Dato for udgivelse
09 feb 2012 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jan 2012 09:34
SKM-nummer
SKM2012.94.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-240172
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Personskat, forsikringer, fradrag, fagforeningskontingent, A-kasse
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at der fortsat er fradragsret for et medlems betaling af fagforeningskontingent og A-kasse uagtet at disse hidrører fra en forsikringsudbetaling til dækning heraf. Det er herved forudsat, at den omhandlede forsikring ikke opfylder kriterierne for at være en arbejdsløshedsforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 49.

Skatterådet kan dog ikke bekræfte, at udbetalinger fra forsikringen til dækning af medlemmets betaling af omhandlede udgifter vil være skattefrie. Løbende udbetalinger fra en individuel forsikring, hvor medlemmet af fagforeningen både er forsikringstager, ejer af forsikringen og forsikret, vil være skattepligtig indkomst for medlemmet, jf. statsskatteloven § 4. Da der er tale om en løbende ydelse af enten ubestemt varighed eller tidsbegrænset til 12 måneder, kan den ikke karakteriseres som en forsikringsydelse eller en egentlig erstatning, som omhandlet i statsskattelovens § 5.

Hjemmel

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 5, litra b
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 13,
Pensionsbeskatningsloven § 49,
Pensionsbeskatningsloven 49 A og
Pensionsbeskatningsloven § 54, stk. 1 og stk. 2 og
Pensionsbeskatningsloven 56, stk. 1.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 5, litra b
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 13,
Pensionsbeskatningsloven § 49,
Pensionsbeskatningsloven § 49 A og
Pensionsbeskatningsloven § 54, stk. 1 og stk. 2 og
Pensionsbeskatningsloven § 56, stk. 1.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2, almindelig del, afsnit A.F.1.14.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.4.3.1.3.

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at der fortsat er fradrag for den ordinære del af medlemmets kontingent til X forening og X A-kasse, såfremt udbetalingen sker til medlemmet?
  2. Kan det bekræftes, at der fortsat er fradrag for den ordinære del af medlemmets kontingent til X Fagforening og X A-kasse, såfremt udbetaling alternativt sker til X A-kasse?
  3. Kan det bekræftes, at udbetalingen er skattefri, uanset at udbetalingen sker til medlemmet?

3A Kan det bekræftes, at udbetalingen er skattefri uanset at udbetalingen sker til A-kassen?

Svar:

  1. Ja
  2. Ja
  3. Nej

3A Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Fagforeningen påtænker at tilbyde et nyt produkt som et payment protection via X Fagforenings eget forsikringsselskab. Motivationen skal være at nedbringe antallet af medlemmer, som ellers melder sig ud af fagforeningen i tilfælde af ledighed. Det påtænkte nye produkt skal sikre, at de pågældende medlemmer i en ledighedsperiode får deres kontingent betalt via dette forsikringsprodukt, og derved bevarer tilhørsforholdet til fagforeningen og A-kassen. Det forudsættes, at forsikringspræmien for dette produkt ikke er fradragsberettiget for medlemmet.

Det forudsættes, at det er X Forsikring A/S, som opkræver præmien og foretager udbetaling af ydelsen (bruttodækning af kontingentet) i tilfælde af ledighed. Ydelsen vil dække medlemmets samlede kontingent til fagforening og A-kasse på i alt 600 kr. pr. måned. Forsikringen tænkes dog tidsbegrænset, således, at dækningsperioden højst kan udgøre 12 måneder.

Det påtænkes, at ydelsen kan udbetales enten til:

  1. Medlemmet som begunstiget beløbsmodtager, eller
  2. A-kassen som beløbsmodtager.

I begge tilfælde anser spørger den udbetalte ydelse for at være skattefri for modtageren.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Et bindende svar skal tjene som en bekræftende sikkerhed for, at medlemmet bevarer sin fradragsret for det ordinære kontingent til fagforeningen og A-kassen (efter de almindelige gældende regler herfor) samt give bekræftende sikkerhed for, at en udbetalt ydelse efter det påtænkte nye produkt ikke vil medføre skattepligt for modtageren.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at et medlem fortsat har fradragsret for indbetalt fagforeningskontingent mv. jf. de herom gældende regler, uagtet at indbetalingen til fagforeningskontingentet og A-kasse hidrører fra en forsikringsudbetaling til medlemmet.

Lovgrundlag

Af statsskattelovens § 4, fremgår bl.a. følgende:

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

a. af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Fabrikdrift, Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og alt, hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær Virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilken som helst Art;

c. af et Embede eller en Bestilling, saasom fast Lønning, Sportler, Embedsbolig, Naturalydelser, Emolumenter, Kontorholdsgodtgørelse (med Hensyn til Kontorudgifter jfr. § 6b.), samt Pension, Ventepenge, Gaver (jfr. dog herved Bestemmelsen i § 5b.), Understøttelser, Klosterhævning, Livrente, Overlevelsesrente, Aftægt og deslige;

Af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra b, fremgår bl.a. følgende:

b. Gaver, der falder ind under Afsnit III. i Lov om Afgift af Arv og Gave, samt Formueforøgelse, som hidrører fra Arv og Forskud paa saavel falden som ikke falden Arv eller fra Indgaaelse af Ægteskab, Udbetaling af Livsforsikringer, Brandforsikringer og deslige;

Af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a fremgår følgende:

..."Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage:

a. Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger..."

I ligningslovens § 13 fremgår følgende:

..."Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan ikke overstige et beløb på 3.000 kr. 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer). Erstatninger eller ydelser, der udbetales til medlemmerne af sammenslutninger som nævnt i 1. pkt., medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, jf. dog §§ 30 og 31.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skattekontrollovens § 8 T, har indberettet kontingentudgiften til told- og skatteforvaltningen...."

Af Skatteministeriets ligningsvejledning, 2011-2, afsnit A.F.1.14 fremgår følgende om fagforeningskontingent:

..."Faglige foreninger skal hvert år foretage indberetning til SKAT om de indbetalinger, de har modtaget fra hvert enkelt medlem det foregående kalenderår. Det indberettede beløb bliver fortrykt på det enkelte medlems selvangivelse.

Alle foreninger, hvortil kontingent kan trækkes fra efter LL § 13 er indberetningspligtige, jf. skattekontrollovens § 8 T. Det enkelte foreningsmedlem kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning efter 1. pkt. i skattekontrollovens § 8 T. Fradrag efter LL § 13, stk. 1, er betinget af, at der sker indberetning af medlemmernes kontingentbetalinger, jf. ligningslovens § 13, stk. 2..."

Med virkning fra og med indkomståret 2011 kan det årlige fradrag for udgifter til faglige foreninger dog højst udgøre 3.000 kr.

Af pensionsbeskatningslovens § 49 og § 49 A fremgår bl.a. følgende:

49. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den forsikrede kan fradrages udgifter til arbejdsløshedsforsikring.

§ 49 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et medlem af en arbejdsløshedskasse kan der fradrages udgifter til bidrag til efterlønsordningen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77, stk. 4.

Af pensionsbeskatningslovens § 54, stk. 1 og stk. 2 fremgår følgende:

..."§ 54. § 18 om fradragsret for forsikringspræmier m.v. gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet.

Stk. 2. Fradragsretten efter § 18 og § 49, stk. 1, tilkommer ejeren af den pågældende forsikring m.v., uanset hvem der har foretaget indbetalingen », og er begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier m.v., mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet...."

Af pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 1 fremgår følgende:

..."§ 56. Beløb, der ydes ved, at forsikringspræmier m.v. betales af en anden end ejeren af forsikringen m.v., skal medregnes ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst..."

Praksis

TfS 1994, 348. Skatteministeren oplyser, at fradrag for faglige kontingenter efter ligningslovens § 13, stk. 1 forudsætter, at hovedformålet med de faglige kontingenter er, at de skal anvendes til at varetage medlemmernes økonomiske interesser, men at de dog i et vist begrænset omfang kan anvendes til andre formål. De faglige foreninger skal efter skattekontrollovens § 8 T indberette de modtagne indbetalinger til Told*Skat, der kontrollerer om betingelserne for fradrag er opfyldt. Told- og Skattestyrelsen er i gang med at udarbejde en vejledning om reglerne om fradrag for faglige kontingenter.

SKM2006.528.ØLR. Østre Landsret fastslog, at en fagforening ikke varetog sine pensionistmedlemmers økonomiske interesse på en sådan måde, at der var fradragsret for pensionistkontingentet. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at det enkelte medlems pensionsforhold var endelig fastlagt ved medlemmets pensionering. Som følge af, at fradragsbetingelserne ikke var opfyldt, kunne fagforeningen heller ikke indberette de indbetalte pensionistkontingenter efter skattekontrollovens § 8 T.

Landsretten fandt det heller ikke godtgjort, at der forelå en fast administrativ praksis for at tillade overenskomstansatte pensionister at foretage fradrag for betalte fagforeningskontingenter.

I SKM2010.402.SR bekræfter Skatterådet, at ansatte, der modtager social rådgivning i forbindelse med en erhvervsudygtighedsforsikring ikke er skattepligtige af denne ydelse, idet ydelsen er et frivilligt tilbud fra forsikringsselskab til forsikringstager, og at det er forsikringsselskabet, der afholder udgiften til rådgivningen, samt at aktiviteterne finansieres indenfor de eksisterende præmiebetalinger. Det betyder, at præmiebetalingerne rent faktisk ikke stiger som følge af den ændrede ydelsessammensætning. Endvidere har arbejdsgiver ikke indflydelse på, hvilke medarbejdere rådgivningen tilbydes, og endeligt er det frivilligt om forsikringstager ønsker at modtage rådgivningen.

I SKM2010.861.SR kunne Skatterådet bekræfte, at deltagelse som medarbejder i spørgers koncept ikke medfører beskatning efter ligningslovens § 16 eller statsskatteloven hos sygemeldte medarbejdere, hvis deltagergebyret betales af en pensionskasse eller et livsforsikringsselskab, der har tegnet den obligatoriske firmapensionsordning, som den pågældende er tilsluttet via sit arbejdsforhold, og som i givet fald skulle udrede pension, hvis sygdomsforløbet medfører udløsning af forsikringsbegivenhed.

Begrundelse

Den påtænkte forsikring
Spørger har forudsat, at præmien for den forsikring, der påtænkes tegnet ikke er fradragsberettiget. Ved besvarelsen er det derfor lagt til grund, at den omhandlede påtænkte forsikring ikke opfylder kriterierne for at være en arbejdsløshedsforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 49. Forsikringen er derfor omfattet af reglerne i statsskattelovens §§4-6.

Udbetalingen fra forsikringen anvendes til medlemmets egenbetaling af fagforeningskontingent og A-kasse. Ved besvarelsen er det derfor lagt til grund, at udbetalingerne sker som løbende ydelser i takt med, at kontingent mv. til fagforening og A-kasse forfalder.

De løbende udbetalinger fra forsikringen er skattepligtige for medlemmet jf. statsskattelovens § 4, hvoraf fremgår, at indtægter uanset fremtrædelsesform er skattepligtige medmindre, der positivt er fastsat undtagelser herfor.

Udbetalingerne fra forsikringen er ikke anset for udbetaling af engangsbeløb i anledning af, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed eller for en erstatning, der dækker et konkret formuetab som fx en branderstatning, en ulykkesforsikring o. lign som omhandlet i statsskattelovens § 5, litra b, men er derimod anset for løbende ydelser af ubestemt varighed. Den omstændighed, at forsikringsperioden begrænses til 12 måneder ændrer, efter Skatteministeriets opfattelse, ikke på, at forsikringen må anses som en løbende ydelse afhængig af en arbejdsløshedsperiode, hvis længde ikke er kendt på forhånd.

Det følger af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at betingelsen for at anse en udgift for fradragsberettiget er, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.  Efter Skatteministeriets opfattelse er der ikke fradragsret for præmien til den påtænkte forsikring, idet forsikringsudbetalingerne skal anvendes til, at medlemmet kan finansiere nogle af sine private udgifter under perioder med arbejdsløshed. Præmieudgiften er derfor ikke anset som en driftsomkostning, der kan begrunde fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, hvilket spørger også har forudsat, jf. ovenfor.

Spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at et medlem fortsat har fradragsret for indbetalt fagforeningskontingent mv. jf. de herom gældende regler, uagtet at indbetalingen til fagforeningskontingentet og A-kasse hidrører fra en forsikringsudbetaling til medlemmet.

Ved besvarelsen af spørgsmål 1 forudsættes det, at der for hvert medlem af fagforeningen tegnes en individuel forsikring, hvor medlemmet er forsikringstager, ejer af forsikringen og den forsikrede.

Ifølge ligningslovens § 13 er der fradragsret for betaling af fagforeningskontingent med op til 3.000 kr. Fradraget er dog betinget af, at den faglige forening, hvis den er indberetningspligtig efter skattekontrollovens § 8 T, har indberettet kontingentudgiften til told- og skatteforvaltningen. Som omhandlet i nærværende sag, vil fagforeningen på helt vanlig vis modtage og indberette kontingentet til SKAT, hvorfor betingelserne om betaling og indberetning i ligningslovens § 13 anses opfyldt.

Udgifter til arbejdsløshedsforsikring og bidrag til efterløns- eller fleksydelses-ordningen kan ligeledes fradrages i den skattepligtige indkomst i medfør af PBL § 49, stk. 1, og PBL § 49 A, stk. 1, og PBL § 49 B, stk. 1. Fradraget kan foretages med det fulde beløb, og er ikke omfattet af fradragsbegrænsningen på de 3.000 kr.

De nævnte bestemmelser i ligningsloven og pensionsbeskatningslovens indeholder ikke krav til, hvordan medlemmet skal have finansieret betalingen, og medlemmet har fradragsret uanset finansieringsmåden.

Indstilling:

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et ja.

Spørgsmål 2:

Det ønskes bekræftet, at et medlem fortsat har fradragsret for indbetalt fagforeningskontingent mv. jf. de herom gældende regler uagtet, at indbetalingen til fagforeningskontingentet og A-kasse hidrører fra en forsikringsudbetaling direkte til A-kassen.

Ved besvarelsen af spørgsmål 2 er det ligeledes lagt til grund, at der for hvert medlem af fagforeningen tegnes en individuel forsikring, hvor medlemmet er forsikringstager, ejer af forsikringen og den forsikrede.

Der henvises til begrundelsen under spørgsmål 1. Desuden følger det af pensionsbeskatningslovens § 54, stk. 2, at fradragsret for arbejdsløshedsforsikring mv. jf. pensionsbeskatningslovens § 49, stk. 1, tilkommer ejeren af den pågældende forsikring m.v., uanset hvem der har foretaget indbetalingen, og er begrænset til forfaldne eller indbetalte forsikringspræmier m.v., mens ejeren er fuldt skattepligtig her i landet.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et ja.

Spørgsmål 3.

Det ønskes bekræftet, at udbetaling fra forsikringen til medlemmet selv til dækning af medlemmets betaling af fagforeningskontingent og A-kasse vil være skattefri for medlemmet.

Løbende udbetalinger fra en individuel forsikring, hvor medlemmet af fagforeningen både er forsikringstager, ejer af forsikringen og forsikret, jf. situationen i spørgsmål 1 og 2, vil medlemmet være skattepligtig af de løbende udbetalinger fra forsikringen, jf. statsskattelovens § 4, hvoraf fremgår, at indtægter uanset fremtrædelsesform er skattepligtige, medmindre der positivt er fastsat undtagelser herfor. Som tidligere nævnt har den løbende ydelse fra forsikringsselskabet ikke karakter af en forsikringsydelse eller en egentlig erstatning, som omhandlet i statsskattelovens § 5, litra b, men er en løbende ydelse af ubestemt varighed. Den omstændighed, at forsikringsperioden begrænses til 12 måneder ændrer, efter Skatteministeriets opfattelse, ikke på, at forsikringen må anses som en løbende ydelse afhængig af en arbejdsløshedsperiode, hvis længde ikke er kendt på forhånd.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares med et nej.

Spørgsmål 3 A.

Der ønskes bekræftet, at uagtet at udbetaling fra forsikringen sker direkte til fagforeningen og A-kassen til dækning af medlemmets betaling af kontingent hertil, vil udbetalingen være skattefri for medlemmet.

Når udbetalingen jf. situation i spørgsmål 2 sker til fagforeningen, uagtet, at det er medlemmet, der er forsikringstager og ejer af forsikringen, betyder det, at det er fagforeningen, der afholder medlemmets bidrag til fagforeningskontingent og A-kasse med midler fra forsikringen.

Sådanne betalinger af medlemmernes private udgifter vil for de beløb, der dækker fagforeningskontingent og bidrag til efterløns- eller fleksydelsesordningen, være skattepligtig indkomst for medlemmet, jf. statsskattelovens § 4. Det bemærkes, at medlemmet også i denne situation vil skulle beskattes af alle de beløb, fagforeningen betaler for medlemmet uagtet, at der kun er fradragsret for 3.000 kr. til fagforeningskontingent.

De beløb fagforeningen betaler, og som dækker medlemmets arbejdsløshedsforsikring i A-kassen er skattepligtige for medlemmet, jf. pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 3 A besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.