Dato for udgivelse
28 Feb 2012 10:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Feb 2012 10:11
SKM-nummer
SKM2012.128.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-260-0655
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
flybrændstof, styresignal, genoptagelse
Resumé

Foreninger som svæveflyveklubber og faldskærmsklubber kan få tilbagebetalt mineralolieafgift af flybrændstof i tilfælde, hvor der leveres en ydelse mod betaling. Dette kan ske for perioden 1. oktober 2008 til datoen for dette styresignals offentliggørelse.

Reference(r)
Mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 3
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen F.1.5.1 Luftfartøjer

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at en slæbeforening kan få tilbagebetalt afgift af flybrændstof, der er anvendt til foreningens slæbefly, jf. mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 3. Afgørelsen er offentliggjort i SKM2011.552.LSR.

Landsskatteretskendelsen

En forening blev indrømmet godtgørelse af afgift for flybrændstof til et slæbefly efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 3. Der blev lagt vægt på, at slæbeflyets funktion, som var at slæbe svævefly mod betaling, ikke kunne betragtes som ikke-erhvervsmæssig privatflyvning. Det bemærkes, at prisen for et opslæb er den samme, uanset den pågældende svæveflyvers foreningsmæssige tilhørsforhold.

Lovændring, der begrænser adgangen til tilbagebetaling af mineralolieafgiften

Hidtidig praksis blev indført ved lov nr. 524 om ændring af momsloven og forskellige andre love af 17. juni 2008. Med loven ophæves afgiftsfritagelsen for flybrændstof, der ikke anvendes erhvervsmæssigt med virkning fra 1. oktober 2008. Før denne dato var praksis, at afgiften af mineralolie anvendt som flybrændstof blev tilbagebetalt, idet adgangen til tilbagebetaling omfattede flybrændstof anvendt både til erhvervsmæssig og privat flyvning.

Af lovforslaget fremgår det, at afgiftsfritagelsen ophæves, når der sker levering af afgiftspligtige varer til brug i luftfartøjer, der anvendes til ikke-erhvervsmæssig privatflyvning. Ved ikke-erhvervsmæssig privatflyvning forstås ejerens eller en fysisk eller juridisk persons anvendelse af et luftfartøj, som den pågældende har rådighed over enten ved leje eller på anden måde, til ikke-erhvervsmæssige formål, navnlig andre formål end personbefordring og godstransport eller levering af tjenesteydelser mod vederlag eller til offentlige formål. Ikke-erhvervsmæssig privatflyvning har som sit primære sigte flyvning af rekreativ art.

Konsekvenser af landsskatteretskendelsen

SKM2011.552.LSR præciserer den praksis, der er beskrevet i Punktafgiftsvejledningen 2012-1, F.1.5.1 om erhvervsmæssig flyvning, idet erhvervsmæssig flyvning fremover også omfatter aktiviteter mod betaling i foreninger som faldskærmsklubber, svæveflyveklubber mm.

Konsekvenserne af Landsskatterettens kendelse er en genoptagelse af eventuelle sager tilbage til 1. oktober 2008, hvor ovennævnte lovændring fik virkning.  

For at anse aktiviteter i foreninger som erhvervsmæssig flyvning, der giver adgang til tilbagebetaling af mineralolieafgiften, skal der foretages en betaling for aktiviteten.

Tidsfrister

Praksisændringen indtræder fra offentliggørelsen af dette styresignal. Der kan ske genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med afgiftsperioden fra den 1. oktober 2008.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT. Anmodninger stilet til punktafgiftsafdelingerne ved Skattecentrene København, Køge, Fredensborg, Grenå, Billund og Skive letter sagsbehandlingen. 

Anmodningen skal indeholde oplysninger om foreningens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af tilbagebetalingskravet.

Dokumentation

Foreningen skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale. Dokumentationskrav til tilbagebetaling af mineralolieafgiften af andet flybrændstof end jetfuel er beskrevet i Punktafgiftsvejledningen afsnit F.1.5.1.