Indhold

Afsnittet beskriver beskatningsreglerne for en computer, som indgår i en aftale om lønomlægning.

Afsnittet indeholder:

  • Formodningsregel
  • Værnsregel
  • Hvad er kompensation?
  • Værdiansættelse
  • Ikke fradrag for lønmodtagerens udgifter

Se også

Formodningsregel

Stiller en arbejdsgiver computer til rådighed for privat benyttelse som led i en aftale om lønomlægning, er det fortsat arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed.

Hvis arbejdstageren går ned i løn for at få stillet en computer til rådighed, er der en formodning for, at computeren overvejende stilles til rådighed for privat brug.

Værnsregel

I de tilfælde, hvor en arbejdstager kompenserer arbejdsgiveren helt eller delvist for udstyret i form af en lønnedgang skal arbejdstageren medregne et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris til den skattepligtige indkomst i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed.

Denne værnsregel mod at anskaffe computer med tilbehør mod at kompensere arbejdsgiveren for udstyret i form af lønnedgang svarer til den bestemmelse, der var gældende på området før indførelsen af den tidligere gældende multimediebeskatning i 2010. Der gælder ikke en tilsvarende værnsregel for telefon og datakommunikationsforbindelse.

Der skal ske beskatning efter værnsreglen for alle de år, hvori udstyret er stillet til rådighed og ikke kun for det eller de år, hvor lønomlægningen rent faktisk sker. Se SKM2012.719.SR.  En PC, der både var stillet til rådighed på arbejdspladsen og til privat brug ansås for omfattet af værnsreglen i LL § 16, stk. 13, når der samtidig var indgået en aftale om lønomlægning til finansiering af differencen mellem den pris arbejdsgiver ville betale for udstyret og den pris som en selvvalgt model kostede. Se SKM2015.568.LSR. Afgørelsen er en stadfæstelse af SKM2012.719.SR.

Hvad er kompensation?

Kompensation af en arbejdsgiver i form af lønnedgang kan eksempelvis bestå i, at arbejdstageren er gået ned i løn eller har udvist løntilbageholdenhed mod, at arbejdsgiveren stiller en computer eller udstyr til rådighed. Som eksempel på at arbejdstageren kompenserer arbejdsgiveren delvist i form af lønnedgang kan nævnes aftaler om finansiering af differencen mellem den pris arbejdsgiveren vil betale for it-udstyr og den pris som selvvalgt dyrere it-udstyr koster. Se SKM2012.719.SR. Afgørelsen er stadfæstet af Landskatteretten. Se SKM2015.568.LSR Se også SKM2012.489.SR, hvor der ikke var tale om kompensation af en arbejdsgiver for it-udstyr i form af lønnedgang.

Der vil også være tale om, at den skattepligtige har kompenseret arbejdsgiveren for rådigheden, hvis der i forbindelse med ansættelsen aftales en lavere løn end den vedkommende ellers kunne have fået, mod at den skattepligtige til gengæld får stillet en computer eller udstyr til rådighed.

Stilles en computer eller tilbehør til rådighed, mod at arbejdstageren eksempelvis forpligter sig til ubetalt merarbejde, er der ligeledes tale om, at der ydes kompensation.

Værdiansættelse

Er arbejdsgiveren ejer af computeren og tilbehøret, er udstyrets nypris den pris, som arbejdsgiveren har betalt for udstyret. Det er hele udstyrets nypris, der danner grundlag for beskatning efter værnsreglen og ikke kun den andel af nyprisen, der finansieres ved lønomlægning. Derimod skal de udgifter, som arbejdsgiveren eventuelt afholder til afdækning af risici så som forsikringer, finansieringsomkostninger og lignende ikke tillægges it-udstyrets nypris. Se SKM2012.719.SR. Landsskatteretten har i SKM2015.568.LSR stadfæstet Skatterådets afgørelse . Har arbejdsgiveren lejet eller leaset udstyret, er det udstyrets markedspris på tidspunktet for leje- eller leasingaftalens indgåelse, som udgør udstyrets nypris.

Ikke fradrag for lønmodtagerens udgifter

Før indførelsen af multimediebeskatningen i 2010 var det under visse betingelser muligt for en arbejdstager at få et ligningsmæssigt fradrag på op til 3.500 kr., hvis vedkommende betalte sin arbejdsgiver for at få stillet en computer med tilbehør til rådighed (hjemmepc-ordningen). Det var en betingelse, at arbejdsgiveren afholdt minimum 25 pct. af udgifterne ved at stille computeren med tilbehør til rådighed. Denne ordning er ikke genindført med de fra 2012 gældende regler om fri computer, da den ikke er tidssvarende og i øvrigt ikke blev anvendt i særlig stor grad.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2015.568.LSR En pc, der både var stillet til rådighed på arbejdspladsen og til privat brug ansås for omfattet af værnsreglen i LL § 16, stk. 13, når der samtidig var indgået en aftale om lønomlægning til finansiering af differencen mellem den pris arbejdsgiver ville betale for udstyret og den pris som en selvvalgt model kostede. Afgørelsen er en stadfæstelse af SKM2012.719.SR. Se nedenfor

SKAT

SKM2012.719.SR

En pc, der både var stillet til rådighed på arbejdspladsen og til privat brug ansås for omfattet af værnsreglen, når der samtidig var indgået en aftale om lønomlægning til finansiering af differencen mellem den pris arbejdsgiver ville betale for udstyret og den pris som en selvvalgt model kostede. Skatterådet fastslog, at det er hele udstyrets nypris, der danner grundlag for beskatning efter værnsreglen og ikke kun den andel af nyprisen, der finansieres ved lønomlægning. Derimod skulle de udgifter, som arbejdsgiveren afholdt til afdækning af risici f.eks. forsikringer, finansieringsomkostningen o.lign. ikke medregnes til it-udstyrets nypris. Beskatning. Afgørelsen er for så vidt angår spørgsmål 1 og 2 vedrørende lønomlægning, påklaget til Landsskatteretten. Landsskatteretten har i SKM2015.568.LSR stadfæstet Skatterådets afgørelse.

SKM2012.489.SR

En aftale mellem arbejdsgiver og medarbejdere om, at medarbejderne kunne købe brugt it-udstyr efter 2 år til markedsprisen på købstidspunktet, ansås ikke for betaling for rådighed over it-udstyr, men alene for betaling for brugt it-udstyr, og var dermed ikke omfattet af værnsreglen. Ikke beskatning.

Endvidere var en konkret opsparingsordning med beskattede midler for medarbejderne til brug for køb af det brugte it-udstyr ikke omfattet af værnsreglen. Ikke beskatning.