Dato for udgivelse
27 Feb 2012 11:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Feb 2012 13:16
SKM-nummer
SKM2012.125.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-219670
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Moms, fradrag, solcelleanlæg
Resumé

Skatterådet tog stilling til omfanget af fradragsretten på et solcelleanlæg ved tre forskellige placeringer af anlægget. Spørger, som driver et landbrug og vil anvende solcelleanlægget såvel til private som til erhvervsmæssige formål, har fradragsret på anlægget for så vidt som anlægget anvendes erhvervsmæssigt, uanset om det placeres på taget af den private beboelse, eller på taget af en driftsbygning, som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål, eller på stativer på marken og strøm ledes til en driftsbygning, som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål, og videre herfra til privatboligen. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at spørger, under forudsætning af at solcelleanlægget placeres på den private beboelse og fritidslandbruget sælges om nogle år, kan lade sig momsregistrere af anden virksomhed med henblik på, at der ikke udløses reguleringsforpligtelse. Der henvises til sagsfremstillingen.

Hjemmel

Momsloven § 5, stk. 1 og 2,
Momsloven § 37, stk.1, 3 og 4 
Momsloven § 38, stk. 2,
Momsloven § 43 og
Momsloven § 44

Reference(r)

Momsloven § 5, stk. 1 og 2,
Momsloven § 37, stk.1, 3 og 4 
Momsloven § 38, stk. 2,
Momsloven § 43 og
Momsloven § 44

Henvisning

Momsvejledningen 2011-2, afsnit J.1.1.8

Spørgsmål

  1. Vil der være momsfradrag på et solcelleanlæg såfremt det placeres i tilknytning til den private beboelse (lægges på taget af den private beboelse)?
  2. Vil der være fuld momsfradrag såfremt solcelleanlægget placeres på taget af en driftsbygning, som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål?
  3. Vil der være fuld momsfradrag såfremt solcelleanlægget placeres på stativer på marken og strøm ledes til en driftsbygning, som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål, og videre herfra til privatboligen?
  4. Under forudsætning af at solcelleanlægget placeres på den private beboelse og fritidslandbruget sælges om nogle år, kan spørger da lade sig momsregistrere af anden virksomhed med henblik på, at der ikke udløses reguleringsforpligtelse?

Svar

  1. Ja, se dog sagsfremstillingen
  2. Nej, se dog sagsfremstillingen
  3. Nej, se dog sagsfremstillingen
  4. Nej, se dog sagsfremstillingen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver et fritidslandbrug og anvender stuehuset til sin private bolig. Spørgers landbrugsvirksomhed er momsregistreret under branchen Dyrkning af etårige afgrøder.

Spørger overvejer at placere et solcelleanlæg på sin ejendom efter den såkaldte VE-ordning, som giver mulighed for fuld skattemæssig afskrivning af anlægget. Spørger er i forvejen momsregistreret i forbindelse med driften af sin landbrugsvirksomhed. I forbindelse med den påtænkte investering ønsker spørger mulighederne for fradrag af moms i forbindelse med investeringen belyst.

Der er tale om en planlagt disposition

Spørger oplyser, at der er tale om et anlæg med påtænkt effekt på max 6 kW. Solcelleanlægget tilsluttes det kollektive el-net, og nettoordningen anvendes. Der forventes ikke et nettosalg til det kollektive el-net.

Spørger forventer, at solcelleanlægget kan producere ca. 5.000 kwt årligt ud af et samlet erhvervsmæssigt og privat forbrug årligt på ca. 10.500 kwt. Heraf anses 75% (ca. 7.875 kWt) anvendt til private formål og resten (ca. 2.625 kWt) erhvervsmæssigt i fritidslandbruget.

Opmåling af den anvendte el på de forskellige formål sker ikke. Der foretages fordeling efter skøn og efter gældende vejledninger for opgørelse af privat andel i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er bekendt med nogle "halmfyrsregler" som giver fuld fradragsret såfremt et fyringsanlæg placeres i tilknytning til en driftsbygning, som udelukkende anvendes til momspligtige formål - og omvendt ingen momsfradrag såfremt anlægget placeres i tilknytning af den private beboelse. Spørger synes dog ikke, at det påtænkte anlæg umiddelbart kan sammenlignes med et solcelleanlæg - jf. bl.a. muligheden for fuld skattemæssig afskrivning uanset placeringen af anlægget.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der vil være momsfradrag på et solcelleanlæg såfremt det placeres i tilknytning til den private beboelse (lægges på taget af den private beboelse).

Lovgrundlag

Det fremgår af momsloven, jf. lovbek. nr. 287 af 28. marts 2011:

" § 5. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning, herunder anvendelse, af varer fra virksomheden, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer. Det gælder, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. Udtagning af reklameartikler og lign. til en værdi af mindre end 100 kr., ekskl. afgift, og vareprøver sidestilles ikke med en levering.

Stk. 2. Med levering mod vederlag sidestilles udtagning af varer og ydelser, når de tages i anvendelse til formål som nævnt i § 42, stk. 1 og 3, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af de pågældende varer og ydelser. ...

 § 37. Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

...

Stk. 3. Såfremt der skal betales afgift ved udtagning, kan afgiften af indkøb m.v. hertil fradrages i det omfang, dette ikke allerede er sket. Fradragsbeløbet kan ikke overstige 25 pct. af afgiftsgrundlaget ved udtagningen.

Stk. 4. Såfremt indkøb af varer foretaget til blandet momspligtig og momsfrit formål og derfor med opnåelse af delvis fradragsret efter § 38, stk. 1, efter købet udelukkende anvendes til momspligtigt formål, kan det oprindelig foretagne fradrag reguleres til fuld fradragsret. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for reguleringen.

...

Delvis fradragsret

§ 38. For varer og ydelser, som en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a anvender både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden. ...

Stk. 2. For varer og ydelser, som af en virksomhed registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed. ...

 § 43. For investeringsgoder skal der ske regulering af den fradragsberettigede afgift, hvis der sker ændringer i anvendelsen efter anskaffelsen af godet.

Stk. 2. Som investeringsgode efter stk. 1 betragtes

1) maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris ekskl. afgiften efter denne lov overstiger 100.000 kr., og som er undergivet værdiforringelse,

2) fast ejendom, herunder til- og ombygning,

3) reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb af mere end 100.000 kr. årligt.

Stk. 3. Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal foretage regulering i følgende tilfælde:

1) Når anvendelsen af et investeringsgode, der ved anskaffelsen har givet virksomheden ret til fuld eller delvis fradragsret, ændres således, at virksomheden har ret til et mindre fradrag.

2) Når anvendelsen af et investeringsgode, der ved anskaffelsen ikke har givet virksomheden ret til fradrag eller har givet ret til delvis fradragsret, ændres således, at virksomheden har ret til et højere fradrag.

3) Når et investeringsgode, for hvilket der ikke ved anskaffelsen m.v. er opnået fuld fradragsret, sælges af virksomheden, jf. dog nr. 4. Salget sidestilles med investeringsgodets overgang til fuld fradragsberettiget anvendelse. Reguleringsbeløbet kan ikke overstige 25 pct. af salgssummen ekskl. afgiften efter denne lov.

4) Ved levering af fast ejendom, som er fritaget for afgift efter § 13, stk. 1, nr. 9. Leveringen sidestilles med den faste ejendoms overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Regulering kan dog undlades, i det omfang køberen overtager reguleringsforpligtelsen.

5) Når et driftsmiddel overdrages som led i overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, jf. § 8, stk. 1, 3. pkt. Overdragelsen sidestilles med driftsmidlets overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Regulering kan dog undlades i det omfang, køberen overtager reguleringsforpligtelsen.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af regulering efter stk. 3.

§ 44. For driftsmidler foretages der regulering for ændringer, som indtræder inden for de første 5 regnskabsår efter anskaffelsen inkl. det regnskabsår, hvori driftsmidlet er anskaffet. For fast ejendom foretages der regulering for de første 10 regnskabsår, for reparation og vedligeholdelse af fast ejendom dog kun de første 5 regnskabsår efter anskaffelsen eller ibrugtagningen inkl. det regnskabsår, i hvilket den faste ejendom er anskaffet eller taget i brug.

Stk. 2. Regulering i de enkelte regnskabsår foretages for driftsmidler og for reparation og vedligeholdelse af fast ejendom med en femtedel og for fast ejendom med en tiendedel af det afgiftsbeløb, som er betalt i forbindelse med anskaffelsen eller ibrugtagningen af det pågældende investeringsgode. Reguleringen foretages på grundlag af de ændringer i fradragsretten, som finder sted inden for det enkelte regnskabsår i forhold til fradragsretten i det regnskabsår, hvor det pågældende investeringsgode er anskaffet eller taget i brug. Ved regulering i tilfælde af afmeldelse fra registrering eller ved salg eller overdragelse foretages regulering dog for den resterende del af reguleringsperioden.

Stk. 3. Der foretages ikke regulering, såfremt udsvinget i fradragsprocenten er mindre end 10 i forhold til fradragsprocenten på anskaffelses- eller ibrugtagningstidspunktet."

Praksis

SKM2011.830.SR:

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger kan vælge at lade sig momsregistrere med sin husstandsvindmølle, når der forventes et nettosalg af el til el-nettet.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kan vælge at lade sig momsregistrere med sin husstandsvindmølle, når der ikke forventes et nettosalg af el til el-nettet. Det var Skatteministeriets opfattelse, at spørger ikke havde til hensigt, at den pågældende virksomhed skulle udøves med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis varig karakter. Det var endvidere Skatteministeriets opfattelse, at spørgers levering af el til egen husstand ikke skete mod vederlag, da en levering mod vederlag forudsætter, at der mellem parterne er et retsforhold, hvilket ikke kan opfyldes ved "levering" til sig selv. Efter Skatteministeriets opfattelse drev spørger derfor ikke i denne situation selvstændig økonomisk virksomhed med levering af el. Denne opfattelse ændredes ikke af, at spørger måtte "sælge" el til el-nettet med henblik på at få et "lager" af el, således at spørger samlet foretog et nettokøb fra el-nettet.

Det fremgår af Momsvejledningen 2011-2, afsnit J.1.1.8 Privat anvendelse - Blandede aktiver og investeringsgoder

"Efter EF-domstolens faste retspraksis har en momspligtig person mulighed for med henblik på anvendelsen af sjette momsdirektiv at vælge, om den pågældende vil lade den del af et aktiv, som benyttes til privat brug, indgå i sin virksomhed. Såfremt en momspligtig person vælger at behandle aktiver og investeringsgoder, der både anvendes til momspligtig og privat brug, som goder, der er bestemt for virksomheden, kan købsmomsen i princippet fradrages fuldt ud og øjeblikkeligt. Se f.eks. dommene i sag C-97/90, Lennartz, sag C-291/92, Armbrecht, C-415/98, Bakcsi, C-269/00, Wolfgang Seeling, C-25/03, HE og C-434/03, P. Charles og T.S. Charles-Tijmens. For sådanne blandede aktiver og investeringsgoder skal der betales udtagningsmoms af den private anvendelse af det blandede aktiv, jf. reglerne i momslovens § 5, se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.3, og Q.1.5.

De særlige regler i § 39, stk. 1 og 2, § 41, stk. 1, og § 42 om ingen eller begrænset fradragsret kan gøre, at der alligevel ikke er fradragsret for aktiverne eller investeringsgoderne, selvom aktivet eller godet fuldt ud er henført til virksomheden. Se J.3. Om bolig for virksomhedens indehaver og personale se særligt J.3.1.2. Om personmotorkøretøjer se særligt J.3.1.7 og Q.2.2. Om vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over 3 tons se særligt J.2.4.1 og Q.2.4. ...

Momspligtige personer kan tilsvarende vælge helt eller delvist at holde sådanne blandede aktiver og investeringsgoder udenfor deres virksomhed med den konsekvens, at der ikke er fradragsret eller kun er delvis fradragsret for anskaffelsen. Se EF-domstolens domme i sag C-291/92, Armbrecht, og C-415/98, Laszlo Bakcsi."

Begrundelse

Det er oplyst, at produktionen vil udgøre 5000 kWt årligt. Nettoordningen anvendes. Der forventes ikke et nettosalg, da spørger selv anvender den producerede mængde. Når solcelleanlægget alene anvendes af ejeren selv, her til såvel privat som erhvervsmæssig brug, har solcelleanlægget ikke i sig selv karakter af selvstændig økonomisk virksomhed, jf. SKM2011.830.SR. Dette også når nettoordningen anvendes.

Spørger har ikke oplyst nærmere om solcelleanlæggets konstruktion. Imidlertid er der tale om en igangværende landbrugsvirksomhed. Det er derfor antaget, at solcelletaget placeres på eksisterende bygninger og ikke integreres i selve bygningen, men i stedet monteres på stativer placeret på en eksisterende tagbelægning. Solcelleanlægget er derfor ikke en del af den faste ejendom. Dette er lagt til grund for Skatteministeriets indstilling.

Det fremgår, at spørger har til hensigt at anvende solcelleanlægget til såvel momspligtige formål som til private formål.

En registreret landbrugsvirksomhed, dvs. spørger, kan vælge at lade solcelleanlægget indgå fuldt ud i virksomheden. For sådanne blandede aktiver og investeringsgoder skal der betales udtagningsmoms af den private anvendelse af det blandede aktiv, jf. reglerne i momslovens § 5, stk. 1, jf. Momsvejledningen 2011-2, afsnit J.1.1.8. Ved beregningen af moms af eget forbrug mv., er det nødvendigt at lave en kalkulation over fremstillingsprisen pr. enhed (kWh). For så vidt angår beregningsmetoder mv., henvises til Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.2.1.

En registreret landbrugsvirksomhed, dvs. spørger, kan alternativt vælge at anvende momslovens fradragsregler om indkøb til blandet anvendelse (erhvervsmæssig/privat), jf. momsloven § 38, stk. 2.

Ved vurdering af, om den skønsmæssige fordeling af afgiften efter lovens § 38, stk. 2, på virksomheden og på indehaverens private forbrug m.v. er foretaget på rimelig måde, vil den fordeling, som er godkendt i forbindelse med skatteansættelsen, normalt blive lagt til grund. Hvis der ikke ved skatteansættelsen er foretaget særskilt fordeling af udgifter til de omhandlede varer og ydelser, kan en af told- og skatteforvaltningen normalt anvendt fordeling lægges til grund, jf. momsbekendtgørelsen § 17.

Til brug for fordelingen henvises til SKM2011.806.SKAT, for så vidt angår året 2012. Her fremgår, hvordan forbruget af kWt til privat andel af elektricitet, vand og varme opgøres af den samlede mængde kWt forbrugt.

Endelig bemærkes det, at solcelleanlægget formentlig vil være omfattet af momsloven § 43, stk. 2, nr. 1, (hvis anskaffelsespris ekskl. moms overstiger 100.000 kr.) Hvis der sker ændringer i anvendelsen af solcelleanlægget efter anskaffelsen, skal der derfor ved begge alternativer ske regulering af den fratrukne moms, jf. momslovens § 43 og 44, f.eks. ved salg af anlægget.

Der er herved ikke taget stilling til opmåling af forbruget.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med " Ja, se dog sagsfremstillingen".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at der vil være fuld momsfradrag, såfremt solcelleanlægget placeres på taget af en driftsbygning, som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til spm. 1.

Begrundelse

Indledningsvis henvises til besvarelse af spørgsmål 1. I spørgsmål 2 placeres solcelleanlægget på en blandet anvendt driftsbygning.

Da spørger har til hensigt, at anvende solcelleanlægget til brug for såvel den private bolig som for landbrugsvirksomheden, er der ikke fuld fradrag for moms af udgiften til solcelleanlægget, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, hvortil der henvises.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Nej, se dog sagsfremstillingen".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at der vil være fuld momsfradrag, såfremt solcelleanlægget placeres på stativer på marken og strøm ledes til en driftsbygning, som anvendes 90% til erhvervsmæssigt formål og 10% til privat formål, og videre herfra til privatboligen.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til spm. 1.

Begrundelse

Indledningsvis henvises til besvarelse af spørgsmål 1. I spørgsmål 3 placeres solcelleanlægget på stativer på marken.

Da spørger har til hensigt, at anvende solcelleanlægget til brug for såvel den private bolig som for landbrugsvirksomheden, er der ikke fuld fradrag for moms af udgiften til solcelleanlægget, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, hvortil der henvises.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej, se dog sagsfremstillingen".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at spørger, under forudsætning af at solcelleanlægget placeres på den private beboelse og fritidslandbruget sælges om nogle år, kan lade sig momsregistrere af anden virksomhed med henblik på at der ikke udløses reguleringsforpligtelse.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til spm. 1.

Begrundelse

Der henvises indledningsvis til besvarelse af spm.1.

Det skal bemærkes, at det ved besvarelsen af spørgsmål 4 er lagt til grund, at spørger fortsat bebor stuehuset, mens landbrugsbygningerne og markerne sælges. Det er videre lagt til grund, at spørger ikke sælger solcelleanlægget.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger i denne situation allerede er registreret. Reguleringsforpligtelsen vil derfor udløses i det omfang anvendelsen ændres, jf. momsloven § 43, stk. 3, nr. 1 og 2.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej, se dog sagsfremstillingen".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets begrundelser og indstillinger.