åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om overgangsreglerne til LL § 7 A, som blev ophævet ved lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Afsnittet indeholder:

  • Lovforslagets fremsættelsestidspunkt 21. november 2011
  • Overgangsregler for medarbejderaktieordninger omfattet af LL § 7 A
  • Virkningstidspunkt for tildelinger efter LL § 7 A
  • Virkningstidspunkt for aftaler om tildelinger efter LL § 7 A
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovforslagets fremsættelsestidspunkt den 21. november 2011 

Det var ikke med ophævelsen af LL § 7 A hensigten at berøre allerede eksisterende medarbejderaktieordninger. Derfor gælder der nogle overgangsbestemmelser om, hvornår LL § 7 A fortsat kan finde anvendelse. Se § 16, stk. 3 i lov nr. 1382 af 28. december 2011.

Det følger af den vedtagne lovs § 16, stk. 3, at ophævelsen af LL § 7 A har virkning for tildelinger, der sker den 1. januar 2012 eller senere. Dette gælder dog ikke aftaler mellem den ansatte og virksomheden om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, hvis aftalen er indgået inden den 21. november 2011, og tildelingen sker senest den 31. december 2012.

Datoen den 21. november 2011, hvor lovforslaget blev fremsat, er altså af betydning ved afgørelsen af, om overgangsreglerne kan finde anvendelse.

Overgangsregler for medarbejderaktieordninger omfattet af LL § 7 A

LL § 7 A omfatter både tildelinger og aftaler om tildelinger.

Overgangsreglerne er forskellige og opdeles derfor i det følgende i to afsnit:

  • Virkningstidspunkt for tildelinger efter LL § 7 A
  • Virkningstidspunkt for aftaler om tildelinger efter LL § 7 A

Virkningstidspunkt for tildelinger efter LL § 7 A

Dette afsnit handler om tilfælde, hvor der ikke er indgået nogen aftale mellem de ansatte og virksomheden om tildeling. Det er således virksomheden, der selv beslutter at tildele medarbejderne aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier.

Ophævelsen af LL § 7 A har virkning for aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, der tildeles den 1. januar 2012 eller senere. Se overgangsreglen i § 16, stk. 3, 1. pkt., i lov nr. 1382 af 28. december 2011. Hvis aktierne mv. er tildelt inden den 1. januar 2012, gælder LL § 7 A stadig.

Det afgørende for, om en tildeling er omfattet af overgangsbestemmelsen til LL § 7 A, er således tidspunktet for tildelingen. Ved "tildeling" forstås det tidspunkt, hvor den konkrete, faktiske tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier sker til den ansatte.

Det har således været muligt for virksomhederne at tildele aktier, købe- og tegningsretter til aktier i de tilfælde, hvor der endnu ikke inden lovforslagets fremsættelse var indgået en aftale om tildeling af medarbejderaktier eller købe- og tegningsretter, men hvor det alene var virksomheden, der besluttede at tildele aktier, købe- og tegningsretter til aktier. Det var blot en betingelse, at sådanne tildelinger skete inden den 1. januar 2012.

Hermed fik virksomheder, som havde planlagt at tildele medarbejderaktier i 2011, men som ikke havde indgået aftale herom med medarbejderne, mulighed for at tildele aktier m.v., som beskattes efter LL § 7 A, hvis tildelingen skete inden den 1. januar 2012.

Virkningstidspunkt for aftaler om tildelinger efter LL § 7 A

Dette afsnit handler om tilfælde, hvor der er indgået en aftale mellem de ansatte og virksomheden om tildeling. Se overgangsreglen i § 16, stk. 3, 2. og 3. pkt., i lov nr. 1382 af 28. december 2011.

LL § 7 A finder således fortsat anvendelse på aftaler mellem den ansatte og virksomheden om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, når aftalen er indgået inden den 21. november 2011, og tildelingen sker senest den 31. december 2012.

Ved »aftaletidspunktet« forstås det tidspunkt, hvor der foreligger en endelig bindende aftale om tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier. Ved "tildeling" forstås det tidspunkt, hvor den konkrete, faktiske tildeling af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier sker til den ansatte.

Overgangsordningen for aftaler, der er indgået inden den 21. november 2011, indebærer, at en ansat, der eksempelvis den 1. oktober 2011 har aftalt med sin arbejdsgiver at gå ned i kontantløn mod til gengæld at få tildelt aktier i kalenderåret 2012, vil kunne beskattes efter reglerne i LL § 7 A. Det forudsætter dog, at betingelserne for at lave en lønomlægningsaftale er opfyldt.

Hvis aftalen derimod først er indgået den 1. december 2011, vil en tildeling ikke kunne omfattes af overgangsreglen, hvis tildelingen finder sted den 1. januar 2012 eller senere.

Der kan godt foreligge en aftale omfattet af LL § 7 A, i en situation hvor medarbejderen og ledelsen har indgået en aftale om tegningsretter til aktier, herunder antal og vilkår, men hvor effektueringen af aftalen afhænger af bestyrelsens eller generalforsamlingens formelle beslutning om aktieudstedelsen. Det afgørende er, at der foreligger en endelig og bindende aftale inden den 21. november 2011. Hvis aftalen derimod er betinget af, at selskabets ansvarlige beslutningsorgan godkender aktieoptionsprogrammet i forbindelse med en beslutningstagning om udstedelse af aktier, og denne godkendelse ikke foreligger inden den 21. november 2011, foreligger der ikke en endelig og bindende aftale omfattet af LL § 7 A.

Der foreligger ikke en endelig og bindende aftale, hvis der alene er fremsat tilbud til medarbejderne inden den 21. november 2011. Det er en betingelse, at den enkelte medarbejder har nået at acceptere og tilmelde sig ordningen inden den 21. november 2011, for at medarbejderens erhvervelse af aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til aktier er omfattet af LL § 7 A.

Det er ikke tilstrækkeligt, at der eksisterer en mangeårig praksis for årlige tildelinger, for at en medarbejderaktieordning kan omfattes af overgangsordningen til LL § 7 A. Der skal foreligge en endelig og bindende aftale for, at ordningen kan omfattes af overgangsordningen.

Skatterådet har fastslået, at en ensidig tildeling af gratisaktier fra arbejdsgiver til medarbejder kan være omfattet af overgangsreglen i LL § 16, stk. 3, 2. pkt. Se SKM2012.146.SR. I sagen var bestyrelsens beslutning om tildeling af gratisaktier blevet kommunikeret ud til medarbejderne i foråret 2011, men selve udstedelsen af aktierne skete først i foråret 2012, da antallet af aktier afhang af opfyldelsen af bl.a. nogle økonomiske mål for 2011. Disse tal var først tilgængelige i foråret 2012, hvor bestyrelsen traf den formelle beslutning om udstedelse af aktierne. En sådan formel beslutning udskød ikke aftaletidspunktet til 2012. Gratisaktierne fandtes derfor omfattet af den nu ophævede LL § 7 A. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet
SKM2012.146.SR Skatterådet fandt, at gratisaktier, der tildeles i 2012, var omfattet af overgangsreglen i lov nr. 1382 af 28. december 2011. Det medførte, at de tildelte aktier var omfattet af den nu ophævede LL § 7 A. Skatterådet lagde vægt på, at bestyrelsen havde vedtaget tildelingen, fastsat kriterierne og udmeldt dette til medarbejderne i starten af 2011. Skatterådet lagde også vægt på, at bestyrelsens beslutning i 2012 om, hvor mange aktier, der skulle udstedes, alene var af formel karakter og derfor ikke udskød aftaletidspunktet. Omfattet af LL § 7 A.