Dato for udgivelse
13 feb 2012 11:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 feb 2012 10:46
SKM-nummer
SKM2012.98.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
18/2012
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift + Skat + Inddrivelse
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Opsættende, virkning
Resumé

      
Skatteyderen havde anket SKM2012.3.ØLR. I dommen havde Østre Landsret i modsætning til Landsskatteretten fastslået, at skatteyderen ikke var berettiget til at få henstand med betaling af skatterne.

Skatteyderen ankede dommen til Højesteret og anmodede om, at anken blev tillagt opsættende virkning. Højesteret afslog begæringen om at tillægge anken opsættende virkning, jf. principperne i retsplejelovens § 480, stk. 3.
  

Reference(r)
Retsplejeloven § 480, stk. 3
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.10.2.2.6
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.12.1

Parter

A
(advokat Ole Sigetty)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Thomas Rørdam, Vibeke Rønne og Henrik Waaben

Sagens baggrund

A har anmodet om, at anken tillægges opsættende virkning, således at Landsskatterettens afgørelse står ved magt, indtil sagen er afgjort i Højesteret, jf. retsplejelovens § 480, stk. 3.

Indstævnte har protesteret herimod og har bl.a. anført, at A efter landsrettens dom skal anerkende, at han ikke har henstand med betaling af skatter og afgifter for 2004-2007, og at retsplejelovens § 480, stk. 3, ikke finder anvendelse på anerkendelsesdomme.

Appellanten har endvidere anmodet om tilladelse til partsafhøring af A.

Indstævnte har ikke protesteret herimod.

Efter votering besluttede ankeudvalget (Thomas Rørdam, Vibeke Rønne og Henrik Waaben) at afslå begæringen om at tillægge anken opsættende virkning, jf principperne i retsplejelovens § 480, stk. 3.

Ankeudvalget besluttede endvidere at imødekomme anmodningen om tilladelse til at afhøre A.

Sagen udsat på bevisoptagelse ved byretten.