Dato for udgivelse
09 Jan 2012 09:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Dec 2011 07:26
SKM-nummer
SKM2012.14.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 45C-5097/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Rolex, fodbold, gaver, driftsomkostning, sambeskatning, udbytte
Resumé

Et selskab havde afholdt udgifter til repræsentation på henholdsvis kr. 186.127 og kr. 234.318 i indkomstårene 2004 og 2005. Beløbene var anvendt til indkøb af bl.a. Louis Vuitton-tasker, Rolex-ure, krystalsæt og billetter til VM i fodbold.

Retten udtalte, at der under hensyn til den nærliggende mulighed for misbrug stilles betydelige krav til dokumentationen som forudsætning for godkendelse af fradrag for repræsentationsudgifter. Kravet til dokumentationen må endvidere vurderes i lyset af gavernes karakter. Under hensyn til de konkrete gavers specielle karakter måtte der derfor kræves en sikker dokumentation for, at de var tilgået de angivne modtagere.

På de fremlagte fakturaer havde selskabet anført navn på gavemodtagerne og anledning - men ikke modtagernes adresse og dato for erlæggelsen af gaven. Sagsøgerne havde endvidere fremlagt en række erklæringer, som var generelt formulerede. Erklæringerne angav på samme måde navn men ikke adresse på modtagerne, ligesom erklæringerne ikke indeholdt oplysninger om dato for modtagelsen af gaverne og en præcis gengivelse af type, mærke og værdi på gaverne, således at disse entydigt kunne identificeres.

Under disse omstændigheder fandt retten, at der ikke forelå den fornødne dokumentation for, at der var tale om fradragsberettigede repræsentationsudgifter.

Da selskabet ikke havde godtgjort at have fradragsret for udgifterne påhvilede det hovedanpartshaveren at godtgøre, at de af selskabet indkøbte og bortgivne gaver ikke var tilgået hende eller var afholdt i hendes interesse. Da hun ikke havde løftet denne bevisbyrde, måtte udgifterne anses for maskeret udlodning til hende som hovedanpartshaver.

Retten tog som følge heraf i det hele Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Reference(r)

Ligningsloven § 8, stk. 4
Ligningsloven § 16 A, stk. 1
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.B.3.5.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.B.3.5.2.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-2 E.B.3.7.9
Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 E.B.3.7.9

Parter

A
H1 Holding ApS og

H1.1 Group A/S
(Advokat Niels Dahl-Nielsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Eline Thorup Ringgaard

Afsagt af byretsdommer

Pia Petersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 20. august 2010 vedrører sagsøgernes indbringelse af tre landsskatteretsafgørelser af 20. maj 2010, bilag 1, 2 og 3.

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger, H1.1 Group A/S, der driver engrosvirksomhed med køb og salg af frugt og grønt, med rette er nægtet fradrag for afholdte repræsentationsudgifter i indkomstårene 2004 og 2005, den afledte konsekvens for sagsøger H1 Holding ApS, samt om hovedanpartshaveren, sagsøger As skattepligtige indkomst med rette er blevet forhøjet med de afholdte udgifter som maskeret udlodning.

Sagsøgernes påstande er, at sagsøgte skal anerkende

  1. at sagsøger 1s skattepligtige indkomst for indkomstårene 2004 og 2005 nedsættes med henholdsvis kr. 114.779,- og kr. 234.318,-,
  2. at sagsøger 2s sambeskatningsindkomst for indkomståret 2005 nedsættes med kr. 58.579,- og
  3. at sagsøger 3s skattemæssige indkomst for indkomstårene 2004 og 2005 nedsættes med henholdsvis kr. 43.265,- og kr. 58.579,-.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Kendelsen i bilag 3 angår spørgsmålet om, hvorvidt H1.1 Group A/S i indkomstårene 2004 og 2005 kan fratrække henholdsvis 43.265 kr. og 58.579 kr. som repræsentationsudgifter i medfør af ligningslovens § 8, stk. 4, 1. pkt. Beløbene svarer til 25 % af de gaver, der er omtalt i kendelsen, dog ikke de to gaver vedrørende den 2. september 2004 på 5.930 kr. og 7.133 kr.

Kendelsen i bilag 2 vedrører en forhøjelse af H1 Holding ApS' sambeskatningsindkomst på 58.579 kr. for indkomståret 2005, og er alene en konsekvens af forhøjelsen af H1.1 Group A/S.

Kendelsen i bilag 1 vedrørende A vedrører forhøjelsen af hendes indkomst for indkomstårene 2004 og 2005 med henholdsvis 114.779 kr. og 234.318 kr. Beløbene vedrører udlodningsbeskatning for så vidt angår de gaver, som H1.1 Group A/S ikke har fået fradrag for, dog ikke gaven den 1. juni 2004 på 58.285 kr.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Landsskatterettens kendelser af 20. maj 2010 j.nr. 08-02514, 08-02515 og 08-02516 er sålydende:

Kendelse 08-02514, A

"... 

Klagen vedrører maskeret udlodning, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Landsskatterettens afgørelse

Aktieindkomst

Indkomståret 2004

Indkomsten er forhøjet som følge af maskeret udlodning med 186.127 kr.

Landsskatteretten forhøjer indkomsten som følge af maskeret udlodning med 114.779 kr.

Indkomståret 2005

Indkomsten er forhøjet som følge af maskeret udlodning med 234.318 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler om sagen (forhandling). Repræsentanten har anmodet om adgang til at udtale sig ved et retsmøde. I henhold til skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3, kan retten undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor denne behandlingsform efter forholdene må anses for overflødig. Under henvisning til denne bestemmelse har Landsskatteretten ikke imødekommet begæringen om retsmøde, idet sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst.

Sagens oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet H1 Holding ApS, som ejer H1.1 Group A/S.

De omhandlede, afholdte omkostninger i det af klageren indirekte ejede selskab er følgende i indkomstårene 2004 og 2005:

Dato Beskrivelse

Beløb i DKK

03.05.2004

10 krystalsæt (5 gaver til G1 og 5 gaver til et selskab)

26.315

01.06.2004

1 Louis Vuitton taske (gave til en navngiven person hos et selskab)

2.600

01.06.2004

G2 - Gave til en navngiven person som tak for godt samarbejde

58.285

26.07.2004

G6 Gave til en navngiven person

1.182

30.07.2004

G3 - 20 gavesæt til medarbejder hos et selskab

42.895

02.09.2004

Louis Vuitton - gave til person

3.292

02.09.2004

Gave til selskab

5.930

02.09.2004

Gave til selskab

7.133

20.11.2004

G4 - køb af vin

 38.493

I alt

186.127

 

Dato

Beskrivelse

Beløb i DKK

01.02.2005

6 fodboldbilletter (uspecificerede kampe)

4.960

02.05.2005

G7 - Nintendo spil

1.698

02.06.2005

Gave til selskab

704

02.06.2005

G3 (ingen faktura)

1.361

01.09.2005

Gave - G5

2.590

03.10.2005

Gave - Play Station

5.222

03.11.2005

Gave - Rolex ur

27.100

03.11.2005

2 herreure

115.000

01.11.2005

VM-billetter

5.681

01.12.2005

Gave - Rolex ur

10.000

01.12.2005

Gave - Rolex ur

 60.000

I alt

234.318

SKAT har i e-mail af 21. august 2009 oplyst, at det underliggende bilagsmateriale er sendt til selskabets revisor i indkomståret 2008, og at bilagsmaterialet ikke mere er i SKATs besiddelse. Der er ikke fremlagt dokumentation herfor.

SKATs afgørelse

Der er for klagerens indirekte ejede selskab nægtet fradrag for de omhandlede udgifter i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, e.c., og ligningslovens § 8, stk. 1 og 4, e.c.

Modtagerne af gaverne har ikke tydeligt kunne identificeres, ligesom gaverne må anses for at have en usædvanlig karakter.

Ud fra en samlet vurdering af omfanget af gaverne og gavernes værdi sammenholdt med den ikke helt entydige identifikation af modtagerne af gaverne er de af selskabet afholdte udgifter til gaver anset for maskeret udlodning til hovedaktionæren i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at klagerens indkomst i indkomstårene 2004 og 2005 skal nedsættes til det selvangivne.

Klageren har ikke personligt modtaget eller haft gavn af de ydede gaver ud over den forretningsmæssige interesse i driftsselskabet for at sikre, erhverve og vedligeholde sit indtægtsgrundlag.

De omhandlede udgifter er afholdt til gaver til selskabets forretningsforbindelser i Sverige og Tyskland. Navne på virksomheder og personer fremgår af de af SKAT forlagte bilag, men enkelte fremgår af SKATs sagsfremstilling. Det er sædvanligt inden for den pågældende branche, at der gives gaver til samhandelsparternes indkøbere etc., hvilket understøtter gavernes repræsentative karakter.

Alene med den foreliggende sagsfremstilling og de manglende bilag er det ikke tilstrækkeligt godtgjort af SKAT, at klageren selv eller nogen inden for hendes familie/interessesfære har modtaget gaverne.

Der er ej heller hjemmel til at beskatte klageren af maskeret udbytte, alene fordi udgifterne må anses for driftsfremmede udgifter i driftsselskabet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved opgørelsen af den almindelige, skattepligtige indkomst henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til anpartshaverne, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Det er ikke tilstrækkeligt godtgjort, at de anførte personer og selskaber rent faktisk har modtaget samtlige de omhandlede gaver, jf. den sammenholdte sag med j.nr. 08-02516, ligesom gaverne har en karakter, der gør dem egnede til anvendelse i privatsfæren.

Det forhold, at det må lægges til grund, at selskabet ikke har modtaget det underliggende bilagsmateriale tilbage fra SKAT, kan ikke tillægges afgørende betydning, idet gavemodtagerne i form af enkeltpersoner og selskaber for langt de fleste udgifters vedkommende bør kunne identificeres ud fra SKATs sagsfremstilling alene.

Derfor anses afholdte udgifter i indkomstårene 2004 og 2005 på henholdsvis i alt 114.779 kr. og 234.318 kr. for maskeret udlodning til klageren som indirekte hovedanpartshaver.

SKATs afgørelse stadfæstes herefter.

..."

Kendelse 08-02515, H1

"... 

Klagen vedrørende sambeskatning med driftsselskab.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2005

Skattepligtig indkomst

SKAT har forhøjet selskabets sambeskatningsindkomst med ikke-godkendte udgifter til gaver med 58.579 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler om sagen (forhandling). Repræsentanten har anmodet om adgang til at udtale sig ved et retsmøde. I henhold til skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3, kan retten undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor denne behandlingsform efter forholdene må anses for overflødig. Under henvisning til denne bestemmelse har Landsskatteretten ikke imødekommet begæringen om retsmøde, idet sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst.

Sagens oplysninger

Selskabet er sambeskattet med driftsselskabet H1.1 Group A/S, der ikke har fået godkendt fradrag for i alt 58.579 kr. i indkomståret 2005

Landsskatteretten har dags dato truffet afgørelse vedrørende driftsselskabet. Der henvises til rettens sagsnr. 08-02516.

SKATs afgørelse

Selskabets skattepligtige sambeskatningsindkomst er forhøjet med ikke-godkendte udgifter til gaver med hjemmel i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, e.c., og ligningslovens § 8, stk. 1 og 4, e.c.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets indkomst skal ansættes til det selvangivne, idet selskabets driftsselskabs indkomst skal ansættes til det selvangivne.

Selskabets argumentation fremgår af driftsselskabets sag med j.nr. 08-02516.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Koncernforbundne selskaber og foreninger mv. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d - 2 g, 3 a - 5 og 5 b, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a og b, skal sambeskattes. Ved koncernforbundne selskaber og foreninger mv. forstås selskaber og foreninger mv., der på noget tidspunktet i indkomståret tilhører samme koncern, jf. selskabsskattelovens § 31 C, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1, 1. pkt. og 2.

Det lægges til grund som ubestridt, at selskabet er sambeskattet med sit driftsselskab.

Idet Landsskatteretten i den sammenholdte sag med j.nr. 08-02516 ikke har anerkendt fradrag for 58.579 kr. hos driftsselskabet, foretages en regulering på 58.579 kr. hos selskabet.

SKATs afgørelse stadfæstes herefter.

..."

Kendelse 08-02516 H1.1 Group A/S

"...

Klagen skyldes, at selskabet er nægtet fradrag for udgifter til gaver.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Indkomståret 2004

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til gaver med 46.531 kr.

Landsskatteretten godkender ikke fradrag for udgifter til gaver med 43.265 kr.

Indkomståret 2005

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til gaver med 58.579 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med Landsskatterettens sagsbehandler om sagen (forhandling). Repræsentanten har anmodet om adgang til at udtale sig ved et retsmøde. I henhold til skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3, kan retten undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor denne behandlingsform efter forholdene må anses for overflødig. Under henvisning til denne bestemmelse har Landsskatteretten ikke imødekommet begæringen om retsmøde, idet sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst.

Sagens oplysninger

Selskabet driver grossistvirksomhed med køb af frugt og grønt i Italien, Spanien og Egypten.

Varerne bliver solgt på det danske marked gennem supermarkeder samt i andre lande. Omsætningen i 2004 og 2005 var på ca. 26 mio. kr.

Selskabet har en række samarbejdspartnere i andre lande, som aftager selskabets varer. For at pleje forholdet med agenter og disses ansatte har selskabet efter det oplyste løbende givet gaver til disse.

Selskabet har ikke oplyst nærmere om de enkelte gavemodtageres navne og adresser, da det efter det oplyste ville skade selskabet. Modtagerne af gaverne er ikke blevet beskattet.

Der er ikke i kontospecifikationerne fratrukket værdi af moms på købene. Enkelte køb er også sket i udlandet.

De omhandlede, afholdte omkostninger i indkomstårene 2004 og 2005 er følgende:

Dato

Beskrivelse

Beløb i DKK

03.05.2004

10 krystalsæt (5 sæt til G1 og 5 sæt til et nærmere angivet selskab)

26.315

01.06.2004

1 Louis Vuitton taske (gave til en navngiven person hos et selskab)

2.600
01.06.2004 G2 - Gave til en navngiven person som tak for godt samarbejde 58.285

26.07.2004

G6 Gave til en navngiven person

1.182

30.07.2004

G3 - 20 gavesæt til medarbejder i et selskab

42.895

02.09.2004

Louis Vuitton - gave til person

3.292

02.09.2004

Gave til selskab

5.930

02.09.2004

Gave til selskab

7.133

20.11.2004

G4 - køb af vin

 38.493

I alt

186.127

 

Dato

Beskrivelse

Beløb i DKK

01.02.2005 6 fodboldbilletter (uspecificerede kampe)

4.960

02.05.2005

G7 - Nintendo spil

1.698

02.06.2005

Gave til selskab

704

02.06.2005

G3 (ingen faktura)

1.361

01.09.2005

Gave - G5

2.590

03.10.2005

Gave - Play Station

5.272

03.11.2005

Gave - Rolex ur

27.100

03.11.2005 2 herreure

115.000

01.12.2005

VM-billetter

5.681

01.12.2005

Gave - Rolex ur

10.000

01.12.2005

Gave - Rolex ur

 60.000

I alt

234.318

SKAT har i e-mail af 21. august 2009 oplyst, at det underliggende bilagsmateriale er sendt til selskabets revisor i indkomståret 2008, og at bilagsmaterialet ikke mere er i SKATs besiddelse. Der er ikke fremlagt dokumentation herfor. Repræsentanten har modsat gjort gældende, at materialet ikke er modtaget retur fra SKAT.

Selskabet har fremlagt e-mails af 2. november 2009, 2. december 2009 og 17. december 2009 med navne, hvoraf bl.a. følgende fremgår, herunder i en af selskabet udarbejdet oversættelse fra italiensk:

"Good morning!

I hereby declare that in past years I have recieved several gifts from H1.1 Group due the continuos work relations for some products campaigne when I was workning in G1, company were I am not working any more."

"as requested I herby decleare that in 2004 I received a watch from your company regarding the thanks for the good and continuos work relation between our companies."

"Jeg kan hermed bekræfte at, jeg i årene 2004 og 2005, da jeg arbejdede for G8 Group, har modtaget diverse gaver fra deres firma som tak for godt og profitabelt samarbejde."

"Undertegnede MN erklærer hermed at jeg i 2004 har modtaget en taske fra Jeres firma som tak for samarbejde da jeg
arbejdede for G8 Group."

SKATs afgørelse

Selskabet har ikke oplyst navne og adresser på modtagerne af de enkelte gaver, da det efter det oplyste vil skade selskabet, men har henvist til, at gavemodtagerne er anført på de enkelte regninger.

Selskabets skattepligtige indkomst er forhøjet med 25 % af samlede udgifter i indkomstårene 2004 og 2005 på henholdsvis 186.127 kr. og 234.318 kr. eller 46.531 kr. og 58.579 kr., da de afholdte udgifter ikke kan anses for at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets indkomst og ej heller kan anses for afholdt som repræsentationsudgifter.

De afholdte udgifter opfylder ikke betingelserne i ligningslovens § 8, stk. 1 og 4, om reklamegaver og repræsentation, idet gaverne ikke er rettet mod en ubestemt kreds af modtagere, og det er ej heller dokumenteret, hvem de enkelte gavemodtagere er, ligesom gaverne har haft en karakter, der gør det muligt, at de indgår i hovedanpartshaverens private hushold.

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at selskabets indkomst i indkomstårene 2004 og 2005 skal nedsættes til det selvangivne.

De omhandlede udgifter er afholdt til gaver til selskabets forretningsforbindelser i Sverige og Tyskland. Navne på virksomheder og personer fremgår af de af SKAT forlagte bilag, men enkelte fremgår af sagsfremstillingen.

Gaver og opmærksomheder til forretningsforbindelser og deres familier betragtes som begrænset fradragsberettigede repræsentationsgaver, forudsat at udgifterne hertil har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen.

Det er afgørende for selskabets forretningsgrundlag at pleje selskabets forretningsforbindelser, idet selskabets forretningsgrundlag er baseret på at være mellemled mellem producenterne og indkøberne i typisk større detailvirksomheder.

For selskabets mulighed for at virke som mellemmand er det afgørende at udvise forretningsmæssig høflighed og opmærksomhed over for forretningsforbindelser ved at give disse gaver.

Gavernes størrelse skal sættes i forhold til forretningsforbindelsernes vigtighed for selskabet, ligesom stort set hele selskabets omsætning er baseret på ganske få forretningsforbindelser, hvorfor gavernes størrelser i relation til det samlede samhandelsforhold er af underordnet betydning.

Det er sædvanligt - særligt i en international kontekst - at give gaver til forretningsforbindelser i det omfang og den beløbsmæssige udstrækning, som er praktiseret af selskabet.

Såfremt selskabet ikke afholder udgifterne til gaver til forretningsforbindelser, vil selskabet tabe en stor del af sin omsætning og dermed sit indtægtsgrundlag.

Repræsentationsudgifterne er behørigt dokumenteret, idet bilagene er dateret, og der er på bilagene anført udstederen og tillige modtageren.

Selskabet vil gerne oplyse gavemodtagernes navne og adresser og give en beskrivelse af, i hvilke anledninger gaverne er givet, når materialet er modtaget fra SKAT.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Et selskab kan fradrage sine dokumenterede udgifter, i det omfang det er godtgjort eller sandsynliggjort, at udgifterne er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter, som i forbindelse med den skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår, jf. ligningslovens § 8, stk. 1.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation dog kun med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4, 1. pkt. Reglen i 1. pkt. omfatter dog ikke den skattepligtiges udgifter til udenlandske forretningsforbindelsers rejse og ophold, når udgifter afholdes med det formål at opnå salg af varer eller tjenesteydelser til udlandet, jf. ligningslovens § 8, stk. 4, 2. pkt.

Det er ikke godtgjort, at udgifterne i indkomstårene 2004 og 2005 på henholdsvis 186.217 kr. og 234.318 kr. er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde selskabets indkomst, idet udgifterne alene må anses for at have karakter af repræsentation, hvorfor de er omfattet af den særlige regulering herom i ligningslovens § 8, hvis udgifterne hertil kan dokumenteres.

Udgifterne er ej heller rejse- og/eller opholdsudgifter, hvorfor fradragsværdien ikke er 100 %, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.

Det forhold, at det må lægges til grund, at selskabet ikke har modtaget det underliggende bilagsmateriale tilbage fra SKAT, kan ikke tillægges afgørende betydning, idet gavemodtagerne i form af enkeltpersoner eller selskaber i helt overvejende grad bør kunne identificeres ud fra SKATs sagsfremstilling alene.

Selskabet har ud fra de fremlagte e-mails tilstrækkeligt godtgjort, at der er givet gaver for i alt 13.063 kr. i indkomståret 2004 ud af det for indkomståret omhandlede beløb på 186.127 kr.

De omhandlede gaver kan efter omstændighederne ikke anses for at være givet i strid med den praksis, der var gældende før den 1. august 2006, vedrørende gaver til udenlandske forretningsforbindelser, jf. Ligningsvejledningen 2010, E.B.3.15.

Gaverne må anset for at være givet for at pleje udenlandske forretningsforbindelser, hvorfor 25 % af 13.063 kr. eller 3.266 kr. må anses for fradragsberettigede repræsentationsudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4, 1. pkt.

Selskabet har - uanset den indsendte mail om bekræftelse af modtagelse af ur - ikke indsendt tilstrækkelig dokumentation for, at beløbet på 58.285 kr. er afholdt som led i selskabets indkomstskabende aktiviteter. Der er herved lagt vægt på, at gaven har en betydelig værdi, og at der foreligger en nærliggende risiko for misbrug. Det skærpede dokumentationskrav, der må antages at være ved afgivelse af en sådan gave, er ikke opfyldt af selskabet ved indleveringen af selvangivelsen og ej heller efterfølgende.

SKATs afgørelse for indkomståret 2004 ændres herefter, medens afgørelsen for så vidt angår indkomståret 2005 stadfæstes som følge af manglende tilstrækkelig dokumentation for fradragsretten.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A.

A har forklaret, at H1.1 startede op i 2000. I starten solgte man italienske specialprodukter. Senere fik hun kontakt med BA, og de indgik samarbejde om grossistvirksomhed med salg af frugt og grønt fra Sydeuropa til det nordiske marked. De er senere blevet gift, og har børnene CA og DA.

I virksomheden står hun for den daglige bogføring. Hun deltager i virksomhedsbesøg, og udformer og indgår kontrakter vedrørende salg af frugt og grønt. Hun har ikke den daglige kontakt med indkøberne. H1.1 sender tilbud ud til kunderne. Herefter følger man op med telefonisk kontakt om ordrene, der videreformidler til leverandørerne i bl.a. Italien. Efterfølgende sørger man for transporten til kunderne i norden.

I 2004 og 2005 havde firmaet kun svenske og finske kunder indenfor frugt og grønt. Der var tale om 8-10 meget store kunder. Man konkurrerede med virksomheder i hele verden, hvorfor det var vigtigt at tage sig af kunderne. BA havde fra sit virke i andre virksomheder kendskab til, at det var sædvanligt i branchen at give gaver til opkøbere m.fl. i form af rejser o.l., ligesom det forekom, at man stillede biler til rådighed. Da de havde behov for at gøre deres firma kendt på en speciel måde, kom det på tale, at give de omhandlede gaver. De spurgte deres revisor til råds. Revisor oplyste, at det var fuldt lovligt at give gaverne, hvis de på hvert bilag anførte anledning og gavemodtager. Revisionsfirmaet har sat hele deres bogholderisystem op, og har lavet en særlig konto til gaverne. Gavernes karakter skal ses i lyset af den enkelte kundes omsætning og betydning. Hvis kunden omsætter for 15 mio. kr., kan man ikke nøjes med at give en kasse vin ved årets slutning.

Man vurderede, at der skulle være tale om en lækker gave, således at man huskede dem. Af hensyn til virksomhedens drift og udvikling, anvendte man den strategi, at give en særlig gave til kunden, når omsætningen steg. Strategien virkede, idet man kunne se, at omsætningen faldt, og man mistede en del af kunderne, da man foranlediget af sagen ophørte med at give gaverne. SP er den i omsætning største indkøber, de har samarbejdet med. Derfor har han modtaget flere gaver. Samarbejdet er ophørt i år. Firmaet G9 gik i betalingsstandsning og lukkede. Derfor har man ikke kunnet indhente erklæringer fra dem.

De drøftede løbende, hvilken gaver, der skulle gives til den enkelte indkøber. Det blev i hvert tilfælde vurderet, om gaven ville medføre en stigning i omsætningen. Hun har ikke selv modtaget gaver fra deres leverandører, idet hun ikke er indkøber. Hendes mand har i et tilfælde modtaget en dyr telefon fra et firma.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i påstandsdokument af 6. oktober 2011 gjort gældende

Anbringender

Sagen drejer sig om, hvorvidt SKAT har været berettiget til at nægte sagsøger 3, H1.1 Group A/S, fradrag for afholdte repræsentationsudgifter i indkomstårene 2004 og 2005, samt om, hvorvidt SKAT har været berettiget til at forhøje sagsøger 1, As skattepligtige indkomst som følge af maskeret udlodning for de samme år.

Gaver og opmærksomheder til forretningsforbindelser og deres familier betragtes som begrænset fradragsberettigede repræsentationsgaver, forudsat at udgifterne hertil har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen.

Ad sagsøger 2 og 3

Det fremgår af bilag 22-25 hvor stor en omsætning sagsøger havde i henholdsvis 2004 og 2005 fra de selskaber, hvor de pågældende gavemodtagere var ansat.

Det fremgår af bilag 22-25, at de ydede gaver har generet en betydelig omsætning for sagsøger 3 og der har derfor været en indlysende interesse for selskabet i afholdelsen af udgifterne. Når gavernes størrelse sammenholdes med den omsætning, de har genereret hos sagsøger, er gaverne ikke usædvanlige eller uforholdsmæssigt store.

Stort set hele selskabets omsætning er baseret på ganske få forretningsforbindelser. Det kan jf. bilag 22-25 sammenholdt med sagsøgers 3s årlige omsætning, jf. bilag B og C, lægges til grund, at de af sagsøger afholdte repræsentationsudgifter, i forhold til den generede omsætning, har været relativt lave.

Sagsøgers forretning har i høj grad har været afhængig af at opretholde et godt forhold til netop disse meget vigtige forretningsforbindelser. Det er derfor naturligvis afgørende for selskabets forretningsgrundlag at være på god fod med forretningsforbindelser ved at udvise forretningsmæssig høflighed og opmærksomhed over for disse forretningsforbindelser, idet selskabets forretningsgrundlag er baseret på at være mellemled mellem producenterne og indkøberne i typisk større detailvirksomheder. De afholdte repræsentationsudgifter er afholdt i dette øjemed og har dermed haft tæt tilknytning til virksomhedens indkomsterhvervelse.

Ydelsen og karakteren af gaverne skal ses i denne sammenhæng, lige som dette skal indgå i vurderingen af, om de ydede gaver er usædvanlige, eller om der gælder skærpede krav til dokumentationen af ydelsen af gaverne.

Det er sædvanligt - særligt i en international kontekst - at give gaver til forretningsforbindelser i det omfang og beløbsmæssige udstrækning som praktiseret af selskabet. Såfremt selskabet ikke afholder udgifterne til gaver til forretningsforbindelser, er der risiko for, at selskabet vil tabe en stor del af sin omsætning og dermed sit indtægtsgrundlag. Det bestrides på denne baggrund, at der er tale om usædvanlige gaver. Tværtimod er gaverne sædvanlige for grønthandlerbranchen, der er karakteriseret ved, at gode og tætte personlige kontakter mellem aktørerne spiller en afgørende rolle for sikring af indtægtsgrundlaget.

For så vidt angår dokumentation af de konkrete repræsentationsudgifter i sagen, har sagsøger håndteret de i sagen fremlagte bilag efter anvisning fra selskabets revisor. I forbindelse med ydelse af gaverne har sagsøger således i god tro udfyldt bilagene med angivelse af dato, gavemodtagernes navn, beskrivelse af gaven og anledningen for gaven. Specifikationen af gavernes størrelse, karakter og anledningen for gaverne har været påført bilagene helt fra bogføringen af disse i 2004-2005.

Sagsøger har overholdt de formelle krav i Ligningsvejledningen til dokumentation og specifikation af repræsentationsudgifterne. Repræsentationsudgiften er behørigt dokumenteret, idet bilagene er dateret, angiver udstederen samt tillige modtageren. Derudover fremgår det af bilagene, hvilke ydelser bilaget vedrører, jf. Ligningsvejledningen E.B.3.7.9.

Da repræsentationsudgifternes størrelse og karakter er behørigt specificeret og dokumenteret, er der, jf. Ligningsvejledningens afsnit E.B.3.7.9., ikke adgang for myndighederne til at kritisere størrelsen af de dokumenterede udgifter. Fradrag kan i denne situation alene nægtes på grund af manglende erhvervsmæssig baggrund.

Bilag 26-30 dokumenterer, at gaverne er givet til personer, der på tidspunktet for gaverne repræsenterede de samhandelspartnere, som sagsøger 3, jf. bilag 22-25, har haft omsætning med. Dette dokumenterer, at udgifterne til gaverne har haft forbindelse til sagsøger 3s indkomstskabende aktiviteter.

Som det fremgår af påskriften på det fremlagte regnskabsmateriale (bilag 921) er langt størsteparten af gaverne givet som bonus og for godt samarbejde. Enkelte gaver er givet i anledning af modtagerens fødselsdag. Disse forhold dokumenterer, at gaverne er givet til og for at pleje forretningsforbindelse, hvilket desuden understøttes af sagsøgers 3s omsætning med de selskaber, som gavemodtagerne repræsenterede. Sagsøgerne har således godtgjort, at gaverne er udslag af kommerciel gæstfrihed for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, hvorfor udgifterne til de ydede gaver skal godkendes som fradragsberettigede repræsentationsudgifter i henhold til Ligningslovens § 8, stk. 4.

Sagsøger har løftet bevisbyrden i relation til dokumentation af sine fradragsberettigede repræsentationsudgifter og dermed er samtlige kriterier for at anerkende fradrag for repræsentationsudgifter jf. Ligningslovens § 8, stk. 4 opfyldt.

Landsskatteretten har da også på baggrund af tidligere fremlagte erklæringer accepteret både fradrag for sagsøger 3 og anerkendt, at der ikke var tale om maskeret udlodning for sagsøger 1. Bilag 26-30 adskiller sig ikke væsentligt fra de tidligere fremlagte erklæringer og bør derfor tillægges samme betydning.

Ad sagsøger 1

Særligt i relation til sagsøger 1 gøres det gældende, at det fremgår af bilag 921 sammenholdt med bilag 26-30, at gaverne er givet til og modtaget af de angivne modtagere.

Ingen af gaverne er således tilgået sagsøger 1 personligt og sagsøger 1 har ikke personligt haft gavn af de ydede gaver, bortset fra den forretningsmæssige interesse i, at sagsøger 3 skal sikre, erhverve og vedligeholde sit indtægtsgrundlag. Der er derfor ikke grundlag for, at beskatte sagsøger 1 af maskeret udbytte.

Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er hjemmel til at beskatte sagsøger 1 som maskeret udbytte, alene fordi udgiften måtte anses for en driftsfremmed udgift i driftsselskabet.

Ad sagens omkostninger

Sagsøger har først efter behandlingen ved Landsskatteretten modtaget bilagsmaterialet retur fra SKAT. Sagsøger havde en indlysende interesse i at fremlægge bilagene for Landsskatteretten og ville selvsagt have gjort dette, såfremt det havde været muligt.

Uanset sagens udfald gøres det i relation til sagens omkostninger gældende, at det skal komme sagsøgte omkostningsmæssigt til skade, at det fremlagte bilagsmateriale ikke har været tilgængeligt under sagens behandling ved Landsskatteretten.

Sagsøgte har i påstandsdokument af 5. oktober 2011 gjort gældende

Anbringender

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det sagsøgende selskab H1.1 Group A/S med rette er nægtet fradrag i indkomstårene 2004 og 2005 for udgifter til køb af Rolex-ure, fodboldbilletter, Louis Vuitton-tasker m.m., samt om hvorvidt hovedanpartshaveren A med rette er blevet forhøjet med de afholdte udgifter som maskeret udlodning.

De omtvistede udgifter udgør følgende poster

2004

     
Dato Beskrivelse Værdi

 Sagens bilag

3. maj

10 krystal sæt

26.315 kr.   9 og F

1. juni

1 Louis Vuitton taske

2.600 kr. 

 10
1. juni G2

58.285 kr. 

 10 og G

26. juli

G6 gave

1.182 kr.   11
30. juli G3 - 20 gavesæt 42.895 kr. 

 12

2. september

Louis Vuitton

3.292 kr. 

 13

2. september

G8 Group

5.930 kr. 

 13 og H

2. september

G8 Group

7.133 kr. 

 13 og J

20. november

Vine, G4

 38.493 kr

 14

I alt

186.127 kr.   

      

2005  
Dato Beskrivelse Værdi

 Sagens bilag

1. februar

 6 fodboldbilletter uspecificerede kampe

4.960 kr. 

 16

2. maj

G7, Nintendospil

1.698 kr. 

 17

2. juni

Gave, G10

704 kr. 

 18

2. juni

G3 (ej faktura)

1.361 kr. 

 18
1. september

Gave, G5

2.590 kr.   19
3. oktober

Gave, Play Station-spil, Dubai

5.222 kr.   20

3. november

Gave, Rolex-ur, G2

27.100 kr.   21
3. november G11 2 herreure

 115.000 kr. 

 21

1. december

VM-billetter til Tyskland 5.681 kr.   21
1. december Gave, G2 Rolex-ur

10.000 kr. 

 21
1. december

Gave, Rolex-ur, G2

 60.000 kr. 

 21
I alt

234.318 kr. 

 

I. H1.1 Group A/S

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at H1.1 Group A/S ikke har godtgjort, at de omstridte udgifter er fradragsberettigede som repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 4.

Repræsentationsudgifter er en særlig art driftsudgifter, jf. statsskattelovens § 6, litra a, der afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere. Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser, jf. Ligningsvejledningen, afsnit E.B.3.7.

Det er en helt grundlæggende forudsætning for at kunne foretage skattemæssige fradrag, herunder for repræsentationsudgifter, at der er tale om driftsrelateret udgifter afholdt i virksomhedens interesse. Sagsøgerne bærer bevisbyrden for, at betingelserne for at kunne foretage fradrag er opfyldt, jf. SKM2004.162.HR, og bevisbyrden skærpes, når der - som i den foreliggende sag - er tale om meget store udgifter af usædvanlig og privat karakter, hvor risikoen for misbrug er nærliggende.

I denne sag har det sagsøgende selskab H1.1 Group A/S, der driver engrosvirksomhed med køb og salg af frugt og grønt, ubestridt afholdt udgifter på henholdsvis kr. 186.127,- og kr. 234.318,- i indkomstårene 2004 og 2005 til køb af bl.a. krystalsæt, Louis Vuitton-tasker, Rolex-ure, billetter til VM i fodbold og vin. Alene i 2005 købte grønthandlervirksomheden ure for kr. 212.100,-.

De indkøbte varer (vin, krystalsæt, Rolex-ure, VM-billetter m.m.) har ikke karakter af sædvanlige gaver i almindelige samhandelsforhold - hverken inden for grøntbranchen eller andre detailbrancher -, men har derimod karakter af eksklusive privatforbrugsgoder. Henset til udgifternes usædvanlige karakter må der kræves et sikkert bevis for, at de vedrører selskabets indkomsterhvervelse, og dette bevis har sagsøgerne ikke ført.

Indkøbenes i det hele driftsfremmede karakter og den åbenbare risiko for misbrug taler i den forbindelse afgørende imod, at der foreligger fradragsberettigede repræsentationsudgifter.

De fremlagte udgiftsbilag dokumenterer ikke, at der er tale om fradragsberettigede repræsentationsudgifter. Det er herunder ikke på fyldestgørende vis dokumenteret til hvem og med hvilket konkret forretningsmæssigt formål, de enkelte gaver er ydet. I øvrigt udgør bilagene heller ikke fyldestgørende dokumentation for, at de indkøbte forbrugsgoder er givet som gaver til samarbejdspartnere.

Angående bilagene bemærkes det, at de sparsomme oplysninger om gavemodtagerne anført på originalbilagenes bagside også var forelagt SKAT, uden at SKAT af den grund entydigt har kunnet identificere gavemodtagerne.

Da oplysningerne fremgår af SKAT's afgørelser og sagsfremstilling, er oplysningerne indgået i Landsskatterettens behandling af sagen, hvilket også fremgår af Landsskatterettens kendelser.

II. H1 Holding ApS

Forhøjelsen er en direkte konsekvens af ovennævnte forhøjelse af H1.1 Group A/S' indkomst. Der er enighed om forhøjelsens rigtighed, såfremt forhøjelsen af H1.1 Group A/S' lægges til grund.

III. A

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes alt, hvad der af selskaber udloddes til deres aktionærer eller andelshavere, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Det er ubestridt, at H1.1 Group A/S har indkøbt og bortgivet formuegoder til en værdi af kr. 186.127,- i indkomståret 2004, og kr. 234.318,- i indkomståret 2005.

Ud over de udgifter, som Landsskatteretten har anerkendt, har H1.1 Group A/S ikke godtgjort, at der er fradragsret for udgifterne, jf. ovenfor.

Det påhviler herefter A som hovedanpartshaver i selskabet at godtgøre, at de af selskabet indkøbte og bortgivne formuegoder ikke er tilgået hende, jf. SKM2008.85.HR.

I den forbindelse bemærkes, at det ikke er en betingelse for beskatningen, at A har modtaget alle de i sagen omhandlede goder selv. Der foreligger også maskeret udlodning, når udgifterne er afholdt i hendes interesse ved at goderne er tilgået sagsøgerens familie, venner eller andre med tilknytning til hende. I den situation anses gaverne at have passeret hendes økonomi i kraft af hendes dominerende indflydelse i selskabet, jf. f.eks. TfS 1998, 386 V.

Som en følge af interessesammenfaldet mellem hovedanpartshaver og selskab er der tale om en skærpet bevisbyrde. Bevisbyrden er også skærpet som en følge af formuegodernes karakter.

Sagsøgerne har ikke løftet denne skærpede bevisbyrde.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter § 6, litra a, i statsskatteloven kan driftsomkostninger fradrages. Driftsomkostninger er udgifter, der i årets løb har været anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Af forarbejderne til ligningsloven fremgår, at repræsentationsudgifter er fradragsberettigede som driftsomkostninger, når udgifterne har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen i forhold til at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser, og er afholdt over for forretningsforbindelser. Repræsentation har ifølge ligningsvejledningen karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til repræsentation kun med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4, 1. pkt.

Sagsøger H1.1 Group A/S har afholdt udgifter til repræsentation på henholdsvis 186.127 kr., og 234.318 kr. i indkomstårene 2004 og 2005. Beløbene er anvendt til indkøb af bl.a. Louis Vuitton-tasker, Rolex-ure, krystalsæt og billetter til VM i fodbold.

Under hensyn til den nærliggende mulighed for misbrug stilles betydelige krav til dokumentationen som forudsætning for godkendelse af fradrag for repræsentationsudgifter. Retten finder, at kravet til dokumentationen må vurderes i lyset af gavernes karakter, og at der under hensyn til de konkrete gavers specielle karakter må kræves en sikker dokumentation for, at de tilgået den angivne modtager.

På de fremlagte fakturaer har H1.1 Group A/S anført navn på den angivne gavemodtager og anledning, men ikke modtagerens adresse, og dato for erlæggelsen af gaven.

De foreliggende erklæringer fra gavemodtagerne er generelt formulerede. De angiver navn, men ikke adresse på modtageren. Erklæringerne indeholder endvidere ikke dato for modtagelsen af gaven og en præcis gengivelse af type, mærke og værdi på gaven, således at den entydigt kan identificeres. Under disse omstændigheder finder retten, at der ikke foreligger den fornødne dokumentation for, at der er tale om fradragsberettigede repræsentationsudgifter, hvorfor H1.1 Group A/S' skattepligtige indkomst med rette er forhøjet med 25 % af de samlede udgifter i indkomstårene 2004 og 2005 på henholdsvis 186.127 kr. og 234.318 kr.

Da H1.1 Group A/S og H1 Holding ApS tilhører samme koncern og er koncernforbundne og sambeskattede skal der hos H1 Holding ApS, som en konsekvens af det ikke anerkendte fradrag hos driftsselskabet foretages tilsvarende regulering som sket med 58.579 kr. for indkomståret 2005.

Sagsøger A er hovedanpartshaver i H1 Holding ApS, som ejer H1.1 Group A/S.

Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til deres aktionærer eller andelshavere.

Da H1.1 Group A/S ikke har godtgjort at have fradragsret for udgifterne på 186.127 kr. i 2005 og 234.318 kr. i 2005, påhviler det sagsøger A at godtgøre, at de af selskabet indkøbte og bortgivne gaver ikke er tilgået hende, eller er afholdt i hendes interesse, ved at have passeret hendes økonomi og være gået videre til andre med tilknytning til hende. Da hun ikke har løftet denne bevisbyrde, der kunne have været løftet ved f.eks. vidneførsel eller klare erklæringer fra gavemodtagerne, må udgifterne anses for maskeret udlodning til hende som hovedanpartshaver.

Retten tager herefter i det hele Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Efter sagens udfald skal sagsøgerne betale sagens omkostninger til sagsøgte som nedenfor angivet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet frifindes for de af sagsøgerne nedlagte påstande.

Sagsøger, A, skal til sagsøgte, Skatteministeriet betale sagens omkostninger med 60.000 kr.

Sagsøger, H1 Holding ApS, skal til sagsøgte, Skatteministeriet betale sagens omkostninger med 15.000 kr.

Sagsøger, H1.1 Group A/S, skal til sagsøgte, Skatteministeriet betale sagens omkostninger med 25.000 kr.