Indhold

Dette afsnit beskriver undtagelsen til beskatning for frivillige ulønnede, der får stillet multimedier til rådighed.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Frivillige og betingelserne for skattefrihed
 • Godtgørelser efter Skatterådets satser
 • Frivillige, der ikke omfattet af LL§ 7 M
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • C.A.3.4.13 om godtgørelse til ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger
 • C.A.3.4.14 om godtgørelse til hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.
 • C.A.5.2.6.1 Flere af hvert gode, herunder goder stillet til rådighed for andre
 • C.A.5.2.6.3 Medarbejdende ægtefælle
 • C.A.5.2.1 Baggrund for reglerne
 • C.A.5.2.2 Personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.3 Telefon
 • C.A.5.2.4 Computer
 • C.A.5.2.5 Datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.7 Hvad arbejdsgiveren skal gøre

Resumé

Frivillige, der får telefon, computer eller datakommunikationsforbindelse stillet til rådighed for det frivillige arbejde, er undtaget fra beskatning, når en række betingelser er opfyldt.

Frivillige og betingelserne for skattefrihed

Reglerne i LL § 16, stk. 12 og 13, om beskatning af fri telefon, datakommunikationsforbindelse og fri computer gælder ikke for nærmere bestemt frivilligt ulønnet arbejde:

 • Personer, der til brug for frivilligt ulønnet arbejde omfattet af LL § 7 M, stk. 1, for en forenings skattefri virksomhed, får stillet telefon, computer eller datakommunikationsforbindelse til rådighed.
 • Personer, der til brug for frivilligt ulønnet arbejde i hjemmeværnet omfattet af LL § 7M, stk. 2, får stillet telefon, computer eller datakommunikationsforbindelse til rådighed.

skal ikke beskattes af disse, selvom de også kan bruge dem privat. Se LL § 7 M, stk. 3.

Hvis sådanne personer får stillet et eller flere af de nævnte goder til rådighed, anses de fortsat for ulønnede, og vil ikke blive beskattet af privat rådighed herover. Det er en forudsætning for skattefriheden, at de pågældende goder stilles til rådighed med henblik på foreningens skattefri virksomhed eller hjemmeværnets virksomhed.

I en sag har Skatterådet taget stilling til en situation, hvor bestyrelsesmedlemmer, der til brug for frivilligt arbejde omfattet af LL § 7 M for en forenings skattefri virksomhed fik stillet computer til rådighed. Skatterådet fandt, at bestyrelsesmedlemmerne ikke var omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, men var skattefri af computeren i medfør af LL § 7 M. Se SKM2010.295.SR.

I en sag, hvor udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed, fik stillet telefon til rådighed, fandt Skatterådet, at de ikke var omfattet af den dagældende multimediebeskatning, men var skattefri heraf i medfør af LL § 7 M. Herudover var refusion af udgifter til erhvervsrelaterede samtaler til frivilligt arbejde i en forening skattefri for modtageren, idet der var tale om udlæg efter regning. En kvartalsmæssig udbetaling på 200 kr. uanset faktiske udgifter for frivilligt arbejde var telefontilskud, som ikke var omfattet af multimediebeskatningen, men skulle beskattes som almindelig indkomst fra arbejdsgiver. Tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed kunne dog være skattefri for modtageren, når det ikke oversteg satser, der fastsættes af Skatterådet. Se SKM2009.777.SR.

Skatterådet har udtalt, at et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige uden, at det udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, ville medlemmerne derimod skulle multimediebeskattes. Se SKM2010.596.SR.

Godtgørelser efter Skatterådets satser

Har en sådan ulønnet frivillig fået stillet et af de i LL § 16, stk. 12 og 13 nævnte goder til rådighed, kan vedkommende ikke også modtage skattefri godtgørelse for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser.

Har en frivillig ulønnet eksempelvis fået stillet en telefon til rådighed, kan vedkommende ikke samtidig få skattefri godtgørelse for udgifter til telefonsamtaler, men derimod godt modtage andre af de skattefri godtgørelser efter LL § 7 M, som er fastsat af Skatterådet.

Tilsvarende kan en ulønnet frivillig, der eksempelvis har fået stillet en computer til rådighed uden internetadgang, godt få skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til internetforbrug efter satserne fastsat af Skatterådet.

Se om satserne fastsat af Skatterådet

 • C.A.3.4.13 om godtgørelse til ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger
 • C.A.3.4.14 om godtgørelse til hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.

Frivillige, der ikke er omfattet af LL § 7 M

Det er ikke alle frivillige, der er omfattet af LL § 7 M og dermed undtagelsen til beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse.

Skatterådet har taget stilling til en situation med frivillige ulønnede mentorer, der af et jobcenter fik stillet mobiltelefon til rådighed for projektet. Da jobcentret var hvervgiver og havde instruktionsbeføjelsen, blev mentorerne anset for ansat af jobcentret. Mentorerne skulle ikke beskattes, hvis mobiltelefonen i øvrigt opfyldte betingelserne for en arbejdsmobiltelefon efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Afgørelsen tog ikke direkte stilling til, om mentorerne var skattefri efter LL § 7 M, men det er Skattestyrelsens opfattelse, at denne bestemmelse ikke var relevant, idet et jobcenters aktiviteter næppe kan være omfattet af bestemmelsen. Se SKM2010.81.SR.

Landsskatteretten har i en anden sag fundet, at ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse ikke var omfattet af LL § 7 M, stk. 3, da fagforeninger var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der således ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af multimedier, der blev stillet til rådighed for privat brug. Se SKM2010.823.LSR (påklage af SKM2010.104.SR).

I en sag om medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde, blev medlemmerne ikke anset for frivilligt ulønnede omfattet af LL § 7 M. Distriktsmedlemmerne blev derfor som udgangspunkt omfattet af den dagældende multimediebeskatning, hvis de fik multimedier stillet til rådighed for privat brug. Distriktsmedlemmet kunne desuden få refunderet op til 100 kr. pr. måned ved at dokumentere, at der var afholdt erhvervsmæssige samtaleudgifter på mindst dette beløb. Andre distriktsmedlemmer, der ikke havde udgifter af denne størrelse, ville alene få refunderet den faktiske udgift til telefonsamtaler. Der var herefter tale om udlæg efter regning for telefon, som ikke udløste multimediebeskatning. I tilfælde, hvor refusionen også omfattede fax- og internetforbindelse, blev refusionen derimod omfattet af multimediebeskatningen, da det ikke var muligt med tilstrækkelig sikkerhed at sondre mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse af en fax- og internetforbindelse. SKM2010.294.SR.

Se også

 • C.A.3.4.13 om godtgørelse til ulønnede medhjælpere mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger
 • C.A.3.4.14 om godtgørelse til hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.823.LSR

Ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse var ikke omfattet af LL § 7 M, stk. 3, da fagforeninger var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der således ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af multimedier, der blev stillet til rådighed for privat brug. Ikke omfattet af LL § 7 M.

Sagen ved Landsskatteretten var en påklage af Skatterådets afgørelse offentliggjort ved  SKM2010.104.SR.

Skatterådet

SKM2010.596.SR

Et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige uden, at det udløste efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Omfattet af LL § 7 M. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, ville medlemmerne derimod skulle multimediebeskattes. Ikke omfattet af LL § 7 M.

 

SKM2010.294.SR

Medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg, som modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde og derfor ikke blev anset for frivilligt ulønnede omfattet af LL § 7 M. Ikke omfattet af LL § 7 M. Udlæg efter regning for telefon, som ikke udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Ikke beskatning. I tilfælde hvor refusionen også måtte omfatte fax- og internetforbindelse, blev refusionen omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, da det ikke var muligt med tilstrækkelig sikkerhed at sondre mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse af en fax- og internetforbindelse. Beskatning.

 

SKM2010.81.SR

Frivillige ulønnede mentorer, der af et jobcenter fik stillet mobiltelefon til rådighed for projekt. Da jobcentret var hvervgiver og havde instruktionsbeføjelsen, blev mentorerne anset for ansat af jobcentret. Mentorerne skulle ikke beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning, hvis mobiltelefonen i øvrigt opfyldte betingelserne for en arbejdsmobiltelefon. Ikke LL § 7 M.

Afgørelsen tager ikke direkte stilling til, om mentorerne var skattefri efter LL § 7 M, men det er Skattestyrelsens opfattelse, at denne bestemmelse ikke var relevant, idet et jobcenters aktiviteter næppe kan være omfattet af bestemmelsen.

SKM2009.777.SR

Udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed fik stillet telefon til rådighed, var ikke omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning men var skattefri heraf i medfør af LL § 7 M. Omfattet af LL § 7 M. Herudover var refusion af udgifter til erhvervsrelaterede samtaler til frivilligt arbejde i en forening skattefri for modtageren, idet der var tale om udlæg efter regning. Ikke beskatning. En kvartalsmæssig udbetaling på 200 kr. uanset faktiske udgifter for frivilligt arbejde var telefontilskud og ikke omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, men skulle beskattes som almindelig indkomst. Tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed, kunne dog være skattefri for modtageren, når det ikke overstiger satser fastsat af Skatterådet. Ikke beskatning.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.823.LSR

Ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse var ikke omfattet af LL § 7 M, stk. 3, da fagforeninger var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der således ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af multimedier, der blev stillet til rådighed for privat brug. Ikke omfattet af LL § 7 M.

Sagen ved Landsskatteretten var en påklage af Skatterådets afgørelse offentliggjort ved  SKM2010.104.SR.

Skatterådet

SKM2010.596.SR

Et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige uden, at det udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Omfattet af LL § 7 M. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, ville medlemmerne derimod skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Ikke omfattet af LL § 7 M.

 

SKM2010.295.SR

Bestyrelsesmedlemmer, der til brug for frivilligt arbejde omfattet af LL § 7 M for en forenings skattefri virksomhed fik stillet computer til rådighed, var ikke omfattet af den dagældende multimediebeskatning. Omfattet af LL § 7 M.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende internetforbindelse:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.823.LSR

Ulønnede personer i en fagforenings sektorbestyrelse var ikke omfattet af LL § 7 M, stk. 3, da fagforeninger var omfattet af fondsbeskatningsloven, og der således ikke var tale om skattefri virksomhed, som krævet efter LL § 7 M. Sektorbestyrelsesmedlemmerne skulle derfor beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af multimedier, der blev stillet til rådighed for privat brug. Ikke omfattet af LL § 7 M.

Sagen ved Landsskatteretten var en påklage af Skatterådets afgørelse offentliggjort ved  SKM2010.104.SR.

Skatterådet

SKM2010.596.SR

Et menighedsråd var omfattet af begrebet religiøse samfund, som omhandlet i LL § 7 M. Menighedsråd kunne derfor stille multimedier til rådighed for ulønnede medlemmer af menighedsråd samt andre frivillige uden, at det udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Omfattet af LL § 7 M. Var der tale om lønnet arbejde for menighedsrådene, ville medlemmerne derimod skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Ikke omfattet af LL § 7 M.

 

SKM2010.294.SR

Medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg modtog mødediæter på ca. 400 kr. pr. møde, og medlemmerne blev derfor ikke anset for frivilligt ulønnede, der er omfattet af LL § 7 M. Ikke omfattet af LL § 7 M. Udlæg efter regning for telefon udløste ikke beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Ikke beskatning. I tilfælde, hvor refusionen også måtte omfatte fax- og internetforbindelse, blev refusionen omfattet af multimediebeskatningen, da det ikke er muligt med tilstrækkelig sikkerhed at sondre mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse af en fax- og internetforbindelse. Beskatning.