åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Ved lov nr. 290 af 15. maj 2002 er indført regler om nedslag for ind- eller fraflytning af ejendommen og nedslag, hvis ejendommen har været ubeboelig, for 2002 eller senere indkomstår, jf. EVSL § 11.

Nedslag for ind- eller fraflytning
Erhverves en bolig, anses ejendommen for at tjene til bolig fra overtagelsesdagen. Hvis indflytning sker senere end overtagelsesdagen, træder indflytningsdagen dog i stedet for overtagelsesdagen. Afstås eller udlejes hele boligen, anses ejendommen for at tjene til bolig til og med overtagelsesdagen. Hvis sælgers udflytning sker tidligere end overtagelsesdagen, træder udflytningsdagen i stedet for overtagelsesdagen. Er den erhvervede eller afståede ejendom et sommerhus eller lignende, finder reglerne om ind- eller fraflytning ikke anvendelse.

Ubeboelighed
Der gives også nedslag for ejendomsværdiskatten, hvis ejendommen har været ubeboelig. En ejendom har været ubeboelig, hvis den skattepligtige midlertidig har været afskåret fra at benytte boligen f.eks. på grund af en gennemgribende reparation efter vandskade eller på grund af hærværk, hvor samtlige installationer og ruder har været ødelagt, eller ejendommens elektricitets-, gas- og vandforsyning har været afbrudt.