Dato for udgivelse
26 Jan 2012 09:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Jan 2012 10:54
SKM-nummer
SKM2012.45.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Lyngby, BS 150-3544/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Koncernforbundne, interessefællesskab
Resumé

  
Sagsøgeren, H1, der var moderselskab i et koncern, var nægtet fradragsret for betaling af et beløb på cirka 1,0 mio. kr. til sit datterselskab, H1.1, som datterselskabet havde anvendt til at nedbringe sin gæld til sagsøgeren:

Forud for betalingen havde H1.1 solgt alle sine aktiver og aktiviteter til H2, der var ejet af samme personkreds som de øvrige selskaber i koncernen. Køberselskabet overtog ved overdragelsen ikke H1.1's gæld, herunder gælden til sagsøgeren. Ved salget udgjorde værdien af sagsøgerens fordring mod datterselskabet ca. 3,7 mio. kr. svarende til nettoformuen i datterselskabet. Efter salget ophørte aktivitet i H1.1, hvorfor H1.1 ikke havde mulighed for at afdrage på gælden til sagsøgeren med nye indtægter.

Sagsøgeren overførte efter salget af H1.1 løbende i alt ca. 4,7 mio. kr. til datterselskabet via en mellemregningskonto hos sagsøgeren, hvorefter samme beløb straks blev anvendt til at nedskrive på datterselskabets gæld til moderselskabet på samme mellemregningskonto. Det betød - efter Skatteministeriets opfattelse - at sagsøgeren havde modtaget cirka 1,0 mio. kr. mere end værdien af datterselskabet.

Skatteministeriet gjorde gældende, at den overskydende del af sagsøgerens fordring på ca. 1,0 mio. kr. - dvs. den del af fordringen, der oversteg værdien af fordringen - mod H1.1 var gået tabt, og dette tab var ikke fradragsberettiget efter kursgevinstlovens § 4. Ved at overføre beløbene havde sagsøgeren transformeret det ikke-fradragsberettigede tab på fordringen til et fradragsberettiget tab på den løbende drift.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at betalingerne til datterselskabet var fradragsberettigede, blandt andet med henvisning til købsaftalens indhold, hvoraf fremgik, at H2 ikke var forpligtet til at betale H1.1s gæld til sagsøgeren. De afgivne vidneforklaringer kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.
  

Reference(r)
Kursgevinstloven § 4
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.B.1.3.3.3.1

Parter

H1 A/S
(Advokat Martin Bekker Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Heidi Jakobsen)

Afsagt af byretsdommer

Jette Christiansen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag drejer sig om, hvorvidt H1 A/S' har krav på fradrag for betalinger på et samlet beløb på 1.007.831 kr. til selskabets datterselskab H1.1 Ltd.

Under sagen, der er anlagt den 29. december 2009, har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens indkomst for indkomståret 2004 skal nedsættes med 1.007.831 kr. Subsidiært har sagsøger nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling af SKAT.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Forklaringerne er dog gengivet.

Landsskatterettens kendelse af 30. september 2009

Landsskatteretten har den 30. september 2009 afsagt sålydende kendelse i den af sagsøgeren indbragte sag:

"...

Landsskatterettens afgørelse

...

2004

SKAT har forhøjet selskabets skatteansættelse med 1.007.831 kr., idet beløbet anses for et ikke fradragsberettiget tilskud til datterselskabet, H1.1 Ltd.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Møde mv.

Selskabets repræsentant har drøftet sagen med Landsskatterettens sagsbehandler. Repræsentanten og A har endvidere haft lejlighed til at fremlægge sagen for rettens medlemmer på et retsmøde.

Sagens generelle oplysninger

B og dennes bror, A, ejer kapitalen i selskabet H4 ApS, hver med 50%. H4 ApS ejer 90% af kapitalen i H1x A/S (nu H1 A/S, i sagen omtalt som selskabet), hver med 45%. De resterende 10% ejes af en tredjemand, G1 ApS.

Selskabet ejer 100% af kapitalen i H1.1 Ltd., der er beliggende i Hong Kong.

H4 ApS og G1 ApS ejer endvidere kapitalen i G2 ApS.

B ejer endelig 100% af kapitalen i H2 Ltd., der ligeledes er beliggende på samme adresse som H1.1 Ltd. i Hong Kong.

Ifølge selskabets årsrapport for 2001/2002 (2. regnskabsår) udgør hovedaktiviteten import af handelsvarer i form af køkkenartikler og legetøj med tilhørende salg på hjemmemarkedet og med eksport til Skandinavien. Aktiviteten blev i 2001 overtaget fra selskabet H3 A/S, der var gået i betalingsstandsning og senere gik konkurs. H3 A/S var ejet af B og A.

...

2004: Tilskud til H1.1 Ltd. på 1.007.831 kr.

Sagens oplysninger

Selskabet erhvervede pr. 1. marts 2001 aktiviteten i H1.1 Ltd. fra H3 A/S, der på dette tidspunkt var i betalingsstandsning og senere gik konkurs. Aktiverne bestod af goodwill og andre immaterielle rettigheder, inventar og edb-udstyr, biler og andet driftsmateriel, fordringer, varelager, ordrebeholdning og lejemål og andre gensidigt bebyrdende kontrakter.

Ifølge en vurdering havde aktiverne i H1.1 Ltd. ved fortsat drift en værdi af 7.104.833 kr. Aktiverne omfatter først og fremmest varelageret. Bl.a. goodwill, varemærkerettigheder, fordringer, værdi af lejekontrakter og ordrebeholdning er ikke medregnet. Købesummen for aktiverne udgjorde 14 mio. kr.

H3 A/S havde et tilgodehavende på nom. ca. 22,6 mio. kr. i H1.1 Ltd., som var blandt de aktiver, selskabet overtog. Værdien af tilgodehavendet er bogført til 7.676.412 kr. i selskabet. Beløbet fremgår af selskabets mellemregning med H1.1 Ltd. og SKAT har godkendt, at købesummen for fordringen udgjorde dette beløb. Af kontoen fremgår, at mellemregningen er nedbragt således:

1. marts 2001

7.676.412,44 kr.

25. marts 2002

4.719.940,31 kr.

30. september 2002

3.293.245,69 kr.

30. september 2003

1.076.817,00 kr.

1. september 2004

0 kr.

Ifølge en aftale dateret den 31. marts 2002, "Asset Purchase Agreement", købte H2 Ltd. aktiviteten i H1.1 Ltd. Af aftalen fremgår bl.a. følgende:

"...

This ASSET PURCHASE AGREEMENT dated as of March 31st, 2002 is made by and between H2 Ltd. (...) ("Purchaser") and H1.1 Ltd. (...) ("Seller")

A.

The seller is engaged in the business (the "Business") of selling toy products originating from and produced in the Peoples' Republic of China to be sold world wide but primarily in Europe.

   

B.

The Purchaser wishes to purchase form the Seller, and the Seller wishes to sell to the Purchaser, the Business together with substantially all of the assets and operating contracts of the Seller, subject to certain liabilities upon the terms and conditions of this Agreement.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises and convenience set forth herein, the Parties agree as follows:

1.

Definitions

1.1

(...)

   

1.4

"Assets" shall mean all of the Business, good-will, assets and rights of every nature, kind and description, whether tangible or intangible, real, personal or mixed wherever located and whether or not carried or reflected on the books and records of the Seller, which are owned by the Seller or in which the Seller may have interest (including the right to use), excepting only Excluded Assets and any of the forgoing which relates to the Excluded Assets. The Asset shall include, but be limited to the following:

 

a) The inventories

 

b) The tangible property

 

c) The intangible property

 

d) Licenses and Permits

 

e) Contracts and other Agreements

 

f) All certifications and approvals from all certifying agencies issued to the Seller and all of the Seller's rights to all data and records held by certifying agencies, other than those, if any, which constitute Excluded Assets or related exclusively to Excluded Assets.

 

g) All good-will of the Business and going concern

 

h) All other properties, tangible and intangible, not otherwise referred to above, which are owned by the Seller or in which it has any interest, other than those, if any, which constitute, Excluded Assets or relate exclusively to Excluded Assets.

   

1.4

(...)

1.8

"Closing" shall mean the consummation of the transactions contemplated in this Agreement.

1.9

"Closing Date" shall mean the date, upon which the Closing occurs.

1.10

"Closing payment" shall have the meaning specified in section 5.2.1.

1.11

(- ..)

   

2.

Sale and purchase of assets

2.1

Subject to the terms and conditions as set forth in this Agreement and in reliance upon the representations and warranties of the Seller and the Purchaser herein set forth, at the Closing, the Seller shall sell, transfer, convey, assign and deliver to the Purchaser by appropriate deeds, bills of sale, assignment and other instruments satisfactory to the Purchaser and its councel, and the Purchaser shall purchase from the Seller all of the Seller's rights, title and interest in an to the assets. (Assets to be transferred).

2.1

The Excluded Assets shall be excluded from the assets purchased hereunder. (Excluded Assets.) The Excluded Assets listed in Exhibit __ is true and correct identification of the excluded assets.

2.2

The Assets shall be conveyed free and clear of all liabilities, obligations, Liens, and other Encumbrances, excepting only those liabilities and obligations which are expressly to be assumed by the Purchaser hereunder and those Liens and Other Encumbrances securing the same which are specifically disclosed herein or expressly permitted my the terms hereof.

   

3.

Assumption of liabilities

3.1

Liabilities assumed.

3.1.1.

All unpaid or unperformed obligations and liabilities under written contracts and other Agreements assigned to Purchaser hereunder arising after Effective Time but not arising out of any breach or default thereof prior to the Effective Time. With respect to any Labour Agreements included in the Contract and other Agreements so assumed, for purpose of determining the eligibility for quality for benefits there under after Effective Time, full credit shall be given for each such employee' s service credited under applicable Labor Agreement through the Effective Time,

3.1.2.

All unpaid or unperformed obligations and liabilities of the Business under Licenses and Permits assigned to Purchaser hereunder arising after the Effective Time, but not-arising out of any breach of default there of prior to the Effective Time,

3.1.3

All unpaid or unperformed wages, salaries, payroll taxes, sick pay, vacation pay, fringe benefits and other employed benefits accrued as of Effective Time.

   

3.2

Liabilities not assumed

 

(...)

   

4.

Purchase Price, Payment and Related Matters

4.1

Not later than 1 (one) month after the closing a statement of completion must be prepared. This statement will be the basis for the calculation of the purchase price.

 

The statement of completion will be equivalent to the inter company position between H1.1 Ltd. and its parent company H1x A/S (...) Its expected that the inter company position will amount approximately 2,0-2,5 million Danish Kroner.

4.2

The purchase price shall be paid by means of wire transfer into one or more bank accounts designated in writing by the Seller when it is estimated to be within the financial capability of H2 Ltd. In case the purchase price has not been fully paid before a campaign of toys by the brand name H1 has been initiated on the Scandinavian market, H1x is obliged to withhold and effect a set-up of the contribution margin which rightfully should have been accrued to H1.1 Ltd. until the purchase price has been fully paid. When the full purchase price has been paid H1.1 ltd. will recommence the right to the agreed share of the contribution margin accrued from the campaigns on the Scandinavian market.

   
 

Sales of H1 branded products in Norway is excluded from the set-off in the purchase price hence this campaign has been initiated prior to the closing.

   
 

At the closing, Purchaser shall deliver to the Seller Purchaser's negotiable provisory note (the "Note") in the amount equivalent to the inter company position between H1.1 Ltd. and H1x as made payable to the order of the Seller, dated as the Closing Date. The Note shall bear interest at the rate of 3,25 % pro annum, which principal and interest payable in accordance with the terms stated in section 4.2.

4.3

(...)

   

5.

Closing

5.1

Time and place

 

Closing shall take place at the office of Seller, address (the address), at (time), or at such other time and place A/S Purchaser and Seller mutually agree in writing, such transaction to be effective A/S of the Effective Time.

5.2

Transaction at closing.

 

To closing the following shall occur:

 

5.2.1 The purchaser shall pay the Closing Payment to the Seller.
5.2.2 (...)

..."

Aftalen er for H2 Ltd. underskrevet af B og af to personer, hvoraf den ene er SP, fra H1x A/S.

Der er efter det oplyste ikke udarbejdet det "statement of completion", der omtales i aftalens punkt 4.1., og der er ikke fremlagt andre oplysninger om, hvad den endelige salgssum blev opgjort til. Den "note", som H2 Ltd. skulle overdrage til H1.1 Ltd., jf. aftalens punkt 4.2 ses endvidere ikke at foreligge.

Som dokumentation for, hvad der er overdraget har selskabets repræsentant henvist til en e-mail korrespondance dateret 13. og 14. december 2004 mellem "A" og LT, accounting manager hos H2 Ltd. LT oplyser, at H2 Ltd. den 1. april 2002 overtog "old stock - HK$ 644,531.68" og den 31. marts 2003 "H3 balance - HK$ 1,320,130.61". Yderligere oplyser LT, at

"...

For other assets, for eg. fixed assets, UL is finalizing the FY2003-4 accounts, and can only give me a breakdown later this week, UL will put the amount dated 31March 2004. In H2, will be dated lst April, 2004 since our audit has been finalized for last fm. year.

..."

Af selskabets årsrapporter og specifikationer til regnskabet pr. 30. september 2002, 2003 og 2004, fremgår bl.a., at selskabet har et tilgodehavende i H1.1 Ltd. på henholdsvis 3.293.246 kr., 1.085.306 kr. og 0 kr.

Af årsberetningen for 2002 fremgår, at det forventes, at H2 Ltd. i årets løb vil nedbringe sin gæld til selskabet. Det ses imidlertid ikke af årsrapporten m.v., at selskabet har et tilgodehavende hos H2 Ltd.

Af regnskabet for 2003 fremgår bl.a., at H1.1 Ltd. er under likvidation.

Regnskaber for H1.1 Ltd. for regnskabsårene, der sluttede den 31. marts 2001, 2002, 2003 og 2004 er fremlagt. Heraf fremgår bl.a. følgende:

Alle beløb er angivet i HKD og afrundet til hele tusinde.

 

2002

2003

2004

       
       

Omsætning

20.895.000

0

0

       

Aktiver

     
       

Inventar og produktionsværktøj m.v.

1.174.000

0

0

Diverse debitorer

1.922.000

214.000

0

Tilgode fra koncernselskab

901.000

500.000

0

       

Passiver

     

Diverse gæld

9.000

0

0

       

Gæld til koncernselskab

18.763.000

15.991.000

0

Forskellige kreditorer

65.000

70.000

0

Af mellemregningskontoen mellem selskabet og H1.1 Ltd. fremgår et ikke ubetydeligt antal posteringer - såvel positive som negative - også efter den 31. marts 2002. Posteringerne omfatter bl.a. rådgivning, udlæg, kursreguleringer, rejseomkostninger og fakturaer. Den sidste postering på kontoen er dateret den 31. august 2004 udgør 1.064.787,70 kr., og angives at vedrøre "Consolidation H1 a/c".

Der er fremlagt en række bilag, der hører til mellemregningskontoen. Bilagene omfatter bl.a. meddelelser fra Nordea, hvoraf fremgår, at en given virksomhed har indsat et beløb på selskabets konto og nogen "autorapporter".

Der er ikke udarbejdet transfer pricing-dokumentation for transaktionerne mellem selskabet og H1.1 Ltd.

Endvidere er bl.a. fremlagt følgende:

-

En debitorsaldoliste fra selskabet, hvor der ud for H1.1 Ltd. står et balancebeløb på 1.064.787,70 kr. Listen angiver at være pr. 31. august 2004.

-

En "ledger account" fra H2 Ltd. vedrørende H1.1 Ltd., hvoraf fremgår, at der er en balance pr. 31. marts 2003 på 1.320.130,51 HKD.

-

En autorapport fra selskabet dateret den 3. juli 2007, hvoraf der ud for H1.1 Ltd. er anført et beløb på -1.064.787,70 og ud for H2 Ltd. et beløb på 1.064.787,70 kr. Der er ingen datoangivelse. Ud for alle beløb på rapporten står "Consolidation H1 a/c".

-

En distributionsaftale indgået mellem H1.1 Ltd. og G3, Norge, vedrørende distribution af "H1". Aftalen er hverken dateret eller underskrevet. Ifølge en forligsaftale mellem G3, H1.1 Ltd. og selskabet, der er dateret den 14. juli 2003 blev aftalen dog indgået den 27. juni 2000. Af forligsaftalen fremgår bl.a., at G3 skal betale 200.000 kr. til H1.1 Ltd.

A har på retsmødet bl.a. forklaret, at H3 A/S ønskede at sælge H1.1 Ltd., da selskabet ønskede fokus på boligartikler, ikke dillevarer. A og B ville gerne købe, men manglede kapital, hvorfor man indgik den lidt specielle aftale om overdragelsen. Aftalen var baseret på, at afregning for dillevarerne skete på samme måde som ved salg af aviser m.v., dvs. at man kun fik betaling for det, der faktisk blev solgt (afløbsforretninger). Når varer solgte godt, gik der lang tid, før den endelige afregning, og det var det, der havde været tilfældet i den foreliggende sag.

SKATs afgørelse

Selskabets skattepligtige indkomst er forhøjet med 1.007.831 kr., idet beløbet anses for et ikke fradragsberettiget tilskud til datterselskabet H1.1 Ltd.

Den andel af fordringen mod H1.1 Ltd., som er hjemtaget efter at datterselskabet ophørte med aktivitet efter salg af virksomheden til H2 Ltd. den 30. marts 2002, anses for finansieret ved at selskabet via driften har fratrukket et nettobeløb, der reelt burde være behandlet som et ikke-fradragsberettiget tab på fordringen.

Den indkomstoverførsel til H1.1 Ltd., der muliggør tilbagebetaling af lånemellemværendet, ud over det beløb, der ville være indgået, hvis H1.1 Ltd. var likvideret efter salget af aktiviteten til H2 Ltd., anses derfor for et ikke fradragsberettiget tilskud til H1.1 Ltd., jf. statsskattelovens § 4-6.

Restmellemværendet er i 2004 afdraget med 1.085.306 kr., jf. regnskabsspecifikationen.

Værdien af fordringen efter virksomhedsophøret den 31. marts 2002 efter salg af H1.1 Ltd.'s aktiver samt betaling af øvrige skyldige omkostninger udgør 3.417.602 HKD. Dette svarer til H1.1 Ltd.'s aktiver med fradrag af anden gæld og fratrukket de afviklingsomkostninger, der fremgår af H1.1 Ltd.'s regnskab for det efterfølgende år. Afviklingsomkostningen består primært af regnskabsmæssigt tab ved salg af aktiverne til H2 Ltd. Det beløb, der herefter resterer, svarer til det beløb selskabet ville opnå som afdrag på restgælden, hvis selskabet var lukket efter salget.

Omregnet til børskursen pr. denne dato svarer beløbet på 3.417.602 HKD til 3.733.628 kr. Da lånet er i danske kroner, kan denne værdi umiddelbart lægges til grund som den værdi lånet har ved H1.1 Ltd.'s overgang til passivt selskab.

På grundlag af bogføringen kan det imidlertid beregnes, at der efter overgangen til passivt selskab er afdraget i alt 4.741.459 kr. (beregnet saldo pr. 1. april 2002).

Der er således afdraget i alt (4.741.459 kr. - 3.733.628 kr.) 1.007.831 kr. mere end fordringens værdi, hvis selskabet var likvideret i forbindelse med frasalg af aktiviteten. Differencebeløbet udgør et ikke fradragsberettiget tilskud til H1.1 Ltd. I selskabet posteres således nettoindtægter til fordel for H1.1 Ltd., uden at denne nettoindkomst modsvares af en reel aktivitet i H1.1 Ltd.

Da fordringen er indfriet fuldt ud i løbet af 2004 med et større beløb end merværdien (1.085.306 kr.) kan ændringen i sin helhed henføres til 2004.

Tilbagebetaling af den resterende del af fordringen, således at den bogførte købesum fra selskabet i 2001 kan hjemtages uden et ikke fradragsberettiget kurstab efter kursgevinstlovens § 4, er således muliggjort af, at moderselskabet fortsætter med at bogføre overførsel af nettoindkomst til H1.1 Ltd. efter den 1. marts 2002, uden at dette modsvares af registrerede transaktioner i H1.1 Ltd.'s regnskaber.

Da SKAT ikke har foretaget kritik af priser og handelsvilkår mellem selskaberne før den 1. april 2002 og følgelig ikke har kritiseret den indkomstoverførsel mellem selskaberne, der har muliggjort tilbagebetaling af en del af fordringen i den periode, hvor der stadig var aktivitet i H1.1 Ltd., er kun afdrag på tilgodehavendet ud over det, der kunne være tilbagebetalt efter at al aktivitet er ophørt og efter at alle aktiviteter er solgt, kritiseret.

Det er således ikke fundet godtgjort, at der er tale om såkaldte afløbsforretninger fra før H1.1 Ltd.'s salg af virksomheden. Dette gælder især de væsentlige beløb, der er udgiftsført i selskabet som 40%'s avancedele.

Til selskabets påstand for Landsskatteretten om, at beskatningsåret ikke er 2004, har SKAT bemærket, at 2004 er det korrekte beskatningsår, da det først er i dette år, at tilbagebetalingen af lånet via de bogholderimæssige posteringer overstiger den kursværdi af lånet, som SKAT har kunnet beregne som H1.1 Ltd.'s værdi efter ophør af aktiviteten. Derfor er det først i 2004, at selskaberne tager endelig stilling til udligningen og det er først i 2004, at H1.1 Ltd. via transaktionerne frigøres for gæld ud over fordringens værdi. Følgelig har SKAT ikke før indkomståret 2004 haft mulighed for at beskatte beløbet.

Dersom Landsskatteretten måtte mene, at 2004 ikke er rette beskatningsår vil en overførsel af ændringen til et tidligere indkomstår ikke være forældet, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og 5.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at selskabets skattepligtige indkomst nedsættes med det forhøjede beløb, 1.007.831 kr.

SKAT har anset forskellen mellem en beregnet værdi af en fordring pr. 31. marts 2002 på datterselskabet, H1.1 Ltd., og summen af de efterfølgende indbetalinger fra datterselskabet som et ikke fradragsberettiget tilskud til datterselskabet. Mellemregningen mellem selskabet og H1.1 Ltd. er i perioden fra 31. marts 2002 og indtil 30. september 2003 reduceret ved indbetalinger fra kunder mv., hvor H1.1 Ltd. var berettiget til en andel af indbetalingen. I perioden fra 1. oktober 2003 til 30. september 2004 er der foretaget fire posteringer på mellemregningen, hvor den beløbsmæssigt altovervejende postering vedrører indfrielsen af mellemregningen. Indfrielsen af mellemregningen blev foretaget af H2 Ltd. i henhold til en købsaftale. Den af SKAT anførte overførsel af indkomst fra selskabet til H1.1 Ltd. kan således ikke være foretaget for indkomståret 2004, hvorfor den skattepligtige indkomst for 2004 skal nedsættes med det forhøjede beløb.

Selskabet overtog pr. 1. marts 2001 aktiviteten og investeringen i H1.1 Ltd. (dvs. både i aktierne i selskabet og mellemregningen) fra H3 A/S i forbindelse med, at H3 A/S gik i betalingsstandsning. H3 A/S havde oparbejdet et væsentligt tilgodehavende hos H1.1 Ltd., og tilgodehavendet udgjorde pr. 1. marts 2001 nominelt ca. 22,6 mio. kr. SKAT har i forbindelse med gennemgangen af skatteansættelsen for selskabet for indkomståret 2001 anerkendt, at fordringens værdi pr. 1 marts 2001 udgjorde 7.676.412 kr.

H1.1 Ltd. overdrog pr. 31. marts 2002 sin aktivitet til H2 Ltd. Ved overdragelsen af aktiverne fra H1.1 Ltd. til H2 Ltd. blev det aftalt, at købesummen skulle opgøres på baggrund af størrelsen af mellemregningen mellem H1.1 Ltd. og selskabet, jf. aftalens punkt 4.1.

Aftalen blev ført ud i praksis på den måde, at mellemværendet mellem selskabet og H1.1 Ltd. blev reduceret med indbetalinger, modtaget fra kunder, som helt eller delvist skulle videresendes til H1.1 Ltd., samt diverse afregninger mv. mellem selskaberne. Det resterende beløb skulle betales af H2 Ltd., jf. aftalens punkt 4.2.

Mellemværendet mellem selskabet og H1.1 Ltd. har i perioden fra 1. marts 2001 til 30. september 2004 i henhold til en udlæsning af posteringerne på selskabernes mellemregningskonto udviklet sig, som følger (DKK):

Fordringens værdi pr. i marts 2001 som anerkendt af SKAT

7.676.412

Nettobevægelse for perioden

-2.956.502

Saldo pr. 31. marts 2002

4.719.940

Nettobevægelse for perioden

-1.426.694

Saldo pr. 30. september 2002

3.293.246

Nettobevægelse for regnskabsåret 2002/03

-2.216.429

Saldo pr. 30. september 2003

1.076.817

Nettobevægelse for regnskabsåret 2003/04

-1.076.817

Saldo pr. 30. september 2004

0

Bevægelserne for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004 (regnskabsåret 2003/04) kan specificeres, som følger (DKK):

Dato

Bilagsnr.

Posteringstekst

Beløb

29.10.03

10186

Indb. G4 (forlig G5)

-12.029

06.11.03

10228

Damaged suitcase FH, trip to H

250

29.03.04

10893

Closed Danish Bank Account

-250

31.08.04

11730

Consolidation H3 a/c

-1.064.788

Nettobevægelse for perioden 1. oktober 2003 - 30. september 2004 -1.076.817

Den sidste postering på mellemregningskontoen (-1.064.788 kr.) udgør købesummen for aktiviteterne i H1.1 Ltd., jf overdragelsesaftalens punkt 4.2., og er modposteret på mellemregningskontoen mellem selskabet og H2 Ltd., således at selskabet reelt har modtaget pengene. Posteringerne fremgår af den fremlagte debitorliste.

H2 Ltd.. har bogført 1.320.131 HKD, svarende til 1.073.277 kr. på sin mellemregning med H1.1 Ltd., jf den fremlagte "ledger account".

Baseret på selskabets bogføringsjournal kan der herefter foretages følgende afstemning mellem de to beløb (DKK):

Posteret på debitorkonto og konto 33400.
Tilgodehavender hos associerede virk.

1.064.788

Posteret på kreditormodul, H1.1

       8.489

I alt posteret i selskabet

1.073.277

Posteret i H2 Ltd.

1.073.277

Efter posteringen af dette beløb er mellemregningen mellem selskabet og H1.1 Ltd. udlignet, og H1.1 Ltd. har regnskabsmæssigt bogført en indtægt som følge af gældseftergivelsen i sit regnskab for regnskabsåret 2003/04.

SKAT har anført følgende:

"...

Da fordringen er indfriet fuldt ud i løbet af 2004 med et større beløb (1.653.988 kr.), kan ændringen i sin helhed henføres til 2004.

..."

Som det fremgår af ovenstående opgørelse over udviklingen i mellemværendet, udgør saldoen pr. 30. september 2003 ikke DKK 1.653.988, men DKK 1.076.817. Det beløb, som SKAT henviser til i sagsfremstillingen, består af samtlige tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i årsregnskabet for selskabet pr. 30. september 2003, jf nedenstående specifikation (DKK):

Tilgodehavende hos H1.1 Ltd.

1.085.306

Tilgodehavende hos G2 ApS

   568.682

Samlet tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder

1.653.988

Forskellen mellem det beløb, som fremgår af årsregnskabet pr. 30. september 2003 som tilgodehavende hos H1.1 Ltd. (DKK 1.085.306), og det beløb, som fremgår af kontoudskriften, skyldes, at der ligeledes er en kreditorkonto mellem de to selskaber, hvor saldoen på tidspunktet for indfrielsen af mellemregningen, jf ovenfor, udgør 8.489 kr. Der er således for denne kreditorkonto tale om samme saldo pr. 30. september 2003 og på indfrielsestidspunktet i 2004. De posteringer mellem selskabet og H1.1 Ltd., som opstår i regnskabsåret 2003/04, er således posteret på mellemregningskontoen.

I sagsfremstillingen anføres følgende:

"...

Der er redegjort for de posteringer, der er foretaget i det danske moderselskab, men der er ikke fremlagt en fyldestgørende dokumentation for, at disse posteringer har et relevant forretningsmæssigt indhold. Der er fortsat ikke fremlagt en sammenhængende forklaring og dokumentation for, at de posteringer, der foretages i moderselskabet, afspejler tilsvarende posteringer og med et forretningsmæssigt relevant indhold i de andre selskaber.

..."

Denne kommentar må, når der henses til at sagsfremstillingen vedrører indkomståret 2004, hvilket svarer til regnskabsåret 2003/04 alene vedrøre dette regnskabsår. I regnskabsåret 2003/04 har der som anført ovenfor samlet set været en nettobevægelse på -1.076.817 kr. Denne bevægelse består af fire poster, hvor de to er helt uvæsentlige, og hvor den tredje stammer fra indbetalingen fra en kunde som led i et forlig. Den sidste postering, som udgør den langt overvejende del af nettobevægelsen, stammer fra H2 Ltd. og er bogført via mellemregningen mellem de to selskaber. Der er fremlagt de relevante bilag for posteringen, hvoraf det fremgår, at H2 Ltd. har betalt for de overtagne aktiver fra H1.1 Ltd. i henhold til købsaftalens punkt 4.2.

Det forhold, at SKAT fejlagtigt er af den opfattelse, at tilgodehavendet hos H1.1 Ltd. er nedbragt med 1.653.998 kr. og ikke som anført i årsregnskabet 1.085.306 kr., kan ikke medføre, at selskabet skal have forhøjet sin indkomst for indkomståret 2004. De påstande, som SKAT har anført, har ikke relevans for indkomståret 2004. Der er således redegjort for nettobevægelsen for 2004, og der er ikke væsentlige beløb, som kan have været medtaget i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2003/04, hvorfor de ikke kan have påvirket den skattepligtige indkomst for 2004.

I sagsfremstillingen anføres som konklusion:

"...

Efterfølgende overførsel af indkomst til H1.1, og som efter SKAT's opfattelse ikke hviler på forretningsmæssigt grundlag, anses således ikke for fradragsberettiget i H1, men anses for et ikke fradragsberettiget tilskud til den ene ultimative hovedaktionær, B der ved transaktionsrækken har opnået den fordel, at hans selskab H2 ikke har betalt den fulde købesummen for aktiviteten i H1.1.

..."

Der er ikke i løbet af regnskabsåret 2003/04 overført indkomst til H1.1 Ltd. fra selskabet, jf. beskrivelsen af de fire posteringer for regnskabsåret 2003/04, hvorfor SKAT ikke kan hævde, at der er overført et ikke fradragsberettiget tilskud til B med det argument, at H2 Ltd. ikke har betalt den fulde pris for aktiviteten i H1.1 Ltd. SKAT har således ved skatterevisionen for 2001 godkendt, at mellemregningen mellem selskabet og H1.1 Ltd. pr. 1. marts 2001 udgjorde 7.676.412 kr. Denne mellemregning er indfriet ved indbetalinger fra kunder mv., som er registeret i regnskabsårene 2001/02 og 2002/03, samt af betalingen fra H2 Ltd. i regnskabsåret 2003/04 (indkomståret 2004). Der er redegjort for nettobevægelserne og deres postering i selskabet, og den regnskabsmæssige behandling hos modparten kan ikke have betydning, når posteringerne i det danske selskab ikke har påvirket den skattepligtige indkomst for indkomståret 2004, hvorfor forhøjelsen af den skattepligtige indkomst for 2004 er foretaget med urette.

Til kontorindstillingen har repræsentanten bl.a. bemærket, at der ikke skete overdragelse af gæld, at det er dokumenteret, at der foreligger afløbsforretninger, jf. aftalens punkt 4.2, at gælden ikke blev overdraget, hvorfor det er korrekt, at den fremgår af H1.1 Ltd.'s regnskaber, og at det fremgår af aftalens punkt 4.2, at det danske selskab kunne modregne, jf. det anførte ved markeringen "1", men at indbetalingerne fra Norge, dog skal fragå, jf det anførte ved markeringen "2".

Det er beklageligt, at der ikke er udarbejdet "statement of completion" og gældsbrev, men det er ikke væsentligt. I situationen havde man bare mere fokus på at drive forretning end på at sørge for den slags formaliteter.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Landsskatterettens opfattelse, at den indgåede "Asset Purchase Agreement" ikke indebærer, at H2 Ltd. skulle overtage H1.1 Ltd.'s gæld, ligesom det hverken er dokumenteret eller sandsynliggjort, at købesummen skulle nedbringes med indtægter fra H1.1 Ltd.'s aftale med tredjemænd indgået før den 31. marts 2002; de såkaldte afløbsforretninger. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at der under overtagelse af passiver/gæld (aftalens punkt 3.1) intet står om overtagelse af den omhandlede gæld til selskabet, at der ikke er lavet den i punkt 4.1 nævnte "statement of completion", hvorved købesummen skulle bestemmes, at den "note" (aftalens punkt 4.2.), H2 Ltd. skulle udstede, ikke foreligger, at gælden, hvis den var overdraget, ikke burde ikke fremgå af H1.1 Ltd.'s regnskaber for 2003, ligesom gælden ikke senere burde blive slettet ved en gældseftergivelse, at der er indgået avanceandele på mellemregningskontoen, og at nogen af betalingerne vedrører betalinger fra Norge, selv om disse ifølge aftalens punkt 4.2 ikke skulle modregnes.

Med henvisning til det af SKAT anførte er Landsskatteretten herefter enig i, at der i 2004 er ydet H1.1 Ltd. et ikke fradragsberettiget tilskud, hvorfor den påklagede afgørelse stadfæstes.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A, SP, TP, PL og B.

A har forklaret, at han indtrådte i direktionen i H1x A/S i slutningen af 2004. Tidligere var han ansat i H3 A/S. Da H3 A/S gik i betalingsstandsning og løb tør for kapital, blev H1x A/S stiftet. H1x A/S overtog aktiviteterne i H3 A/S.

Han er bekendt med den mellem H2 Ltd. og H1.1 Ltd. underskrevne købsaftale af 31. marts 2002. Aftalen blev underskrevet af LO og SP på vegne af sælger H1.1 Ltd. Han ved ikke hvorfor købsaftalen er stemplet med H1x A/S' stempel.

H1x A/S solgte varer mv. i såkaldte dillekampagner rettet til børn. Nogle gange går en dillekampagne godt. Andre gange går den dårligt. Hans broder, B, havde tiltro til, at dilleaktiviteterne i H1.1 Ltd. kunne sælges. Ifølge købsaftalen af 31. marts 2002 skulle aktiverne (bl.a. varelagre) i H1.1 Ltd overtages af H2 Ltd., mod at H2 Ltd. overtog den gældsbyrde, som H1.1 Ltd. havde til H1 A/S - svarende til mellemregningen mellem moderselskabet H1 A/S og datterselskabet H1.1 Ltd.

Købsaftalen blev ikke lukket i 2002. Der var igangværende salgskampagner i marts 2002 og der blev også iværksat salgskampagner efterfølgende, bl.a. kørte en H1-kampagne i Norge. Betalingerne fra den norske kampagne skulle bruges til at afdrage på den gæld, som H2 Ltd. havde overtaget fra H1.1 Ltd.. Det lå i aftalen, at der skulle ske afregning på mellemregningskontoen indtil gælden gik i nul.

Efter "closing" skulle der udarbejdes en statusopgørelse. Ordlyden af den danske oversættelse af købsaftalen dækker nok ikke helt det aftalte. "Closing"- datoen kendte man ikke. Den ville først kunne fastlægges, når salgskampagnerne, herunder H1-kampagnen, var afsluttet. Der var tvivl om, hvor meget af salget og hvor mange serier af samme produkt, der var omfattet af H1-kampagnen. Serierne blev udsendt med nogle måneders mellemrum for at fastholde børns lyst til at samle.

Det lå også i købsaftalens afsnit 4.2, at ingen af parterne ved købsaftalens underskrift kendte den endelige købspris. Først når parterne kendte det endelige beløbs størrelse skulle der afregnes. Tanken var, at der var en modregningsadgang fra H1.1 Ltd' side i salgskampagnerne. Hvis H2 Ltd. iværksatte nye salgskampagner i Norge, så ville man sikre sig, at der ikke skete modregning i profitten fra H1.1 Ltd.'s side - også selvom der ikke var sket endelig afregning.

Der kom penge ind fra forskellige kampagner, bl.a. fra Norge. Pengene blev bogført på mellemregningskontoen og der skete løbende nedskrivning af den gæld, som H2 Ltd. havde overtaget.

Selskabet G3 er pressedistributør i Norge - når der blev solgt produkter via G3, så skete det på samme vilkår som ved salg af magasiner, hvor der er fuld returret af usolgte varer. Sælger/udgiver skulle således meget nøje overveje, hvor mange produkter, som blev sendt på markedet. Det var H1.1 Ltd, der havde risikoen til at starte med. Senere blev risikoen overtaget af H2 Ltd. Den norske distributør betalte først, når produkterne var dokumenteret solgt, og når evt. usolgte varer var kaldt retur fra markedet. Aftalen resulterede i et forlig med G3. Det skyldtes, at der var en difference mellem de varer, som fysisk kom retur og de varer, som var rapporteret retur. I henhold til forliget skulle G3 dække en del af differencen. Forliget blev indgået mellem H2 Ltd og H1x A/S.

Om de enkelte posteringer blev forklaret følgende:

- side 3875: Beløbet på 143.782 kr. blev indbetalt den 10. april 2002 på H1x A/S' bankkonto. Der er tale om afregning for salgskampagner i Norge. Det samme er tilfældet for det beløb som fremgår af side 3992, og beløbet på 45.500 norske kroner, som fremgår af side 4033. Beløbene som fremgår af side 7158-7159 stammer fra afregning af salgskampagner i Sverige. Beløbene som fremgår af side 7676 var avance for kampagne i Finland. Beløbet på side 8251 stammer fra et helt andet produkt - en sticker til en mobiltelefon. I henhold til § 5 aftale af 1. oktober 2002 indgået mellem H1x. A/S og H1.1 Ltd. blev overskud fordelt ud fra fordelingsnøglen 60% (til H1x A/S) og 40% til (H1.1 Ltd.). Beløbene som fremgår af F-033945 og F-033946 er afregnet i henhold til den nævnte fordelingsnøgle. Side 8960 omhandler bogføring af avanceandel, og side 8962 omhandler salg af H1 produkter til to selskaber i Finland. Posteringerne på side 9025 og 10186 omhandler salg til Norge.

Kampagnerne fortsatte meget længere end man havde regnet med på aftaletidspunktet i marts 2002. Det skyldtes, at kampagnerne gik godt i Norge, og der var var en interesse i at holde produktet i markedet. Hvis der var blevet omsat for f.eks. en million kr. mere, så skulle H2 Ltd. ikke have betalt dette beløb over mellemregningskontoen.

På sagsøgtes forespørgsel forklarede A, at betalingerne fra H2 Ltd gik ind på mellemregningskontoen mellem H1x A/S og H1.1 Ltd. Det var H1.1 Ltd, der havde indtægterne fra salget - men indtægterne fremgik ikke af regnskaberne, da H1x A/S havde det operationelle ansvar for kampagnerne i Danmark. Det er også H1x A/S, som udskrev fakturaerne, der blev ført på mellemregningen og ikke på H1.1 Ltd' regnskab.

Det fremgår af aftalens afsnit 4.2., at salg af H1-mærkevarer var undtaget fra modregning i købsprisen, hvis dette salgsfremstød var sat i gang før aftaleindgåelsen. Det er hans opfattelse, at denne passus dækker aktiviteter iværksat efter "closing".

Der blev aldrig udarbejdet et gældsbrev i henhold til købsaftalens afsnit 4.2. I stedet blev transaktionerne ført på mellemregningskontoen. Det er heller ikke udarbejdet "a statement of completion" i henhold til aftalens afsnit 4.1. Der foreligger alene en mailkorrespondance.

Han ved ikke, hvem der var direktør i H1.1 Ltd på aftaletidspunktet i marts 2002. Det er hans opfattelse, at moderselskabet H1 A/S/H1x A/S handlede på vegne af datterselskabet H1.1 Ltd.

Hans broder B havde underskrevet købsaftalen forud for bestyrelsesmødet i H1x A/S den 26. februar 2002. Drøftelserne, som er gengivet i mødereferatet på side 2 midt, afsnit 4, tog afsæt i aftalen. Det fremgår ikke af købsaftalens afsnit 3, at H2 Ltd. overtog gæld stiftet forud for aftaleindgåelse, men realiteten var, at H2 Ltd. overtog gæld stiftet forud for aftaleindgåelse. Det fremgår af købsaftalens afsnit 4.

SP har forklaret, at han var direktør i H1x A/S i perioden 2002-2004. Købsaftalen, der blev underskrevet i marts 2002, blev udarbejdet af selskabets advokat, men han var med i processen. Han har fået tilsendt en kopi af aftalen i forbindelse med vidneindkaldelsen i denne sag. Der blev indgået flere aftaler i 2002 - og han mener, at processen med den i sagen omhandlede aftale forløb over en længere periode. Det overordnede formål fra H1x A/S' side var at få kapital, og det lå i aftalen, at der skulle betales fra H2 Ltd til H1.1 Ltd. Aftalen indebar, at H1.1 Ltd solgte "resterne" af selskabets aktiviteteter til H2 Ltd - bl.a. brands til legetøjsprodukter og lagervarer, herunder de såkaldte dillevarer.

I Norge blev der afregnet efter den såkaldte magasinmodel - og på aftaletidspunktet lå der varer ude i de norske butikker, som der endnu ikke var afregnet for. Tanken var, at de norske selskaber skulle betale til H2 Ltd, hvorefter der skulle afregnes med H1.1 Ltd. De afregnede beløb udgjorde købesummen.

Han deltog i bestyrelsesmøde i H1x A/S den 4. februar 2002. Det var vurderingen, at H1.1 Ltd.'s gæld kunne gå i nul, da man havde tiltro til, at dillekampagnerne ville gå godt.

Vidnet var i Norge for at indgå aftale med G3 om administration af returretten. Det viste sig, at G3 ikke foretog stikprøver over de returnerede varer, hvorfor H1.1 krediterede for flere returvarer end der reelt var blevet returneret. Han har underskrevet forligsaftalen fra 2003, som er fremlagt som bilag 13.

Vidnet underskrev købsaftalen af 29. marts 2002, som tillige er stemplet med H1x A/S' stempel. Han husker ikke hvorfor aftalen blev stemplet med H1x A/S' stempel, men måske det skyldtes, at man ikke havde et stempel med H1.1 Ltd's logo mv.

På sagsøgtes advokats forespørgsel oplyste vidnet, at han ikke husker, hvem der var direktør i H1.1 Ltd. på aftaletidspunktet. Vidnet mener, at H1x A/S - som moderselskab - handlede på vegne af H1.1 Ltd. på aftaletidspunktet. Han ved ikke, hvordan bestemmelsen i købsaftalens afsnit 4.2. skal forstås Han ved ikke, hvordan indtægterne fra Norge blev bogført. Det var svært at opgøre den gældspost, som H2 skulle overtage.

TP har forklaret, at han er statsautoriseret revisor hos R1. R1 var revisor for H1x A/S fra 2002-2004.

Han deltog i processen om købsaftalen fra marts 2002 mellem H1.1 Ltd. og H2 Ltd. Der var en meget stor mellemregning mellem H1x A/S og Hongkongselskabet H1.1 Ltd.. Der var fokus på, hvorledes likviditeten kunne komme H1x A/S til gode. Det lå i aftalen, at pengene ville komme i H1x A/S' kasse i takt med at kampagnerne blev afsluttet. Han deltog selv drøftelserne om købsaftalen. Han havde som revisor behov for at kunne dokumentere, at H1.1 Ltd's tilgodehavende var validt. Ellers ville han ikke kunne skrive under på årsregnskabet. De var inde og se på mellemregningerne, og man så hvorledes mellemregningen blev nedbragt. Bestyrelsen havde stor fokus herpå. Når kampagnerne var afsluttet, så ville mellemregningskontoen have en størrelse, som udgjorde købesummen. Hvis der ikke var kommet indtægter i forbindelse med kampagnerne, så ville købesummen have udgjort det beløb, som fremgik af mellemregningskontoen - dvs. 4.7 mio kr. Han kunne som revisor stå på mål for den aftalte procedure, idet H1x A/S ville få sine penge lige gyldigt hvor godt eller skidt det gik med dillekampagnerne. Han deltog ikke i udformningen af aftalen i bilag 7, men var med til at drøfte rammerne. Det var tale om et forløb over en længere periode.

Salgssummen fra kampagnerne i bl.a. Norge blev bogført hos H1x A/S, men han vil tro, at beløbene også blev posteret hos H2 Ltd. Indtægterne skulle tilfalde H1.1 Ltd. rent driftsmæssigt, men likviditetsmæssigt, så skulle indtægterne kanaliseres til H1x A/S via mellemregningskontoen.

Han husker ikke hvem, der var direktør i H1.1 Ltd. Han havde fokus på H1x A/S, hvor han deltog i bestyrelsesmøderne som revisor. Han ved ikke, hvorfor formanden for H1x A/S har underskrevet købsaftalen. Han har ikke kendskab til, hvorvidt driften i H1.1 Ltd. stoppede efter aftalens indgåelse. Han havde fokus på H1x A/S. Det er vidnets opfattelse, at man kan bruge likviditeten fra salget i Norge til at nedbringe mellemregningskontoen trods ordlyden i købsaftalens afsnit 4.2. Der var tale om kampagner startet forud for aftalens indgåelse. Det væsentlige var, at mellemregningen blev nedbragt - og det var mindre væsentligt hvor pengene kom fra set med H1x A/S' øjne.

PL har forklaret, at han i 2002-2004 var bestyrelsesmedlem i H1x A/S.

Han husker købsaftalen fra 2002 mellem H2 Ltd. og H1.1 Ltd.. Formålet med aftalen var, at der skulle ske et salg af H1.1 Ltds aktiviteter og at købsprisen skulle svare til mellemregningen.

Han var klar over, at der var igangværende salgskampagner i Norge, og indtægterne herfra blev anvendt til nedbringelse af mellemregningskontoen, der var ca. 4.7 kr. mio. ved aftalens indgåelse. Hvis der ikke var kommet indtægter fra salgskampagnerne, så skulle H2 Ltd. have betalt 4.7 mio kr. for H1.1 Ltd.

Vidnet deltog i bestyrelsesmøde den 26. februar 2002. Man håbede på, at kampagnerne kunne bringe mellemregningskontoen i nul. De gik godt med dillekampagnerne. Aftalen var til drøftelse på flere bestyrelsesmøder.

Vidnet husker ikke, hvem der var direktør i H1.1 Ltd. på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Han husker heller ikke, om H1x A/S varetog H1.1 Ltd's interesser. Han har ikke indsigt i bogføringen. Han ved ikke, hvilke typer kampagner, der blev diskuteret i forbindelse med købsaftalen.

B har forklaret, at han var ejer af H2 Ltd. på aftaletidspunket i 2002. Han ejer stadig selskabet. Han har boet i Hong Kong i ca.10 år.

I 2002 troede H1x A/s ikke længere på, at der var et marked for salg af de såkaldte dillevarer. Man ville hellere satse på salg af husholdningsprodukter. Han troede stadig på, at der var et marked for salg af dillevarer, og hans selskab ville gerne overtage aktiviteterne i H1.1 Ltd.

Der blev udarbejdet købsaftale, der blev underskrevet den 31. marts 2002. Udarbejdelsen af købsaftalen strakte sig over en længere periode. Det var en lang forhandling med den nye bestyrelse for at få aftalen på plads. Det tog mange måneder. Han blev presset til at underskrive købsaftalen inden bestyrelsesmødet den 26. februar 2002. Han var ansat som marketingchef, da han deltog i bestyrelsesmødet den 4. februar 2002. Han forhandlede købsaftalen med SP, LO og ML. Han har været direktør i H1.1 Ltd. Han husker ikke, om han var det på aftaletidspunktet. Købsprisen skulle betales via en clearing af mellemregningskontoen mellem H1 A/S og H1.1 Ltd. Hvis mellemregningskontoen ikke var blevet nedbragt, så skulle prisen for køb af aktiviteterne have været ca. 4.7 mio. kr. Hans selskab tog en risiko, men det gik godt.

Han husker ikke de løbende nedbringelser af mellemregningskontoen. Der var kampagner i Norge, Sverige og Polen. Den største salgskampagne fandt sted i Norge.

Det lå i købsaftalens afsnit 4.2, at H2 Ltd. skulle betale, når H2 Ltd. havde likviditet. Der var en stram økonomi. Han forstår afsnit 4.2., sidste punktum, således, at den først gælder for den periode, når alle kampagner var overstået.

H1x A/S havde fokus på betalingsflowet. Både han og hans broder A havde personligt kautioneret for lån, da i H3 gik konkurs omkring 2000-2001. Indtægterne fra kampagnerne blev bogført via H1x A/S' konti for at styre likviditeten. Det var penge, som tilhørte H1.1 Ltd.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet, hvoraf fremgår:

"...

Anbringender

Til støtte for sagsøgerens principale påstand gøres det overordnet gældende, at der ikke er betalt et ikke fradragsberettiget tilskud til H1.1 Ltd. i 2004. Bevisbyrden for at det skulle være tilfældet er sagsøgtes.

Til støtte for at der ikke er betalt et ikke fradragsberettiget tilskud til H1.1 Ltd. gøres det gældende, at det mellem H1.1 Ltd. og H2 Ltd. ved aftale af 31. marts 2002 var aftalt, at H2 Ltd. skulle erhverve den igangværende virksomhed i H1.1 Ltd. til en aftalt købesum svarende til det skyldige beløb på mellemregningskontoen mellem selskabet og H1.1 Ltd., idet det samtidigt var aftalt, at indtjening fra igangsatte kampagner i Skandinavien skulle modregnes på mellemregningskontoen. Som det fremgår af kontospecifikationen for mellemregningskontoen i bilag 4, jf. bilag 9, 10, 11, 16, 20, 21, 28 og 29, havde selskabet efter kampagnerne var gjort op i 2004 et tilgodehavende på 1.064.787 kr. hos H1.1 Ltd., hvilket udgjorde H2 Ltd. købesum iht. bilag 7, 7A og 30.

Det bestrides, at H2 Ltd. er interesseforbundet med H1x A/S (nu H1 A/S) eller H1.1 Ltd. Det bestrides derfor, at uklarheder - som hævdet af sagsøgte - skal føre til, at den indgåede aftale i bilag 7 eller det efterfølgende forløb med betaling iht. de indgåede afløbsforretninger og opgørelse og betaling af købesummen på 1.064.787,70 kr. skal fortolkes indskrænkende. Det bestrides tilsvarende at B og A som brødre er interesseforbundne. Bevisbyrden for det af sagsøgte hævdede interessefællesskab påhviler sagsøgte.

Sagsøgtes bemærkninger om gældens værdi, afvikling og opgørelse samt sagsøgtes redegørelse for sagsøgtes opfattelse af de økonomiske forhold er ikke relevante for nærværende sag, idet den indgåede aftale med tilhørende aftalte afløbsforretning, som har taget sit udgangspunkt i den værdien af fordringen som 1. marts 2001 udgjorde 7.676.412 kr. og som manifesteret sig i de efterfølgende betalinger i bilag 4, jf. bilag 16 m.fl., bevirker, at faktum i det af ministeriet beskrevne faktum ikke svarer til faktum i nærværende sag. Selskabet havde såfremt, der ikke var indgået aftale i kontraktens pkt. 4.2 om afløbsforretninger for de omtalte kampagner, haft krav på en købesum på 7.523.094,01 kr. fra køberen, H2 Ltd. Også i lyset heraf giver ministeriets betragtninger om, hvordan et ikke fradragsberettiget tab forsøges ændret til et fradragsberettiget tab, ikke mening. Sagsøgte har da heller ikke i sin beregning af den af sagsøgte benævnte "overskydende "betaling" på 1.007.831 kr. taget højde for, at 1.064.787,70 kr. hidrører fra det købende selskab H2 Ltd. og derfor under alle omstændigheder skal fragå i beregningen, hvorefter der også af denne grund ikke er noget grundlag at forhøje indkomsten på.

Det gøres gældende, den faktiske værdi af selskabets tilgodehavende pr. 1. marts 2001 udgjorde 7.676.412 kr. Denne af SKAT anerkendte værdiansættelse af fordringen kan ministeriet ikke nu fragå i nærværende sag.

Det gøres gældende, at for det tilfælde, at retten måtte finde af en eller flere af betalingerne i bilag 23/31, jf. bilag 4 og 16 ikke er omfattet af aftalens § 4 (bilag 7), så er der for disse betalinger tale om delbetalinger af salgssummen fra H2 Ltd. til H1.1 Ltd., der er anvendt til nedbringelse af sidstnævnte to selskabers mellemregning.

Sagsøgeren har som det fremgår af oversigten i bilag 4 og de tilhørende bogføringsbilag i bilag 16 afholdt udlæg for H1.1 Ltd. i perioden fra 31. marts 2002 med 347.715,10 kr. ligesom mellemværendet er faktureret med -50.560,21 kr., i alt 297.154,89 kr., jf. bilag 31. Der er fsva udlæggene tale om udlæg, som sagsøgeren har afholdt for H1.1 Ltd. og følgelig ikke har fradraget i egen indkomst. Ligesom krediteringen på i alt 50.560,21 kr. har indgået i sagsøgerens resultatopgørelse. Det gøres gældende, at H1.1 Ltd.s betalinger af de foretagne udlæg med 347.715,10 kr. ikke er skattepligtig for sagsøgeren og at betaling af udstedte fakturaer med 50.560,21 kr. allerede er indtægtsført, hvorfor disse betalinger - i alt 398.275,31 kr. - allerede af den grund skal føre til nedsættelse af den foretagne forhøjelse. Subsidiært, må denne del af sagen, såfremt retten mod forventning ikke anerkender delnedsættelse af påstanden på dette grundlag, hjemvises til fornyet behandling ved SKAT i overensstemmelse med den subsidiære påstand således, at dobbeltbeskatningen af fakturaerne ophæves og der i stedet gives fradrag udgifterne til udlæggene.

Subsidiært gøres det til støtte for den principale påstand gældende, at såfremt retten måtte finde, at der har været tale om et tilskud til H1.1 Ltd. således som hævdet af sagsøgte, så vedrører tilskuddet ikke indkomståret 2004, idet det knytter sig til den indgåede aftale af 31. marts 2002 (bilag 7), hvorfor den foretagne forhøjelse af selskabets indkomst af denne grund skal bortfalde.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det i tilknytning til det ovenfor anførte vedrørende afholdte udgifter til udlæg gældende, at såfremt retten måtte finde, at sagen skal hjemvises til fornyet behandling ved SKAT pga. f.eks. beløbsmæssige opgørelser, er der mulighed herfor.

..."

Sagsøgte har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet, hvoraf fremgår:

"...

Anbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at sagsøgeren med rette er nægtet fradragsret for så vidt angår betaling af et beløb på 1.007.831 kr. til datterselskabet H1.1, som fandt sted i 2004, og som datterselskabet anvendte til at nedbringe sin gæld til sagsøgeren.

H1.1, der er sagsøgerens datterselskab, havde gennem årene oparbejdet en større gæld til sagsøgeren.

Ved købsaftale af 31. marts 2002 (bilag 7) solgte H1.1 alle sine aktiver og aktiviteter til H2. Køberselskabet overtog ikke H1.1's gæld, herunder gælden til sagsøgeren.

Efter salget var H1.1 færdig med at drive virksomhed. H1.1 stod ifølge selskabets eget regnskab efter salget tilbage med en formue på 3.733.628 kr. Herudover havde selskabet en gæld til sagsøgeren, som var endnu større end dette beløb. Sagsøgerens fordring mod datterselskabet udgjorde angiveligt mellem 4 og 5 mio. kr.

Værdien af sagsøgerens fordring efter salget af virksomheden udgjorde imidlertid alene 3.733.628 kr. svarende til nettoformuen i H1.1. Værdien af fordringen kan selvsagt ikke overstige nettoformuen - i hvert fald ikke i et tilfælde som det foreliggende, hvor det købende selskab ikke har overtaget det sælgende selskabs gæld, og hvor alle aktiviteter og dermed indtægtsmuligheder i H1.1 var ophørt.

Den overskydende del af sagsøgerens fordring - dvs. den del af fordringen, der oversteg værdien af fordringen - mod H1.1 var altså gået tabt. Og dette tab er ikke fradragsberettiget, idet der er tale om en fordring mod et datterselskab, jf. kursgevinstlovens § 4.

I stedet for at acceptere, at den overskydende del af fordringen var gået tabt, forsøgte sagsøgeren imidlertid at transformere det ikke fradragsberettigede tab til et fradragsberettiget tab på den løbende drift. Sagsøgeren har således i indkomstårene 2002-2004 over mellemregningskontoen med H1.1 "betalt" overskudsandele til H1.1, der overstiger fordringens værdi. Disse "betalinger" har sagsøgeren så foretaget fradrag for i sit driftsregnskab, og på den måde har sagsøgeren reduceret sit skattepligtige overskud med de pågældende "betalinger". Det gøres gældende, at disse "betalinger" har været uden realitet, eftersom H1.1 ikke har haft nogen indtægter eller andet at betale med efter salget af virksomheden.

"Betalingerne" er fiktive og er alene kommet til udtryk som posteringer på de to selskabers mellemregningskonto. Sagsøgeren har med andre ord betalt til sig selv, idet "betalingerne" er anvendt til at nedbringe H1.1's gæld til sagsøgeren, som der ikke har været dækning for i H1.1's formue.

De samlede betalinger siden virksomhedsoverdragelsen udgør 4.741.459 kr. Den overskydende betaling udgør derfor det omtvistede, men ubestridte, beløb på 1.007.831 kr. (4.741.459 -3.733.628). Det er dette beløb, som sagsøgeren ikke har fradragsret for, og som derfor med rette er bedømt som et ikkefradragsberettiget tilskud til datterselskabet.

Det bemærkes, at hele det overskydende beløb blev betalt i 2004, og det bestrides derfor, at 2002 skulle være rette indkomstår som hævdet af sagsøgeren.

Det bestrides endvidere, at mellemværendet mellem sagsøgeren og H1.1 er nedbragt med beløb, som sagsøgeren var forpligtet til at betale til H1.1.

Det fremgår af købsaftalen (bilag 7) pkt. 4.2, at for det tilfælde, at købsprisen ikke var betalt fuldt ud, inden et salgsfremstød af legetøj af mærket H1 blev indledt på det skandinaviske marked, var sagsøgeren berettiget til at tilbageholde dækningsbidrag, som rettelig burde være tilfaldet H1.1, indtil H2 Ltd. havde betalt købsprisen fuldt ud. Salg af H1 mærkevarer i Norge var undtaget fra modregning i købsprisen, hvis dette salgsfremstød blev sat i gang før aftaleindgåelsen.

Af H1.1's årsrapport fra 2003 (bilag B) fremgår imidlertid, at der ingen omsætning var i regnskabsåret 2002/03. Der har altså ikke været nogen indkomst at kunne foretage modregning i, hvilket jo hænger sammen med, at aktiviteten blev solgt pr. 31. marts 2002. Sagsøgerens revisor har da også over for SKAT oplyst, at samhandlen mellem sagsøgeren og H1.1 ophørte den 31. marts 2002, jf. bilag 15, side 7, næstsidste afsnit.

Der kan heller ikke være tale om afløbsforretninger. Som det fremgår af købsaftalens pkt. 4.2, kan sagsøgeren tilbageholde dækningsbidrag, der rettelig burde være tilfaldet H1.1, hvis købsprisen ikke var betalt, før et salgsfremstød af H1-legetøj var blevet indledt på det skandinaviske marked. Der må altså være tale om et salgsfremstød, som er iværksat efter købsaftalens indgåelse, og der kan dermed ikke være tale om afløbsforretninger.

Videre forudsætter modregning, at der er tale om et dækningsbidrag, der rettelig burde være tilfaldet H1.1. Sagsøgeren har gjort gældende, at bestemmelsen gav sagsøgeren ret til at modregne H1.1's overskudsandele. Det fremgår imidlertid intetsteds, at H1.1 overhovedet skulle være berettiget til at modtage overskudsandele. På tidspunktet for købsaftalens indgåelse, var der ingen aftale om fordeling af overskudsandele, idet det herved bemærkes, at der først i oktober 2002 blev indgået en aftale om fordeling af overskudsandele (bilag 27).

Posteringerne på mellemregningskontoen viser dermed ikke indtægter, som H1.1 havde retten til.

Der er heller ikke grundlag for at anse de omhandlede betalinger for delbetalinger af salgssummen fra H2 til H1.1, således som sagsøgeren i anden række har gjort gældende. Det af sagsøgeren anførte synes at forudsætte, at H2 skulle være berettiget til disse betalinger, hvilket der ikke er grundlag for at antage.

Retsgrundlaget for de stedfundne "betalinger" er dermed fuldstændig fraværende, og der har da heller ikke været nogen realitet forbundet med "betalingerne" bortset fra, at sagsøgeren har opgivet et skattefradrag, som man ikke har været berettiget til. "Betalingerne" er således ikke udtryk for, at der er flyttet penge ud af sagsøgerens kasse.

Endelig er der ikke grundlag for at nedsætte den foretagne forhøjelse, ligesom der ikke er grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling hos SKAT, således som sagsøgeren subsidiært har gjort gældende. Sagsøgeren har til støtte for den subsidiære påstand anført, at en række posteringer på mellemregningskontoen vedrører udlæg, som sagsøgeren har afholdt for H1.1, og som sagsøgeren ikke har foretaget fradrag for i sin egen indkomst. Det bemærkes imidlertid, at der i den af SKAT foretagne forhøjelse er taget højde herfor, idet SKAT alene har set på nettobevægelserne på mellemregningskontoen. Kravet mod sagsøgeren er således opgjort som differencen mellem nettobevægelserne på kontoen og fordringens værdi.

Dertil kommer, at de afholdte udlæg efter sagsøgtes opfattelse ikke er forretningsmæssigt begrundede henset til, at H1.1 jo ophørte med at drive virksomhed efter salget den 31. marts 2002.

Sagsøgerens - i øvrigt uoverensstemmende - oplysninger om købesummens størrelse bestrides. En endelig fastlæggelse af købesummen for H1.1's virksomhed har aldrig fundet sted. H2 har i hvert fald aldrig påtaget sig nogen forpligtelse til betaling af H1.1's gamle gæld - heller ikke gælden til sagsøgeren. Hvis der havde været nogen realitet i sagsøgerens anbringende om, at H2 påtog sig en reel forpligtelse til betaling af en købesum for H1.1's virksomhed, som oversteg værdien af H1.1's aktiver, burde dette som minimum afspejle sig i en klar aftale og et gældsbrev mellem parterne herom. Endvidere burde det fremgår af selskabernes regnskaber, hvilket det heller ikke gør.

Det bemærkes, at de omhandlede transaktioner har fundet sted i et miljø af interesseforbundne parter, og at der også er interessefællesskab mellem H1.1 (sælger) og H2 (køber). Manglerne i overdragelsesaftalen og den heraf følgende uklarhed om købesummen og dens betaling må antages at bero på dette interessefællesskab mellem parterne. Hvis der havde været tale om uafhængige parter, er det udelukket, at sagsøgeren kunne få "betalt" sin fordring mod H1.1 med et beløb, der oversteg 3.733.628 kr. For så vidt der måtte være sket betaling af gæld med indtægter, som H2 Ltd. måtte have haft den retlige adkomst til, ville det i øvrigt heller ikke kunne begrunde noget skattefradrag for sagsøgeren.

På et fiktivt grundlag har sagsøgeren forvandlet et ikke fradragsberettiget tab på sin fordring mod datterselskabet til et fradrag i sin skattepligtige indkomst, og det er med rette, at skattemyndighederne har nægtet at godkende dette.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

H1 A/S har bevisbyrden for, at selskabet har fradragsret for betalingen af et samlet beløb på 1.007.831 kr. til selskabets helejede datterselskab H1.1 Ltd i 2004. Beløbet blev anvendt til at nedbringe datterselskabets gæld til moderselskabet H1 A/S

Efter indholdet af den mellem H2 Ltd. og H1.1 Ltd. indgåede købsaftale af 31. marts 2002 skulle køberen, H2 Ltd., overtage alle aktiver og aktiviteter i H1.1 Ltd. Der er ikke udarbejdet refusionsopgørelse og udarbejdet gældsbrev som foreskrevet i aftalens afsnit 4.2. og 5.2. Transaktionerne på mellemregningskontoen fandt sted i 2004. H1.1 Ltd. havde ingen omsætning i regnskabsåret 2002/2003. H1.1 Ltd's gæld til H1 A/S fremgik af regnskabet for 2003. Herefter, og efter ordlyden af købsaftalen, herunder indholdet af aftalens afsnit 3.1 finder retten, at der ikke er grundlag for at fastslå, at H2 Ltd. som en del af købsaftalen skulle betale H1.1 Ltd's gæld til H1 A/S. De af vidnerne afgivne forklaringer kan under de anførte omstændigheder ikke føre til andet resultat.

Herefter, og efter oplysningerne om ejerforholdene i de berørte selskaber samt de af Landsskatteretten øvrige anførte grunde, finder retten ikke, at sagsøger har løftet bevisbyrden for at have fradrag som påstået. Retten tager herefter sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Efter sagens karakter, omfang og udfald skal sagsøger betale 60.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. Retten har herved lagt vægt på, at sagsøgte ikke er momsregisteret og at hovedforhandlingen har haft en varighed på 1½ retsdag.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

Inden 14 dage skal H1 A/S betale 60.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.