Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i KGL § 24 A hvorefter gevinst og tab på fordringer og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens indhold
  • Ikrafttrædelse.

Regel

Gevinst og tab på fordring og gæld vedrørende ikke indbetalt selskabskapital, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se KGL § 24 A.

Reglens indhold

Efter selskabslovens § 33 er der mulighed for, at en del af indbetalingen af selskabskapitalen kan udskydes.

Hermed stifter

  • selskabet en fordring på kapitalejeren svarende til den ikke indbetalte kapital. Hvis selskabet ikke kan inddrive den indkaldte kapital hos kapitalejeren og derfor nedskriver fordringen, vil selskabet være nødsaget til at nedsætte kapitalen. Efter de almindelige regler i kursgevinstloven ville selskabets tab på fordring på kapitalejeren være fradragsberettiget efter KGL § 3 (udenfor koncernforhold). KGL § 24 A bestemmer imidlertid, at et sådant tab er selskabets indkomstopgørelsen uvedkommende.
  • kapitalejeren en gæld svarende til den ikke indbetalte kapital. Gevinst på kapitalejerens gæld til selskabet vedrørende ikke indbetalt selskabskapital skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der er således symmetri i beskatningen. 

Bemærk

  • der ikke sker underskudsbegrænsning efter SEL § 12 A, når gælden vedrørende ikke indbetalt selskabskapital nedskrives. Se afsnit C.D.2.4.5.1
  • anskaffelsessummen nedsættes på de aktier, hvor kapitalen ikke er fuldt indbetalt, hvis selskabet nedskriver fordringen på kapitalejeren. Se afsnit C.B.2.9.2.

Ikrafttrædelse

KGL § 24 A har virkning fra den 1. marts 2011.

Oversigt over lovændringer

KGL § 24 A er indsat ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 se § 6.