åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om overgangsreglerne for individuelle aftaler om tildelinger af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier omfattet af den nu ophævede LL § 7 H.

Afsnittet indeholder:

  • Lovforslagets fremsættelsestidspunkt 21. november 2011
  • Virkningstidspunkt for aftaler efter LL § 7 H
  • Definition af begrebet "aftaletidspunktet"
  • Tidspunkt for aftale om anvendelse af LL § 7 H
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovforslagets fremsættelsestidspunkt den 21. november 2011

Det var ikke med ophævelsen af LL § 7 H hensigten at berøre allerede eksisterende medarbejderaktieordninger. Derfor gælder der nogle overgangsbestemmelser om, hvornår LL § 7 H fortsat kan finde anvendelse. Se § 16, stk. 4 i lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Det følger af den vedtagne lovs § 16, stk. 4, at ophævelsen af LL § 7 H har virkning for aftaler om tildeling af aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere.

Datoen den 21. november 2011, hvor lovforslaget blev fremsat, er altså af betydning ved afgørelsen af, om overgangsreglerne kan finde anvendelse.

Virkningstidspunkt for aftaler efter LL § 7 H

Ophævelsen af LL § 7 H har virkning for aftaler, der er indgået den 21. november 2011 eller senere.

For tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, hvortil der inden den 21. november 2011 er indgået en aftale om tildeling, finder reglen i LL § 7 H dermed fortsat anvendelse.

Ophævelsen får således ikke betydning for beskatningen af aktier m.v., som tildeles i henhold til en aftale, som den skattepligtige og virksomheden har indgået inden fremsættelsen af lovforslaget.

Virkningstidspunktet indebærer, at købe- og tegningsretter til aktier vil være omfattet af LL § 7 H, stk. 1-9, hvis der i oktober 2011 er indgået en aftale mellem den ansatte og selskabet om tildeling af købe- og tegningsretterne, selv om den ansatte først kan udnytte disse købe- og tegningsretter i oktober måned i hvert af årene 2012-2014, og kun hvis nærmere fastsatte økonomiske mål er nået.

Det er uden betydning, når der foreligger en bindende aftale inden den 21. november 2011, at aftalen indeholder betingelser for henholdsvis tildeling af aktieoptioner, eller betingelser for en eventuel udnyttelse af aktieoptioner. Se SKM2013.224.SR.

Hvis der derimod indgås en aftale i december 2011 om tildeling af aktier ultimo december 2011, vil tildelingen ikke kunne omfattes af reglerne i LL § 7 H, da aftaletidspunktet ligger efter den 21. november 2011.

Definition af begrebet "aftaletidspunktet"

Ved "aftaletidspunktet" forstås det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig bindende aftale om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier.

Hvis det af ansættelsesaftalen eller lignende fremgår, at der (efter generalforsamlingens eller bestyrelsens nærmere beslutning) på nærmere angivne betingelser kan tildeles købe- eller tegningsretter til den ansatte, kan dette ikke betragtes som en aftale om tildeling. Der skal som anført foreligge en endelig aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte.

Det forhold, at koncernen i en årrække har tilbudt medarbejderne at deltage i koncernens generelle aktielønsprogram er ikke tilstrækkeligt til at konstatere, at der foreligger en endelig og bindende aftale inden den 21. november 2011. Se SKM2015.710.SR.

Der kan godt foreligge en aftale omfattet af LL § 7 H, i en situation hvor medarbejderen og ledelsen inden den 21. november 2011 har indgået en aftale om tegningsretter til aktier, herunder antal og vilkår, men hvor effektueringen af aftalen afhænger af bestyrelsens eller generalforsamlingens formelle beslutning om aktieudstedelsen. Det afgørende er, at der foreligger en endelig og bindende aftale inden den 21. november 2011. Hvis aftalen derimod er betinget af, at selskabets ansvarlige beslutningsorgan godkender aktieoptionsprogrammet i forbindelse med en beslutningstagning om udstedelse af aktier, og denne godkendelse ikke foreligger inden den 21. november 2011, foreligger der ikke en endelig og bindende aftale omfattet af LL § 7 H.

Tidspunkt for aftale om anvendelse af LL § 7 H

En beslutning om, at LL § 7 H skal gælde for en aftale, kan udskydes til et senere tidspunkt.

Hvis der inden den 21. november 2011 er indgået en endelig og bindende aftale om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, kan det således godt på et senere tidspunkt aftales, at aftalen skal være omfattet af LL § 7 H.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2015.710.SR

Ved "aftaletidspunktet" forstås det tidspunkt, hvor der foreligger en konkret bindende aftale om tildeling af aktier.

Det fremgår af ansættelseskontrakten, at parterne forhandler lønvilkår årligt. Skatterådet er derfor ikke enigt i, at der med henvisning til ansættelseskontrakten samt koncernens generelle aktielønsprogram, er indgået en endelig og bindende aftale inden den 21. november 2011 vedrørende Restrited Share Units, der tildeles for 2011 og fremefter.

Skatterådet anerkender ikke, at Restricted Share Units, der tildeles i 2011 og fremefter, beskattes efter reglerne i LL § 7 H.

SKM2013.224.SR

Ophævelsen af LL § 7 H har virkning for "aftaler om tildeling af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået den 21. november 2011 eller senere". Se § 16, stk. 4 i Lov nr. 1382 af 28. december 2011 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

Der var indgået aktieoptionsaftaler den 25. januar 2010 og den 11. januar 2011. Efter aktieoptionsaftalerne modtog medarbejderne aktieoptioner løbende med 1/36 pr. måned begyndende i januar i tildelingsåret, dog forudsat, at visse ansættelsesmæssige vilkår blev opfyldt. Det er med andre ord tale om betingede aktieoptionstilsagn.

Skatterådet vurderer, at det er uden betydning, når der foreligger en bindende aftale, at aftalen indeholder betingelser for henholdsvis tildeling af aktieoptioner, som i den foreliggende sag, eller betingelser for en eventuel udnyttelse af aktieoptioner. Det afgørende er, at der er indgået bindende aftaler om tildeling af aktieoptioner inden den 21. november 2011. LL § 7 H kunne derfor anvendes i den konkrete sag.