Dato for udgivelse
06 feb 2012 11:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 jan 2012 14:01
SKM-nummer
SKM2012.83.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-1052-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Sommerbolig, spa, tilstandsrapport, salg, sommerhusreglen
Resumé

  
Appellanten fastholdt, at et salg af en sommerhusejendom var skattefrit efter "sommerhusreglen" i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, idet han gjorde gældende at have benyttet sommerhuset privat fra 1. november 2005, hvor byggeriet blev færdigmeldt over for kommunen, og indtil 7. juli 2006, hvor ejendommen blev solgt.

Henset til sagens omstændigheder, herunder at appellanten, der var tømrer, samme dag som den omtvistede ejendom erhvervede en anden sommerhusgrund forholdsvis tæt ved sin helårsbolig (ca. 27-28 km), at han tidligere havde sat ejendommen til salg inden selve sommerhuset var færdigopført, at han havde henvendt sig til SKAT for at forhøre sig om den skattemæssige behandling af et salg, at han havde indhentet en tilstandsrapport, som gjaldt i seks måneder og blev anvendt i forbindelse med salget, pålagde landsretten appellanten en skærpet bevisbyrde for at dokumentere, at ejendommen havde været benyttet til private formål i sommerhusreglens forstand.

De i alt seks vidneforklaringer og forbrugsoplysninger vedrørende ejendommen kunne ikke medføre, at appellanten havde løftet denne skærpede bevisbyrde.

Med denne begrundelse stadfæstede landsretten dommen.
  

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.H.2.1.15.2

Parter

A
(advokat Karin Larsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat William Lindsay-Poulsen)

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Henrik Twilhøj og Nikolaj K. Andersen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 12. april 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 10-1130/2010).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

OJ har til brug for ankesagen afgivet en erklæring af 5. december 2011. Erklæringen er sålydende:

"...

Vi havde et ønske om at købe et sommerhus i området omkring ...1 og fandt i den forbindelse et salgsskilt der førte os til ...2. I huset kommer vi i snak med familien A. A viser os rundt, selvom vi fornemmer at familien er der for at holde weekend. Vi falder straks for huset og dets beliggenhed, men giver samtidig klart udtryk for at handlen skal være uden møbler, senge og andet udstyr, da det ikke falder i vores smag

..."

Forklaringer

A har afgivet supplerende forklaring for landsretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af BA, JT, KT og MJ.

A har supplerende forklaret, at han ikke tidligere havde haft et sommerhus, men det havde altid været hans drøm at få et. Han kendte ikke nærmere til det område, hvor sommerhusgrundene var beliggende. Han tegnede byggeforsikring i G1 Forsikring ved en police af 16. november 2004. Efter byggeriet tegnede han den 15. juli 2005 i samme selskab en fritids- og indboforsikring. Han henvendte sig til SKAT i oktober 2005, fordi han gerne ville høre nærmere om skattereglerne i forbindelse med et eventuelt salg. Han var nysgerrig. Han har ikke i den forbindelse ordret udtalt til SKAT, at han havde bestemt sig for at sælge sommerhuset på det tidspunkt. Han og familien begyndte at bruge sommerhuset i december 2005. Han og familien har efterfølgende anvendt huset løbende og overnattet i huset. I sommerhuset havde de blandt andet seks spisestuestole og et spisebord samt en sofagruppe og et bord. Efter den 21. december 2005 er der ikke anvendt strøm til brug for byggeriet. Han udjævnede terrænet i overensstemmelse med bemærkningerne i tilstandsrapporten med en skovl. Der var ikke tale om noget stort arbejde. Rygningsstenen rettede han selv til. De udvendige lamper var monteret, da den byggesagkyndige besigtigede ejendommen. Der var tale om spots i udhænget. Den bygningssagkyndige må have overset disse lamper.

Foreholdt, at han under et møde hos SKAT den 16. maj 2008 har oplyst, at planen med sommerhuset var, at det skulle være en slags pensionsopsparing, har han forklaret, at huset var hans drømmehus, men forholdene ændrede sig, efter han havde påbegyndt byggeriet.

BA har forklaret, at hun er gift med A. De har to børn sammen. Da A byggede sommerhuset, havde de en hård periode, fordi A næsten aldrig var hjemme. Hun hjalp ikke med byggeriet, men bestemte indretning af køkken og bad. De begyndte at anvende sommerhuset i december 2005. De holdt indflytterfest af flere gange i slutningen af 2005 og i starten af 2006. Familien overnattede også i huset. De anvendte sommerhuset i weekenderne. A tog ofte først ud til sommerhuset og tændte op og tog spabad, inden hun efterfølgende kom med børnene. Der var møbler og fjernsyn i sommerhuset. De solgte sommerhuset, fordi de ikke havde tid til at bruge det. Det krævede for meget tid med to huse. Da huset blev solgt, fik As nevø sofagruppen, og de tog spisebordet med hjem. De brugte sommerhuset hver anden weekend eller så ofte, det kunne lade sig gøre. De har ikke taget billeder af de festlige lejligheder, som de har haft i sommerhuset. De tager ikke så mange billeder. De flyttede møblerne fra sommerhuset med en trailer. Der var tale om et almindeligt tv med en almindelig tv-antenne.

JT har forklaret, at A og BA er hans tante og onkel. Han arbejder som ambulanceredder i ...3. Han er født og opvokset i ...4. I 2006 gik han i gymnasiet der. Han har besøgt A i sommerhuset, mens A byggede huset. Han har også flere gange efterfølgende været forbi ved korte besøg. Han har deltaget i et enkelt arrangement i sommerhuset, men han har ikke overnattet der. A, BA og børnene har overnattet i sommerhuset. Han fik en sofagruppe fra sommerhuset, da det blev solgt. Han hjalp A med at flytte møblerne ud af sommerhuset.

KT har forklaret, at han bor på samme vej som A og BA. De er genboer. Han hjalp A et par gange, da A byggede sommerhuset. Han og hans familie har deltaget i et arrangement i forbindelse med, at sommerhuset blev færdigt. Han har ikke overnattet i huset. Det er hans indtryk, at A og familien anvendte sommerhuset, efter det var færdigt, og at de også sov i sommerhuset. Sommerhuset var møbleret, da han var på besøg.

MJ har forklaret, at han gennem mange år har været gode venner med A og BA. Han hjalp et par gange A med byggeriet af sommerhuset. Han har også deltaget i en indflytterfest, efter sommerhuset blev færdigt. Det var i foråret 2006. Ved den lejlighed overnattede han i sommerhuset. Det var hans indtryk, at A og BA anvendte sommerhuset, herunder overnattede i huset. Huset var møbleret med spisebord og sofagruppe. Han hjalp ikke til i forbindelse med fraflytningen fra sommerhuset.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

A, der er uddannet tømrer, erhvervede to sommerhusgrunde forholdsvis tæt ved sin helårsbolig med overtagelsesdag i juni 2004. På den ene af grundene, som denne sag vedrører, opførte A et sommerhus. Sommerhuset blev færdigmeldt over for kommunen ved erklæring af 1. november 2005 og blev videresolgt den 7. juli 2006. Den ubebyggede grund blev efter det oplyste videresolgt den 1. december 2010.

Inden sommerhuset var færdigopført, blev det i september 2005 sat til salg i en kortere periode ved en landsdækkende ejendomsmæglerkæde. Der blev udarbejdet salgsopstilling, hvoraf fremgik blandt andet, at der var tale om et nyopført luksussommerhus. Den 26. oktober 2005 kontaktede A SKAT og modtog oplysninger om reglerne for beskatning af hans avance ved et salg af sommerhuset. Det fremgår af SKATs notat vedrørende henvendelsen blandt andet, at A til SKAT oplyste, at han havde besluttet sig for at sælge sommerhuset, og at A fik oplyst, at avancen ville være skattepligtig, fordi huset ikke havde været anvendt til privat formål. I februar 2006 fik A udarbejdet en tilstandsrapport, der efter sit indhold var udarbejdet med henblik på salg af sommerhuset, og som var gældende indtil 25. august 2006.

Det lægges på denne baggrund til grund, at A havde til hensigt at sælge sommerhuset, allerede inden det var færdigopført, og at eventuelle afbrud i hans salgsbestræbelser, i tiden efter september 2005 og indtil sommerhuset blev solgt i juli 2006, alene var skattemæssigt begrundede. Der påhviler herefter A en skærpet bevisbyrde for, at han reelt har anvendt sommerhuset til privat formål, inden han solgte huset, jf herved ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Selv om der ikke er grundlag for at tilsidesætte As og vidnernes forklaringer om, at A og hans familie i et vist omfang anvendte sommerhuset til forskellige formål fra december 2005 og til salget i juli 2006, hvilket også støttes af forbrugsoplysningerne vedrørende huset, finder landsretten efter en samlet vurdering, at A under de anførte omstændigheder ikke har løftet denne skærpede bevisbyrde.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand om stadfæstelse til følge.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 30.000 kr. inklusive moms til udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 30.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.