En autorisation som nummerpladeoperatør gives til en erhvervsdrivende fysisk eller juridisk person. Registrering af køretøjer kan ske fra virksomhedens forretningssteder, hvis disse forud er oplyst til Motorstyrelsen og i øvrigt følger de generelle betingelser som nummerpladeoperatør.

Motorstyrelsen fastsætter vilkår for en autorisation som nummerpladeoperatør. Vilkårene skal sikre, at virksomheden administrerer autorisationen i overensstemmelse med gældende ret og håndterer nummerplader forsvarligt, herunder at virksomheden tilrettelægger procedurer, der understøtter disse mål.

En virksomhed autoriseres ikke som nummerpladeoperatør, hvis det er nærliggende at antage, at administrationen ikke vil blive udøvet forsvarligt.

Skatteforvaltningen kan opsige en autorisation som nummerpladeoperatør, hvis operatøren ikke overholder vilkår for autorisationen.

Opsigelse sker som udgangspunkt med 3 måneders begrundet varsel. Skatteforvaltningen kan dog, hvis der er en nærliggende risiko for, at operatøren fortsat ikke vil overholde betingelser eller vilkår for autorisationen, straks:

1) Stoppe leverancen af nummerplader til operatøren.

2) Inddrage operatørens beholdning af nummerplader mod samtidig tilbagebetaling af det beløb, som operatøren har betalt for nummerpladerne.

3) Lukke for operatørens adgang til at registrere køretøjer i Motorregistret.

Skatteforvaltningen kan dog tillade, at en nummerpladeoperatør bevarer autorisationen, hvis særlige grunde taler derfor. En sådan tilladelse kan gives på skærpede vilkår for fortsat autorisation som nummerpladeoperatør eller tidsbegrænset.

Se registreringsbekendtgørelsen § 97.

En autorisation som nummerpladeoperatør kan ikke overdrages. Erhverves en autoriseret virksomhed med henblik på at videreføre virksomheden, følger autorisationen som nummerpladeoperatør med, hvis erhververen i øvrigt opfylder betingelserne for at blive autoriseret som nummerpladeoperatør, og erhververen anmelder overdragelsen til Motorstyrelsen mindst 1 måned før overdragelsen med anmodning om, at autorisationen som nummerpladeoperatør videreføres. Se registreringsbekendtgørelsens § 95, stk. 3.

En autoriseret nummerpladeoperatørs lager af nummerplader kan ikke pantsættes. Der kan heller ikke ske retsforfølgning i en autoriseret nummerpladeoperatørs beholdning af nummerplader. Se registreringsbekendtgørelsens § 95, stk. 4, og KØREGL § 15, stk. 9.