åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ved tinglysning af påtegninger på pantebreve, der bliver tinglyst som en del af en samlet matrikulær ændring, skal der alene betales afgift efter lovens § 7. Det betyder, at hvis et pantebrev udvides med en eller flere nye faste ejendomme, og udvidelsen er en del af en samlet matrikulær ændring, skal der kun betales 1.400 kr. i tinglysningsafgift. Det er et krav, at pantudvidelsen er en del af en samlet matrikulær ændring. Ved tinglysning af pantudvidelser, der ikke er en del af en samlet matrikulær ændring, skal der fortsat betales fuld tinglysningsafgift efter § 5, stk. 4, jf. stk. 1 på 1.400 kr. samt 1,5 % af det pantsikrede beløb.

Det er tillige en betingelse for afgiftsnedsættelsen, at der på dokumentet afgives følgende erklæring, jf. BEK § 23:

"Tinglysning af panteudvidelsen sker som en del af den samlede matrikulære ændring."

At pantudvidelsen skal være en del en matrikulær ændring betyder, at de ejendomme, pantudvidelsen omfatter, skal indgå direkte i den matrikulære ændring, og at tinglysning af pantudvidelsen er en nødvendig forudsætning for, at den matrikulære ændring kan gennemføres. Selvom den matrikulære ændring ikke er endelig på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning af pantudvidelsen, er udvidelsen omfattet af bestemmelsen i § 5, stk. 4, 2. pkt., så længe tinglysningen er en del af en samlet matrikulære ændring. Ved fastsættelse af, hvad der er en matrikulær ændring, og hvad der er en nødvendig forudsætning for en matrikulær ændring, tager afgiftsmyndigheden udgangspunkt i matrikelmyndighedernes og tinglysningsmyndighedernes behandling af sagen. Det betyder, at det som udgangspunkt skal være en tinglysningsmæssig betingelse for gennemførelse af den matrikulære ændring, at der forud for ændringen bliver tinglyst en pantudvidelse.

Bestemmelsen i § 5, stk. 4, 2. pkt. har således betydning i den situation, hvor man som en del af en samlet matrikulær ændring ønsker at lægge et behæftet areal til en allerede behæftet ejendom, f.eks. ved sammenlægning eller arealoverførsel. 

Eksempel
Ejendommene 1 og 2 skal lægges sammen. Ejendom 1 er behæftet med et pantebrev på 1.000.000 kr. og et pantebrev på 300.000 kr., ejendom 2 er behæftet med et pantebrev på 1.500.000 kr. I dette eksempel har tinglysningsdommeren, der skal udstede en dommerattest, krævet, at ejendommene er ens behæftet, før dommerattesten udstedes. Dommerattesten er en nødvendig forudsætning for gennemførelsen af den matrikulære ændring. Det er derfor nødvendigt at udvide pantebrevene i ejendom 1 på 1.000.000 kr. og på 300.000 kr. med ejendom 2, ligesom det er nødvendigt at udvide pantebrevet i ejendom 2 på 1.500.000 kr. med ejendom 1, for at få dommerattesten og den matrikulære ændring. Tinglysning af disse pantudvidelser udløser en afgift på 1.400 kr. pr. pantebrev efter § 5, stk. 4, 1. 2. pkt.

Eksempel
Fra ejendom 1 skal der overføres et areal a til ejendom 2. Ejendom 1 er behæftet med et pantebrev på 1.000.000 kr., ejendom 2 er behæftet med et pantebrev på 1.500.000 kr. Efter tinglysningslovens § 23 skal arealet a være frigjort for pantehæftelser. Det er derfor nødvendigt at relaksere arealet a fra pantebrevet på 1.000.000 kr., hvorefter arealoverførslen kan gennemføres. Efter arealoverførslen er afsluttet, ønsker kreditor, at pantebrevet i ejendom 1 på 1.000.000 kr. bliver udvidet med ejendom 2 (herunder det overførte afreal a). Tinglysning af denne pantudvidelse er ikke en forudsætning for gennemførelsen af den matrikulære ændring. Pantudvidelsen udløser derfor fuld afgift af hele det pantsikrede beløb på 1.000.000 kr. efter § 5, stk. 4, 1. pkt.

Eksempel
Fra ejendom 1 skal der overføres et areal a til ejendom 2. Ejendom 1 er behæftet med et pantebrev på 1.000.000 kr., ejendom 2 er behæftet med et pantebrev på 1.500.000 kr. Kreditor i ejendom 1 stiller det som betingelse for arealoverførslen, at han efter overførslen er afsluttet, også får pant i ejendom 2 (herunder det overførte areal a). Efter tinglysningslovens § 23 skal arealet a være frigjort for pantehæftelser. Dommerattesten er en nødvendig forudsætning for gennemførelsen af den matrikulære ændring. Det er derfor nødvendigt at relaksere arealet a fra pantebrevet på 1.000.000 kr., hvorefter arealoverførslen kan gennemføres. Inden dommerattesten udstedes, udvides pantet i ejendom 1 på 1.000.000 kr. med ejendom 2 for at imødekommer kreditors ønske om pant i både ejendom 1 og ejendom 2. Da pantudvidelsen finder sted forud for arealoverførslen og kun vedrører de ejendomme, der er omfattet af den matrikulære ændring, er pantudvidelsen en del af en samlet matrikulære ændring efter § 5, stk. 4, 2. pkt. Tinglysning af denne pantudvidelse udløser derfor kun 1.400 kr. i afgift. Herefter relakseres arealet a fra pantebrevet stort 1.000.000 kr., og arealoverførslen gennemføres. Efter arealoverførslen er gennemført, har pantebrevet på 1.000.000 kr. pant i ejendom 1 og ejendom 2 (herunder arealet a).

SKAT kan ved efterfølgende kontrol i indtil tre år efter tinglysningen kontrollere, at den tinglyste pantudvidelse reelt var en del af en samlet matrikulær ændring.

Ejerlejligheder 
En ejerlejlighed behandles efter reglerne i tinglysningsloven som en selvstændig fast ejendom. Opdeling i og sammenlægning af ejerlejligheder er derfor i den tinglysningsmæssige praksis omfattet af tinglysningslovens bestemmelser om matrikulære ændringer i §§ 21-24. Det betyder, at tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 4, 2. pkt. også finder anvendelse på ejerlejligheder.

Anparter
En anpart er ikke en selvstændig fast ejendom. En anpartslejlighed er derfor ikke omfattet af tinglysningslovens regler om matrikulære ændringer. Det betyder, at den ligeledes ikke er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 4, 2. pkt. En ændring af den pantsatte genstand fra en anpart til en ejerlejlighed er derfor ikke tinglysning af en matrikulær ændring efter § 5, stk. 4, 2. pkt. En sådan ændring skal i stedet for behandles som inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet efter lovens § 5, stk. 4, 1. pkt. (se pkt. 3.2.3.1), og skal derfor afgiftsberigtiges med fuld afgift af hele det pantsikrede beløb efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1.

Bygning på lejet grund
En bygning på lejet grund er ligesom den grund, den ligger på, en selvstændig fast ejendom. Når der er sket sammenfald af ejendomsretten til en bygning på lejet grund og grunden, er det tinglysningsmæssig praksis, at der ikke er sket en matrikulær ændring efter tinglysningslovens § 21 om sammenlægninger. Det betyder, at pantet i bygningen ikke automatisk spreder sig til grunden, og at pantet i grunden ikke automatisk spreder sig til bygningen efter tinglysningslovens § 24. Tinglysning af en ændring af den pantsatte genstand fra bygningen til både bygning og grund, eller tinglysning af en ændring fra grunden til både bygning og grund, er derfor ikke en tinglysning af en matrikulær ændring efter § 5, stk. 4, 2. pkt., men derimod en almindelig pantudvidelse, som er omfattet af lovens § 5, stk. 4, 1. pkt. Sådanne ændringer skal afgiftsberigtiges med fuld afgift af hele det pantsikrede beløb efter lovens § 5, stk. 1.