Dato for udgivelse
27 feb 2004 10:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.92.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-3769-03
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Administrativ bøde - forsvarersalær - regres
Resumé

S, der var sigtet for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, vedtog administrativt en bøde for overtrædelse af bestemmelsen, idet han erkendte at have handlet groft uagtsomt, hvorefter byretten bestemte, at salæret til S.s forsvarer, der havde været beskikket under den administrative momsstraffesag, endeligt skulle betales af det offentlige. Told- og Skat påkærede byrettens afgørelse til landsretten med påstand om, at det blev pålagt S at erstatte ToldSkats udgifter til den forlods udredelse af forsvarersalæret. Landsretten udtalte, at sigtelsen mod S ikke var begrænset til groft uagtsomt forhold og således også omfattede forsætlig overtrædelse af den pågældende bestemmelse i momsloven. Da undersøgelsen imidlertid alene havde været rettet på det forhold, som bødevedtagelsen angik, fandt landsretten, at salæret til den beskikkede forsvarer fuldt ud skulle bæres af S.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1, nr. 1
Forsvarerbistandsloven § 3 
Forsvarerbistandsloven § 4 
Retsplejeloven § 1008, stk. 1

Østre Landsrets kendelse af 13. januar 2004, 16. afdeling, kære S-3769-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

S
(advokat Anne-Jeannette Bjerre-Olsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

V. Rønne, Sanne Kolmos og Kirsten Schmidt (kst.)

Af det tidligere fremlagte materiale fremgår, at Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, har påkæret Odense Rets afgørelse af 9. oktober 2003, hvorved det blev bestemt, at salær på 9.300 kr. + moms til den beskikkede advokat skal betales af det offentlige. Kærende har nedlagt påstand om, at salæret skal betales af S som har påstået stadfæstelse.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Det fremgår af inspektør H. Marcuslunds notat af 17. november 2003, at S ved kontroleftersynet blev orienteret om, at de konstaterede fejl i afgiftsregnskabet indebar en overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, at S ikke tillige blev orienteret om, hvorvidt juridisk afdeling ville anse de konstaterede fejl for at være en følge at forsæt eller grov uagtsomhed, og at den pågældende blev vejledt om retten til at få en forsvarer beskikket.

Det lægges efter de foreliggende oplysninger til grund, at Ss forseelser ikke på noget tidspunkt er blevet anset som forsæt til afgiftsunddragelse efter momslovens § 81, stk. 3, jf. § 81, stk. 1, nr. 1.

Det tiltrædes, at sigtelsen mod S som af byretten anført ikke var begrænset til grov uagtsom overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, og således også omfattede forsætlig overtrædelse af den nævnte bestemmelse.

Da imidlertid undersøgelsen har været rettet på det forhold, som bødevedtagelsen angår, findes salæret til den beskikkede advokat fuldt at skulle betales af S.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens afgørelse ændres, således at S skal betale sagens omkostninger

----------

Odense Byrets beslutning af 9. oktober 2003, 5. afdeling, SS 5.03842/03

Der fremlagdes skrivelse af 7. oktober 2003 fra ToldSkat Fyn, hvoraf fremgår, at ToldSkat har afsluttet sagen.

Retten tillagde den beskikkede advokat, advokat Anne-Jeanette Bjerre-Olsen, et salær på 9.300 kr. + moms, der betales. af det offentlige.

Retten hævet.

----------

Told- og Skattestyrelsens skrivelse af 20. oktober 2003, 99/03-610-00246

SS 5.03842/03 S

Den 9/10 2003 tillagde retten advokat Anne-Jeannette Bjerre-Olsen, der havde været

beskikket forsvarer for

S

i en afsluttet administrativ momsstraffesag, et salær på 9.300 kr. excl. moms. Retten bestemte samtidig, at salæret skulle betales af det offentlige.

Denne afgørelse påkæres hermed til Østre Landsret.

Sagsfremstilling

S havde som følge af grov uagtsomhed unddraget statskassen moms med i alt 318.057 kr. Han havde i forbindelse hermed erkendt overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og i overensstemmelse med ToldSkat Fyns forslag til afgørelse vedtaget udenretligt at betale en bøde på 190.000 kr. (bilag 2). ToldSkat Fyn havde ved bødeberegningen som en formildende omstændighed lagt til grund, at unddragelserne for så vidt angår en del af perioden var let konstaterbare (bilag 3).

Advokat Anne-Jeannette Bjerre-Olsen, der bl. a. havde assisteret S under en ansvarsforhandling med ToldSkat Fyn (bilag 4), opgjorde sit samlede tidsforbrug under sagen til 7 3/4 timer (bilag 5).

Anbringende

Told- og Skattestyrelsen finder ikke således som sagen er rejst og gennemført, at der er grundlag for at pålægge ToldSkat endeligt at udrede omkostningerne til forsvarersalæret.

Påstand

At Odense rets 5. afdelings salærkendelse af 9/10 2003 i nærværende sag ændres således at det pålægges S at erstatte ToldSkat udgifterne til salæret til advokat Anne-Jeannette Bjerre-Olsen.

NB Kærefristen udløber den 23/10 2003.

----------

Odense Byrets skrivelse af 29. oktober 2003, SS 5.3843/2003

Vedlagt fremsendes kæreskrift med bilag modtaget i retten den 22. oktober 2003, hvorved rettens beslutning af 9. oktober 2003 om, at salæret til den beskikkede forsvarer under en administrativ afgiftsstraffesag skulle betales af det offentlige, påkæres.

Retten har ved afgørelsen lagt vægt på, at den sigtede efter det oplyste må antages at have været sigtet for forsætlig overtrædelse af momslovens § 81, og at sagen er afgjort med en bødevedtagelse for grov uagtsomovertrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1, og at bøden på grund af formildende omstændigheder er blevet nedsat i forhold til normalbøden.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til Told og Skatteregion Fyn samt den beskikkede forsvarer, advokat Anne-Jeannette Bjerre-Olsen.

----------

ToldSkat Odenses notat af 17. november 2003, 64/02-565-00169

Kontrollens bemærkninger til FAX-meddelelse af 14.11.2003 fra Søren Vilhelmsen, Told- og Skattestyrelsen

Undertegnede H. Marcuslund har varetaget kontrollen af afgiftsregnskabet for virksomheden S

Kontrol af afgiftsregnskabet gav anledning til en momsefterangivelse med tilsvar 318.057 kr som følge af at der for perioden fra den 1.1.1998 til og med den 31.7.2002 har været afgivet urigtige momsangivelser.

Jeg har i den forbindelse den 20.3.2003 udarbejdet en kontrolrapport, der er sendt til ansvarsbedømmelse hos regionens juridiske afdeling, RET 1.

Undertegnede har ved kontroleftersynet orienteret virksomhedens indehaver S om, at de konstaterede fejl i afgiftsregnskabet er en overtrædelse af Momslovens § 81, stk. 1, punkt 1. S blev derfor samtidig orienteret om en sigtedes rettigheder - herunder, at S har ret til en beskikket forsvarer.

Endelig blev S også ved kontroleftersynet orienteret om, at sagen sendes til ansvarsbedømmelse hos regionens juridiske afdeling.

Ved kontroleftersynet er S ikke af undertegnede blevet orienteret om, hvorvidt juridisk afdeling ville anse de konstaterede fejl for at være en følge af forsæt eller en følge af grov uagtsomhed, idet man som kontrolførende aldrig udtaler sig om en anden afdelings ansvarsområde.

----------

Told- og Skattestyrelsens skrivelse af 19. november 2003, 99/03-6219-00016

Kære af afgørelse om forsvarersalær i administrativ momsstraffesag

I skrivelse af 29/10 2003 har retten i Odense afgivet en udtalelse i anledning af, at Told- og Skattestyrelsen den 20/10 2003 kærede rettens afgørelse, hvorefter det blev pålagt ToldSkat endeligt at udrede salæret til advokat Anne-Jeannette Bjerre-Olsen, der havde været beskikket forsvarer i en administrativ momsstraffesag mod

S

Vi skal i anledning af Odense rets udtalelse bemærke følgende:

Der har på intet tidspunkt under sagen været rejst sigtelse mod S for forsætligt forhold - hverken efter momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 eller for forsæt til momsunddragelse efter § 81, stk. 3. Forsvarerens indsats under forhandlingerne med ToldSkat Fyn har hverken ført til en mildere tilregnelsesbedømmelse eller en lempeligere bødeudmåling. Den henvises til vedlagte udtalelser fra ToldSkat Fyn.

Vi skal præcisere, at kæren ikke vedrører forsvarersalærets størrelse, men alene det forhold, at ToldSkat ikke er blevet tillagt regres for beløbet hos S. Vores påstand lyder derfor på, at salærafgørelsen ændres, således at det i medfør af retsplejelovens § 1008, stk. 1 pålægges S at erstatte det offentlige omkostningerne i sagen, jf. vedlagte kæreskrift in fine.