Dato for udgivelse
12 Mar 2012 14:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jan 2012 09:23
SKM-nummer
SKM2012.161.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Glostrup, BS 10F-4094/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Økonomisk, virksomhed, intensivt
Resumé

  
Sagsøgeren havde i 2006-2008 brugt i alt kr. 473.687,- på renovering af en ejendom, som ifølge sagsøgeren efter renoveringen skulle anvendes til hønsefarm, udlejning til erhverv og privat beboelse. Retten fandt efter en samlet vurdering, at sagsøgeren ikke havde bevist, at der var tale om økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Retten lagde særlig vægt på, at virksomheden ikke blev drevet særlig intensivt/seriøst, at ejendommen kunne og skulle anvendes privat, ligesom planerne for virksomheden fremstod meget løse, hvis formålet med investeringen var at drive virksomhed med afkast for øje.

Første del af sagsøgerens påstand afvist, da den var så uklar og ubestemt, at den ikke egnede sig til at indgå i en domskonklusion.
  

Reference(r)
Momsloven § 3, stk. 1
  
Henvisning

Den juridiske vejledning D.A.3.1.4.3

Parter

A
(Advokat Helle Andersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager)

Afsagt af byretsdommer

Henrik Johnsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagens hovedspørgsmål er, om A i henhold til momslovens regler har drevet selvstændig økonomisk virksomhed

As påstand er, at Skatteministeriet skal anerkende, at ansættelsen udsendt af SKAT ved agterskrivelse af 3. juni 2009 var uretmæssig, idet de angivne beløb ikke er skattepligtige, hvorfor SKAT tilpligtes at tilbageføre skatteansættelsen til ansættelsen før agterskrivelsen af 3. juni 2009 (bilag 1) vedrørende indkomståret 2006, 2007 og 2008 med alle de foretagne fradrag inklusive renteudgifter og befordringsfradrag, og at anerkende at skatteyder driver erhvervsmæssig virksomhed og dermed er berettiget til momsfradrag, jf. de selvangivne beløb i de angivne indkomstår.

Skatteministeriets påstand er afvisning i forhold til 1. del af As påstand og i øvrigt frifindelse.

Sagen er anlagt den 4. oktober 2010.

Oplysningerne i sagen

A købte i 2005 en nedlagt landbrugsejendom på ...1. Han blev pr. 1. oktober 2005 momsregistreret.

I årene 2006-2008 indkøbte A til brug for renovering af ejendommen materialer m.v. for henholdsvis 207.407,34 kr., 86.372,30 kr. og 179.907,96 kr. Skatteministeriet er enigt i den beløbsmæssige opgørelse.

Ved kendelse af 7. juli 2010 (sag 09-02539) bestemte Landsskatteretten, at A ikke var berettiget til fradrag for moms. Det fremgår af kendelsen bl.a.:

"...

Det er en forudsætning for fradragsret af indgående afgift efter momslovens § 37, at de udgifter, som afgiften vedrører, har tilknytning til en selvstændig økonomisk virksomhed efter momslovens § 3.

...

Indehaveren har over for Landsskatteretten oplyst, at han har haft til hensigt at benytte ejendommen til hønsefarm med salg for øje og/eller til erhvervsudlejning. Retten finder ikke, at den påberåbte hensigt om drift af økonomisk virksomhed er godtgjort. Der er herved bl.a. henset til, at ejendommen er registreret som en beboelsesejendom og derfor ikke umiddelbar er egnet til en udelukkende økonomisk udnyttelse. Endvidere har retten lagt vægt på virksomhedens meget begrænsede omfang og intensitet, samt at der kun har været indtægter i meget begrænset omfang. Landsskatteretten er således enig med SKAT i, at indehaveren ikke har drevet selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand, idet betingelserne i momslovens § 3, stk. 1, ikke er opfyldt.

..."

Ved kendelse af samme dato (sag 09-02906) bestemte Landsskatteretten videre, at A ikke var berettiget til fradrag for kørsel mellem sin bopæl og ejendommen på ...1, ligesom retten i alt væsentlighed stadfæstede nedsættelse af fradrag for renter.

A har forklaret, at han fik CVR-nr. med henblik på renovering af den da indkøbte ejendom, som han betalte 200.000 kr. for. Ejendommen var forfalden. Han rev to lader ned. Han kørte byggeaffald væk. Han har behandlet gulvene. Han har fjernet en køkkenmødding. Det indkøbte puds brugte han til de indvendige vægge. Der blev støbt gulve og vægge. Der er lagt nyt gulv. Soklen er bygget op igen. Det overtagne tag var brugbart. Han har sat nye vinduer og døre i. Det var et stort vildnis, så han har også skåret ned og fjernet en del på udenomsarealerne. Han havde skærmet vinduerne af, så ingen kunne se ind i ejendommen. SKAT kunne derfor ikke se noget, da man besigtigede ejendommen udefra. Han har tidligere i mindre målestok arbejdet med renovering af bygninger, herunder med opsætning af køkkener m.v. Han kørte ned til ejendommen på alle hverdage, hvis vejret gjorde det muligt. Der er ca. 300 km frem og tilbage.

I dag er han 72 år. Han skulle selv forestå renoveringen. Han har fået lidt hjælp fra venner. I 2005 var han gået på pension. Han tjente lidt ved siden af ved at lave tømrer- og snedkerarbejde. Han har venner på ...1. Derfor købte han ejendommen der. Priserne er også mere rimelige, når man kommer på afstand fra ...2. Ejendommen har været ubeboelig i hele perioden. Ejendommen blev i 2011 solgt på tvangsauktion. På det tidspunkt var der bl.a. lavet nyt soveværelse m.v., men ejendommen var endnu ikke helt klar til beboelse, og den kunne ikke anvendes til erhverv. Han har ikke på noget tidspunkt lejet ejendommen ud. Omkring 2013-2014 havde det nok været muligt at skabe indtægter fra udleje af ejendommen. Han solgte ejendommen til et personligt ejet selskab. I 2009-2011 har der i selskabet været udgifter til renovering af ejendommen. Udgiften er formentlig omkring 100.000 kr. I færdigrenoveret tilstand ville ejendommen nok have indbragt omkring 1 mio. kr. Han ville oprette en hønsefarm. Han nåede ikke så langt med planlægningen. Han ved ikke, hvor meget man kan tjene på en mindre hønsefarm. Det var planen, at der skulle ansættes en medarbejder. Han ved ikke, om det skulle være på fuld tid. Han har ingen erfaring med drift af hønsefarm. Han kender alene salgsprisen på en høne. Herudover er der indtægter ved salg af æg. Han ville anvende den ene halvdel af ejendommen til privat beboelse. Den anden halvdel skulle lejes ud til erhverv. Dengang var der et marked for udlejning til kontorer. Han ved ikke, hvor meget han kunne have opnået i lejeindtægt. Han lavede ikke noget budget. Han vurderede alene, at han havde råd til at købe og renovere ejendommen. På et senere tidspunkt var det hensigten, at ejendommen skulle sælges.

Parternes synspunkter

A har gjort gældende, at han på baggrund af sagens oplysninger er berettiget til befordringsfradrag, idet han dagligt kørte fra sit hjem til ejendommen og retur. Ejendommen var ubeboelig. A har vedrørende fradrag for moms gjort gældende, at han har bevist, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed i momslovens forstand. Virksomheden er anlagt og blev drevet professionelt. Virksomheden har eget CVR-nr. Der blev købt en ejendom, og der blev løbende foretaget istandsættelse heraf, hvilket har støtte i dokumentationen for de indkøbte materialer m.v. samt As forklaring. Der er ikke i lovgivningen nogen frist for udførelsen af renoveringsarbejdet. A havde erhvervsmæssige planer for anvendelsen af ejendommen.

Skatteministeriet har gjort gældende, at 1. del af As påstand er så upræcis, at den ikke egner sig til at indgå i en domskonklusion. Det er ikke agterskrivelsen af 3. juni 2009, der er afgørelsen i sagen. Spørgsmålet er ikke, om de angivne beløb er skattepligtige men derimod, om A har fradrag for beløbene. Skatteministeriet har forstået, at fradragene relaterer sig til renter og befordringsfradrag, men det kan henset til formuleringen af påstanden lægges til grund, at A ønsker fradrag for yderligere for Skatteministeriet ukendte poster. Der er endvidere tale om nye anbringender, som retten ikke under hovedforhandlingen bør tillade fremsat. Endelig har A bevisbyrden for, at han er berettiget til et større rentefradrag. Der er ingen dokumentation herfor. Allerede fordi der ikke er tale om en arbejdsplads i ligningslovens § 7 C´s [§ 9 C´s.red.SKAT] forstand, har A ikke ret til befordringsfradrag. Der er endelig ingen dokumentation for omfanget af kørslen.

Skatteministeriet har vedrørende fradrag for moms gjort gældende, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at der er tale om erhvervsvirksomhed i momslovens forstand. Der foreligger ingen forretningsplaner e. lign. for virksomheden. As forklaring viser, at virksomheden ikke blev drevet intensivt og seriøst. Der var meget lange udsigter til en mulig indtægt, og arbejdet skred meget langsomt frem. Formålet var at anvende ejendommen privat. A har ingen særlige faglige forudsætninger for udleje til erhverv og drift af hønsefarm. Virksomheden havde en meget begrænset størrelse.

Rettens begrundelse og afgørelse

Den første del af As anerkendelsespåstand er så uklar og ubestemt, at den ikke egner sig til at indgå i domskonklusionen. Der er herved særligt lagt vægt på, at der henvises til agterskrivelse og ikke den konkrete afgørelse fra SKAT, ligesom påstanden er formuleret på en sådan måde, at den indeholder yderligere poster end renteudgifter og befordringsfradrag, uden det har været muligt for A at oplyse, hvilke poster, der yderligere er tale om. A er under hovedforhandlingen blevet opfordret til at præcisere påstanden men har fastholdt denne.

Med denne begrundelse afvises 1. del af As påstand.

I forhold til 2. del af påstanden skal A bevise, at han har drevet selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand.

A erhvervede ejendommen på ...1 i 2005 for 200.000 kr. På erhvervelsestidspunktet var A gået på pension. Han havde venner i området. I årene 2006-2008 foretog han en række renoveringsarbejder. Der er enighed om, at A i årene 2006-2008 har afholdt henholdsvis 207.407,34 kr., 86.372,30 kr. og 179.907,96 kr. til indkøb af materialer m.v. A har forklaret, at det var hans plan at drive en mindre hønsefarm på ejendommen. Han skulle selv bebo halvdelen af ejendommen. Den resterende halvdel skulle lejes ud til erhverv. Han har ingen erfaring med drift af hønsefarm eller udlejning af lokaler til erhverv. Der er ikke udarbejdet nogen budgetter eller forretningsplaner. Hertil kommer, at A ikke har undersøgt indtægtsmulighederne ved de påtænkte anvendelsesmuligheder. Renoveringsarbejdet var ikke afsluttet, da ejendommen i 2011 gik på tvangsauktion. Først i 2013-2014 forventede A indtægter fra ejendommen.

Efter en samlet vurdering af disse forhold har A ikke bevist, at der var tale om en økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Der er herved særlig lagt vægt på, at virksomheden ikke blev drevet særlig intensivt/seriøst, at ejendommen kunne og skulle anvendes privat, ligesom planerne for virksomheden fremstår meget løse, hvis formålet med investeringen var at drive virksomhed med afkast for øje.

Skatteministeriet frifindes derfor for 2. del af påstanden.

Skriftvekslingen har været begrænset og sagen blev hovedforhandlet på små to timer. Herefter og henset til sagens udfald skal A til Skatteministeriet betale 15.000 kr. i udgift til advokat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

1. del af As påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at ansættelsen udsendt af SKAT ved agterskrivelse af 3. juni 2009 var uretmæssig, idet de angivne beløb ikke er skattepligtige, hvorfor SKAT tilpligtes at tilbageføre skatteansættelsen til ansættelsen for agterskrivelsen af 3. juni 2009 (bilag 1) vedrørende indkomståret 2006, 2007 og 2008 med alle de foretagne fradrag inklusive renteudgifter og befordringsfradrag, afvises.

Skatteministeriet frifindes for 2. del af påstanden om, at ministeriet skal anerkende, at skatteyder driver erhvervsmæssig virksomhed og dermed er berettiget til momsfradrag, jf. de selvangivne beløb i de angivne indkomstår.

A skal inden 14 dage til Skatteministeriet betale 15.000 kr. i sagsomkostninger.