Fra 1. januar 2012 (indkomståret 2012) er reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse ændret. Se lov nr. 1382 af 28. december 2011. Reglerne kan i hovedtræk beskrives således:

  • medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Det skattepligtige beløb udgør ►et grundbeløb på 2.500 kr. (2010-niveau), svarende til 2.700 kr. om året i 2017◄ (2.700 kr. i 2016).  Se LL § 16, stk. 12. 1. pkt.
  • Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes. Se LL § 16 , stk. 13.
  • En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Se LL § 16, stk. 12, 3. pkt.

Lovændringen ophævede multimediebeskatningen og genindførte beskatningen af fri telefon, computer og internetadgang med udgangspunkt i de regler, som gjaldt før Forårspakke 2.0 med de tilpasninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig beskatning af multimedierne. Loven skulle skabe mulighed for, at der igen kan etableres hjemmearbejdspladser, og at en arbejdstager fremover kan tage en bærbar computer med hjem for at arbejde, uden at dette udløser beskatning. Internetforbindelser, der giver adgang til arbejdsgiverens netværk, vil således heller ikke udløse beskatning, ligesom arbejdsmobiltelefoner, der er nødvendige for udførelsen af arbejdet, ikke beskattes i samme omfang som hidtil. Beskatningen af de omfattede goder ønskedes således ændret med henblik på at fremme en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sikre en mere rimelig beskatning i de tilfælde, hvor de anvendes privat.

For indkomstårene 2010 og 2011 beskattes telefon, computer og internetadgang, der er stillet til rådighed for privat brug af arbejdsgiveren, efter de dagældende regler om multimediebeskatning. For at se en beskrivelse af de dagældende regler om multimediebeskatning henvises til Den juridiske vejledning 2011-2.

For at sikre, at afskaffelsen af multimediebeskatningen ikke medfører en skærpet beskatning for arbejdstagere, som allerede har indgået en aftale om lønomlægning vedrørende computer med tilbehør, gælder der en overgangsregel. Se afsnit C.A.5.2.6.4 om overgangsregler for lønomlægninger.

Selvstændigt erhvervsdrivende beskattes i videst muligt omfang af fri telefon, computer og internetforbindelse på samme måde som lønmodtagere. Se afnit C.C.2.1.4.4 Privat andel af virksomhedens varer og anden privat anvendelse (om erhvervsdrivendes beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse.