åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af ydelser, der præsteres for luftfartøjer omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 10 og deres ladning, og om momsfritagelse for levering af brændstof og forsyninger til disse fly. Se ML § 34, stk. 1, nr. 11 og 12.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • afsnit D.A.10.1.4.4 om luftfartsselskaber, der hovedsagelig flyver i udenrigstrafik
 • afsnit D.A.10.1.4.1 om momsfritagelse af salg, ombygning, reparation m.v. af disse selskabers luftfartøjer.

Lovgrundlag

Momsfritagelserne i ML § 34, stk. 1, nr. 11 og 12 har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

11) Ydelser, der præsteres for luftfartøjer omfattet af nr. 10 og deres ladning.

12) Levering af brændstof og forsyninger, herunder proviant, til luftfartøjer omfattet af nr. 10."

Bestemmelserne implementerer momssystemdirektivets artikel 148, litra e) og g) i dansk ret. Direktivbestemmelsen har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

e) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigsfart.

g) andre ydelser end de i litra f) omhandlede, når de udføres for at dække et direkte behov i forbindelse med de i litra c) nævnte luftfartøjer og deres ladning."

Regel

Der skal ikke beregnes moms ved levering af ydelser, der præsteres for luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, som mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Momsfritagelsen er betinget af, at ydelserne udføres for at dække et umiddelbart behov i forbindelse med flyet og dets ladning. Se ML § 34, stk. 1, nr. 11, jf. ML § 34, stk. 1, nr. 10.

Momsfritagelsen omfatter kun ydelser, der leveres direkte til flyselskabet. Se EU-domstolens dom i sag C-181/04 - C-183/04, Elmeka NE. 

Der skal ikke beregnes moms ved levering af brændstof og forsyninger til luftfartøjer, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik. Momsfritagelsen omfatter også proviant. Se ML § 34, stk. 1, nr. 12, jf. ML § 34, stk. 1, nr. 10.

Eksempler

Der skal ikke betales moms ved levering af fx

 • brændstof
 • proviant
 • klargøring af fly i form af ind- og udvendig rengøring
 • tømning af toiletter
 • afisning
 • startafgifter
 • supplerende startafgifter
 • hangarafgifter
 • opholds- og standpladsafgifter
 • afgift for beflyvning uden for normal åbningstid
 • betaling for handling og andre assistance opgaver

når ydelserne præsteres for fly, der anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigsfart.

Se endvidere omtalen i afsnit D.A.10.1.4.1 af retningslinje fra Momsudvalget, der er vedtaget på baggrund af drøftelser under udvalgets 98. møde den 18. marts 2013, dokument D. Om brændstof og proviantering, se særligt retningslinjens pkt. 3, 2. afsnit.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Bemærk

Bemærk, at toldlovens regler gør det muligt for andre flyselskaber momsfrit at proviantere fly på afgange til tredjelande. Se F.A.28.3 Proviantering af fly i udenrigsfart. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-181/04 - 183/04, Elmeka NE

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra d) omfatter tjenesteydelser, der leveres direkte til rederiet for at dække et umiddelbart behov på søgående fartøjer.

Se også afsnit D.A.10.1.3.3 om levering af brændstof og forsyninger til skibe.