Dato for udgivelse
18 Jan 2012 10:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Dec 2011 10:46
SKM-nummer
SKM2012.33.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Næstved, BS 17-702/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse
Emneord
Bogføring, udeholdt, moms
Resumé

Sagsøgeren drev i de relevante indkomstår revisionsvirksomhed.

SKATs forhøjelser af sagsøgerens indkomst og momstilsvar var foretaget med udgangspunkt i en række udokumenterede indsætninger på sagsøgerens konti i de relevante år. Sagsøgeren gjorde dels gældende, at indsætningerne ikke retligt tilhørte sagsøgeren, der alene havde "udlånt" sin konto, dels hidrørte fra indbetalinger fra familie og venner samt spillegevinster.

Retten fastslog, at det under de foreliggende omstændigheder påhvilede sagsøgeren at godtgøre, at de indsatte beløb stammede fra allerede beskattede midler eller midler, som var indkomstopgørelsen uvedkommende. Retten fandt, at bilagene og forklaringerne fra sagsøgeren og de indkaldte vidner gav "et broget billede" af transaktioner mellem sagsøger og selskabet, hvor det eneste objektive var bankoverførslerne fra selskabet til sagsøgeren.

For så vidt angår de øvrige indbetalinger henviste retten til, at det måtte anses for rimelig nemt at fremlægge bilag, der sandsynliggjorde, at der var tale om indbetalinger fra venner og familie, og at sagsøgeren ikke alene ved sin forklaring i retten havde sandsynliggjort dette.

På den baggrund nåede retten frem til, at skattemyndighederne havde været berettiget til at tilsidesætte sagsøgerens regnskabsgrundlag og fastsætte sagsøgerens indkomst og momstilsvar skønsmæssigt.
  

Reference(r)
Skattekontrolloven § 3, stk. 4
Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Opkrævningsloven § 5, stk. 2
  
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.B.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2011-2 P.10.2

Parter

A
(Advokat Fatma Yandim)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Annette Lundsgaard)

Afsagt af byretsdommer

Birgitte Hersbøll

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmålet, om hvorvidt sagsøger har haft indtægter i 2005 og 2006, som ikke er medtaget i hans skatteregnskab for de to år.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers skattepligtige indkomst for årene 2005 og 2006 nedsættes med henholdsvis kr. 400.000,- og kr. 125.000,-, og at momstilsvaret for årene 2005 og 2006 nedsættes med henholdsvis kr. 100.000,- og kr. 31.250,-.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, dog således, at sagsøgte anerkender, at sagsøgerens momstilsvar for 2006 skal nedsættes med kr. 10.900, og at sagsøgers skattepligtige indtægt for 2006 skal nedsættes med 54.500,28 kr.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøger, UM og JM.

SKAT traf den 21. april 2008 afgørelse om, at hans momstilsvar for 2005 blev forhøjet med 119.191 kr., og at hans momstilsvar for 2006 blev forhøjet med 95.182 kr.

SKAT traf endvidere den 19. juni 2008 afgørelse om, at sagsøgers indtægt for 2005 skulle forhøjes med 476.766 kr. og at hans indtægt for 2006 skulle forhøjes med 380.731 kr.

Sagsøger indbragte afgørelserne for Landsskatteretten, der den 17. december 2009 ændrede afgørelserne således, at forhøjelsen af momstilsvaret for 2005 blev nedsat til 100.000 kr. og forhøjelsen af momstilsvaret for 2006 blev nedsat til 31.250 kr.

Forhøjelsen af sagsøgers indtægt for 2005 blev nedsat til 400.000 kr. og forhøjelsen af sagsøgers indtægt for 2006 blev nedsat til 125.000 kr.

Landsskatterettens afgørelser er indbragt for retten den 18. marts 2010.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument af 14. november 2011 gjort følgende gældende;

"...

Anbringender:

at

sagsøgers regnskabsmateriale, der ligger til grund for skatteregnskabet, kan anses som et fyldestgørende grundlag for indkomstopgørelsen for så vidt angår indkomståret 2005 og 2006, og at der derfor ikke er grundlag for

 
   

at

tilsidesætte regnskabsgrundlaget.

 
   

at

sagsøgte har bevisbyrden for, at sagsøger har udeholdt omsætning, herunder omfanget af udeholdt omsætning,

 
   

at

sagsøgte ikke har løftet denne bevisbyrde,

 
   

at

sagsøger har dokumenteret adskillige urigtige og fejlagtige oplysninger afgivet af skattemyndighederne,

 
   

at

sagsøger har dokumenteret, at der er overensstemmelse mellem omsætning og de bankindsætninger, der kan henføres til virksomheden,

 
   

at

sagsøger har dokumenteret, at indbetalinger fra H1 K/S ikke er en skattepligtig indkomst for sagsøger, og at der derfor heller ikke er grundlag for ændring af virksomhedens indkomst og momstilsvar,

 
   

at

sagsøgers transaktioner over private bankkonti ikke kan medtages som skattepligtig indkomst, med mindre det kan dokumenteres, at indbetalinger vedrører erhvervsvirksomheden,

 
   

at

sagsøgte ikke har dokumenteret, at sagsøgers private transaktioner kan henføres til erhvervsvirksomheden

 
   

at

sagsøger derimod har dokumenteret, at bankindsætninger i private bankkonti ikke kan henføres til erhvervsvirksomheden

 
   

at

indkomstansættelserne og momstilsvaret for 2005 og 2006 er foretaget på et fundamentalt forkert grundlag og

 
   

at

der intet grundlag er for at forhøje sagsøgers skattepligtige indkomst og virksomhedens momstilsvar for 2005 og 2006

..."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument af 14. november 2011 gjort følgende gældende;

"...

Anbringender

Sagen vedrører overordnet spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren, A, i indkomstårene 2005 - 2006 i overensstemmelse med Landskatterettens kendelse (bilag A) er skattepligtig af to beløb på henholdsvis kr. 400.000 og kr. 125.000, og berettigelsen af et deraf følgende forhøjet momstilsvar på henholdsvis kr. 100.000 og kr. 31.250.

Til støtte for frifindelsespåstanden gør Skatteministeriet overordnet gældende, at sagsøgeren har erhvervet ret til de beløb, der er indsat på sagsøgerens konti i 2005 og 2006, og at beløbene dermed er skattepligtig indkomst erhvervet som led i hans revisionsvirksomhed, og at der derfor skal beregnes og betales moms af beløbene.

Beløbene er løbende indsat på sagsøgerens bankkonti i i henholdsvis Nordea og Danske bank i 2005 og 2006. De er indsat uden særlige bemærkninger, meddelelser eller andet, der kan understøtte, at beløbene har karakter af ikke skattepligtig indkomst. Sagsøgeren har endvidere dels haft rådighed over beløbene, og har dels rent faktisk løbende disponeret over disse.

Det gøres gældende, at der på den baggrund skal forelægges meget klare beviser for, at det kan anses for dokumenteret, at beløbene ikke er skattepligtig indkomst i henhold til statsskattelovens § 4, jf. to lignende situationer i højesteretsdommene SKM2008.905.HR og SKM2010.70.HR.

Det bestrides, at sagsøgeren har løftet denne bevisbyrde.

Ad. Indkomståret 2005

H1 K/S har i 2005 indbetalt i alt kr. 505.007,- på sagsøgerens erhvervskonto i Danske Bank med kontonummer xxx, jf. bilag 17. Indbetalingerne er foretaget jævnt fordelt i perioden 9. februar 2005 til 26. maj 2005. Der er foretaget 10 indbetalinger af ca. kr. 50.000,- pr. gang.

Beløbene er ubestridt overført fra H1 K/S, og indsat på sagsøgerens erhvervskonto i banken, hvor der ligeledes er indsat betalinger fra sagsøgerens øvrige kunder.

Der må henses til, at sagsøgeren efter modtagelsen af beløbene ikke har placeret disse på en særskilt konto, markeret at beløbene tilhørte H1 K/S, eller på anden måde adskilt beløbene fra sin virksomheds økonomi. Dette uagtet, at der er tale om flere indbetalinger over en længere periode.

Der må endvidere henses til, at der ikke er oprettet gældsbreve eller anden form for aftale, der viser, at beløbet tilhører H1 K/S.

Det gøres gældende, at det i sig selv har formodningen imod sig, at så store pengebeløb overføres kontant.

Sagsøgeren har i klageskriftet til Landsskatteretten af 18. juni 2008 oplyst, at

"...

UM havde H1 K/S som klient, der havde problemer med bankkontoen. UM har derfor lånt min klients bankkonto til at overføre penge på.

..."

Sagsøgeren ses ikke at have besvaret sagsøgtes gentagne opfordring, om at forklare de nærmere omstændigheder vedrørende H1 K/S' "lån" af sagsøgerens bankkonto. Sagsøgerens manglende besvarelse af sagsøgtes opfordringer, må ubetinget komme sagsøgeren bevismæssigt til skade.

Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at beløbet rettelig tilhører H1 K/ S, at H1 K/S har indtægtsført beløbet, eller at beløbet er tilbageført til H1 K/S.

Af kontokortet for H1 K/S fremgår, at hverken det samlede debiterede beløb eller de enkelte indbetalinger er enslydende med de beløb, der er indsat på sagsøgerens konto, eller de beløb, der fremgår af de fremlagte kvitteringer i sagen. Endvidere er det sidste debiterede beløb på kontokortet først indtægtsført i juli 2010, hvorimod den seneste indsættelse på sagsøgerens konto er i maj 2010.

Det bestrides, at det af sagsøgeren i bilag 20 fremlagte regnskab for H1 K/S og den af sagsøgeren i bilag 21 fremlagte dom af 12. februar 2010 på nogen måde dokumenterer eller understøtter, at de omhandlede beløb rettelig tilhører H1 K/S.

Kvitteringerne i bilag 18, der tilsyneladende er udstedt af H1 K/S, dokumenterer endvidere ikke, at de indsatte beløb på sagsøgerens konto er tilbageført til H1 K/S. Der er ikke fremlagt kontoudskifter eller andre objektive eller officielle dokumenter fra H1 K/S, der viser at netop de beløb, der er indsat på sagsøgerens konto, er tilbagebetalt til H1 K/S. Der er alene fremlagt dokumentation for, at indbetalingerne er indgået på sagsøgerens konto.

Det gøres i denne sammenhæng gældende, at de udstedte kvitteringer fra H1 K/S ikke kan tillægges afgørende vægt henset til, at UM som reel ansvarlig for H1 K/S ved Landsrettens dom af 12. februar 2010 er dømt for at unddrage det offentlige skatter og afgifter i 2005, herunder ved at udstede falske dokumenter som dokumentation.

At der er foretaget løbende hævninger på sagsøgerens konto efter indbetalingerne fra H1 K/S, der tilnærmelsesvis udgør det indsatte beløb, dokumenterer ikke, at beløbene er tilbagebetalt til H1 K/S. Det må anses for et helt almindeligt forbrugsmønster at anvende indsatte beløb på sin konto løbende, som det er sket her. De løbende hævninger fremstår som forbrug, henset til beløbenes forskellige størrelser og forskellige hævningstidspunkter. Såfremt der måtte være tale om en tilbagebetaling, ville det være helt naturligt at hæve beløbet ad en omgang. Hertil kommer, at de løbende hævninger, som sagsøgeren har foretaget efter indbetalingerne fra H1 K/S, ikke udgør det præcise beløb, som H1 K/S har indsat på sagsøgerens konto, og som er angivet i kvitteringerne.

Da sagsøgeren har startet virksomhed ved at bogføre for kunder via UM, forekommer det endvidere sandsynligt, at betalingerne fra H1 K/S v/UM til sagsøger angår betaling af sagsøgerens ydelser hertil. Dette understøttes af, at betalingerne kommer løbende, og i en længere periode.

Det bemærkes, at selv om det i øvrigt havde været dokumenteret, at beløbene var tilbageført til H1 K/S, eller at H1 K/S havde indtægtsført beløbene, så er det under de foreliggende omstændigheder ikke dokumenteret, at sagsøgeren ikke har erhvervet ret til pengene.

Ad. Indkomståret 2006

Der er fortsat i 2006 sket en lang række indbetalinger på sagsøgerens private konti, der ikke kan identificeres som værende ikke skattepligtig indkomst, idet de har posteringstekster såsom "kundekort", "indbetalt kontant", "afregning" og "transfer" mv.

I den forbindelse har sagsøgeren i processkriftet, side 2, anerkendt, at en indsætning af 5. januar 2006 med teksten "kundekort xxx" på sagsøgerens private konto hidrører fra sagsøgerens skattepligtige indkomst.

Der er i 2006 ligeledes foretaget indbetalinger på sagsøgerens erhvervskonto med samme posteringstekster, som på de private konti.

Endelig har sagsøgeren i 2006 udstedt en række fakturaer, som ifølge SKAT ikke er indtægtsført i virksomheden. Fakturaerne har betalingsbetingelserne "kontant", og der er ikke oplyst kontonummer eller øvrige bankoplysninger. Betalingen herfor er ikke indgået på sagsøgerens konti, og er ikke indtægtsført.

Dette understøttes endvidere af, at sagsøgeren ubestridt har sammenblandet sine private og erhvervsmæssige konti i 2005 samt det forhold, at der i 2006 stadig indsættes beløb på sagsøgerens konti, der ikke kan dokumenteres at angå ikke skattepligtig indkomst, og hvor der er enslydende posteringstekster på privat- og erhvervskontoen.

Der er en klar indikation af, at sagsøger i denne anledning har modtaget kontante midler, og den manglende indtægtsførelse er udtryk for unddragelse af moms.

Sagsøgeren har fremlagt forskellige privatforbrugsberegninger med henblik på at dokumentere, at sagsøgeren ikke har haft udeholdt omsætning i 2005 og 2006. Disse beregninger er uden reelt indhold, hvorfor det bestrides, at de kan dokumentere, at sagsøgeren ikke har haft udeholdt omsætning i 2005 og 2006.

Sagsøgeren har i brev af 10. november 2011 fremlagt et brev fra Danske Bank af 8. november 2011 (bilag 36), hvoraf det fremgår af en række af de indbetalinger, der er foretaget med teksten "overførelse" vedrører spillegevinster. Indbetalingerne udgør i alt kr. 54.400,28 og vedrører alene indkomståret 2006.

Da spillegevinster er virksomheden uvedkommende, skal dette ikke indgå i virksomhedens momspligtige omsætning, og sagsøgeren skal følgelig ikke betale moms heraf. Sagsøgte og SKAT kan på baggrund af de ændrede oplysninger anerkende, at sagsøgerens moms nedsættes med kr. 10.900 for 2006 i forhold til den trufne afgørelse, hvorfor sagsøgte har valgt at korrigere sin påstand.

Det bestrides, at det af sagsøgeren fremlagte bilag 9 dokumenterer, at der er tale om en spillegevinst blot fordi bilaget indeholder tallet "9181". Sagsøgeren har ikke i øvrigt redegjort for indholdet af det omhandlede bilag.

For så vidt angår de øvrige indbetalinger, jf. bilag 36, side 2, har sagsøgeren anført, at der vil blive redegjort nærmere herfor under partsforklaringen. Det gøres i den forbindelse gældende, at fornødent bevis i denne sag ikke alene kan føres ved forklaringer, som ikke vil kunne efterprøves ved hovedforhandlingen. Den manglende bevisdokumentation for baggrunden for indsætningerne må derfor tillægges processuel skadevirkning for sagsøgeren, således at det lægges til grund, at der er tale om skatte- og momspligtige beløb.

Det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at den skønsmæssige ansættelse vedrørende sagsøgerens momstilsvar, bør tilsidesættes som enten åbenbart urimelige eller som udøvet på et fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. f.eks. SKM2009.37.HR.

Det bestrides, at sagsøgeren har løftet denne bevisbyrde i forhold til den af Landsskatteretten fastsatte forhøjelse af momstilsvaret.

Forhøjelsen af momstilsvaret er sket på baggrund af de udeholdte fakturaer sammenholdt med de i virksomheden indtægtsførte fakturaer, og endvidere sammenholdt med de indbetalinger på sagsøgerens konto, der dels ikke umiddelbart, og dels ikke efter mulighed for fremlæggelse af dokumentation, kan konstateres at angå ikke skattepligtig indkomst vedrørende sagsøgerens virksomhed. Det gøres på denne baggrund gældende, at ansættelserne er rimelige, og at de er fastsat på et korrekt grundlag.

Det forhold, at sagsøgeren har sammenblandet sin økonomi, og ikke har orden i sine regnskabsmæssige forhold i øvrigt, kan på ingen måde føre til en tilsidesættelse af forhøjelserne, men understøtter derimod den skønsmæssige ansættelse.

Det må efter sagsøgtes opfattelse sluttelig tillægges vægt, at sagsøgeren er revisor, og derfor burde have orden i sin egen revisionsvirksomhed samt må formodes at være fuldt ud bekendt med de regnskabsmæssige og skatteretlige regler.

Samlet set gøres det gældende, at de skønnede momstilsvar for indkomstårene 2005 og 2006 skal stadfæstes, idet der intet grundlag er for at tilsidesætte eller nedsætte disse tilsvar yderligere.

..."

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det følger af statsskattelovens § 4, at al indtægt som udgangspunkt er skattepligtig indkomst.

Vedrørende 2005:

Der er på sagsøgers erhvervskonto foretaget i alt 10 indbetalinger fra H1 K/S i perioden fra 9. februar 2005 til 26. maj 2005. De enkelte indbetalinger varierer mellem 49.998 kr. og 51.001 kr. Der er indbetalt i alt 505.007 kr. Beløbet er ikke medtaget i sagsøgers bogføring for 2005.

Det fremgår af sagsøgers kontoudskrift fra erhvervskontoen i Danske Bank, at der i dagene efter indsættelserne fra H1 K/S er foretaget en række kontante hævninger af mindre beløb, der når de lægges sammen, næsten svarer til de indbetalte beløb. Der er fremlagt en række kvitteringer hvorved der kvitteres for modtagelse af beløbene fra sagsøger. Kvitteringerne er påført H1 K/S' stempel. Nogle af dem er ikke underskrevet, og nogle af dem er underskrevet af UM. Det fremgår af H1 K/S' kontokort ( bilag F), at der i perioden fra februar 2005 til juli 2005 er indgået beløb fra "A" til selskabet. Beløbene er næsten i samme størrelsesorden som beløbene, der er overført til sagsøger, og som der er kvitteret for, men ikke helt, og beløbene er ikke registeret på de samme datoer, som kvitteringerne. I H1 K/S' regnskab og kontokort (bilag 25 og 26) fremgår, selskabet i 2005 havde en udgift til A på 10.007 kr. Sagsøger har forklaret, at han ikke kender noget til dette beløb. UM har forklaret, at det var et beløb, som han beholdte selv, hvilket sagsøger ikke kendte noget til.

Henset til at det efter straffesagen mod UM må lægges til grund, at H1 K/S er et selskab, der har anvendt falske og fiktive fakturaer m.v., finder retten ikke at kunne tillægge regnskabsmaterialet eller kvitteringer fra H1 K/S og UM afgørende betydning.

Alt i alt giver bilagene og forklaringerne fra sagsøger og UM et broget billede af transaktioner mellem sagsøger og selskabet, hvor det eneste objektive er bankoverførslerne fra selskabet til sagsøger. Sagsøger findes ikke med den skete bevisførelse at have sandsynliggjort, at bankoverførslerne ikke i et vist omfang dækker over indtægter i sagsøgers virksomhed. Det må derfor lægges til grund, at sagsøger i 2005 havde indtægt fra H1 K/S, og at denne indtægt ikke er bogført i virksomheden. SKAT er berettiget til at fastsætte indtægten og momsen skønsmæssigt, og retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn over indtægten og dermed også momsens omfang.

Sagsøgte frifindes derfor for den nedlagte påstand vedrørende 2005.

Vedrørende 2006:

Det fremgår af sagsøgers privatkonto i Danske Bank, at der i 2006 er indsat en række beløb, som ikke umiddelbart kan identificeres. Det ligger klart, at der i 2005 blev indsat beløb vedrørende sagsøgers virksomhed på privatkontoen, og det kan lægges til grund, at der den 5. januar 2006 blev indsat penge vedrørende virksomheden på privatkontoen. Retten finder derfor ikke at der alene på baggrund af sagsøgers forklaring kan lægges til grund, at de øvrige indbetalinger på kontoen alle er private indbetalinger, der ikke er udtryk for skattepligtige indtægter.

Sagsøger har forklaret, at der er tale om spillegevinster, der ikke er skattepligtige, og indbetalinger fra venner og familie, blandt i forbindelse med køb af en ferierejse og en større indbetaling fra sagsøgers forældre til brug for køb af en ejendom i 2007.

Sagsøgte har anerkendt at indbetalinger på i alt 54.500,28 kr. er spillegevinster, der ikke skal indgå i den skattepligtige indtægt.

For så vidt angår de øvrige indbetalinger, foreligger der, uanset, at det må anses for rimeligt nemt at fremlægge bilag, der sandsynliggør, at der er tale om indbetalinger fra venner og familie, ikke sådanne bilag i sagen, og sagsøger findes ikke alene ved sin forklaring i retten at have sandsynliggjort dette. Retten lægger herefter til grund, at der er tale om indbetalinger vedrørende virksomheden, der ikke er bogført. SKAT er derfor også for 2006 berettiget til at fastsætte indtægten og momsen efter et skøn.

Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte det af sagsøgte udøvede skøn, og efter sagsøgtes påstand, findes sagsøgte herefter at skulle anerkende, at sagsøgers skattepligtige indtægt for 2006 skal nedsættes med 54.500,28 kr., og at sagsøgeres momstilsvar for 2006 tilsvarende skal nedsættes med 10.900,00 kr.

Sagsomkostningerne er fastsat således, at beløbet dækker sagsøgtes skønnede udgifter til advokatbistand.

Retten har ikke fundet grundlag for at tilkende sagsøgte særskilt godtgørelse for udgifter til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgerens momstilsvar for 2006 skal nedsættes med 10.900,00 kr. og at sagsøgers skattepligtige indtægt for 2006 skal nedsættes med 54.500,28 kr., i øvrigt frifindes sagsøgte.

Sagsøger skal inden 14 dage til sagsøgte betale 25.000 kr. i sagsomkostninger.