Dato for udgivelse
05 mar 2004 15:12
SKM-nummer
SKM2004.105.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-301-01050
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, social forsorg og bistand, hjemmehjælp, ikrafttræden
Resumé

SKM2003.460.TSS om moms af hjemmehjælpsydelser træder i kraft senest den 1. maj 2004

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Momsvejledningen 2004-1 D.11.2

1. Indledning

I SKM2003.460.TSS oplyste Told- og Skattestyrelsen, at styrelsen var blevet spurgt om den momsmæssige behandling af ydelser i projektet "Gråzoneservice - Personlig gråzoneservice til ældre", der omhandler individuelle ydelser, som ældre kan købe efter eget valg.

Henvendelsen gav anledning til, at styrelsen ændrede fortolkningen af momsfrie ydelser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Det fremgik således af SKM2003.460.TSS, at det fremtidigt kan lægges til grund, at ydelser der ligger indenfor kommunens visitation efter lov om social service § 71, kan karakteriseres som social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Dette gælder også for visiterede indkøbs- og rengøringsydelser.

Dette betyder, at

  • Visiterede ydelser, jf. lov om social service § 71, der leveres af selvstændigt erhvervsdrivende efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen, vil være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, da de erhvervsdrivende, i denne sammenhæng, må anses for at være offentligretlige virksomheder.
  • Ydelser, der leveres ud over de visiterede ydelser, som f.eks. gråzoneydelserne, vil være momspligtige, da de ligger uden for det, der kan betragtes som social forsorg og bistand eller ydelser i nær tilknytning hertil. Dette gælder også, hvis de tilkøbte ydelser er af samme art som de visiterede. Ydelserne kan i sig selv være fritaget efter en anden bestemmelse som f. eks. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Det er kun den, der leverer den sociale forsorg og bistand, der er omfattet af fritagelsen. Det skal således skelnes imellem om virksomheden leverer den momspligtige ydelse, eller om virksomheden leverer en momspligtig driftsydelse til den, som reelt leverer den momsfrie ydelse.

2. Ikrafttrædelse

Det fremgik af SKM2003.460.TSS, at da kvalifikationen af momsfrie ydelser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, byggede på en ændret fortolkning af loven, begrundet i indholdet af den sociale servicelov, havde ændringen af praksis alene fremadrettet virkning.

Dansk Handel & Service har efterfølgende gjort Told- og Skattestyrelsen opmærksom på, at en række virksomheder har indgået kontrakter med kommunerne efter den tidligere gældende praksis om levering af visiterede ydelser, jf. lov om social service § 71, der leveres af selvstændigt erhvervsdrivende efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen.

Under henvisning til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for de berørte virksomheder bl.a. det forhold, at priserne er fastsat i Socialministeriets vejledning nr. 95, af 9. oktober 2002 og vejledning nr. 113 af 31. oktober 2002, skal Told- og Skattestyrelsen herved meddele, at SKM2003.460.TSS har følgende ikrafttrædelse:

For virksomheder, der har indgået aftaler om levering af visiterede ydelser, jf. lov om social service § 71, der leveres af selvstændigt erhvervsdrivende efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen træder praksisændringen i kraft senest den 1. maj 2004.

Virksomheder kan naturligvis indrette sig på praksisændringen allerede fra den 16. oktober 2003. Virksomhederne skal derimod fra den 1. maj 2004 indrette sig på den ændrede praksis.