åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver, hvad der forstås ved en computer omfattet af reglerne om skattefrihed/beskatning af fri computer.

Afsnittet indeholder:

  • Computer omfattet af reglerne
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Computer omfattet af reglerne

Afgrænsningen af hvad en computer er og hvilket udstyr, der er skattefrihed for svarer til de indtil 2010 gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug for arbejdet samt afgrænsningen af godet under multimediebeskatningen. I afsnittet indgår derfor fortsat afgørelser truffet efter de tidligere gældende regler.

Computer med sædvanligt tilbehør er omfattet af skattefriheden - dvs. computer inklusive sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Det afgørende er, hvilken hovedfunktionen multimediet har. Fx vil en iPad som udgangspunkt være en computer.

Skatterådet har i tre konkrete sager bl.a. fastslået, at en tablet som fx en iPad eller en Samsung Galaxy i relation til de dagældende regler om multimediebeskatning var en computer. Se SKM2011.352.SR, SKM2011.398.SR og SKM2011.607.SR. Se afgørelserne yderligere omtalt under afsnit C.A.5.2.6.1 om flere af hvert gode.

Ved sædvanligt tilbehør forstås:

  • Almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer mv. af almindelig størrelse og standard. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Denne afgrænsning svarer til de indtil 2010 gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug for arbejdet.

Eksempelvis er almindelige tekstbehandlingsprogrammer og styresystemer sædvanligt tilbehør til en computer. Skatterådet har i en konkret sag fundet, at et pdf-konverteringsprogram, et program der muliggør opsætning af grafiske virkemidler mv. og et billedbehandlingsprogram, der var installeret på en bærbar pc, var omfattet af begrebet sædvanligt forekommende tilbehør, og der skulle således ikke ske selvstændig beskatning af programmerne. Se SKM2010.592.SR.

Skatterådet fandt i en sag bl.a., at 2 ud af 3 netværksharddiske var sædvanligt tilbehør. SKM2012.24.SR.

Vedrørende skærme til arbejdscomputer på hjemmearbejdspladsen, har Skatterådet fastslået, at en computerskærm på op til og med 32" anses som sædvanligt tilbehør. Se SKM2022.109.SR.

Se også

  • Afsnit A.B.1.9.13 i ligningsvejledning, almindelig del, 2009-2 om de hidtil gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug for arbejdet.

Her er en række eksempler på goder, som ikke er omfattet af reglerne om skattefrihed af fri computer:

  • En 50 tommer fladskærm med indbygget tv-tuner eller en avanceret fotoprinter vil ikke blive anset for sædvanligt tilbehør.
  • Skatterådet har udtalt, at office-licenser, som medarbejdere kunne købe for 75 kr. som følge af en aftale mellem arbejdsgiveren og Microsoft, var et skattepligtigt personalegode. Da Office-pakken kunne være til brug for en hjemmearbejdspc eller en privat pc, havde den ikke nogen fast tilknytning til en pc, og var derfor ikke omfattet af sædvanligt tilbehør til en pc, der var omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Se SKM2010.598.SR. Se om Office-licenser og bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder i afsnit C.A.5.1.3 og om Office-licenser og skattefrit kursus i afsnit C.A.5.4.
  • Arbejdsgiveren godtgør udgifter til indkøb af computeren, som medarbejderen bliver ejer af. Skatterådet har udtalt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning, hvis en kommune godtgjorde udgifter til at indkøbe det elektroniske udstyr, som var nødvendigt for at kunne modtage byrådsmateriale mv., og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne var ejere af. Derimod skulle godtgørelsen beskattes som et vederlag efter Statsskattelovens § 4. Se SKM2010.231.SR.
  • Skatterådet fandt på baggrund af tal om udbredelsen ikke, at en harddisk med Blue-Ray-brænder var sædvanligt tilbehør til en computer. Se SKM2012.24.SR

Stiller en arbejdsgiver tilbehør til en computer til rådighed for en arbejdstager uden samtidigt at stille en computer til rådighed, er tilbehøret ikke omfattet af skattefritagelsen. En printer, som bliver stillet til rådighed for en arbejdstager uden en computer, er derfor ikke omfattet af skattefriheden.

Bruger arbejdstageren printeren privat, skal pågældende beskattes af et beløb svarende til markedslejen af printeren. Dette følger af de almindelige regler i LL § 16, stk. 3. Printeren beskattes dog ikke, hvis den i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdstagerens arbejde, og den samlede værdi af sådanne goder fra en eller flere arbejdsgivere mv. ikke overstiger et beløb på ►7.000 kr. i 2024 (6.700 kr. i 2023)◄. Se afsnit C.A.5.1.3 om bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder.

Skatterådet har i en sag afgjort, at en printer, som blev stillet til rådighed for en medarbejder uden en computer, ikke var omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, idet multimediebeskatningen forudsatte, at der blev stillet en computer til rådighed. Blev printeren brugt privat, skulle medarbejderen derfor beskattes af markedsværdien efter LL § 16, stk. 3. Tilbehør til printeren som fx printerpatroner skulle også beskattes. Hvis printeren i overvejende grad var ydet af hensyn til den ansattes arbejde, kunne den komme under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. Se SKM2011.74.SR.

Se også

  • C.A.1.1 om indkomstprincippet efter Statsskattelovens § 4
  • C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder under "Videregivelse af rabat" om beskatningen af officelicenser som personalegode.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2022.109.SR

Skatterådet bekræftede, at en computerskærm til en arbejdscomputer på arbejdspladsen ikke er et personalegode, men et arbejdsredskab. En sådan skærm er derfor uanset størrelsen ikke et skattepligtigt gode for medarbejderen, der bruger den.

Vedrørende skærme til arbejdscomputer på hjemmearbejdspladsen, fastslog Skatterådets, at en computerskærm på op til og med 32" anses som sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør til en arbejdscomputer er skattefrit uden en konkret arbejdsmæssig begrundelse. I forhold til computerskærme, der er større end 32", vil de være skattefrie for medarbejderen, hvis der er en konkret begrundelse for, at udstyret er til brug for arbejdet.

Endvidere konstateredes det, at beskatning af computer med skærm stillet til rådighed til brug for hjemmearbejde ikke påvirkes af, om hjemmearbejdet var en følge af covid-19.

 

SKM2012.24.SR

Skatterådet fandt, at 2 ud af 3 netværksharddiske var sædvanligt tilbehør efter de dagældende regler om multimediebeskatning, mens en harddisk med Blue-Ray-brænder på baggrund af tal om udbredelsen ikke fandtes at være sædvanligt tilbehør til en computer. Ikke sædvanligt tilbehør. Skatterådet udtalte yderligere, at en skærm på 24 tommer i overensstemmelse med den hidtil gældende praksis var sædvanligt tilbehør til en computer. Sædvanligt tilbehør.

 

SKM2011.607.SR

Skatterådet afgjorde bl.a., at en iPad i relation til de dagældende regler om multimediebeskatning var en computer. Omfattet af beskatningen.

 

SKM2011.352.SR

Skatterådet afgjorde bl.a., at en tablet som fx en iPad eller en Samsung Galaxy i relation til de dagældende regler om multimediebeskatning er en computer. Omfattet af beskatningen.

Se også

SKM2011.398.SR

SKM2011.74.SR

En printer, som blev stillet til rådighed for en medarbejder uden en computer, var ikke omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, idet multimediebeskatningen forudsatte, at der blev stillet en computer til rådighed. Blev printeren brugt privat, skulle medarbejderen derfor beskattes af markedsværdien efter LL § 16, stk. 3. Tilbehør til printeren som fx printerpatroner skulle også beskattes. Hvis printeren i overvejende grad var ydet af hensyn til den ansattes arbejde kunne den komme under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder. Ikke omfattet af beskatningen.

 

SKM2010.598.SR

Office-licenser som medarbejdere kunne købe for 75 kr. som følge af en aftale mellem arbejdsgiveren og Microsoft var et skattepligtigt personalegode. Da Officepakken kunne være til brug for en hjemmearbejdspc eller en privat pc, havde den ikke nogen fast tilknytning til en pc, og var derfor ikke omfattet af sædvanligt tilbehør til en pc, der var omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Ikke sædvanligt tilbehør.

Se også

Afsnit C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder under "Videregivelse af rabat".

SKM2010.592.SR

Skatterådet fandt, at et pdf-konverteringsprogram, et program der muliggør opsætning af grafiske virkemidler mv. og et billedbehandlingsprogram, der var installeret på en bærbar pc, var omfattet af begrebet sædvanligt forekommende tilbehør, og der skulle således ikke ske selvstændig beskatning af programmerne. Sædvanligt tilbehør.

 

SKM2010.231.SR

Kommunalbestyrelsesmedlemmer fik stillet elektronisk udstyr til rådighed af kommunen og blev derfor omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Omfattet af beskatningen. Skulle ikke multimediebeskattes, hvis kommunen godtgjorde udgifter til at indkøbe det elektroniske udstyr, som var nødvendigt for at kunne modtage byrådsmateriale mv., og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne var ejere af. Derimod skulle godtgørelsen beskattes som et vederlag efter Statsskattelovens § 4. Ikke omfattet af beskatningen - beskatning.

 

SKM2009.675.SR

Medarbejderne skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af en computer. På baggrund af en gennemgang af udvalget af computerskærme, fandt Skatterådet, at en monitor med TV-tuner i størrelsen 32", 37" og 42" tommer ikke var sædvanligt tilbehør til en computer. Udover multimediebeskatning af multimedier skulle medarbejderne derfor beskattes selvstændigt af værdien af monitoren. Ikke sædvanligt tilbehør.

 

SKM2008.762.SR

En monitor (brugt som computerskærm) på 22" eller 26" kunne omfattes af begrebet "pc-basisudstyr", der var skattefrit efter daværende regler.

Denne sag er efter SKM2022.109.SR ikke længere retvisende for hvilke skærmstørrelser, der kan anses som skattefrie som sædvanligt tilbehør.