kr. Ud fra indsendte specifikationer og fakturaer er der ikke noget der sandsynliggør, at der har ligget en opgørelse til grund for de anslåede beløb. Det er SKATs opfattelse, at der er tale om et "rent" skøn. Af fakturaerne fremgår, at der er en enkelt a conto fakturering i 2006. Der er ingen efterfølgende slutafregning vedrørende kunden. Klagerens revisor har opgjort omsætningen ud fra fakturaer, hvor der for alle fakturaers vedkommende er tale om endelige fakturaer.

Der er henvist til statsskattelovens § 4 - 6.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at de i regnskaberne opgjorte igangværende arbejder skal godkendes.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den skattepligtige indkomst omfatter de indtægter, der er opnået i årets løb. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Indtægterne skal beskattes i det år, hvor der er opnået endelig ret til dem.

Igangværende arbejder påvirker årets omsætning i det omfang, der ved regnskabsperiodens udløb er afholdt udgifter til arbejder, der endnu ikke er afsluttet og udskrevet fakturaer på. Værdiansættelsen af igangværende arbejder skal foretages for hvert enkelt arbejde/ordre og opgøres som summen af årets medgåede og udgiftsførte forbrug af timer og materialer.

Det kan konstateres, at der ikke foreligger nogen opgørelse af igangværende arbejder pr. 31. december 2008. Det er heller ikke i øvrigt godtgjort, at der rent faktisk foreligger igangværende arbejder i virksomheden. Desuden er der ikke indtægtsført a conto betalinger, som klageren ikke har erhvervet endelig ret til i 2008.

Landsskatteretten er på den baggrund enig med SKAT i, at igangværende arbejder pr. 31. december 2008 kan reduceres til 0 kr. SKAT har desuden været berettiget til at reducere primosaldoen til 0 kr., jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7. Som en konsekvens heraf forhøjes klagerens skattepligtige indkomst med 100.000 kr. SKATs afgørelse stadfæstes således også på dette punkt.

..."

Landsskatteretten afsagde den 14. april 2011 følgende kendelse vedrørende sagsøgerens klage over forhøjelsen af sagsøgerens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2008:

"...

Klagen vedrører for lidt angivet salgsmoms af omsætning.

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperiode 1. januar 2006 - 31. december 2006

SKAT har afkrævet virksomheden yderligere salgsmoms med 41.226 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse.

Afgiftsperiode 1. januar 2007 - 31. december 2007

SKAT har afkrævet virksomheden yderligere salgsmoms med 42.115 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse.

Afgiftsperiode 1. januar 2008 - 31. december 2008

SKAT har afkrævet virksomheden yderligere salgsmoms med 145.401 kr.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse.

Sagens oplysninger

Virksomheden H1 udfører blandt andet snerydning, havearbejde og diverse renoveringsarbejder, og virksomheden H2 er et graveringsfirma, der er specialist i fotogravering og lasergravering.

SKAT modtog i 2009 regnskabsmateriale vedrørende indkomstårene 2006, 2007 og 2008 for H1 samt kopi af regnskaber for 2005, 2006 og 2007 fra politiet, der havde beslaglagt materialet i forbindelse med en ransagning i virksomhedsindehaverens hjem.

SKAT indkaldte efterfølgende alt indehaverens regnskabsmateriale for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 og samtlige kontoudtog vedrørende indehaverens og indehaverens ægtefælles konti i Danske Bank. Af årsregnskaberne vedrørende 2006, 2007 og 2008 fremgår, at indehaverens revisor har taget forbehold og anført således i alle tre årsregnskaber:

"Der foreligger ikke et egentligt bogholderi for 2008, og regnskabet er udarbejdet ud fra modtagne bilag og meddelte oplysninger.

Vi er ikke i stand til at udtale os om fuldstændigheden af regnskabet eller værdiansættelsen af igangværende arbejde og debitorer.

Vi er heller ikke i stand til at udtale os om omfanget af gældsforpligtelser."

Desuden har indehaverens revisor oplyst, at der ikke er foretaget afstemning af indtægter og udgifter til indehaverens bankkonti.

Indehaveren har selvangivet omsætning ekskl. moms således

2006

 

H1

278.630 kr.

H2

275.100 kr.

I alt

553.730 kr.

   

Angivet moms

147.168 kr.

   

2007

 

H1

112.817 kr.

H2

  92.999 kr.

I alt

205.816 kr.

   

Angivet moms

51.453 kr.

   

2008

 

H1

379.727 kr.

H2

 96.916 kr.

I alt

476.643 kr.

   

Angivet moms

81.610 kr.

Landsskatteretten har behandlet klage over indehaverens skatteansættelser for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 under rettens j. nr. 10-02689, hvortil der henvises.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet indehaverens indkomst således

H1 2006

 

Omsætning, jf. revisors specifikation

302.444 kr.

Omsætning, jf. indsendte fakturaer, der ikke indgår i revisors
opgørelse

136.033 kr.

Indsætning på bankkonto, anset for omsætning

 40.000 kr.

Skattepligtig omsætning, i alt H1

478.477 kr.

Selvangivet omsætning

-278.630 kr.

Forhøjelse

199.847 kr.

   

Den udgående moms er ændret således

 

Selvangivet omsætning i alt

553.730 kr.

Forhøjelse af omsætning i alt

+199.847 kr.

Samlet omsætning ansat til

753.577 kr.

   

Moms heraf udgør

188.394 kr.

Angivet moms

-147.168 kr.

For lidt angivet moms i 2006

41.226 kr.

   

H1 2007

 

Omsætning, jf. indsendte fakturaer

168.890 kr.

Omsætning, jf. fakt.nr. 2005107 og 2007103, medregnet af
revisor, men fakturaer ej indsendt

12.470 kr.

Omsætning, jf. indsætninger på bankkonto, ikke medregnet
af revisor og faktura ikke indsendt

45.003 kr.

4 indsætninger på bankkonto anset for omsætning, i alt

 41.670 kr.

Skattepligtig omsætning i alt, H1

268.033 kr.

Selvangivet omsætning

-112.817 kr.

Forhøjelse

155.216 kr.

   

H2 2007

 

Ikke selvangivet 40 fakturaer á gennemsnitlig 331 kr. pr. faktura

13.240 kr.

Forhøjelse, i alt 2007

168.456 kr.

   

Den udgående moms er ændret således

 

Selvangivet omsætning i alt

205.816 kr.

Forhøjelse af omsætning i alt

+168.456 kr.

Samlet omsætning ansat til

374.272 kr.

   

Moms heraf udgør

93.568 kr.

Angivet moms

-51.453 kr.

For lidt angivet moms i 2007

42.115 kr.

   

H1 2008

 

Omsætning, jf. indsendte fakturaer

391.930 kr.

Omsætning, jf. fakt.nr. 5830 og 5834, jf. beslaglagt materiale, ikke medregnet

10.475 kr.

Omsætning, jf. 9 indsætninger på erhvervskonto med
henvisning til fakt.nr. eller kundenavn

142.970 kr.

4 indsætninger på erhvervskonto og en indsætning på
konto nr. ...1 anset for omsætning, i alt

 86.000 kr.

Skattepligtig omsætning i alt, H1

631.375 kr.

Selvangivet omsætning

-379.727 kr.

Forhøjelse

251.648 kr.

   

H2 2008

 

Ikke selvangivet 63 fakturaer á gennemsnitlig 2.920 kr. pr. faktura

183.960 kr.

Medregnet i 2007 vedr. fakturanr. 5350 - 5380

-4.206 kr.

Forhøjelse

179.754 kr.

Forhøjelse i alt 2008: 251.648 kr. + 179.754 kr.

431.402 kr.

   

Den udgående moms er ændret således

 

Selvangivet omsætning i alt

476.643 kr.

Forhøjelse af omsætning i alt

+431.402 kr.

Ansat omsætning i alt

908.045 kr.

   

Moms heraf udgør

227.011 kr.

Angivet moms

-81.610 kr.

For lidt angivet moms i 2008

145.401 kr.

Da der ikke foreligger nogen bogføring og regnskabsgrundlaget er mangelfuldt, har SKAT foretaget opgørelserne på baggrund af indehaverens og revisorens indleverede materiale sammenholdt med indehaverens og indehaverens ægtefælles kontoudtog fra Danske Bank for indkomstårene 2006 - 2008.

Checkindbetalingen den 16. august 2006 på konto ...2 med 50.000 kr. er ikke forklaret og er derfor anset for at vedrøre virksomhedens omsætning (40.000 kr. ekskl. moms).

Den ikke selvangivne omsætning i 2007 på 45.003 kr. vedrører 3 indsætninger, hvor kontoteksten henviser til fakturanumre (5608, 2007101 og 2007102), men hvor fakturaerne ikke er fremlagt for SKAT. Desuden er der foretaget 4 indbetalinger på bankkontoen, hvoraf to er indbetalt ved check, og som ikke direkte henviser til et fakturanummer eller kundenavn. Indbetalingerne udgør 41.670 kr. ekskl. moms. Beløbene er ikke forklaret og er derfor anset for at vedrøre virksomhedens omsætning. SKAT har konstateret, at der tilsyneladende er udstedt fakturaer vedrørende H2 og H1 indenfor samme fakturanummerrække (5350 - 5672). SKAT har ud fra den selvangivne omsætning på 92.999 kr. og de hertil udstedte 281 fakturaer beregnet den gennemsnitlige udfakturering til 331 kr. ekskl. moms pr. faktura. SKAT har talt op, at der mangler omsætning for 40 fakturaer, svarende til en skønnet yderligere omsætning på 13.240 kr.

Den ikke selvangivne omsætning i 2008 på 86.000 kr. vedrører 4 indbetalinger på konto ...3, betegnet erhvervskonto, i Danske Bank og en indbetaling på 20.000 kr. (inkl. moms) på konto ...1. Beløbene er ikke forklaret og er derfor anset for at vedrøre virksomhedens omsætning. SKAT har konstateret, at der er huller i fakturanummerrækkefølgen vedrørende H2 for 2008. 32 fakturaer (5673 - 5704) ikke er medregnet i omsætningen. Desuden mangler yderligere 31 fakturanumre for 2008 inden for rækkefølgen 5725 til 5879. SKAT har ud fra den selvangivne omsætning på 496.361 kr. og de hertil hørende 170 fakturaer, udstedt for både H1 og H2, beregnet den gennemsnitlige udfakturering til 2.920 kr. ekskl. moms pr. faktura. SKAT har på denne baggrund beregnet den manglende omsætning for de 63 fakturaer til 183.960 kr.

Der er i øvrigt henvist til statsskattelovens § 4, skattekontrollovens § 5, stk. 3 og § 3, stk. 4 samt bogføringslovens § 1 og § 6, stk. 1.

Den udgående moms er ændret som konsekvens af ændringer af virksomhedens omsætning. Der er henvist til momslovens § 4, stk. 1 samt opkrævningslovens § 5, stk. 1.

Indehaverens påstand og argumenter

Indehaverens repræsentant har fremsat påstand om, at momsansættelsen for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2008 nedsættes med i alt 228.742 kr.

Til støtte for den fremsatte påstand har indehaverens repræsentant fremført, at indehaveren ikke har haft indtægter ud over de selv- og momsangivne. Indehaverens repræsentant har gjort gældende, at SKATs opgørelsesmetode, hvor fakturaer kombineres med indsætninger på bankkonto, indebærer mulighed for, at nogle indtægter er medregnet to gange, eksempelvis hvis kunden har betalt en faktura ad flere gange.

Ikke identificerede indsætninger på bankkonti vedrører ikke den erhvervsmæssige virksomhed. Eksempelvis har indehaverens ægtefælle flere gange indsat egne penge på erhvervskontoen for at dække et overtræk, ligesom der på et tidspunkt blev sat penge ind vedrørende salg af en bil.

Særligt vedrørende indkomståret 2006 for H1 er det gjort gældende, at SKATs konklusion om, at indbetalingen på 50.000 kr. (svarende til 40.000 kr. ekskl. moms) på indehaverens bankkonto er skattepligtig, er fuldstændig ubegrundet og uden nogen form for støtte i sagens bilag.

Særligt vedrørende indkomståret 2007 er det gjort gældende, at SKATs konklusion om, at 4 indsætninger på indehaverens bankkonto på i alt 52.087 kr. (svarende til 41.670 kr. ekskl. moms) er skattepligtig, er fuldstændig ubegrundet og uden nogen form for støtte i sagens bilag.

Særligt vedrørende indkomståret 2008 er det tilsvarende gjort gældende, at SKATs konklusion om, at 5 indsætninger på i alt 107.500 kr. på indehaverens bankkonto (svarende til 86.000 kr. ekskl. moms) er skattepligtig, er fuldstændig ubegrundet og uden nogen form for støtte i sagens bilag.

Desuden er det vedrørende H2 gjort gældende, at SKATs opgørelsesmetode har ført til, at beløb, som allerede er medtaget i opgørelsen vedrørende H1, bliver taget med igen vedrørende H2.

Særligt vedrørende indkomståret 2007 er det gjort gældende, at der ikke er grundlag for en konklusion om, at der mangler selvangivelse vedrørende 40 fakturaer, ligesom der vedrørende 2008 ikke er grundlag for en konklusion om, at der mangler selvangivelse vedrørende 63 fakturaer. SKATs beregning af en gennemsnitlig fakturastørrelse på 2.920 kr. ekskl. moms fører til et åbenbart urigtigt resultat, hvilket blandt andet kan ses ved sammenligning med SKATs beregning for 2007, hvor den gennemsnitlige fakturastørrelse er beregnet til 331 kr. ekskl. moms.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Det er konstateret, at der er udskrevet fakturaer, hvor beløbene ikke er medregnet i klagerens omsætning, ligesom det er konstateret, at der er indsat beløb på klagerens bankkonti, der ikke er medregnet i den selvangivne indkomst. Der foreligger ikke nogen egentlig bogføring, og klagerens revisor har udarbejdet regnskaberne "ud fra modtagne bilag og meddelte oplysninger". Virksomheden kan derfor ikke have foretaget effektive, daglige afstemninger af kasse- eller bankbeholdning.

Da kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte afgiftstilsvaret skønsmæssigt.

Indehaveren har ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at indsætningerne i banken er private eller i øvrigt er den skattepligtige indkomst uvedkommende, ligesom det ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at de manglende fakturaer er den skattepligtige indkomst uvedkommende. Afgiftstilsvaret er ansat som en konsekvens af ændringen af indehaverens omsætning.

På denne baggrund stadfæster Landsskatteretten den påklagede afgørelse.

..."

Det er under sagen ubestridt, at skattemyndighederne har været berettiget til at fastsætte sagsøgerens indkomst og momstilsvar i 2006, 2007 og 2008 skønsmæssigt under henvisning til, at regnskabsgrundlaget ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for skatte- og momsansættelsen.

Det er imidlertid sagsøgerens overordnede synspunkt, at skattemyndighedernes skøn er udøvet på et klart forkert grundlag og har ført til et urimeligt resultat, og at skønnet derfor i sin helhed skal tilsidesættes.

Sagsøgeren har i tilknytning hertil gjort gældende, at SKAT i klar strid med praksis har valgt at se bort fra sagsøgers privatforbrugs- og formueopgørelse ved skønsudøvelsen.

Sagsøgte har heroverfor overordnet gjort gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, at skønnet kan tilsidesættes som åbenbart urimeligt eller er udøvet på et forkert grundlag.

Det hedder i SKATs sagsfremstilling til brev af 22. juni 2010 i afsnit 1 vedrørende den generelle beskrivelse af virksomhederne og regnskabsmaterialet/regnskabsgrundlaget blandt andet:

"...

Det har vist sig, at det indleverede materiale ikke er fyldestgørende. Der har ikke kunnet foretages en fyldestgørende afstemning over til de af revisor indsendte indtægts- og udgiftsspecifikationer. Dette er beskrevet nedenfor under de enkelte punkter.

Da din ægtefælle afleverede en del af regnskabsbilagene hertil oplyste hun bl.a., at hun normalt fik regnskabsbilagene fra dig. Bilagene sendte hun direkte videre til revisor.

Hun oplyste endvidere, at regnskabsbilagene for indkomståret 2007 var "noget rod", idet disse lå "løst" i en plastikpose.

Det er efterfølgende konstateret, at bilagene i plastikposen ikke kun vedrører indkomståret 2007, men at der ligger bilag i plastikposen for både 2005, 2006 og 2007.

...

På grund af den manglende bogføring, manglende løbende kasseafstemning og dermed generelt mangelfuldt regnskabsgrundlag/regnskabsmateriale har det ikke været muligt at udarbejde realistiske privatforbrugsopgørelser. Skatteansættelserne og momsansættelserne er derfor opgjort på grundlag af foreliggende materiale.

..."

Det hedder endvidere i sagsfremstillingen under punkt 2.1. vedrørende omsætningen i de to virksomheder i indkomståret 2006 blandt andet:

"...

Der er endvidere henset til, at der er "huller" i fakturanummerfølgen ifølge indleverede fakturaer, samt at du har anvendt flere forskellige fakturanummersæt. Der er i nogle tilfælde alene udstedt en eller meget få fakturaer inden for det enkelte fakturanummersæt.

Det kan i øvrigt konstateres, at hovedparten af de fakturaer, du har indleveret, er udstedt i perioden 18/7 2006 - 2/10 2006. Derudover er der udstedt enkelte fakturaer primo januar og februar. Det har ikke været muligt at konstatere, om der er udstedt fakturaer den øvrige del af indkomståret. Der foretages dog ikke videre vedrørende dette.

..."

Der er til sagen fremlagt en række erklæringer, der for en dels vedkommende er suppleret af afgivne vidneforklaringer.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A, NT, BA, LV, DM og PJ.

A har blandt andet forklaret, at H1 er en bygge- og anlægsvirksomhed, der udfører grønt vedligehold, snerydning, almindeligt murer- og entreprenørarbejde og andet forefaldende arbejde. Han anvender bil og trailer i virksomheden. Bilen er en 4-hjulstrækker på grund af trailerens størrelse.

Han har ikke haft et faktureringssystem. Når han har foretaget faktureringer, er han derfor i computerens tekstbehandlingssystemet gået ind på det seneste dokument, der kunne være et tilbud, har taget et print heraf og har lavet det om til en faktura med tilføjelse af et fakturanummer. Han har samtidigt lavet tilbuddets tekst om. Han har forsøgt sig med at huske at sætte en gul seddel ved computeren med det sidste nummer, som han har anvendt i forbindelse med fakturering, således at han kunne fakturere med fortløbende numre, men det er ikke lykkedes for ham. Fakturanumrene har for ham alene haft den funktion at gøre ham i stand til at identificere indbetalingerne i forhold til de fakturaer, som han har udstedt til kunder.

Når der skulle udarbejdes regnskab i virksomheden, samlede han fakturakopier og alt øvrigt regnskabsmateriale, som han havde i mapper, kasser og poser, og afleverede det til revisor. Han har noteret sig revisors forbehold over for virksomhedens bogføring i revisorpåtegningerne, men han har modtaget regnskabsmateriale til underskrift og har i den forbindelse fået det indtryk, at regnskabsmaterialet var i orden. Han havde en forventning om, at han ville få besked, hvis regnskabsmaterialet ikke holdt sig inden for lovens rammer. Det er hans hustru BA, der har stået for det meste af kontakten til revisor. Han og BA gik fra hinanden i 2010 eller 2011. Han har dog også selv haft møder og været i dialog med revisor, men BA har trukket det største læs. Revisor har ringet og har spurgt til nogle konkrete forhold. Han har således blandt andet rettet henvendelse, hvis der manglede en fakturakopi i forhold til en konkret indbetaling.

På et tidspunkt havde virksomhedens omsætning udviklet sig i en så negativ retning, at der var overtræk på bankkontoen. Han havde ingen kassekredit, og når banken ringede om overtræk, skulle der derfor ske noget samme dag eller dagen efter. Overtræk er dækket ind med private midler, der er tilvejebragt ved salg af genstande, ved arv og fra en forsikringssum, som han havde haft liggende og som var udbetalt fra Topdanmark efter en tilskadekomst. Han har desuden lånt penge af bekendte til dækning af overtræk. Han har således fortalt LS, der var en bekendt, om sine problemer, og har herefter lånt et beløb af den pågældende. Han fik ikke det lånte beløb udbetalt på en gang, men over 2 gange med beløb på vist nok 35.000 kr. Han mener, at han underskrev gældsbrevet i anledning af lånet, før han fik pengene udbetalt.

Han udskrev ikke fakturaer løbende, men ventede indtil han ikke kunne strække den længere, enten fordi noget skulle afsluttes, eller fordi der skulle penge på kontoen. Det var mest spændende at udføre det arbejde, der dannede grundlag for faktureringen. Det forekom såvel, at der var arbejder, der ikke blev færdigudført, som at arbejder ikke blev faktureret. Når han udskrev fakturaer, samlede han en stabel arbejdssedler eller tilbud sammen og udskrev flere fakturaer af gangen. Han havde haft en stor del af kundekredsen som faste kunder gennem mange år. G1 var undtagelsen. Han har ikke fået fulgt op på, om fakturaer blev udsendt og heller ikke på, om fakturerede beløb er indbetalt. Både han og hans hustru har udstedt fakturaer i de to virksomheder.

NT har forklaret, at hun kan bekræfte indholdet af den erklæring af 31. oktober 2011 vedrørende hendes køb af en personbil af mærket Citroen, der er fremlagt til sagen. Hun har tidligere været samlevende med A i 15 år. Det er rigtigt, at hun har købt en bil af mærket Citroen af A. Købesummen på 50.000 kr. blev betalt med en bankcheck fra BG Bank. Checken var udstedt på grundlag af et billån, som hun havde optaget i samme pengeinstitut.

BA har forklaret, at hun kan bekræfte, at hun har underskrevet det bilag, der er indgår i sagen og som vedrører fakturering af et beløb på 12.093,75 kr. ved faktura nr. 5830 af 25. november 2008. Hun kan også bekræfte bilagets indhold. Hun har i virksomhederne hjulpet til med at sortere papirer og med at skrive fakturaer. Hun udskrev fakturaerne blandt andet på grundlag af bestillinger af eksempelvis nøgleringe. Det var næsten altid hende, der havde kontakt med revisor. Hun tog fakturaer og regnskabsbilag, der var sorteret i mapper, og afleverede det hele hos revisor. Hun havde ofte en forudgående dialog med revisor, hvor hun blandt andet blev adviseret om, at bilag vedrørende samme kreditor skulle anbringes i samme mappe. Hun har også efterfølgende været i dialog med revisor; eksempelvis i anledning af manglende bilag eller manglende oplysninger om en bil. De havde ikke selv forstand på regnskaber. Hun arbejdede på det tidspunkt som dagplejer. I dag er hun i fleksjob. Det er korrekt, at hun har fået udbetalt et erstatningsbeløb i anledning af en arbejdsskade, som hun pådrog sig efter et fejlløft.

LV har forklaret, at han kan bekræfte, at han har udfærdiget det bilag, der er underskrevet af ham og som indgår i sagen vedrørende en faktura nr. 5830 af 25. november 2008 på 12.093,75 kr. Han kan endvidere bekræfte indholdet af erklæringen. Han har ingen personlige relationer til A, hvis arbejdsydelser de har modtaget.

Forevist kopi af faktura nr. 5830 af 25. november 2008 har vidnet forklaret, at hvis fakturaen er betalt, har han modtaget den. Hvis det er den faktura, som er omtalt i erklæringen, så har han ikke modtaget den. Det har han undersøgt.

DM har forklaret, at han har udarbejdet det bilag af 28. oktober 2011, der indgår i sagen vedrørende spørgsmålet om betaling af faktura nr. 5612 af 10. november 2007. Han kan også bekræfte bilagets indhold. Det er korrekt, at A udstedte den pågældende faktura til G2 i slutningen af 2007. De brugte A til snerydning. Han var selv tiltrådt som direktør for hotellet i 2005. Han indkaldte A til et møde i anledning af fakturaens udstedelse og sagde, at det ikke var rimeligt, at de skulle betale for årene 2004 og for 2005, der lå forud for hans tiltrædelse, samtidig med, at de betalte for 2006 og 2007. Fakturaen blev derefter annulleret. Han har ingen personlige relationer til A.

PJ har forklaret, at han har udfærdiget den erklæring af 31. oktober 2011, der indgår i sagen vedrørende hans køb af en båd af A i marts 2007. Han skrev erklæringen, da de ikke kunne finde de originale papirer. Der var tale om en motorbåd, - en lille familiebåd, som A havde sat i stand. Selv har han altid sejlet. De aftalte prisen, og at han kunne betale, når han havde penge, indtil han nåede beløbet på 85.000 kr. Han betalte beløbet hen ad vejen.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for påstanden i påstandsdokumentet gjort følgende anbringender, der er uddybet under hovedforhandlingen, gældende:

"Det skal ikke bestrides, at SKAT er berettiget til at fastsætte sagsøgers indkomst og momstilsvar skønsmæssigt, henset til at regnskabsgrundlaget kan tilsidesættes i henhold til skattekontrollovens § 3, stk. 4, jf. § 5, stk. 3.

Heroverfor gøres det overordnet gældende, at SKATs skøn er udøvet på et klart forkert grundlag og har ført til et urimeligt resultat, hvorfor skønnet i sin helhed skal tilsidesættes.

I forlængelse heraf skal opmærksomheden henledes på, at SKAT i klar strid med praksis på området har valgt at se bort fra sagsøgers privatforbrugs- og formueopgørelse ved foretagelse af sit skøn. Det følger direkte af SKATs Ligningsvejledning 2011-2, afsnit E.B.1.4, at SKAT ved foretagelse af skønsmæssige ansættelser skal tage udgangspunkt i skatteyders privatforbrug.

I det omfang Byretten ikke er indstillet på at nedsætte de skønsmæssige forhøjelser i overensstemmelse med den nedlagte principale påstand, gøres det derfor til støtte for den subsidiære påstand gældende, at Retten som minimum bør hjemvise sagen til fornyet behandling ved det lokale skattecenter med henblik på, at der på behørig vis kan ske en saglig behandling af sagsøgers skatte- og momsansættelser for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige og skatteretlige principper, hvorefter SKAT efter fast praksis er pligtig til at udarbejde en privatforbrugs- og formueopgørelse forud for udøvelsen af sit skøn.

SKAT har anvendt den fremgangsmåde, at SKAT har forsøgt at "rekonstruere" sagsøgers omsætning for henholdsvis indkomstårene 2006, 2007 og 2008, hvorefter SKAT har forhøjet sagsøgers indkomst, i det omfang den "rekonstruerede" omsætning er højere end den selvangivne.

Ved udarbejdelsen af den "rekonstruerede" omsætning for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 har SKAT begået en række væsentlige fejl, der har medført, at det af SKAT udøvede skøn er funderet på et klart forkert grundlag og fører til et urimeligt resultat for sagsøger.

Indkomståret 2006

I forbindelse med opgørelsen af den "rekonstruerede" omsætning har SKAT begået væsentlige fejl, der knytter sig til følgende:

 1. Omsætning ifølge indsendte fakturaer, som ikke er medtaget i revisors opgørelse.
 2. Indbetaling på privat konto.

Ad pkt. 1: Indbetaling ifølge indsendte fakturaer, som ikke er medtaget i revisors opgørelse

Der er ifølge SKAT udstedt 21 fakturaer i indkomståret 2006, som er udeladt af omsætningsspecifikationen udarbejdet af revisor SS. Der er tale om fakturaer for i alt kr. 136.032,75, jf. bilag H.

Det gøres for det første gældende, at de i alt 21 fakturaer alle er videregivet til revisor SS, hvorfor der allerede af den grund er en formodning for, at fakturaerne ikke skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers omsætning, idet revisor SS ikke har fundet anledning til at medtage disse i omsætningsspecifikationen.

Det gøres for det andet gældende, at faktura nr. 20060016 og faktura nr. 20060018, jf. bilag H, støtter det forhold, at det ikke uden nærmere undersøgelse er muligt blot at medregne samtlige fakturaer ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Faktura nr. 20060016 vedrører snerydning og saltning på ... Ejendommen beliggende ... er en udlejningsejendom, og det var indehaveren af denne, som bestilte det arbejde, som sagsøger udførte i snesæsonen 2005/2006. Fakturaen er ikke fremsendt, idet rette debitor aldrig er fundet. Fakturaen skal derfor ikke medregnes ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Faktura nr. 20060018 vedrører tillige snerydning og saltning i snesæsonen 2005/2006. Snerydningen er udført for LV, .... Fakturaen er aldrig blevet betalt, idet prisen pr. snerydning blev angivet forkert. Af fakturaen fremgår en pris på kr. 200 pr. snerydning. Den korrekte pris var kr. 120 pr. snerydning, hvortil der henvises til faktura nr. 5830, jf. bilag R. Idet sagsøger gerne ville bevare den gode kontakt til LV, valgte sagsøger at annullere fakturaen, hvorfor denne ikke skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Ovenstående forhold støttes af den forklaring, som er givet af tidligere ægtefælle, BA, jf. bilag 3, samt den erklæring, der er givet af LV, jf. bilag 4.

Det gøres for det tredje gældende, at faktura nr. 2004209 og faktura nr. 2000501, jf. bilag H, tillige støtter det forhold, at det ikke er muligt blot at medregne samtlige fakturaer ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Faktura nr. 2004209 er aldrig blevet betalt, hvilket ikke benægtes af debitor, LN. LN blev økonomisk nødlidende, hvorfor beløbet aldrig er blevet betalt, og der er derfor ikke grundlag for at medregne faktureringsbeløbet ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Faktura nr. 2000501 er tillige aldrig blevet betalt, idet denne faktura blev udstedt til den forkerte debitor, hvortil der henvises til erklæring afgivet af JN dateret den 31. oktober 2011, jf. bilag 5. Under hensyntagen til, at fakturaen er udstedt til forkert debitor, skal fakturaen ikke medregnes ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Det må herefter anses for sandsynliggjort, at der ikke er grundlag for at medregne de i alt 21 fakturaer, som er udeladt af omsætningsspecifikationen udarbejdet af revisor SS.

Ad pkt. 2: Indbetaling på privat konto

SKAT har konstateret, at der er indbetalt kr. 50.000 på sagsøgers private konto den 16. august 2006, jf. bilag J. SKAT har herefter forhøjet sagsøgers omsætning med kr. 40.000 ekskl. moms.

Indsættelsen af de kr. 50.000 vedrører salg af en privat bil af mærket Citroen (reg. nr. ...) til NT. Der er ikke grundlag for at medregne beløbet ved opgørelsen af sagsøgers omsætning, idet salget vedrører en privat formuegenstand, der er den skattepligtige indkomst uvedkommende, jf. statsskattelovens § 5.

Salget af den private bil bekræftes af NT, hvilket fremgår af erklæring dateret den 31. oktober 2011, jf. bilag 6. Endvidere kan der henvises til, at bilen blev omregistreret den 29. maj 2006, jf. bilag Y.

Indkomståret 2007

I forbindelse med opgørelsen af den "rekonstruerede" omsætning har SKAT begået væsentlige fejl, der knytter sig til følgende:

 1. Omsætning ifølge indleverede fakturaer.
 2. Omsætning ifølge fakturaer, som er medtaget i revisors specifikation

Indbetalinger på erhvervskonto, som er anset for omsætning.

Ad pkt. 1: Omsætning ifølge indleverede fakturaer

Sagsøger har indleveret en række fakturaer til SKAT, som ekskl. moms kan opgøres til i alt kr. 168.890,55. SKAT har herefter uden nærmere undersøgelse af de enkelte fakturaer medregnet samtlige af disse ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Tilsvarende som det er tilfældet for indkomståret 2006 er der ikke grundlag for at medregne samtlige de indleverede fakturaer ved opgørelsen af sagsøgers omsætning. Dette under hensyntagen til, at der for flere af fakturaerne efterfølgende er udstedt kreditnota eller indgået aftale om annullering.

Til støtte herfor gøres det gældende, at eksempelvis faktura nr. 5612 på kr. 17.857,00 ekskl. moms - udstedt til G2, jf. bilag L - ikke skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers omsætning. Denne faktura blev efter aftale med hoteldirektør DM annulleret som led i en rabat, hvortil der henvises til erklæring fra hoteldirektør DM dateret den 28. oktober 2011, jf. bilag 7.

Ad pkt. 2: Omsætning ifølge fakturaer, som er medtaget i revisors specifikation

SKAT har konstateret, at der i omsætningsspecifikationen for indkomståret 2007 er medtaget to indbetalinger på i alt kr. 12.469,60 ekskl. moms af den 3. november 2007, der henviser til konkrete fakturanumre, som SKAT ikke har modtaget fra sagsøger.

Det gøres gældende, at disse fakturaer ikke skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers omsætning, idet beløbet som anført af SKAT allerede er indeholdt i revisors omsætningsspecifikation, der er grundlaget for sagsøgers selvangivne indkomst.

Ad pkt. 3: Indbetaling på erhvervskonto, anset for omsætning

Sagsøger har i indkomståret 2007 foretaget flere kontante indbetalinger på sin erhvervskonto med henblik på at dække overtræk. De kontante indbetalinger udgør i alt kr. 52.087, jf. bilag O.

Det gøres gældende, at de kontante indbetalinger på i alt kr. 52.087 vedrører private midler, hvorfor der ikke er grundlag for at medregne disse ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

De kontante midler, som sagsøger løbende anvendte til dækning af overtræk på erhvervskontoen, er modtaget i forbindelse med salg af en privat båd af mærket ... Denne båd solgte sagsøger for kr. 85.000 til PJ, hvortil der henvises til erklæring afgivet af PJ dateret den 31. oktober 2011, jf. bilag 8.

Da de kontante indsættelser på i alt kr. 52.087 relaterer sig til de midler, som sagsøger modtog ved salget af sin private båd, er der ikke grundlag for at medregne disse indsættelser ved opgørelsen af sagsøgers omsætning, idet indsættelserne vedrører salg af en privat formuegenstand, der er den skattepligtige indkomst uvedkommende, jf. statsskattelovens § 5.

Indkomståret 2008

I forbindelse med opgørelsen af den "rekonstruerede" omsætning har SKAT begået væsentlige fejl, der knytter sig til følgende:

 1. Omsætning ifølge to fakturaer, faktura nr. 5830 og 5834.
 2. Indbetaling på erhvervskonto med fakturareference.
 3. Indbetaling på erhvervskonto, som er anset for omsætning.

  SKAT har endvidere i forbindelse med opgørelsen af den "rekonstruerede" omsætning for virksomheden H2 begået væsentlige fejl, der knytter sig til følgende:

 4. Skønsmæssig ansættelse af 63 fakturaer.

  Endelig har SKAT i forhold til indkomståret 2008 foretaget en række forhøjelser på baggrund af følgende forhold:

 5. Afholdte driftsudgifter og afskrivninger.

Ad pkt. 1: omsætning ifølge to fakturaer, faktura nr. 5830 og 5834

SKAT har ved opgørelsen af sagsøgers omsætning medregnet faktura nr. 5830 og 5834, der lyder på henholdsvis kr. 9.675 og kr. 800 ekskl. moms, jf. bilag R.

Det gøres gældende, at disse fakturaer ikke skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers omsætning. Fakturaerne er udstedt ved en fejl og er derfor aldrig blevet fremsendt, idet sagsøger ikke har været berettiget til at afregne de ydelser, som fremgår af de pågældende to fakturaer.

Ad pkt. 2: Indbetalinger på erhvervskonto med fakturareference

SKAT har ved gennemgang af sagsøgers erhvervskonto konstateret, at der er indsat i alt 9 beløb på denne konto, som ikke er medregnet i revisors opgørelse over sagsøgers omsætning. Disse 9 indbetalinger, som i alt udgør kr. 142.969,60 ekskl. moms, har SKAT herefter medregnet ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Det gøres gældende, at der ikke er grundlag for at medregne de 9 indsættelser som antaget af SKAT, idet disse ikke vedrører omsætning fra sagsøgers virksomhed.

Til støtte herfor kan der for det første henvises til indsættelserne af 11. april 2008 og 14. maj 2008 - begge på kr. 35.000, jf. henholdsvis bilag T og S. Indsættelserne på hver kr. 35.000 vedrører lån optaget hos LS.

Den 11. april lånte sagsøger kr. 35.000 af LS, og sagsøger lånte efterfølgende den 11. maj yderligere kr. 35.000, som blev indsat den 14. maj 2008 på sagsøgers erhvervskonto.

I løbet af april og maj måned 2008 lånte sagsøger således kr. 70.000 af LS, hvilket fremgår af gældsbrev dateret den 11. maj 2008, jf. bilag 9.

For det andet skal der henvises til, at der ikke er grundlag for at medregne indsættelsen af den 19. november 2008 på kr. 38.160 ekskl. moms, jf. bilag S. Beløbet er relateret til faktura nr. 5741, som først blev faktureret den 18. marts 2011, jf. bilag 10.

Indsættelsen på kr. 47.700 - dvs. kr. 38.160 ekskl. moms - var en a conto betaling, som LS betalte ved siden af det lån, som han ydede sagsøger i henholdsvis april og maj måned 2008. Da indsættelsen alene udgør en a conto betaling, er der ikke grundlag for at medregne dette beløb ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Der er herved fremlagt dokumentation for, at flere af indsættelserne vedrører henholdsvis lån og a conto betaling, hvorfor der kan konstateres at være væsentlige fejl i SKATs opgørelse af den "rekonstruerede" omsætning.

Ad pkt. 3: Indbetaling på erhvervskonto anset for omsætning

SKAT har konstateret, at der er indgået 6 beløb, der udgør i alt kr. 86.000 på sagsøgers erhvervskonto, hvortil der ikke direkte kan henvises til fakturanummer eller kundenavn.

Det gøres gældende, at der ikke er grundlag for at medregne kr. 86.000 til sagsøgers omsætning, idet der hverken er henvist til fakturanummer eller kundenavn, hvorfor de 6 beløb er sagsøgers omsætning uvedkommende.

Til støtte herfor skal der for det første henvises til, at indbetalingen den 11. april 2008, jf. bilag T, udgør halvdelen af lånet på i alt kr. 70.000 fra LS. jf. bilag 9.

For det andet skal det fremhæves, at flere af de øvrige indsættelser er private midler udbetalt som erstatningssummer fra henholdsvis forsikringsselskaberne Alka og Topdanmark i 2006 og 2007.

De udbetalte forsikringer på henholdsvis kr. 53.850 og kr. 32.301, jf. bilag 11 og 12, har sagsøger haft liggende i kontanter, idet sagsøger ønskede at holde disse udenfor banken og væk fra eventuelle kreditorer. Tilsvarende er tilfældet for den udbetalte erstatning til sagsøgers tidligere ægtefælle, BA, som hun modtog i forbindelse med en gruppelivsforsikring ved Alka Forsikring, jf. bilag 13.

Efterhånden som virksomheden begyndte at gå dårligt, og der opstod overtræk på virksomhedens bankkonti, valgte sagsøger at sætte en del af pengene i banken kombineret med det lån, som sagsøger optog hos tidligere omtalte LS.

Det er derfor ikke muligt at medregne de kr. 86.000 ved opgørelsen af sagsøgers omsætning.

Ad pkt. 4: Skønsmæssig ansættelse af 63 fakturaer - den efterfølgende betalingsidentifikation

Sagsøger har ikke været tilstrækkelig omhyggelig med at give sine fakturaer fortløbende numre. Som følge heraf er der i indkomståret 2008 et "hul" på i alt 63 fakturaer for så vidt angår virksomheden H2.

Sagsøger har på intet tidspunkt udstedt fakturaer indenfor dette "hul", hvorfor der ikke er grundlag for at forhøje sagsøgers omsætning med et beløb svarende til 63 stk. fakturaer med et gennemsnitligt faktureringsbeløb på kr. 2.920 ekskl. moms.

Til støtte herfor skal det anføres, at det forekommer usandsynligt, at sagsøger skulle have udført et sådant antal yderligere arbejdsopgaver henset til antallet af udstedte fakturaer i indkomståret 2008, hvor der blev udstedt i alt 170 stk. fakturaer - dvs. gennemsnitligt 14 stk. fakturaer om måneden, jf. hertil side 8, 7. afsnit i sagsøgte svarskrift af den 19. september 2011.

Da flertallet af de "manglende" fakturanumre hovedsageligt ligger før fakturering i februar måned 2008, forekommer det usandsynligt, at sagsøger i januar 2008 skulle have udført arbejdsopgaver og i den forbindelse have udstedt de "manglende" fakturanumre.

Ad pkt. 5: Afholdte driftsudgifter og afskrivninger

Det er ikke korrekt at nægte sagsøger fradragsret for udgifter relateret til de i virksomheden anvendte driftsmidler.

Sagsøger har ret til at foretage afskrivninger på de i virksomheden anvendte biler, idet der henvises til, at det følger af afskrivningslovens § 1, at der efter reglerne i afskrivningsloven er foretaget skattemæssige afskrivninger på udgifter til anskaffelse og forbedring af aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt af den skattepligtige.

Det gøres gældende, at de af sagsøger ejede biler af mærket Kia (reg. nr. ...) og (reg. nr. ...) har været anvendt i sagsøgers virksomhed, hvorfor sagsøger har været berettiget til at fortage afskrivninger på bilerne."

Sagsøgte har heroverfor til støtte for frifindelsespåstanden i påstandsdokumentet gjort følgende anbringender, der ligeledes er uddybet under hovedforhandlingen, gældende:

"Det gøres til støtte for påstanden om frifindelse overordnet gældende, at skattemyndighederne har været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af omsætning og momstilsvar i 2006, 2007 og 2008, idet regnskabsgrundlaget - ubestridt - ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for skatte- og momsansættelsen.

Sagsøger har ikke godtgjort, at skønnet kan tilsidesættes som åbenbart urimeligt eller er udøvet på et forkert grundlag.

Endvidere gøres det gældende, at sagsøger ikke har godtgjort at være berettiget til fradrag for biludgifter for indkomståret 2008.

Endelig gøres det gældende, at skattemyndighederne har været berettiget til at forhøje sagsøgers indkomst for indkomståret 2008 med kr. 100.000,-, fordi han ikke har godtgjort værdien af igangværende arbejder på 31. december 2008.

Det fremgår af revisorpåtegningen i virksomhedens årsregnskaber, at der ikke foreligger en egentlig bogføring. Der er desuden udstedt en række fakturaer, som ikke er medtaget i virksomhedens regnskab.

Regnskabsgrundlaget har derfor ikke været egnet til at danne grundlag for en opgørelse af virksomhedens omsætning og skattepligtige indkomst (og momstilsvar), hvorfor SKAT var berettiget til at tilsidesætte regnskaberne og foretage en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens indkomst og momstilsvar, jf. skattekontrollovens § 3, stk. 4, jf. § 5, stk. 3 og opkrævningslovens § 5, stk. 2, og bl.a. SKM2009.37.HR og SKM2011.209.HR.

Sagsøger har ikke bestridt, at hans regnskabsgrundlag for de tre omhandlede indkomstår er utilstrækkeligt til at danne grundlag for skatte- og momsansættelserne. Herunder har han i replikken, jf. side 2-3, erkendt, at der ikke blev foretaget løbende bogføring i hans to virksomheder.

Skattemyndighedernes skøn kan kun tilsidesættes, såfremt sagsøger godtgør, at det er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat, jf. f.eks. SKM2005.368.HR, SKM2009.37.HR og SKM2011.209.HR. Dette har sagsøger ikke godtgjort.

SKAT har foretaget forhøjelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst på baggrund af en skønsmæssig opgørelse af omsætningen i de af sagsøger drevne virksomheder, H1 og H2. Disse opgørelser er foretaget på baggrund af modtagne fakturaer udstedt af virksomhederne samt indbetalinger på konti tilhørende sagsøger.

Forhøjelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst er herefter opgjort som differencen mellem den af SKAT skønsmæssigt opgjorte omsætning og den af sagsøger selvangivne omsætning.

Indkomståret 2006

SKAT har skønsmæssigt opgjort sagsøgers omsætning for H1 på følgende måde

Omsætning ifølge revisors opgørelse

kr.

302.444,39

Omsætning ifølge indsendte fakturaer, som ikke er medtaget
i revisors opgørelse

kr.

136.032,75

Indbetaling på privatkonto

kr.

 40.000,00

Omsætning i alt

kr.

478.477,14

Oversigt over samtlige fakturaer og indbetalinger, som indgår i omsætningsberegningen for H1 i indkomståret 2006, er fremlagt som bilag K.

Sagsøger har i årsregnskab for 2006 selvangivet en omsætning vedrørende den af sagsøger drevne virksomhed i H1 på kr. 278.630,- (bilag C, side 7).

SKAT har som følge heraf forhøjet sagsøgers skattepligtige indkomst med differencen mellem den skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning på kr. 478.477,14 og den selvangivne omsætning på kr. 278.630,-, som udgør kr. 199.847,-.

Den foretagne skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning i H1 er for 2006 foretaget på baggrund af en af sagsøgers revisor udarbejdet opgørelse af sagsøgers omsætning. Omsætningen i revisors opgørelse er udregnet ved at sammenlægge de indbetalinger på konto tilhørende sagsøgers virksomhed, som revisor har anset for indtægter i sagsøgers personlig drevne virksomhed. Omsætningen i henhold til revisors opgørelse er beregnet til kr. 302.444,39 (bilag G).

SKAT har konstateret, at 21 fakturaer ikke indgår i revisors omsætningsberegning. Omsætningen i henhold til disse fakturaer udgør i alt kr. 136.032,75 og er anset for at vedrøre omsætning i sagsøgers virksomhed (bilag H).

Sagsøger gør i sin replik, jf. side 5, gældende, at SKAT ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2006 fejlagtigt har medregnet de 21 fakturaer.

Til støtte herfor henviser sagsøger alene til fire konkrete fakturaer med fakturanumrene 2004209, 2000501, 20060016 og 20060018 (bilag H, side 2, 3, 25 og 28). Sagsøger gør gældende, at ingen af de fire fakturaer er betalt, og at fakturabeløbene derfor ikke skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers omsætning. Sagsøger har ikke bestridt, at han har udført arbejdet, som ligger til grund for udstedelsen af fakturaerne.

Erhvervsindtægter skal medtages i indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til den pågældende ydelse, jf. f.eks. ligningsvejledningen for erhvervsdrivende 2008-1, afsnit E.A.3.1, og SKM2001.532.ØLR. Da sagsøger ikke bestrider, at arbejdet, som ligger til grund for de enkelte fakturaer, er udført, vil indtægterne skulle medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2006, idet sagsøger ved arbejdets udførelse har erhvervet endelig ret til betaling.

Tab på forretningsdebitorer skal fratrækkes i det indkomstår, hvor tabet er konstateret og kan gøres endeligt op jf. f.eks. ligningsvejledningen for erhvervsdrivende 2008-1, afsnit E.B.2.6.5, og SKM2004.108.HR. Da sagsøger ikke har dokumenteret at have lidt et tab vedrørende de udstedte fakturaer, og at et sådan tab skulle være konstateret i 2006, kan der ikke foretages fradrag herfor i den skattepligtige indkomst. Sagsøger har heller ikke fremlagt dokumentation for, at det mellem ham og LV skulle være aftalt, at faktura 20060018 ikke skulle betales.

Det gøres på den baggrund gældende, at fakturaerne skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2006.

SKAT har endvidere konstateret, at der er indbetalt kr. 50.000,- på sagsøgers private konto den 16. august 2006, som sagsøger ikke overfor SKAT har kunnet redegøre for. Indbetalingen er som følge heraf anset for at være omsætning i sagsøgers virksomhed med kr. 40.000,- eksklusiv moms (bilag J).

Sagsøger gør i replikken gældende, jf. side 6-7, at indbetalingen vedrører salg af en bil af mærket Citroen med registreringsnummer ... Til støtte herfor henviser sagsøger til en indhentet erklæring fra bilens køber, NT, som bekræfter, at have købt bilen for kr. 50.000,- (bilag 6).

Det gøres heroverfor gældende, at sagsøger ikke har fremlagt dokumentation i form af overdragelsesaftalen for at have solgt bilen for kr. 50.000,-. Herunder er det udokumenteret, hvornår bilen skulle være solgt. NTs erklæring af 31. oktober 2011 (bilag 6) er indhentet til brug for denne skattesag og har derfor ringe bevisværdi, jf. f.eks. SKM2002.258.HR.

Der må også henses til, at bilen er omregistreret den 29. maj 2006, og at indbetalingen af de kr. 50.000,- således er sket næsten tre måneder efter omregistreringen (bilag Y).

Det gøres på den baggrund gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, at indbetalingen vedrører skattefri indtægt ved salg af bil.

Indkomståret 2007

SKAT har skønsmæssigt opgjort sagsøgers omsætning for H1 på følgende måde

Omsætning ifølge indleverede fakturaer

kr.

168.890,55

Omsætning ifølge fakturaer, som ikke er indsendt, men som er medtaget i revisors specifikation

kr.

12.469,60

Indbetalinger på erhvervskonto med fakturareference

kr.

45.003,00

Indbetalinger på erhvervskonto, anset for omsætning

kr.

 41.669,60

Omsætning i alt

kr.

268.032,75

Oversigt over samtlige fakturaer og indbetalinger, som indgår i omsætningsberegningen for H1 i indkomståret 2007, er fremlagt som bilag P.

Sagsøger har i årsregnskab for 2007 selvangivet en omsætning vedrørende den af sagsøger drevne virksomhed i H1 på kr. 112.817,- (bilag D, side 8).

SKAT har som følge heraf forhøjet sagsøgers skattepligtige indkomst med differencen mellem den skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning på kr. 268.032,75 og den selvangivne omsætning på kr. 112.817,-, som udgør kr. 155.216,-.

Den foretagne skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning i H1 for indkomståret 2007 er foretaget på baggrund af de af sagsøger fremsendte fakturaer. Sammenlagt udgør omsætning i henhold til disse fakturaer kr. 168.890,55 (bilag L).

Sagsøger gør i sin replik, jf. side 8, gældende, at SKAT ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for 2007 fejlagtigt har medregnet de fremsendte fakturaer.

Sagsøger omtaler alene fakturanr. 5612 på kr. 22.321,25 inklusiv moms udstedt til G2 (bilag L, side 9), som ifølge sagsøger er bortfaldet som følge af aftale mellem ham og kunden, idet det udførte arbejde således skulle betragtes som en rabat i forhold til det samlede arbejde udført for kunden. Til støtte herfor har sagsøger fremlagt en erklæring fra hoteldirektør, DM (bilag 7).

Dette afvises som udokumenteret, idet sagsøger ikke har fremlagt dokumentation for, at det mellem ham og DM blev aftalt i 2007, at det udførte arbejde skulle betragtes som en rabat. Hans erklæring i bilag 7 er indhentet til brug for skattesagen og har derfor ringe bevisværdi. Sagsøger har heller ikke fremlagt en kreditnota.

Sagsøger har ikke bestridt, at han har udført arbejdet, som ligger til grund for udstedelsen af fakturaen. Det gøres på den baggrund gældende, at sagsøger har erhvervet endelig ret til betaling, og at fakturaen derfor skal medtages i indkomstopgørelsen. Sagsøger har ikke dokumenteret at have lidt et fradragsberettiget tab vedrørende den udstedte faktura, eller at et sådan tab skulle være konstateret i 2007.

Det gøres på den baggrund gældende, at fakturaen - og de øvrige fakturaer, som sagsøger ikke har fremsat indsigelser imod - skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2007.

SKAT har konstateret, at to indbetalinger af den 3. november 2007 henviser til konkrete fakturanumre, som SKAT ikke har modtaget fra sagsøger. Omsætningen i henhold til disse indbetalinger udgør i alt kr. 12.469,60 (bilag M).

Sagsøger anfører i sin replik, jf. side 9, at det forekommer uvist, hvorfor beløbet på kr. 12.469,60, som er betalt for de to fakturaer, skal henføres til omsætningen som en særskilt forhøjelse, når beløbet som anført af SKAT allerede er indeholdt i revisors omsætningsspecifikation, der er medtaget i omsætningsgrundlagt med kr. 168.890,55 ekskl. moms.

SKAT har baseret omsætningsberegningen i sagsøgers virksomhed for indkomståret 2007 på baggrund af en række fakturaer modtaget fra sagsøger, som sammenlagt udviser en omsætning på kr. 168.890,55 (bilag L). SKAT har derudover konstateret, at sagsøger ifølge revisors omsætningsspecifikation den 3. november 2007 har modtaget betaling for to fakturaer med fakturanumrene 2007107 og 2007103 på sammenlagt kr. 12.469,60 ekskl. moms (bilag M, side 1). Disse fakturaer er ikke indleveret til SKAT og indgår derfor ikke i den af SKAT beregnede omsætning hidrørende fra de indleverede fakturaer, som sammenlagt udviser en omsætning på kr. 168.890,55. På den baggrund har SKAT sammenlagt omsætningen hidrørende fra de indleverede fakturaer på kr. 168.890,55 og omsætningen hidrørende fra de to indbetalinger på kr. 12.469,60 for at opnå sagsøgers samlede omsætning for 2007.

Omsætningen hidrørende fra fakturaerne med fakturanumrene 2007107 og 2007103 er således ikke medregnet i opgørelsen af omsætningen hidrørende fra de fra sagsøger indleverede fakturaer på kr. 168.890,55.

På virksomhedens konto fremgår endvidere to indbetalinger den 31. juli 2007 og en indbetaling den 21. juli 2007, der refererer til specifikke fakturaer, som SKAT ikke har modtaget fra sagsøger. Omsætningen i henhold til disse fakturaer udgør i alt kr. 45.003,-(bilag N). Sagsøger har ingen indsigelser overfor denne forhøjelse.

SKAT har derudover anset fire kontante indbetalinger på erhvervskonto tilhørende den personlig drevne virksomhed for at være omsætning. De kontante indbetalinger udgør i alt kr. 52.087,- og er medtaget i omsætningsberegningen med kr. 41.669,60 eksklusiv moms (bilag O).

Sagsøger gør i sin replik, jf. side 9, gældende, at de fire indbetalinger på sagsøgers konto fejlagtigt er medregnet til sagsøgers omsætning. Sagsøger hævder, at indbetalingerne vedrører ratebetalinger, som sagsøger har modtaget kontant i forbindelse med salg af en privat ejet båd, som blev solgt for kr. 85.000,-. Sagsøger har i den forbindelse fremlagt en indhentet erklæring fra køber, PJ (bilag 8).

Det gøres heroverfor gældende, at sagsøger ikke har fremlagt dokumentation for bådsalget i form af overdragelsesaftale, og at det således kan ikke lægges til grund, at sagsøger har solgt en båd til PJ for kr. 85.000,-. Hans erklæring i bilag 8 er indhentet til brug for skattesagen og har derfor ringe bevisværdi.

Der henvises endvidere til, at sagsøger har indsat alle beløbene på erhvervskontoen, og at det på ingen måde fremgår af kontospecifikationerne, at indbetalingerne skulle vedrøre ratebetalinger for salg af en båd. Det skal derudover påpeges, at der ikke er overensstemmelse mellem de indsatte beløb, som udgør i alt kr. 52.087,-, og den i erklæringen anførte købesum for båden på kr. 85.000,-. Sagsøger har ikke redegjort for eller kommenteret differencen mellem beløbene. Det forekommer endvidere usandsynligt, at køber af båden skulle have foretaget ratebetalinger til sagsøger på så "skæve" beløb som kr. 3.794,- og kr. 4.293,-, (bilag O, side 1 og 3).

Det gøres på den baggrund gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, at indbetalingerne vedrører skattefrie indtægter ved salg af båd.

SKAT har skønsmæssigt opgjort sagsøgers omsætning for H2 på følgende måde

Selvangivet omsætning ifølge årsregnskab

kr.

92.999,00

Skønsmæssig ansættelse af 40 fakturaer

kr.

 13.240,00

Omsætning i alt

kr.

106.239,00

SKAT har som følge heraf forhøjet sagsøgers skattepligtige indkomst med differencen mellem den skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning på kr. 106.239,- og den selvangivne omsætning på kr. 92.999,-, som udgør kr. 13.240,-.

Den foretagne skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning i H2 for indkomståret 2007 er foretaget på baggrund af den i årsrapport for 2007 selvangivne omsætning vedrørende H2 på kr. 92.999,- (bilag D, side 8).

SKAT har konstateret, at der mangler 40 fakturaer i fakturarækkefølgen anvendt af H2. Der er ifølge specifikation udfærdiget af sagsøgers revisor udstedt 281 fakturaer vedrørende omsætningen på kr. 92.999,-. Det gennemsnitlige udfaktureringsbeløb i 2007 pr. faktura bliver således kr. 331,- (bilag B, side 11-12).

På den baggrund har SKAT fastsat omsætningen hidrørende fra de manglende 40 fakturaer skønsmæssigt ud fra det gennemsnitlige udfaktureringsbeløb i 2007 til kr. 13.240,- (bilag B, side 13).

Sagsøger gør i sin stævning, jf. side 3, og i sin replik, jf. side 14-15, gældende, at SKAT fejlagtigt har henregnet de 40 fakturaer i 2007 til sagsøgers omsætning. Sagsøger henviser til, at han udelukkende har betragtet fakturanummereringen som en hjælp til bilagsidentifikation og således ikke har anvendt fortløbende numre. Sagsøger har ikke bestridt, at der mangler 40 fakturanumre i fakturarækkefølgen eller at det gennemsnitlige udfaktureringsbeløb i 2007 udgør kr. 331,-.

Det bestrides som udokumenteret, at sagsøger ikke har anvendt fortløbende numre. Der henvises til den af SKAT udarbejdede oversigt over fakturaer i 2007, hvoraf de manglende fakturanumre fremgår (bilag B, side 11-12). Krav om fortløbende fakturanummerering følger af momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1, nr. 2. Manglende fakturaer i nummerrækkefølgen giver en formodning for omsætning, der ikke er medregnet som skattepligtig indkomst. Sagsøger har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at fakturaerne ikke er udstedt.

Indkomst 2008

SKAT har skønsmæssigt opgjort sagsøgers omsætning for H1 på følgende måde

Omsætning ifølge indleverede fakturaer

kr.

391.930,45

Omsætning ifølge to fakturaer, fundet som løsark i forbindelse med Politiets ransagning

kr.

10.475,00

Indbetalinger på erhvervskonto med fakturareference

kr.

142.969,60

Indbetalinger på erhvervskonto, anset for omsætning

kr.

86.000,00

Omsætning i alt

kr.

631.375,05

Oversigt over samtlige fakturaer og indbetalinger, som indgår i omsætningsberegningen for H1 i indkomståret 2008, vedlægges som bilag U.

Sagsøger har i årsregnskab for 2008 selvangivet en omsætning vedrørende den af sagsøger drevne virksomhed i H1 på kr. 379.727,- (bilag E, side 8).

SKAT har som følge heraf forhøjet sagsøgers skattepligtige indkomst med differencen mellem den skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning på kr. 631.375,05 og den selvangivne omsætning på kr. 379.727,-, som udgør kr. 251.648,-.

Den foretagne skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning i H1 for indkomståret 2007 er foretaget på baggrund af de af sagsøger fremsendte fakturaer. Sammenlagt udgør omsætning i henhold til disse fakturaer kr. 391.930,45 (bilag Q).

SKAT har i det af politiet beslaglagte materiale fået udleveret to fakturaer, som ikke indgår i materialet indleveret af sagsøger. Omsætningen i henhold til disse fakturaer udgør i alt kr. 10.475,- (bilag R).

Sagsøger gør i sin replik, jf. side 11, gældende, at SKAT fejlagtigt har medregnet de to fakturaer. Sagsøger gør gældende, at fakturaerne aldrig blev afsendt, og dermed ikke er blevet betalt, og at det samlede beløb på kr. 10.475,- derfor ikke skal medregnes sagsøgers omsætning for indkomståret 2008.

Det gøres heroverfor gældende, at sagsøger ikke har bestridt, at han har udført arbejdet, som ligger til grund for udstedelsen af fakturaerne. Indtægterne skal dermed medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2008, idet sagsøger ved arbejdets udførelse har erhvervet endelig ret til betaling, uanset at fakturaerne ikke måtte være afsendt, hvilket i øvrigt bestrides som udokumenteret. Sagsøger har ikke dokumenteret at have lidt et fradragsberettiget tab vedrørende de udstedte faktura, eller at et sådan tab skulle være konstateret i 2008.

Det gøres på den baggrund gældende, at fakturaerne skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2008.

SKAT har konstateret, at ni indbetalinger på erhvervskonto tilhørende den personlig drevne virksomhed henviser til specifikke fakturanumre, som SKAT ikke har modtaget fra sagsøger, og har som følge heraf henregnet indbetalingerne til sagsøgers omsætning.

Omsætningen i henhold til disse fakturaer udgør i alt kr. 142.969,- eksklusiv moms (bilag S).

Sagsøger gør i sin replik, jf. side 11, gældende, at de ni indbetalinger på sagsøgers konto fejlagtigt er henregnet til sagsøgers omsætning. Sagsøger hævder, at ingen af indbetalingerne vedrører omsætningen i virksomheden og henviser til, at revisor SS heller ikke har anset indbetalingerne for at vedrøre omsætningen virksomheden.

Dette afvises som udokumenteret, idet sagsøger ikke har godtgjort, at indbetalingerne ikke vedrører sagsøgers virksomhed. Der henvises endvidere til, at indbetalingerne er sket til sagsøgers erhvervskonto, og at posteringsteksterne for indbetalingerne henviser til specifikke fakturanumre (bilag S).

Til støtte for sit anbringende vedrørende de ni indbetalinger henviser sagsøger endvidere til, at to af indbetalingerne vedrører et lån på i alt kr. 70.000,- ydet af LS. Indbetalingerne er foretaget henholdsvis den 11. april 2008 og den 14. maj 2008 og er begge på kr. 35.000,-. Sagsøger har til støtte herfor vedlagt et gældsbrev underskrevet den 11. maj 2008, hvor sagsøger erklærer at skylde LS kr. 70.000,- (bilag 9).

Det afvises som udokumenteret, at indbetalingerne den 11. april 2008 og den 14. maj 2008 hidrører fra de af LS lånte midler. Det fremgår ikke af posteringsoversigten, at indbetalingerne vedrører lån fra LS (bilag S, side 8 og T, side 1). Det fremgår desuden heller ikke af gældsbrevet, at betalingen af lånet til sagsøger skulle være sket ved to betalinger af kr. 35.000,-. For så vidt angår sidstnævnte indbetaling henvises endvidere til, at gældsbrevet er underskrevet den 11. maj 2008, og at sagsøger således allerede tre dage før indbetalingen af beløbet havde erklæret at skylde LS i alt kr. 70.000,-.

Der henvises endvidere til, at indbetalingerne er sket på sagsøgers erhvervskonto.

Det gøres på den baggrund gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, at indbetalingerne vedrører skattefrie indtægter i form af lån.

Til støtte for sit anbringende vedrørende de ni indbetalinger henviser sagsøger endvidere til, at indbetalingen den 19. november 2008 på kr. 38.160,- eksklusiv moms var en á conto betaling, som ikke skal medregnes til sagsøgers omsætning i indkomståret 2008.

Det gøres hertil gældende, at fakturaen er en á conto betaling for udført arbejde i 2008, og at fakturaen således skal medregnes i opgørelsen af sagsøgers omsætning for 2008, idet sagsøger ved arbejdets udførelse har erhvervet endelig ret til betaling.

Endvidere har SKAT anset fem kontante indsætninger på konto tilhørende virksomheden som omsætning, henset til at der er huller i fakturarækkefølgen, og at der er anvendt flere forskellige fakturanummersæt. Omsætningen i henhold til disse indbetalinger udgør i alt kr. 86.000,- (bilag T).

Sagsøger gør i sin replik, jf. side 14, gældende, at flere af indbetalingerne, som SKAT har henregnet til sagsøgers omsætning, vedrører udbetalt erstatning fra forsikringsselskaberne Alka og Top Danmark i 2006 og 2007. Sagsøger har fremlagt dokumentation for i 2006 og 2007 at have modtaget erstatning på henholdsvis kr. 53.850,- og kr. 32.310,-. Sagsøger hævder at have haft midlerne liggende i kontanter frem til 2008, hvor en del af pengene blev indsat på sagsøgers erhvervskonto, som følge af faldende indtægter i virksomheden. Sagsøger hævder endvidere, at en del af de indbetalte midler hidrører fra en erstatning udbetalt til den daværende ægtefælle, BA. Sagsøger har ikke bestridt, at der i indkomståret 2008 mangler fakturanumre i fakturarækkefølgen.

Det afvises som udokumenteret, at indbetalingerne skulle vedrøre den udbetalte erstatning fra forsikringsselskaberne Alka og Top Danmark i 2006 og 2007. Der foreligger ingen dokumentation for, at de indbetalte midler hidrører fra udbetalingerne af erstatning til sagsøger og dennes ægtefælle.

Der henvises endvidere til, at indbetalingerne er sket på sagsøgers erhvervskonto.

Det gøres på den baggrund gældende, at sagsøger ikke har godtgjort, at indbetalingerne vedrører skattefrie erstatninger.

SKAT har skønsmæssigt opgjort sagsøgers omsætning for H2 på følgende måde

Omsætning ifølge årsregnskab

kr.

96.916,00

Skønsmæssig ansættelse af 63 fakturaer

kr.

183.960,00

Medregnet omsætning for 2007

kr.

  -4.206,28

Omsætning i alt

kr.

276.669,72

Sagsøger har i årsregnskab for 2008 selvangivet en omsætning vedrørende den af sagsøger drevne virksomhed i H2 på kr. 96.916,- (bilag E, side 8).

SKAT har som følge heraf forhøjet sagsøgers skattepligtige indkomst med differencen mellem den skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning på kr. 276.669,72 og den selvangivne omsætning på kr. 96.916,-, som udgør kr. 179.754,-.

Den foretagne skønsmæssige opgørelse af sagsøgers omsætning i H2 for indkomståret 2008 er foretaget på baggrund af den i årsrapport for 2008 anførte omsætning vedrørende H2 på kr. 96.916,- (bilag E, side 8).

SKAT har ved gennemgang af revisors omsætningsspecifikation konstateret, at revisor har medregnet fakturaer for indkomståret 2008, som reelt vedrører indkomståret 2007. Det samlede beløb for disse fakturaer, som således skal fratrækkes omsætningen i 2008, lyder på kr. 4.206,28.

SKAT har konstateret, at der mangler 63 fakturaer i fakturarækkefølgen anvendt af H2.

På den baggrund har SKAT fastsat omsætningen hidrørende fra de manglende 63 fakturaer skønsmæssigt til kr. 183.960,-, idet det gennemsnitlige udfaktureringsbeløb i 2008 udgør kr. 2.920,- (bilag V).

Sagsøger gør i sin stævning, jf. side 3, og i sin replik, jf. side 14-15, gældende, at SKAT fejlagtigt har henregnet de 63 fakturaer i 2008 til sagsøgers omsætning. Sagsøger henviser til, at han udelukkende har betragtet fakturanummereringen som en hjælp til bilagsidentifikation og således ikke har anvendt fortløbende numre. Sagsøger har ikke bestridt, at der mangler 63 fakturanumre i fakturarækkefølgen eller at det gennemsnitlige udfaktureringsbeløb i 2008 udgør kr. 2.920,-.

Det bestrides som udokumenteret, at sagsøger ikke har anvendt fortløbende numre. Der henvises til, at den af SKAT udarbejdede oversigt over fakturaer i 2008, hvoraf de manglende fakturanumre fremgår (bilag V). Manglende fakturaer i nummerrækkefølgen giver en formodning for omsætning, der ikke er medregnet som skattepligtig indkomst. Sagsøger har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at fakturaerne ikke er udstedt.

Det gøres på den baggrund gældende, at fakturaerne skal medregnes ved opgørelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2008.

Sagsøger gør i sin stævning, jf. side 3, gældende, at opgørelsesmetoden, hvorefter man kombinerer modtagne fakturaer med indbetalinger på bankkonto, indebærer muligheden for, at samme indtægt medregnes to gange, herunder hvis en kunde har indbetalt en faktura af to gange.

Dette bestrides som udokumenteret, idet sagsøger ikke har fremlagt bevis for, at medregnede fakturaer er betalt af flere gange.

Den omstændighed, at SKAT ikke bygger forhøjelserne på privatforbrugsopgørelser kan ikke føre til et andet resultat. Som det fremgår af replikken, jf. side 16, sidste afsnit, fandt SKAT, at sagsøgers regnskabsmateriale var af en så ringe kvalitet, at det ikke var muligt at lave realistiske privatforbrugsopgørelser. Sådanne opgørelser er også ufornødne, når der som i den foreliggende situation er tale om konkret udeholdte indtægter, jf. f.eks. SKM2011.804.BR og SKM2011.209.HR, hvor der heller ikke var lavet privatforbrugsopgørelser, fordi forhøjelserne byggede på konkret regnskabsmateriale.

Det gøres gældende, at der er tale om et forsigtigt skøn, idet den foretagne skønsmæssige ansættelse ikke tager i betragtning, at der mangler fakturaer for visse perioder af indkomstårene (bilag B, side 5 og 8-9).

I stedet for at foretage skønsmæssige ansættelser valgte SKAT at foretage ansættelserne på baggrund af en konkret gennemgang og kontrol af bilagsmaterialet. Under de omstændigheder kan SKATs ansættelse - i lighed med en skønsmæssig ansættelse - alene tilsidesættes, såfremt sagsøger godtgør, at ansættelsen er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat.

I det omfang SKATs opgørelse af sagsøgers omsætning måtte være behæftet med enkelte fejl, medfører dette således ikke, at afgørelsen skal tilsidesættes, idet sagsøger ikke i øvrigt har godtgjort, at SKATs ansættelse er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat, jf. SKM2007.130.VLR.

Sagsøger har for indkomståret 2008 foretaget fradrag for en blandet benyttet bil af mærket Kia (reg.nr. ...).

Sagsøger gør i stævning, jf. side 3 n, gældende, at sagsøger anvendte en blandet benyttet bil i virksomheden, hvoraf den erhvervsmæssige anvendelse udgjorde 70 %, og at de foretagne fradrag for driftsudgifter og afskrivninger skal godkendes.

Det gøres gældende, at SKATs nægtelse af fradrag for driftsudgifter og afskrivning på kr. 48.489,- for den erhvervsmæssige kørsel i Kia (reg.nr. ...) er berettiget. Der henvises til, at der ikke foreligger fyldestgørende dokumentation for udgifterne til den blandede benyttede bil, og at samtlige udgifter er anslået af revisor. Endvidere henvises til, at der ikke foreligger køreregnskab, som kan dokumentere eller sandsynliggøre den erhvervsmæssige kørsel (bilag B, side 24). Sagsøger har heller ikke dokumenteret, at virksomheden har haft behov for erhvervsmæssig kørsel i bilen, idet sagsøger ikke havde ansatte i virksomheden og allerede havde en bil til rådighed i virksomheden, som sagsøger har foretaget fradrag for.

Sagsøger har for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 angivet værdier for igangværende arbejder. For 2008 er primoværdien af igangværende arbejder angivet til kr. 300.000,-, mens ultimoværdien er angivet til kr. 200.000,-. Dette har medført en nedbringelse af omsætningen i 2008 med kr. 100.000,-. (bilag E, side 8).

Det gøres gældende, at SKATs ansættelse af igangværende arbejder for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 til kr. 0,- er berettiget. Der henvises til, at der ikke foreligger en specifikation af de igangværende arbejder eller oplysninger om, hvilke arbejder de anførte beløb vedrører. Det fremgår desuden af virksomhedens årsregnskaber, at værdiansættelsen af igangværende arbejder er anslået. Det henvises endvidere til, at det som følge af den manglende bogføring og det mangelfulde regnskabsmateriale ikke har været muligt at foretage en konkret værdiansættelse af igangværende arbejder."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at skattemyndighederne har været berettiget til at fastsætte sagsøgerens indkomst og momstilsvar for 2006, 2007 og 2008 skønsmæssigt under henvisning til, at regnskabsgrundlaget ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for skatte- og momsansættelsen, jf. skattekontrollovens § 3, stk. 4, jf. § 5, stk. 3.

Det lægges endvidere til grund, at der ikke er foretaget løbende bogføring i sagsøgerens to virksomheder i de omhandlede indkomstår, at bilagsmaterialet er mangelfuldt, og at der er anvendt flere fakturanummersæt, ligesom der for alle tre indkomstår er "huller" i nummerfølgen i de fakturaer, der indgår i regnskabsmaterialet.

Vedrørende indkomståret 2006

Forhøjelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst og af grundlaget for momsansættelsen for 2006 er foretaget med baggrund dels i 21 nærmere angivne fakturaer udstedt i virksomheden H1 på i alt 136.032,75 kr., der ikke er medtaget i den opgørelse over sagsøgerens omsætning, der er udarbejdet af sagsøgerens revisor, og dels med baggrund i en indbetaling den 16. august 2006 på 50.000 kr. på sagsøgerens privatkonto i BG Bank, der er anset for omsætning med et beløb på 40.000 kr. uden tillæg af moms.

Sagsøgeren er fremkommet med konkret begrundede indsigelser imod, at fire af de i alt 21 fakturaer er medtaget ved indkomstopgørelsen. Indsigelserne vedrører fakturanummer 20060016 af 18. juli 2006, der har en ufuldstændig angivelse af adressat, idet alene adressen ... er angivet i fakturaen, fakturanummer 20060018, der er udstedt til LV, der har afgivet erklæring og forklaring til sagen vedrørende en anden faktura udstedt i november 2008, fakturanummer 2004209, der er udstedt til G3/LN, der angiveligt blev økonomisk nødlidende, og fakturanummer 2000501, udstedt til G4, hvorom foreligger erklæring fra JN af 31. oktober 2011, hvorefter fakturaen er afvist af den pågældende og ikke betalt.

Retten finder ikke, at der med henvisning til det af sagsøgeren fremførte er det nødvendige grundlag for at undlade at medtage de nævnte fakturabeløb ved indkomstopgørelsen og i grundlaget for momsansættelsen for 2006. Retten bemærker således, at det fremførte ikke er understøttet af sagens øvrige oplysninger, og for så vidt fakturanummer 20060018 heller ikke af den forklaring, der er afgivet af vidnet LV, at det ikke er godtgjort, at fordringen mod G3/LN er tabt med den virkning, at beløbet kan fradrages i indkomstopgørelsen for 2006, og at der ikke findes at kunne lægges afgørende vægt på den fremlagte skriftlige erklæring fra JN.

Vedrørende det beløb på 50.000 kr., der er indbetalt på sagsøgerens privatkonto i BG Bank den 16. august 2006, og hvorom det i det udstedte kontoudtog blot hedder, at beløbet er indbetalt ved check, bemærkes, at retten ikke alene på grundlag af den forklaring, der er afgivet af sagsøgerens tidligere samlever, NT, og den fremlagte R-75-udskrift for sagsøgeren for 2006, hvorefter den personbil, som vidnet har forklaret at have købt, er ført til afgang hos sagsøgeren pr. 29. maj 2006, når samtidig henses til, at den omhandlede bankindbetaling fandt sted omkring 2½ måned efter, at personbilen blev ført i afgang hos sagsøgeren, og til, at der ikke foreligger objektive oplysninger til belysning af tidspunktet for og grundlaget for betalingen af købesummen, har fundet at kunne lægge til grund, at den omhandlede indbetaling har hidrørt fra salget af sagsøgerens personbil. Retten har herved tillige lagt vægt på oplysningerne om sagsøgerens benyttelse af flere fakturanummersæt og om forekomsten af "huller" i nummerfølgen i de fakturaer, der indgår i regnskabsmaterialet også for indkomståret 2006.

Retten finder herefter ikke, at sagsøgeren har godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af sagsøgerens indkomst og den deraf følgende forhøjelse af momsansættelsen vedrørende indkomståret 2006, der er sket med udgangspunkt i faktiske faktureringer og en konkret bankindbetaling, er åbenbart urimelig eller er sket på et forkert grundlag.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge for dette indkomstår.

Vedrørende indkomståret 2007

Forhøjelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst og af grundlaget for momsansættelsen for 2007 vedrørende virksomheden H1 med et beløb på i alt 155.216 kr. er foretaget med baggrund i på den ene side den selvangivne indkomst for 2007 og på den anden side i dels de fakturaer på i alt 168.890,55 kr., der er indleveret til SKAT af sagsøgeren, dels to betalinger den 3. november 2007 af beløb på i alt 12.469,00 kr., hvorved er henvist til fakturanumre, der efter det oplyste ikke indgår blandt de fakturaer, der er indleveret af sagsøgeren, dels tre indbetalinger på i alt 45.003,00 kr. på virksomhedens konto henholdsvis den 21. juli og den 31. juli 2007, hvorved tillige er henvist til fakturanumre, der efter det oplyste heller ikke indgår blandt de fakturaer, der er indleveret af sagsøgeren og dels fire indbetalinger af beløb på i alt 41.669,60 kr. uden tillæg af moms eller 52.087,00 kr. incl. moms, der er indgået på virksomhedens konto uden angivelse af fakturanumre henholdsvis den 31. januar 2007 med et beløb på 4.293,00 kr., den 20. april 2007 med et beløb på 10.000 kr. og den 30. juli 2007 med beløb på henholdsvis 34.000 kr. og 3.794,00 kr.

Forhøjelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst og af grundlaget for momsansættelsen for 2007 vedrørende virksomheden H2 med et beløb på 13.240 kr. er foretaget med baggrund i på den ene side den selvangivne indkomst for denne virksomhed for 2007 og på den anden side i en skønsmæssigt ansættelse, der angår 40 manglede fakturanumre, hvor hvert fakturanummer er ansat til 331 kr. som et gennemsnit af de fakturerede beløb, der indgår i den selvangivne indkomst på 92.999 kr. vedrørende denne virksomhed.

Retten lægger efter indholdet af den forklaring, der er afgivet af vidnet DM om modtagelsen af faktura nr. 5612 af 10. november 2007 med et pålydende på 17.857,00 kr. inkl. moms eller 22.321,25 kr. på G2 i slutningen af 2007 og om den efterfølgende annullering af fakturaen og baggrunden herfor, til grund, at det omhandlede fakturakrav, der indgår i den samlede fakturasum på 168.890,55 kr., der er nævnt oven for, efterfølgende er frafaldet kulancemæssigt af sagsøgeren. Retten finder ikke, at det med henvisning hertil er godtgjort, at sagsøgeren har ret til at fradrage det fakturerede beløb ved opgørelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst eller ved momsansættelsen for 2007.

Det kan ikke alene på grundlag af den forklaring og erklæring, der er afgivet af vidnet PJ, hvorefter han i marts 2007 har købt en båd af sagsøgeren for 85.000 kr., og hvorefter han har betalt købesummen hen ad vejen, lægges til grund, at de uspecificerede indbetalinger på i alt 52.087 kr., der i indkomståret 2007 er foretaget på sagsøgerens erhvervskonto, hidrører fra beløb modtaget fra PJ som afdrag på købesummen. Retten har herved navnlig lagt vægt på, at det forekommer mindre sandsynligt, at betaling af afdrag skulle have fundet sted med beløb på henholdsvis 4.293 kr. og 3.794 kr., og at beløb på henholdsvis 34.000 kr. og 3.794,00 kr. skulle være betalt i afdrag, således at indbetaling kunne finde sted til erhvervskontoen med begge beløb den 30. juli 2007. Det bemærkes endvidere, at indbetalingen af beløbet på 4.293 kr. i følge kontoudtoget fra erhvervskontoen fandt sted den 31. januar 2007 og dermed forud for, at salget af båden ifølge den udarbejdede erklæring skulle have fundet sted i marts 2007. Retten har også ved bevisbedømmelsen på dette punkt tillige lagt vægt på oplysningerne om sagsøgerens benyttelse af to fakturanummersæt i virksomheden H1 i indkomståret 2007 og om forekomsten af "huller" i nummerfølgen i de fakturaer, der indgår i regnskabsmaterialet også for dette indkomstår.

Når hertil henses til det oplyste om grundlaget for den skønsmæssige forhøjelse af omsætningen for virksomheden H2, sammenholdt med, at den beregning, der ligger til grund for forhøjelsen, alene fører til en forhøjelse af omsætningen med et beløb på i alt 13.240 kr., finder retten ikke, at sagsøgeren har godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse af sagsøgerens indkomst og den deraf følgende forhøjelse af momsansættelsen, der er foretaget vedrørende indkomståret 2007, er åbenbart urimelig eller er sket på et forkert grundlag.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge også for dette indkomstår.

Vedrørende indkomståret 2008

Forhøjelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst og af grundlaget for momsansættelsen for 2008 vedrørende virksomheden H1 med et beløb på i alt 251.648 kr. er foretaget med baggrund i på den ene side den selvangivne indkomst for 2008 og på den anden side i dels de fakturaer på i alt 391.930,45 kr., der er indleveret til SKAT af sagsøgeren, dels to fakturaer af 25. november 2008 med henholdsvis fakturanummer 5834, adresseret til "..." vedrørende et krav på 1.000 kr., og fakturanummer 5830, adresseret til LV, vedrørende et krav på 12.093,75 kr., dels i ni indbetalinger på i alt 142.969.50 kr. til sagsøgerens erhvervskonto, der efter det oplyste er sket med fakturareference, og dels i fem indbetalinger til sagsøgerens erhvervskonto på i alt 86.000 kr. uden tillæg af moms, hvortil der ikke har været angivet betalingsidentifikation, og som af SKAT er henregnet til sagsøgerens omsætning.

Forhøjelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst og af grundlaget for momsansættelsen for 2008 vedrørende virksomheden H2 med et beløb på 179.754 kr. er foretaget med baggrund i på den ene side den selvangivne omsætning for denne virksomhed for 2008 på i alt 96.916 kr. med fradrag af et beløb på 4.206,28 kr. vedrørende medregnet omsætning for 2007 og på den anden side i en skønsmæssig ansættelse, der angår 63 manglede fakturanumre, hvor hvert fakturanummer er ansat til et beløb på 2.920 kr., eller i alt 183.960 kr.

SKAT har endvidere af betydning for opgørelsen af sagsøgerens indtægtsgrundlag for 2008 dels nægtet sagsøgeren fradrag for driftsudgifter og afskrivning med et beløb på i alt 48.489 kr. vedrørende erhvervsmæssig kørsel i en personbil af mærket Kia, og dels ansat igangværende arbejder for 2006, 2007 og 2008 til 0 kr. og forhøjet sagsøgerens indkomst for indkomståret 2008 med 100.000 kr.

Det bemærkes, at som faktura med nummer 20060016 af 18. juli 2006 er også faktura med nummer 5834 af 25. november 2008 udstedt med en ufuldstændig angivelse af adressat, idet alene adressen ... er angivet også i denne faktura. Retten anser det for mindre sandsynligt, at sagsøgeren to gange skulle have afregnet en arbejdsydelse på den samme adresse, uden at det krav, der fremgår af den anførte faktura skulle være fremsat. Der er med henvisning hertil ikke godtgjort noget grundlag for at udeholde beløbet fra sagsøgerens indkomstopgørelse.

Efter indholdet af de forklaringer, der er afgivet af vidnerne BA og LV, hvorefter BA har bekræftet sin skriftlige erklæring om, at faktura nr. 5830 af 25. november 2008 med et pålydende på 12.093,75 kr. inkl. moms eller 9.675,00 kr. uden tillæg af moms er en fejlfakturering, og at fakturaen aldrig er afsendt, og hvorefter LV har forklaret, at han ikke har modtaget den omhandlede faktura, og at han har undersøgt dette, lægger retten til grund, at fakturering er udtryk for en fejl og ikke har dannet grundlag for fremsættelse af noget krav. Beløbet skal derfor ikke indgå ved opgørelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst eller ved momsansættelsen for 2008.

Retten har ikke i øvrigt ved det af sagsøgeren fremførte fundet grundlag for at udeholde nogen del af de beløb, der er indgår i indkomstopgørelsen for virksomheden H1 for 2008 fra indkomstopgørelsen. Retten bemærker herved, at retten ikke på det foreliggende grundlag og uden nogen nærmere dokumentation for pengeoverførsler eller lignende har fundet at kunne lægge til grund, at de to indbetalinger på hver 35.000 kr., der er foretaget på sagsøgerens erhvervskonto henholdsvis den 11. april 2008 og den 14. maj 2008 hidrører fra et lån, ydet sagsøgeren af LS. Retten bemærker herved, at der ved indbetalingen den 14. maj 2008 er henvist til faktura nr. 5741, der efter sagens oplysninger vedrører a conto opkrævning af 28. november 2008 af et beløb på 47.700 kr. hos samme LS. Retten har ligeledes ikke fundet grundlag for at udeholde det anførte a conto beløb fra indkomstopgørelsen for 2008, idet der henvises til, at beløbet ses indbetalt til sagsøgerens konto med det krævede beløb allerede den 19. november 2008, og idet der ikke foreligger oplysninger, hvorefter der er grundlag for at anse betalingen for ydet på forskud. Retten har heller ikke, som sagen er oplyst, fundet grundlag for at anse nogen del af de indbetalinger, der er henregnet til sagsøgerens omsætning, for præsteret med midler hidrørende fra private forsikringsydelser til sagsøgeren og dennes hustru i 2001, 2006 og april 2007.

Retten har ikke fundet at kunne lægge vægt på sagsøgerens forklaring om den anvendte faktureringsform, hvorefter nummerangivelse af udstedte fakturaer i vidt omfang er sket vilkårligt. Retten har derfor fundet, at der med henvisning til de manglende fakturanumre i nummerrækkefølgen har kunnet foretages en skønsmæssig forhøjelse af sagsøgerens omsætning i virksomheden H2 på grundlag af 63 manglende fakturaer som sket. Retten finder imidlertid, når henses til størrelsen af de enkeltbeløb, der i øvrigt er faktureret med i denne virksomhed og til størrelsen af de beløb, hvormed omsætningen for denne virksomhed er forhøjet i 2007, ikke at en omsætningsopgørelse på grundlag af gennemsnitlige fakturabeløb på 2.920 kr., hvorved også har indgået fakturerede beløb i virksomheden H1, er foretaget på et korrekt grundlag.

Retten tiltræder, at der ikke efter det foreliggende, hvor der ikke foreligger køreregnskab eller andet, der kan dokumentere erhvervsmæssig kørsel, hvor sagsøgeren ikke havde ansatte i virksomheden og allerede havde bil til rådighed for virksomheden, er fundet grundlag for at meddele sagsøgeren fradrag for blandet benyttelse af personbilen af mærket Kia.

Endelig tiltræder retten, at sagsøgerens igangværende arbejder for 2006, 2007 og 2008 er ansat til 0 kr. under de foreliggende omstændigheder, hvor der ikke er oplyst nærmere om grundlaget for angivelsen af igangværende arbejder til 300.000 kr. for indkomstårene 2006, 2007 og primo 2007, ligesom retten tiltræder, at sagsøgerens indkomst for indkomståret 2008 med henvisning hertil er forhøjet med 100.000 kr.

Under henvisning til det foran anførte, hvorefter faktura nr. 5830 af 25. november 2008 med et pålydende på 12.093,75 kr. inkl. moms ikke skal indgå ved opgørelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst eller ved momsansættelsen for 2008, og hvorefter den skønsmæssige opgørelse af den forhøjede omsætning i virksomheden H2 for 2008 med 183.960 kr. ikke er sket på et korrekt grundlag, hjemviser retten sagsøgerens skatte- og momsansættelse for 2008 til fornyet behandling ved SKAT.

Efter sagens udfald i forhold til parternes påstande må sagsøgte anses for den af sagens parter, der i størst omfang har fået medhold under sagen.

Sagsøgeren skal som følge heraf betale sagsomkostninger til sagsøgte til delvis dækning af sagsøgtes udgift til advokatbistand inkl. moms med et beløb, der med udgangspunkt i den del af sagen, hvor sagsøgte har fået medhold, fastsættes til 30.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatte- og momsansættelsen for 2008 for sagsøgeren, A, hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Sagsøgeren skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 30.000 kr.