Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen, når en medarbejdende ægtefælle får stillet en telefon, datakommunikationsforbindelse eller computer med tilbehør til rådighed i virksomheden.

Afsnittet indeholder

 • Regel
 • Telefon
 • Computer
 • Datakommunikationsforbindelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • C.C.2.1.4.4 Fri telefon, computer med tilbehør samt datakommunikationsforbindelse, om beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende.
 • C.A.5.2.6.1 Flere af hvert gode, herunder goder stillet til rådighed for andre
 • C.A.5.2.6.2 Undtagelse for frivillige
 • C.A.5.2.1 Baggrund for reglerne
 • C.A.5.2.2 Personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.3 Telefon
 • C.A.5.2.4 Computer
 • C.A.5.2.5 Datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.7 Hvad arbejdsgiveren skal gøre

Regel

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivendes ægtefælle er lønansat i virksomheden (KSL § 25 A, stk. 7), beskattes ægtefællen efter reglerne for arbejdstagere. Se afsnit C.A.5.2.3 Telefon, C.A.5.2.4 Computer og C.A.5.2.5 Datakommunikationsforbindelse.

En selvstændigt erhvervsdrivende beskattes i videst muligt omfang af telefon, computer med tilbehør og internetforbindelse på samme måde som medarbejdere, der får sådanne goder til privat rådighed. Se afsnit C.C.2.1.4.4 om beskatning af fri telefon, computer med tilbehør samt datakommunikationsforbindelse i forhold til selvstændigt erhvervsdrivende.

Telefon

Er en telefon, der indgår i den selvstændige erhvervsvirksomhed, til direkte rådighed for den medarbejdende ægtefælles private benyttelse beskattes den medarbejdende ægtefælle ligesom som sin selvstændigt erhvervsdrivende ægtefælle af et beløb på 3.100 kr. årligt i 2023, (3.000 kr. årligt i 2022).

Er en medarbejdende ægtefælle skattepligtig af en telefon og/eller en datakommunikationsforbindelse, der indgår i den selvstændige erhvervsvirksomhed og samtidigt af en telefon og/eller en datakommunikationsforbindelse, der er stillet til rådighed for privat benyttelse af en arbejdsgiver, bliver den pågældende kun beskattet èn gang af 3.100 kr. årligt i 2023, (3.000 kr. årligt i 2022).

Hvis den medarbejdende ægtefælle også er lønmodtager, og vedkommende har privat rådighed over en telefon både fra den selvstændige virksomhed og som ansat, bliver den pågældende kun beskattet én gang af 3.100 kr. årligt i 2023, (3.000 kr. årligt i 2022).

Se afsnit C.A.5.2.3 Telefon.

Rådighed

I forhold til beskatning af en medarbejdende ægtefælle er det afgørende om telefonen, der indgår i den selvstændige erhvervsvirksomhed, er til direkte rådighed for den medarbejdende ægtefælles private benyttelse på bopælen. Det afgørende for beskatningen er således, hvem af ægtefællerne der direkte og reelt har telefonen til privat rådighed. Er den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed eksempelvis karakteriseret ved, at den selvstændigt erhvervsdrivende skal være tilgængelig på mobiltelefonen udover sædvanlig arbejdstid, og den selvstændigt erhvervsdrivende derfor har mobiltelefonen med hjem på bopælen, er det den selvstændigt erhvervsdrivende og ikke den medarbejdende ægtefælle, der beskattes.

Tager den medarbejdende ægtefælle fx derimod en mobiltelefon, der indgår i den selvstændige virksomhed, og som den medarbejdende ægtefælle anvender i forbindelse med arbejdet, med hjem, skal den medarbejdende ægtefælle som udgangspunkt beskattes med 3.100 kr. årligt i 2023, (3.000 kr. årligt i 2022). Det samme gælder hvis virksomheden drives fra hjemmet. Se dog om undtagelsen for arbejdsmobiltelefoner i afsnit C.A.5.2.3.4.

I den konkrete bedømmelse af om en telefon står til rådighed for privat brug, indgår de faktiske omstændigheder, herunder karakteren af fx den medarbejdende ægtefællens arbejdsfunktioner, samt antallet og typen af telefoner i virksomheden.

Skatterådet har i en konkret sag fundet, at den medarbejdende ægtefælle skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af multimedier, som indgik i den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed, som blev drevet fra hjemmet. I virksomheden var 3 computere, heraf 2 stationære computere og en bærbar computer, internetforbindelse, fastnettelefon, mobiltelefon og en del tilbehør. Skatterådet henså til oplysninger om, at den medarbejdende ægtefælles arbejdsopgaver forudsatte anvendelse af disse multimedier, antallet af multimedier i virksomheden, og at multimedierne befandt sig i virksomheden, der blev drevet fra hjemmet. En søn, der også var ansat i virksomheden omkring 20 timer om måneden, blev efter en nærmere afvejning af de faktiske omstændigheder, herunder af den hjemmeboende søns arbejdsfunktioner og af antallet og typen af multimedier, ikke omfattet af multimediebeskatningen. Se SKM2010.409.SR. Efter de fra 1. januar 2012 gældende regler, ville internetforbindelse og computer ikke udløse beskatning, hvis betingelserne for skattefrihed var opfyldt. Afgørelsen er imidlertid stadig relevant i forhold til beskatningen af fri telefon, da den illustrerer den konkrete bedømmelse af om en telefon står til rådighed for privat brug, hvori indgår de faktiske omstændigheder, herunder karakteren af fx den medarbejdende ægtefællens arbejdsfunktioner, samt antallet og typen af telefoner i virksomheden.

Computer

Tilsvarende for arbejdstagere, beskattes en medarbejdende ægtefælle ikke af en computer eller computer med tilbehør, der indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, og som anvendes af den medarbejdende ægtefælle i forbindelse hermed, uanset den også er til rådighed for privat anvendelse. Se afsnit C.A.5.2.4 Computer.

Hvis der er flere computere, evt. med tilbehør til rådighed, og dette er arbejdsmæssigt begrundet, udløser dette ingen beskatning. Se C.A.5.2.6.1 Flere af hvert gode►, herunder goder stillet til rådighed for andre◄.

Den medarbejdende ægtefælles ægtefælle, børn, venner m.v. har også mulighed for at anvende den medarbejdende ægtefælles computer med evt. tilbehør uden at dette medfører beskatning af dem. Skattefriheden dækker dog ikke, at computeren med evt. tilbehør stilles direkte til rådighed for den medarbejdende ægtefælles ægtefælle, børn, venner mv.´s benyttelse.

Hvis den medarbejdende ægtefælle samtidigt bliver beskattet af telefon til privat rådighed beskattes telefon og datakommunikationsforbindelse samlet med 3.100 kr. årligt i 2023, (3.000 kr. årligt i 2022).

Datakommunikationsforbindelse

Tilsvarende for en arbejdstager, beskattes en medarbejdende ægtefælle, hvis der er tale om en datakommunikationsforbindelse, der er stillet til den medarbejdende ægtefælles direkte rådighed.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivendes ægtefælle er lønansat i virksomheden, beskattes ægtefællen efter reglerne for arbejdstagere. Se afsnit C.A.5.2.5 Datakommunikationsforbindelse.

Beskatningen af den medarbejdende ægtefælles private rådighed over en datakommunikationsforbindelse dækker, at øvrige personer i arbejdstagerens husstand også har mulighed for at anvende datakommunikationsforbindelsen, men ikke at en datakommunikationsforbindelse direkte er stillet til rådighed for ægtefælle, børn, venner mv.´s benyttelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon, computer og internetforbindelse:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2010.409.SR

Skatterådet fandt, at den medarbejdende ægtefælle skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af multimedier, som indgik i den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed, som blev drevet fra hjemmet. I virksomheden var 3 computere, heraf 2 stationære computere og en bærbar computer, internetforbindelse, fastnettelefon, mobiltelefon og en del tilbehør. Skatterådet henså til oplysninger om, at den medarbejdende ægtefælles arbejdsopgaver forudsatte anvendelse af disse multimedier, antallet af multimedier i virksomheden, og at multimedierne befandt sig i virksomheden, der blev drevet fra hjemmet. Beskatning. En søn, der også var ansat i virksomheden omkring 20 timer om måneden blev efter en nærmere afvejning af de faktiske omstændigheder, herunder af den hjemmeboende søns arbejdsfunktioner og af antallet og typen af multimedier, ikke omfattet af multimediebeskatningen. Ikke beskatning.

Efter de fra 1. januar 2012 gældende regler, ville internetforbindelse og computer ikke udløse beskatning, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Afgørelsen er imidlertid stadig relevant i forhold til beskatningen af fri telefon, da den illustrerer den konkrete bedømmelse af om en telefon står til rådighed for privat brug, hvori indgår de faktiske omstændigheder, herunder karakteren af fx den medarbejdende ægtefællens arbejdsfunktioner, samt antallet og typen af telefoner i virksomheden.