Reglerne for beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse blev ændret fra 1. januar 2012 (indkomståret 2012). Reglerne kan i hovedtræk beskrives således:

  • medarbejdere beskattes af telefon, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Det skattepligtige beløb udgør et grundbeløb på 2.500 kr. (2010-niveau), svarende til ►3.200 kr. om året i 2024 (3.100 kr. i 2023)◄. Se LL § 16, stk. 12, 1. pkt. Hvis en arbejdsgiver stiller en computer til rådighed for en medarbejder til brug for arbejdet, skal den private benyttelse heraf ikke beskattes. Se LL § 16, stk. 13.
  • En arbejdsgiverbetalt datakommunikationsforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Se LL § 16, stk. 12, 3. pkt.

Lovændringen ophævede multimediebeskatningen og genindførte beskatningen af fri telefon, computer og internetadgang med udgangspunkt i de regler, som gjaldt før Forårspakke 2.0 med de tilpasninger, der var nødvendige for at sikre en rimelig beskatning af multimedierne. Lovændringen skabte mulighed for, at der igen kunne etableres hjemmearbejdspladser, og at en arbejdstager fremover kunne tage en bærbar computer med hjem for at arbejde, uden at dette udløste beskatning. Internetforbindelser, der gav adgang til arbejdsgiverens netværk, skulle heller ikke udløse beskatning, ligesom arbejdsmobiltelefoner, der var nødvendige for udførelsen af arbejdet, ikke skulle beskattes i samme omfang som hidtil. Beskatningen af de omfattede goder blev således ændret med henblik på at fremme en fleksibel arbejdstilrettelæggelse og sikre en mere rimelig beskatning.

Afgørelser truffet efter de tidligere gældende regler om multimediebeskatning har dog i et vist omfang stadig betydning. De omfattede goder svarer eksempelvis således fortsat til de goder, som var omfattet af multimediebeskatningen - det vil sige telefon, computer eller datakommunikationsforbindelse. Afsnittene med tilhørende afgørelsesskemaer indeholder derfor stadig en række afgørelser, der vedrører de tidligere gældende regler om multimediebeskatning.

Selvstændigt erhvervsdrivende beskattes i videst muligt omfang af fri telefon, computer og internetforbindelse på samme måde som lønmodtagere. Se afsnit C.C.2.1.4.4.