Dato for udgivelse
05 feb 2004 11:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. december 2003
SKM-nummer
SKM2004.62.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1811-0910
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
EDB, udskiftning, dele
Resumé

Udgifter til udskiftning af PC’ere og netværksplotter kunne ikke straksafskrives efter afskrivningsloven § 6, stk. 1 eller fradrages som vedligeholdelsesudgift efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra c.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 E.A.2.4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 E.C.2.4.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 E.C.2.4.6.2

Sagen drejer sig om fradrag for udgift til udskiftning af dele af edb-anlæg.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Den kommunale skattemyndighed har ikke godkendt fradrag for udskiftning af edb-dele med 125.250 kr.

Landsskatteretten stadfæster myndighedens afgørelse.

Sagens oplysninger

A A/S´s hovedaktivitet består i værktøjs- og emnekonstruktion.

Selskabet har fratrukket vedligeholdelsesudgifter på edb med 125.250 kr. Beløbet er opgjort således:

Netværksplotter

95.000 kr.

PC Intel P 3 – 733 mhz

47.000 kr.

PC Intel P 3 – 800 mhz

25.000 kr.

I alt

167.000 kr.

Forbedringsdel, teknisk forbedring anslået til 25 %

  41.750 kr.

Vedligeholdelse

125.250 kr.

Der er i selskabets edb-netværk udskiftet to arbejdsstationer, hvilket var nødvendigt for fortsat at kunne arbejde med alle de opdaterede programmer, der dagligt benyttes i virksomheden.

Der er endvidere sket udskiftning af en netværksplotter, der kan beskrives som en stor printer, der bruges til udprintning af tegninger. Udskiftningen af netværksplotteren var nødvendig, idet hardware-serviceaftalen vedrørende den gamle netværksplotter var blevet opsagt af leverandøren, der ikke længere kunne garantere hurtig udskiftning af nødvendige dele i tilfælde af nedbrud. Såfremt den gammel netværksplotter skulle få et nedbrud, kunne selskabet derfor risikere ikke at kunne levere materiale til kunderne. Af hensyn til den fortsatte leveringssikkerhed, var udskiftningen af netværksplotteren nødvendig. Den nye netværksplotter udfører de samme funktioner som den gamle.

Skattemyndighedens afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse af edb med 125.250 kr.

De foretagne anskaffelser af PC-udstyr har alle en anskaffelsessum, der overstiger grundbeløbet i afskrivningslovens § 6, og undtagelsesbestemmelsen om straksafskrivning kan derfor ikke anvendes.

Selskabet skal derfor anvende hovedreglen i afskrivningslovens § 5, hvorefter der kan godkendes afskrivning med 30 % af anskaffelsessummen.

Det bemærkes, at udstyret ikke er udskiftet, fordi det ikke længere virker.

Udgiften til anskaffelse af udstyret kan ikke fradrages som en driftsomkostning, idet udgiften til udstyret ikke kan anses som en vedligeholdelsesudgift. Der henvises til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Der er herved henset til, at som vedligeholdelse anses udgifter som medgår til at sætte et formuegode i samme stand, som det var ved anskaffelsen. Det indkøbte udstyr er i en anden teknisk stand end det udskiftede, hvorfor udgiften hverken helt eller delvist er anset for at være fradragsberettiget som vedligeholdelse.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for udgiften til edb på 125.250 kr. som selvangivet.

Netværksplotteren og de to arbejdsstationer er nødvendige dele af edb-anlægget, idet der uden disse ikke kan arbejdes og udskrives tegninger til levering, ligesom salget af disse ydelser ville ikke kunne udføres.

De udskiftede PC´ere kunne ikke længere anvendes til nogle af de meget anvendte programmer, efter at disse programmer var blevet opdateret ved en sædvanlig programopdatering.

Udskiftningen af de to PC´ere og netværksplotteren skal anses som vedligeholdelse af det samlede edb-anlæg. Der skal ved bedømmelsen af vedligeholdelsen lægges vægt på, at de nye PC´ere ikke bringer anlægget i bedre stand end det oprindeligt var inden udskiftningen.

De nye PC´ere bringer således kun det samlede anlæg tilbage til samme stand, hvor de to arbejdsstationer fortsat vil kunne arbejde med samme programtype.

Der er ikke ved udskiftningen af de tre dele sket en forbedring for virksomheden, idet de nye dele blot medfører, at der fortsat kan arbejdes i de samme programmer som tidligere og udprintes de samme tegninger mv. som tidligere og med samme sikkerhed for teknisk service og drift som hidtil.

Den eneste årsag til, at der er skønnet en teknisk forbedringsdel på 25 % ved udskiftningen er, at der hele tiden sker en teknisk udvikling på edb-dele, hvilket dog ikke her har medført en forbedring i virksomhedens produkt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Anskaffelsessummen for et driftsmiddel kan i anskaffelsesåret fradrages straks i den skattepligtiges indkomst, såfremt anskaffelsessummen ikke overstiger et reguleret grundbeløb på maksimalt 6.700 kr. (i indkomståret 2000 på 9.500 kr.). Det fremgår af afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

Aktiver i et samlesæt eller lignende samt aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, skal anses for ét driftsmiddel. Anskaffelsessummen for sådanne aktiver kan ikke straksafskrives, såfremt den samlede anskaffelsessum overstiger grundbeløbet. Det fremgår af afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2, 2. – 3. pkt.

Afgørende for, om aktiver er omfattet af denne bestemmelse, er alene, om de enkelte aktiver efter deres konstruktion og indretning må anses for at være bestemt til at blive anvendt samlet. Aktiver, der herefter i konkrete tilfælde ikke kan straksafskrives, er eksempelvis: forværk og skillerum i en landbrugsstald, sammenbyggede reoler, stilladser, husdyrbure, PC´er og printer. Det fremgår af forarbejderne til afskrivningsloven (lovforslag nr. 102 af 2. juni 1998), og ligningsvejledningen 2000 afsnit E.C.2.4.6.2.

PC´erne og netværksplotteren må anses som værende bestemt til at fungere sammen, og sammen med det øvrige edb-anlæg og kan derfor ikke straksafskrives efter reglerne i afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 2.

Udgifter, der er afholdt for at vedligeholde et formuegode, kan fradrages som en vedligeholdelsesudgift forudsat, at udgiften vedrører aktiver, hvis udbytte skal medregnes ved indkomstopgørelse og forudsat, at udgiften medgår til at sætte aktivet i samme stand, som det var ved anskaffelsen. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter er udgifter, der er en følge af almindeligt slid og ælde i ejertiden.

Forbedringsudgifter sidestilles derimod med udgifter til anskaffelse af aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver, og de skal derfor afskrives sammen med aktivet. Det fremgår af afskrivningslovens § 5, stk. 2. 3. punktum og § 6, stk. 1, nr. 2, 4. punktum.

Alle afskrivningsberettigede aktiver må anses for at blive nedslidt i forbindelse med brugen, idet værdifaste aktiver netop ikke kan afskrives jf. afskrivningslovens § 2, stk. 3. Så længe disse aktiver derfor repareres, istandsættes, enkeltdele udskiftes og lignende, uden at aktivet dog forbedres i forhold til standen ved anskaffelsen, kan udgiften hertil fradrages som vedligeholdelsesudgift.

Derimod kan der ikke anses for at ske vedligeholdelse af et aktiv, såfremt aktivet ikke længere eksisterer, idet det vil stride mod en naturlig sproglig forståelse af begrebet vedligeholdelse i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e at anerkende, at aktiver, der er fuldstændigt ud- og nedslidte, kan anses som vedligeholdte ved udskiftning med et nyt, men identisk aktiv.

At aktiver i et samlesæt eller lignende samt aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, skal anses for ét driftsmiddel efter afskrivningslovens bestemmelser om straksafskrivning, medfører ikke nødvendigvis, at aktiverne ikke kan anses som selvstændig aktiver efter statsskattelovens bestemmelser om driftsomkostninger. Udskiftning af disse enkelte aktiver kan derfor ikke anses som vedligeholdelse af det samlede driftsmiddel. Der er her ved henset til Landsskatterettens kendelser af 29. oktober 1993 og 11. maj 1994 trykt i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 1994.254 og 1994.463.

Da PC´erne og netværksplotteren ikke kan anses for vedligeholdt, idet disse i helhed er udskiftet med nye, kan udgiften til udskiftningen af disse dele af edb-anlægget ikke fradrages i indkomsten.

Udgiften til udskiftning af PC´erne og netværksplotteren kan herefter hverken straks-afskrives efter reglerne herom i afskrivningslovens § 6, stk. 1 eller fradrages som en vedligeholdelsesudgift efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e.

Herefter stadsfæstes skattemyndighedens afgørelse.