åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling flyver hovedsagelig i udenrigstrafik. Herudover indeholder afsnittet grundlaget for momsfritagelse for levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer. Se ML § 34, stk. 1, nr. 10.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Hvilke luftfartøjer er omfattet af momsfritagelsen?
 • Salg og udlejning
 • Ombygning, reparation, vedligeholdelse mv.
 • Fast udstyr
 • Nødvendigt udstyr
 • Retningslinje fra Momsudvalget
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.10.1.4.4 om luftfartsselskaber, der hovedsagelig flyver i udenrigstrafik.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 10, har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

10) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendige udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 148, litra f) i dansk ret. Direktivbestemmelsen har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

"f) levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af de i litra e) nævnte luftfartøjer samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af genstande, der er indbygget i eller anvendes ved driften af disse luftfartøjer."

De fartøjer, der er nævnt i direktivets artikel 148, litra e) er "luftfartøjer, der anvendes af flyselskaber, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik".

Regel

Der skal ikke beregnes moms ved:

 • salg
 • ombygning
 • reparation
 • vedligeholdelse
 • befragtning
 • udlejning

af luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Se ML § 34, stk. 1, nr. 10.

Der skal heller ikke beregnes moms ved:

 • levering
 • udlejning
 • reparation
 • vedligeholdelse

af fast udstyr til luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Se ML § 34, stk. 1, nr. 10.

Momsfritagelsen omfatter også nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Se ML § 34, stk. 1, nr. 10.

Se også

 • afsnit D.A.10.1.4.4 om luftfartsselskaber, der hovedsagelig flyver i udenrigstrafik
 • afsnit D.A.10.1.4.2 om levering af ydelser, brændstof og forsyninger til disse luftfartøjer.

Hvilke luftfartøjer er omfattet af momsfritagelsen?

Momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 10 gælder kun luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling flyver hovedsagelig i udenrigstrafik.

I EF-domstolens dom C-382/02, Cimber Air, blev det fastslået, at direktivets ordlyd skal forstås bogstaveligt. Det vil sige, at momsfritagelsen omfatter alle fly, der bruges af flyselskaber, der hovedsagelig flyver i udenrigsfart, og ikke har betydning for flyselskabets konkrete anvendelse af det enkelte fly. Om afgrænsning af momsfritagelsen se også afsnit D.A.10.1.4.2.

Bemærk

Det er ikke muligt at få momsfri leveringer til private luftfartøjer, luftfartøjer anvendt af almindelige erhvervsvirksomheder, eller luftfartøjer anvendt af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i indenrigstrafik. Selve flyene vil heller ikke kunne leveres eller lejes momsfrit.

For så vidt angår indenrigsflyselskabernes udenrigsflyvninger, kan selskaberne dog i stedet for momsfri leveringer få fradrag for købsmomsen efter ML § 37, stk. 8. Se afsnit D.A.11.1.3.8.

Salg og udlejning

Der skal ikke beregnes moms af salg og udlejning af luftfartøjer, som anvendes af "udenrigsflyselskaber", hvilket vil sige luftfartsselskaber, der mod betaling flyverhovedsageligt i udenrigstrafik. Se ML § 34, stk. 1, nr. 10. Se endvidere afsnit D.A.10.1.4.4.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, dvs. luftfartøjer anvendes af andre end "udenrigsflyselskaber", skal der betales moms af det fulde vederlag.

Udlejning af en del af et luftfartøj er også omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 10. Se C-97/06, Navicon A/S.

Salg af et luftfartøj til, en erhvervsdrivende, der ikke selv er et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, men som erhverver dette luftfartøj med henblik på at det udelukkende skal anvendes af et sådant selskab, er også omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 10. Se C-33/11, A Oy.

Ombygning, reparation, vedligeholdelse mv.

Der skal ikke beregnes moms af reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder på luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling flyver hovedsageligt i udenrigstrafik.

Der skal heller ikke beregnes moms af levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr. De materialer, der bruges i forbindelse med de omhandlede reparations- og vedligeholdelsesarbejder mv., er også momsfrie.

Levering af materialer, der sker i forbindelse med de nævnte arbejder på luftfartøjer og disses faste udstyr, er også omfattet af momsfritagelsen.

Underleverandører til virksomheder, der udfører de nævnte arbejder, skal derimod betale moms efter de almindelige regler. Der skal altså betales moms af varer og ydelser i forbindelse hermed (maling, stålvarer og lignende, reservedele til motorer og diverse tekniske installationer (radar og andet navigationsudstyr) mv.), der leveres uden tilknytning til de nævnte arbejder på luftfartøjer og disses faste udstyr.

Fast udstyr

Begrebet "disses faste udstyr" i ML § 34, stk. 1, nr. 10 er ikke nærmere defineret, men må i et vist omfang vurderes ud fra, om udstyret er fast installeret, herunder om det er nødvendigt af hensyn til luftfartøjets indretning og konstruktion.

Som fast udstyr anses fx:

 • motorer
 • radar
 • andet fast navigationsudstyr
 • andet sikkerhedsudstyr.

Se TfS 1999, 393.

Nødvendigt udstyr

Der skal ikke betales moms af nødvendigt udstyr, der leveres til brug i luftfartøjer, som anvendes af de luftfartsselskaber ("udenrigsflyselskaber"), der er omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 10.

Momsfritagelsen omfatter både udstyr til installation og løst udstyr. Det afgørende for momsfriheden er, at udstyret er nødvendigt for luftfartøjets drift, herunder udførelsen af de opgaver, som luftfartøjet løser.

ML § 34, stk. 1, nr. 10 omfatter også nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord i restaurationer mv. i de nævnte luftfartøjer.

Eksempel fra retspraksis

Skatterådet har truffet afgørelse i en sag, der vedrørte et nødvendigt, individuelt tilpasset, flytbart udstyr til fly. Når en pilot kan dokumentere, at han er ansat i et luftfartselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigsfart, og udstyret faktureres direkte til piloten, kan dette momsfritages, når køberen er bosiddende i et EU-land. Se SKM2008.953.SR.

Retningslinje fra Momsudvalget

Momsudvalget har i en retningslinje, der er vedtaget med næsten enstemmighed, udtalt følgende:

1. Momsfritagelsen som fastsat i momssystemdirektivets artikel 148(f) skal omfatte salg af et fly til en afgiftspligtig person, når flyet erhverves af den afgiftspligtige person med henblik på udelukkende at stille det til rådighed for et luftfartsselskab, eller for flere luftfartsselskaber, som hver især mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik.

Momsfritagelsen skal også gælde for det efterfølgende salg af et fly foretaget af den afgiftspligtige person, der har erhvervet flyet, forudsat, at flyet fortsat udelukkende stilles til rådighed for luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik.

Under alle omstændigheder skal momsfritagelsen ikke gælde for salg af fly i tidligere led i handelskæden end salget til den afgiftspligtige person, som erhverver flyet med henblik på udelukkende at stille det til rådighed for luftfartsselskab, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik.

Momsfritagelsen skal endvidere gælde for charter og udlejning af fly, når modtagen af ydelserne er et luftfartselskab, eller er flere luftfartsselskaber, som hver især mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, eller hvis modtageren af disse ydelser udelukkende stiller flyet til rådighed for luftfartsselskab, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik.

Momsfritagelsen skal også gælde ombygning, reparation og vedligeholdelse af de ovenfor nævnte fly, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendige udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

2. Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148(e), som omhandler levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, skal også gælde leveringer til fly, som tilhører en afgiftspligtig person (i) som udelukkende stiller flyet til rådighed for luftfartsselskab, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik og (ii) som erhvervede flyet med henblik på denne anvendelse. Momsfritagelsen vil dog kun gælde for leveringer af varer direkte til luftfartselskabet, som anvender flyet, og ikke for leveringer foretaget i tidligere led i handelskæden.

3. Det er en betingelse, for at momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148(e) og (f) skal gælde, at flyet udelukkende anvendes af luftfartselskabet, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, til luftfartselskabets kommercielle aktiviteter. I tilfælde, hvor flyet deles med brugere, som ikke er et luftfartsselskab, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, eller hvis flyet anvendes til andre formål, end luftfartselskabets kommercielle aktiviteter, skal momsfritagelse nægtes.

Uanset en eventuel delt anvendelse af flyet, skal leveringer af brændstof og forsyninger til flyet, der sker direkte til luftfartselskabet, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, og til udelukkende brug for luftfartsselskabets kommercielle aktiviteter, imidlertid være momsfritaget i henhold til momssystemdirektivets artikel 148(e).

4. Et luftfartsselskab, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, anvender ikke et fly udelukkende til brug for luftfartsselskabet kommercielle aktiviteter, når ejeren af flyet eller en med ejeren forbunden person, har ret til at kræve brug af flyet, medmindre der foreligger klare beviser for, at en sådan brug kun indrømmes på samme vilkår som gældende for enhver anden kunde hos flyselskabet.

Skattestyrelsen deler udvalgets opfattelse. Det bemærkes i denne forbindelse til retningslinjens pkt. 3, 2 afsnit, at  momssystemdirektivets artikel 148(e), efter Skattestyrelsens opfattelse er direkte anvendelig, og hvorved den valgte reference i ML § 34, stk. 1, nr. 12 til de i lovens § 34, stk. 1, nr. 10 omfattede luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, ikke kan føre til et andet resultat.

Se retningslinje fra Momsudvalget, der er vedtaget på baggrund af drøftelser under udvalgets 98. møde den 18. marts 2013, dokument D.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-33/11, A Oy

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra f) omfatter også levering af et luftfartøj til en erhvervsdrivende, der ikke selv er et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, men som erhverver dette luftfartøj med henblik på at det udelukkende skal anvendes af et sådant selskab.

Det betyder efter Skattestyrelsens opfattelse, at hvis luftfartsselskabet, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, er lejer, kan udlejer ikke selv benytte flyet. Hvis der måtte være mere end en lejer samtidigt, skal alle lejere være luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Se SKM2016.65.SR. Se også SKM2013.581.SR, der omhandler udlejning til statsinstitutioner.

C-97/06, Navicon SA

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra g) omfatter både total befragtning og delvis befragtning med de omhandlede fly. Momsfritaget.

C-382/02, Cimber Air

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra e) vedrører fly, der bruges af flyselskaber, der hovedsagelig flyver i udenrigsfart, og ikke den konkrete anvendelse af det enkelte fly.

Landsskatteretten

SKM2014.666.LSR Et selskabs leverancer bestod ikke i salg af fly, men i realiteten i salg af momspligtige rådgivnings- og serviceydelser i forbindelse med kundernes køb af fly.  

Skatterådet

SKM2016.65.SR

Skatterådet bekræfter, at ejeren af et luftfartøj kan importere luftfartøjet momsfrit. Skatterådet bekræfter, at ejerens samarbejdspartner kan importere luftfartøjet momsfrit. Samarbejdspartneren udbyder fartøjet til charterkunder til charterflyvning i samarbejdspartnerens eget navn, men for spørgers regning. Dette kan efter en konkret vurdering momsmæssigt sidestilles med, at samarbejdspartneren lejer fartøjet af spørger med henblik på at udføre transportydelser. Samarbejdspartneren har en eksklusiv kontinuerlig ret til at operere luftfartøjet. Det forudsættes, at SKAT på tidspunktet for importen anerkender samarbejdspartneren som et flyselskab, der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart.

SKM2008.953.SR

Nødvendigt, individuelt tilpasset, flytbart udstyr til et fly kan leveres momsfrit til en pilot, når denne kan dokumentere, at han er ansat i et luftfartsselskab, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigsfart.