åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af visse skibe samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse skibes faste udstyr. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Danske undtagelser
 • Regel
 • Begreberne skibe og lystfartøjer
 • Fast udstyr
 • Salg, udlejning og befragtning
 • Nybygning
 • Ombygning, reparation og vedligeholdelse
 • Krav til aftager af varer og ydelser
 • TfS 1999, 393
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7, har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

7) salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 ton eller en bruttoregistertonnage på 5 ton eller derover, bortset fra lystfartøjer, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr."

Artikel 148, stk. 1, litra a) og c), i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet) har følgende ordlyd:

"Artikel 148

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

a) levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø, og som mod betaling udfører passagerbefordring eller benyttes i forbindelse med handels-, industri- eller fiskerivirksomhed, samt fartøjer, der anvendes til bjærgnings- eller redningsoperationer på havet, og fartøjer, der anvendes til kystfiskeri, dog med undtagelse af proviant til sidstnævnte fartøjer

b) ......

c) levering, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af de i litra a) nævnte fartøjer samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af genstande - herunder fiskegrej - der er indbygget i eller anvendes ved driften af disse fartøjer."

Momssystemdirektivets artikel 150 har følgende ordlyd:

"Artikel 150

1. Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Rådet forslag med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for de i artikel 148 nævnte fritagelser og de nærmere regler for deres praktiske gennemførelse.

2. Indtil de i stk. 1 omhandlede bestemmelser træder i kraft, kan medlemsstaterne begrænse omfanget af de fritagelser, der er omhandlet i artikel 148, litra a) og b)."

Momssystemdirektivets artikel 394 har følgende ordlyd:

"Artikel 394

De medlemsstater, som pr. 1. januar 1977 anvendte særlige foranstaltninger for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse, kan opretholde disse på betingelse af, at Kommissionen har fået meddelelse herom inden den 1. januar 1978, og under forudsætning af, at forenklingsforanstaltningerne er i overensstemmelse med det i artikel 395, stk. 1, andet afsnit, fastsatte kriterium."

Danske undtagelser

Den 21. december 1977 har Danmark i henhold til det tidligere 6. momsdirektivs artikel 27 anmeldt overfor Europa-Kommissionen, at Danmark som forenklingsforanstaltning anser de fartøjer, som er nævnt i direktivet, som "skibe med en bruttotonnage på 5 ton eller en bruttoregistertonnage på 5 ton eller derover, bortset fra lystfartøjer".

ML § 34, stk. 1, nr. 7, har således underliggende hjemmel i momssystemdirektivets artikel 150, stk. 2, og artikel 394.

Fritagelsen i § 34, stk. 1, nr. 7, kan derfor opretholdes. Fritagelsen for reparation af skibe med en bruttonage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t kan derimod ikke udvides, men skal i princippet anvendes og fortolkes på samme måde som i 1977 på baggrund af bestemmelsens forarbejder og relevant praksis. Se SKM2016.78.SR om borerigge.

Se tillige C-291/18, Grup Servicii Petroliere med Skattestyrelsens kommentarer.  Et salg af de omhandlede mobile offshore jackup-boreplatforme vil efter dansk ret i modsætning til konklusionen i sagen C-291/18 efter Skattestyrelsens opfattelse være omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Regel

Der skal ikke beregnes moms ved:

 • salg
 • ombygning
 • reparation
 • vedligeholdelse
 • befragtning og
 • udlejning

af skibe med en bruttotonnage på fem ton eller en bruttoregistertonnage på fem ton eller derover. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Der skal heller ikke beregnes moms ved:

 • levering
 • udlejning
 • reparation og
 • vedligeholdelse

af fast udstyr til skibe, der opfylder disse størrelseskrav. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Momsfritagelsen gælder ikke for lystfartøjer. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7. Der skal derfor beregnes moms ved salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af lystfartøjer samt ved levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af lystfartøjers faste udstyr.

Se også

Se også afsnit D.A.10.1.3.2 om nødvendigt udstyr og visse ydelser til skibe i udenrigsfart.

Begreberne skibe og lystfartøjer

Hverken begrebet skibe eller lystfartøjer er defineret i momsloven eller dens forarbejder.

For så vidt angår begrebet lystfartøjer er der dog en fast indarbejdet administrativ praksis, hvorefter der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering og på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse.

Der kan ved stillingtagen til anvendelsen af begrebet skib lægges vægt på de samme kriterier. Se SKM2016.78.SR.

Begrebet lystfartøjer er som nævnt ikke nærmere defineret i relation til bestemmelserne i momsloven.

Afgrænsningen må i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret afgørelse af, om fartøjet fremstår som et lystfartøj eller ej. Se SKM2010.61.VLR.

Der kan lægges vægt på fartøjets klassificering efter reglerne om skibsregistrering. Der kan også lægges vægt på fartøjets konstruktion, indretning og anvendelse. I tvivlstilfælde vil anvendelsen vægte mere end de andre parametre.

Fartøjer, der ikke anvendes erhvervsmæssigt, anses under alle omstændigheder for lystfartøjer. Se SKM2007.590.LSR og C-116/10, Feltgen og Bacino Charter Company.

Dog betragtes fartøjer, herunder bevaringsværdige fartøjer, der efter deres størrelse, art og konstruktion fremtræder som erhvervsfartøjer, og som er i foreningseje, som udgangspunkt ikke for lystfartøjer. Dette gælder, uanset at de ikke anvendes til erhvervsmæssig sejlads. Sådanne fartøjer er derfor omfattet af momsfritagelsen. Dette følger af ældre praksis på området og er fortsat udtryk for gældende ret. Det er ikke et ubetinget krav for momsfritagelse, at et foreningsejet skib fremtræder som et erhvervsfartøj bedømt efter nutidens forhold. Hvis eksempelvis et bevaringsværdigt skib i sin samtid og efter datidens forhold fremtrådte som et erhvervsfartøj, og skibet ikke senere har undergået grundlæggende forandringer, vil skibet kunne være omfattet af momsfritagelsen.

Se SKM2022.238.SR om et foreningsejet skib, der oprindelig i 1932 blev bygget som en fiskekutter, men som fortsat fremstod som et erhvervsfartøj.

Flydende boliger (husbåde), anses for at være fartøjer, der ikke anvendes erhvervsmæssigt som skibe. Det betyder, at den momsmæssige behandling sidestilles med behandlingen af lystfartøjer. Se også den nu ophævede meddelelse SKM2004.14.TSS.

Stationære husbåde til boligformål og/eller erhvervsmæssige formål (restaurant/café, teater/spillested m.m.) er fast ejendom. Se nærmere herom i D.A.5.8.4.1.2 og D.A.5.9.2. Se også det nu ophævede styresignal SKM2013.208.SKAT.

Borerigge kan anses for skibe i ML's forstand, da disse bl.a. skal registres som skibe i Skibsregistret under kategorien boreplatforme og -skibe. Se SKM2016.78.SR. Se tillige C-291/18, Grup Servicii Petroliere med Skattestyrelsens kommentarer.

Fregatten Jylland, som anvendes erhvervsmæssigt som museumsskib i tørdok, anses for at være et skib i ML's forstand. Se også den nu ophævede SKAT-meddelelse SKM2007.869.SKAT.

Fast udstyr

Lovens udtryk "disses faste udstyr" i ML § 34, stk. 1, nr. 7, er ikke nærmere defineret, men må i et vist omfang vurderes ud fra, om udstyret er fast installeret, herunder om det er nødvendigt af hensyn til fartøjets indretning og konstruktion.

Som fast udstyr anses fx motorer, lanterner, radarer, andet fast navigationsudstyr, ekkolod, redningsbåde og andet sikkerhedsudstyr. Se TfS 1999, 393, der er gengivet neden for.

Levering af smøreolie til rederier til brug for motorers drift og bortskaffelse af spildolie er omfattet af momsfritagelsen. Smøreolien er nødvendig af hensyn til skibsmotorernes drift, og udskiftningen heraf kan ikke sidestilles med påfyldning af forbrugsstoffer (brændstof). Se også det nu ophævede TSS-cirkulære 2005-10.

Salg, udlejning og befragtning

Der skal ikke beregnes moms af salg og udlejning af skibe omfattet af momsfritagelsen eller af disses faste udstyr. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Salget af en bilfærge med henblik på anvendelse til beboelse ansås for momsfritaget. Der blev lagt vægt på, at færgen på salgstidspunktet efter sin konstruktion, indretning og fremtoning fremstod som en fuldt ud funktionsdygtig bilfærge over 5 tons med motor, ror m.v., og at den på salgstidspunktet ikke blev anvendt til beboelse. Se SKM2015.670.LSR.

Befragtning omfatter både total befragtning og delvis befragtning af skibe. Se C-97/06, Navicon. En kontrakt om befragtning indebærer, at en person, bortfragteren, stiller hele skibet eller en del heraf til rådighed for en anden person, befragteren, med henblik på transport af varer.

Udlejning af en del af et skib er også omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7. Det betyder, at både helcharter (bareboat charter), hvor hele skibet befragtes/lejes, og delcharter (space/slot charter), hvor en del af skibet befragtes/lejes, er momsfritaget. Momsfriheden gælder, uanset om der er tale om tidscharter, hvor man lejer skibet for et bestemt tidsrum, eller rejsecharter, hvor skibet kun befragtes for en bestemt rejse. Se C-97/06, Navicon.

Ved chartring forstås en aftale om udlejning af et skib eller en del af et skib samt om befragtning af skibet med andet gods end stykgods. Ved indgåelse af en aftale om udlejning/befragtning bliver der udfærdiget en kontrakt (et certeparti, fx rejsecerteparti eller tidscerteparti), hvor de nærmere betingelser for chartringen er fastlagt.

Kontrakten må ikke indeholde aftale om momspligtige ydelser, der præsteres af skibets besætning, ud over de rent driftsmæssige og navigationsmæssige opgaver. Eksempler på sådanne momspligtige ydelser kan være bjærgning, bugsering og undervisningsydelser.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal der betales moms af det fulde vederlag.

Der skal i alle tilfælde betales moms af momspligtige ydelser, der præsteres i forbindelse med udlejningen. Det kan fx være leje af specielt udstyr til brug om bord, betaling for olieforbrug eller teknisk assistance.

Nybygning

Nybygning af skibe er ikke omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 7. Se ►SKM2023.610.LSR◄, der er en stadfæstelse af SKM2022.237.SR om nybygning af et historisk skib, som forliste i 1955.

Leverancer i forbindelse med nybygning af skibe er derfor ikke omfattet af momsfritagelsen. Det betyder, at virksomheder, der udfører monteringsarbejder på nybygninger af skibe, skal fakturere moms af både arbejdsløn og de leverede materialer.

Ombygning, reparation og vedligeholdelse

De materialer, der bruges i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skibe, der er omfattet af momsfritagelsen, eller på disses faste udstyr, er ligesom selve arbejdsydelsen, momsfri. Se ML § 34, stk. 1, nr. 7.

Til- og afrigning af strøm og telefonforbindelse samt levering af el til ombordværende besætningsmedlemmer på skibe under reparation mv. er omfattet af momsfritagelsen.

Det er væsentligt for momsfritagelsen, at arbejdet udføres på selve skibet eller dets faste udstyr.

Bortskaffelse af spildolie anses som en integreret del af vedligeholdelsen, og denne ydelse er derfor omfattet af momsfritagelsen.

Levering af reparationsydelser til et foreningsejet skib, der fremstår som et erhvervsfartøj, er omfattet af momsfritagelsen. Se SKM2022.238.SR.

Krav til aftager af varer og ydelser

I det bindende svar SKM2017.523.SR konstateres bl.a. på baggrund af dommen i sagen C-33/16 A Oy, at det ikke ved levering af varer og ydelser til skibe i alle tilfælde er en betingelse for momsfritagelsen, at leveringen sker i sidste omsætningsled til ejer eller rederi.

Skatterådet bekræfter bl.a., at levering af fast udstyr i form af vareleverancer og levering af ydelsesleverancer i form af ombygning mv. til skibe med en bruttotonnage på 5 tons eller en bruttoregistertonnage på 5 tons eller derover er momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, nr. 7, når leveringen sker til den, der er kontraktmæssigt udpeget som skibets technical manager, selvom denne ikke også er den juridiske ejer af skibet.

Dansk praksis for så vidt angår momsfritagelserne i ML § 34, stk. 1, nr. 7-8, ændres på baggrund af EU-Domstolens dom i sagen C-33/16, A Oy og det bindende svar i SKM2017.523.SR.

Se også det nu ophævede styresignal SKM2019.628.SKTST.

Dommen i C-33/16, A Oy angår direkte kun levering af ydelser med lastning og losning af et fartøj og momssystemdirektivets artikel 148, litra d).

Den ændrede praksis finder imidlertid også anvendelse på levering af andre ydelser og på levering af varer vedrørende skibe omfattet af fritagelserne i momssystemdirektivets artikel 148, litra c) - d), jf. ML § 34, stk. 1, nr. 7-8.

I forbindelse med momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 7-8, er det som udgangspunkt ikke længere en betingelse for momsfritagelsen, at leveringen af varer og ydelser sker i sidste omsætningsled til ejer eller rederi.

Det er en betingelse for fritagelse i andre led end sidste omsætningsled:

 • at det er muligt med sikkerhed at fastslå formålet med leveringen af varen eller ydelsen, fordi dette er aftalt,
 • at der ikke er behov for at indføre en særlig kontrolordning for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af fritagelsen, og
 • at leveringen indgår som et led i omsætningskæden for varen eller ydelsen.

Efter den ændrede praksis er der også fritagelse efter momssystemdirektivets artikel 148, litra d), jf. ML § 34, stk. 1, nr. 8, for ydelser, der præsteres for et skibs ladning, hvis ydelsen leveres til ladningens ihændehaver. Fx en eksportør eller importør. Den ydelse, der består i at laste eller losse et skib i udenrigsfart, er momsfri, når den leveres til ihændehaveren af ladningen. Se sag C-33/16, A Oy. Eller fx ladningens betaling for afbenyttelse af havneinfrastruktur (vareafgifter). Se  D.A.10.1.3.2 om havneydelser til danske og udenlandske rederier.

Det er som udgangspunkt ikke en betingelse for momsfritagelse af vareleverancer, at leverandøren eller underleverandøren selv fysisk bringer leverancen om bord på skibet.

Den ændrede praksis finder ikke anvendelse på momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 9. Se SKM2019.429.SR og afsnit D.A.10.1.3.3 om brændstof og forsyninger.

Muligt med sikkerhed at fastslå formålet med leveringen af varen eller ydelsen

Betingelsen om, at det er muligt med sikkerhed at fastslå formålet med leveringen af varen eller ydelsen, vil fx være opfyldt, hvis en underleverandør påtager sig at laste eller losse et skib i udenrigsfart. Se sag C-33/16 A OY.

Yderligere eksempler er:

 • En underleverandør påtager sig at reparere et skib med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover. Skibet er ikke et lystfartøj. Se SKM2017.523.SR.
 • En underleverandør påtager sig at installere nødvendigt udstyr i et skib i udenrigsfart, der ikke er et lystfartøj, eller fast udstyr i et skib med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, der ikke er et lystfartøj. Udstyret er af underleverandøren solgt til en mellemmand, der handler i eget navn, men er på forhånd bestemt til et nærmere angivet skib, der sejler i udenrigsfart. Se SKM2017.523.SR.

Ikke behov for en særlig kontrolordning

Betingelsen om, at der ikke er behov for at indføre en særlig kontrolordning for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af fritagelsen, vil fx være opfyldt, hvis en underleverandør påtager sig at laste eller losse et skib i udenrigsfart. Denne underleverandørydelse kan ikke anvendes til andre formål end det tilsigtede formål, som det på forhånd er muligt at fastlægge.  

Betingelsen om, at det er muligt med sikkerhed at fastslå formålet med leveringen af ydelsen, fordi dette er aftalt, og betingelsen om, at der ikke er behov for at indføre en særlig kontrolordning for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af fritagelsen, er derfor nært forbundne.

Leveringen indgår som et led i omsætningskæden for varen eller ydelsen

Betingelsen om, at leveringen indgår som et led i omsætningskæden for varen eller ydelsen, vil fx være opfyldt, hvis en underleverandør til rederiets eller ihændehaverens kontraktpart påtager sig at laste eller losse et skib i udenrigsfart. Se sag C-33/16 A OY. Det er reelt den samme ydelse, der blot leveres i to led.

Betingelsen er derimod ikke opfyldt i forbindelse med transport af olie, der som brændstof skal påfyldes et skib i udenrigsfart. Se dommen i sag C-181/04-183/04, Elmeka og C-33/16, A Oy. Køberen af transportydelsen sælger selv brændstof til rederiet, der er driftsherre for skibet i udenrigsfart. Transporten af olien indgår ikke i omsætningskæden for olien. Dertil kommer, at skibets driftsherre ikke indgår i omsætningskæden for transportydelsen. Som en undtagelse fra udgangspunktet er der derfor ikke momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 8, for transporten.

Der vil kunne være momsfritagelse for transporten, hvis transporten leveres til skibet eller rederiet i stedet for til sælger af brændstoffet.

TfS 1999, 393 - Told- og Skattestyrelsens meddelelse af 17. marts 1999

Meddelelsen er med til at danne praksis for ML § 34, stk. 1, nr. 7 og 8, og har følgende ordlyd:

"Moms - Skibe

Besvarelse af en række spørgsmål om fortolkningen af ML § 34, stk. 1, nr. 7 og 9 (nu nr. 8 og 7).

Skatteministeriet

Told- og Skattestyrelsen har på en forespørgsel svaret på en række spørgsmål i relation til fortolkningen af ML § 34, stk. 1, nr. 7 og 9 (nu nr. 8 og 7).

Der har overfor styrelsen været rejst følgende spørgsmål i relation til fortolkningen af fritagelsesbestemmelserne i ML § 34, stk. 1, nr. 7 og 9 (nu nr. 8 og 7):

1. Hvad forstås ved et fartøj i udenrigsfart?

2. Hvad er definitionen på "fast udstyr"?

3. Hvad er definitionen på "nødvendigt udstyr"?

4. Hvornår er der tale om reparation, vedligeholdelse og ombygning af et fartøj?

5. Hvordan skal nybygninger af skibe behandles, når en del af leverancerne sker af 3. mand (underleverandør)?

6. Er værktøj, som indkøbes med henblik på brug på fiskefartøjer, omfattet af en af momslovens fritagelsesbestemmelser?

7. Hvordan skal indkøb i byggemarkeder og lign. behandles momsmæssigt, når fartøjsejeren selv afhenter disse indkøb?

Styrelsen har besvaret de rejste spørgsmål således:

Udenrigsfart

Begrebet udenrigsfart er ikke defineret i ML eller 6. momsdirektiv.

Styrelsen er af den opfattelse, at der ved udenrigsfart forstås;

1. fart, der overvejende finder sted mellem havne uden for det danske afgiftsområde, som defineret i ML § 2

2. fart, der overvejende finder sted mellem en havn, der er beliggende inden for det nævnte område, og havne, der er beliggende uden for det nævnte område.

Overvejende er, når mere end 50 % af sejladsen foregår på den nævnte måde.

Der er ifølge ML § 34, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 8), momsfritagelse for leverancer af nødvendigt udstyr til skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer, samt for ydelser, der præsteres for skibet eller dets ladning. Denne bestemmelse giver momsfrihed for en bred vifte af leverancer af varer og ydelser til skibets drift og øvrige funktioner.

Skibe i indenrigsfart

Ifølge ML § 34, stk. 1, nr. 9 (nu nr. 7), er der, ud over reparation, vedligeholdelse og ombygning, for skibe i indenrigsfart kun momsfritagelse for levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr. Bestemmelsens anden del er indskrænkende i forhold § 34, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 8), fordi den kun refererer til det faste udstyr.

Fast udstyr

Begrebet fast udstyr er ikke nærmere defineret, men må i et vist omfang vurderes ud fra, om udstyret er fastinstalleret (fx. radioudstyr, radar og andet navigationsudstyr, motorer), og/eller om udstyret er der af hensyn til fartøjets indretning og konstruktion mv. Som eksempler herpå kan nævnes motorer, lanterner, radar, andet fastnavigationsudstyr, radioudstyr, ekkolod, redningsbåde, andet sikkerhedsmateriel.

Nødvendigt udstyr

Nødvendigt udstyr er i modsætning til fast udstyr flytbart, men er nødvendigt ved udnyttelsen af fartøjet. Udstyret skal således have en funktion på fartøjet. Som eksempler herpå kan nævnes løst fiskegrej som bøjer, trawl, fiskenet, bundgarn, joller (som sejler efter fiskefartøjet), redningsveste, madrasser, værktøj, medicinkister.

Reparation, vedligeholdelse og ombygning

Ved reparation og vedligeholdelse bevares skibets standard og anvendelighed. Ved ombygning ændres skibets/udstyrets standard og anvendelighed. Som eksempel på reparation og vedligeholdelse kan nævnes: Maling af skibet, udskiftning af vinduer og reparation af oliefyr, beddingssætning, kølhaling, skift af oliefilter.

Nybygning af skibe (3. mands leverancer)

Det er styrelsens opfattelse, at 3. mands leverancer i forbindelse med nybygning af skibe ikke er omfattet af ML's fritagelsesbestemmelser. Det er selve leveringen af et skib, der er momsfrit efter ML § 34, stk.1, nr. 8 (nu nr. 7). Levering af fast udstyr til et skib kan først ske momsfrit, når skibet er færdiggjort.

Indkøb i byggemarkeder mv.

Styrelsen finder ikke, at indkøb i byggemarkeder og lign. af maling m.v. til reparation og vedligeholdelse af skibe er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 9 (nu nr. 7). Det er derfor styrelsens opfattelse, at disse leverancer skal ske med moms.

Dokumentationskrav

Det er styrelsens opfattelse, at det af de udstedte fakturaer skal fremgå, hvilket skib leverancen er til brug for."

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-291/18, Grup Servicii Petroliere 

Artikel 148, litra a) og c), i Rådets direktiv 2006/112/EF skal fortolkes således, at det deri anvendte udtryk "fartøjer, som anvendes til sejlads i rum sø" ikke finder anvendelse på en levering af flydende anlæg, såsom offshore jackup-boreplatforme af den i hovedsagen omhandlede type, som fortrinsvis anvendes i en stationær position til at udvinde forekomster af kulbrinter til søs.

Danmark har en undtagelse i forhold til, hvilke fartøjer der er omfattet af fritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra a) og c), der bl.a. er implementeret i ML § 34, stk. 1, nr. 7. Det er efter dansk ret "skibe med en bruttotonnage på 5 ton eller en bruttoregistertonnage på 5 ton eller derover, bortset fra lystfartøjer", som er omfattet af momsfritagelsen.

Det fremgår af SKM2016.78.SR, at borerigge momsmæssigt kan anses for skibe. Der lægges i det bindende svar bl.a. vægt på, at boreriggene skal registreres som skibe i Skibsregistret, og at begrebet skib i en almindelig sproglig betydning er bredt nok til at omfatte også fartøjer uden eget fremdriftsmiddel.

Salget af de pågældende mobile offshore jackup-boreplatforme vil således efter dansk ret i modsætning til konklusionen i sagen C-291/18 efter Skattestyrelsens opfattelse være omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7.

C-33/16, A Oy

Momssystemdirektivets artikel 148, litra d), skal fortolkes således, at ydelser med lastning og losning af et fartøj er ydelser, der udføres for at dække et direkte behov i forbindelse med ladningen af de i artikel 148, litra a), nævnte fartøjer.

Artikel 148, litra d), skal dernæst for det første fortolkes således, at ikke alene ydelser vedrørende lastning og losning af et fartøj, der er omfattet af artikel 148, litra a), som finder sted i sidste omsætningsled for en sådan ydelse, men ligeledes ydelser, der gennemføres i et tidligere omsætningsled, såsom en ydelse, der leveres af en underentreprenør til en erhvervsdrivende, som derefter viderefakturerer den til en speditør eller transportør, kan være fritaget, og for det andet således, at ydelser med lastning og losning, som leveres til ihændehaveren af denne ladning, såsom eksportøren eller importøren af denne, ligeledes kan fritages.

Skattestyrelsen har udsendt, det nu ophævede, styresignal SKM2019.628.SKTST. Det fremgår heraf bl.a., at det efter dommen som hovedregel ikke længere er en betingelse for momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 7-8, at levering sker i sidste omsætningsled til ejer eller rederi.

Det er en betingelse for fritagelse i andre led end sidste omsætningsled:

- at det er muligt med sikkerhed at fastslå formålet med leveringen af varen eller ydelsen, fordi dette er aftalt,

- at der ikke er behov for at indføre en særlig kontrolordning for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af fritagelsen, og

- at leveringen indgår som et led i omsætningskæden for varen eller ydelsen.

C-116/10, Feltgen og Bacino Charter Compagny

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra c), gælder ikke for ydelser, der består i mod vederlag at stille et fartøj med besætning til rådighed for fysiske personer med henblik på disse personers anvendelse af fartøjet til rekreative formål i rum sø. Udlejning af lystfartøj. Momspligt.

C-97/06, Navicon

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra c) omfatter både total befragtning og delvis befragtning med de omhandlede fartøjer. Momsfritagelse.

C-181/04-183/04, Elmeka

Momsfritagelsen i momssystemdirektivets artikel 148, litra d) omfatter tjenesteydelser, der leveres direkte til rederiet for at dække et umiddelbart behov på søgående fartøjer. Praksis er ændret. Se dom i sagen C-33/16, A Oy og det nu ophævede styresignal SKM2019.628.SKTST.

Landsretsdomme

SKM2010.61.VLR

Afgrænsningen af, om der er tale om et lystfartøj i momslovens forstand, må bero på, om fartøjet efter sin konstruktion, indretning og fremtoning fremstår som bestemt til fritids- og lystformål. I denne konkrete sag konkluderede landsretten, at det omhandlede fartøj fremstod som et lystfartøj. Momspligt.

Landsskatteretten

SKM2023.610.LSR ◄

►Skatterådet havde ikke anset leverancer til nybygning af et historisk skib, som forliste i 1955, for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7. 

Landsskatteretten fandt, i overensstemmelse med Skatterådets afgørelse, at momslovens § 34, stk. 1, nr. 7, i henhold til sin ordlyd omfattede eksisterende skibe, da der anvendtes ord som "ombygning", "reparation" og "vedligeholdelse", hvilket måtte forudsætte, at der var et eksisterende skib at udføre arbejdet på. Da der ifølge det oplyste var tale om bygning af et nyt skib, som skulle være en rekonstruktion af den oprindelige krydstoldjagt, som skulle bygges efter de oprindelige tegninger, og da det nye skib ikke indeholdt dele fra det oprindelige skib, som havde inspireret til byggeriet, var der ikke tale om arbejder på et eksisterende skib. 

Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatterådets bindende svar.◄

►Afgørelsen stadfæster Skatterådets bindende svar SKM2022.237.SR

SKM2015.670.LSR

Salget af en bilfærge med henblik på anvendelse til beboelse ansås for momsfritaget. Der blev lagt vægt på, at færgen på salgstidspunktet efter sin konstruktion, indretning og fremtoning fremstod som en fuldt ud funktionsdygtig bilfærge over 5 tons med motor, ror m.v., og at den på salgstidspunktet ikke blev anvendt til beboelse.

SKM2011.732.LSR

Underleverandører til en virksomhed, der foretager reparation af skibe, skal opkræve moms af reparationsydelser leveret til virksomheden. Virksomheden har fradrag for denne købsmoms.

Praksis er ændret. Se dom i sagen C-33/16, A Oy og det nu ophævede styresignal SKM2019.628.SKTST.

SKM2007.590.LSR

Vedligeholdelsesarbejde mv. på et bevaringsværdigt skib, der blev anvendt til lystsejlads, var ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 7. Momspligt.

Skatterådet

SKM2022.238.SR

Sagen drejede sig om et foreningsejet skib, der oprindelig blev bygget som en fiskekutter i 1932, men som fortsat fremstod som et erhvervsfartøj, da det som oplyst af spørger kun var råt ombygget til et foreningsfartøj.

Skatterådet bekræftede, at skibet var omfattet af ML § 34, stk. 1, nr. 7. Leverancer til brug for reparation af skibet ville derfor være fritaget for moms i medfør af samme bestemmelse. Momsfritagelse.

 

SKM2017.523.SR

SKM2017.523.SR er en genoptagelse af SKM2017.150.SR vedrørende spørgsmål 5, 6, 11, 12 og 14. Det konstateres bl.a. på baggrund af dommen i sagen C-33/16 A Oy, at det ikke ved levering af varer og ydelser til skibe i alle tilfælde er en betingelse for momsfritagelsen, at leveringen sker i sidste omsætningsled til ejer eller rederi.

Skatterådet bekræfter, at levering af fast udstyr i form af vareleverancer til skibe med en brutto­tonnage på 5 tons eller en bruttoregistertonnage på 5 tons eller derover er momsfrita­get efter ML § 34, stk. 1, nr. 7, når leveringen sker til den, der er kontraktmæssigt udpeget som skibets technical manager, selvom denne ikke også er den juridiske ejer af skibet. (Spørgsmål 5).

Skatterådet bekræfter, at hvis spørgsmål 5 besvares med ja, har det ikke nogen betydning, om technical manager er etableret i A) Danmark, B) EU eller C) Et land uden for EU. (Spørgsmål 6).

Skatterådet bekræfter, at levering af ydelsesleverancer i form af ombygning, reparation og vedligeholdelse af skibe med en brutto­tonnage på 5 tons eller en bruttoregistertonnage på 5 tons eller derover og deres faste udstyr er momsfrita­get efter ML § 34, stk. 1, nr. 7, når leveringen sker til den, der er kontraktmæssigt udpeget som skibets technical manager, selvom denne ikke er den juridiske ejer af skibet. (Spørgsmål 11).

Skatterådet bekræfter, at hvis spørgsmål 11 besvares med ja, har det betydning, at den technical manager er etableret i A) Danmark, B) EU eller C) Et land uden for EU. (Spørgsmål 12).

Skatterådet bekræfter, at rene vareleverancer i form af fast udstyr, der sker til trading houses, vil kunne ske uden moms i henhold til ML § 34, stk. 1, nr. 7, når leverancen sker direkte til disse trading houses, og disse er den kontraktretlige aftager af vareleverancen, når trading house og spørger er bekendt med, hvilket konkret skib varer erhverves til. (Spørgsmål 14).

I SKM2017.523.SR genoptages besvarelse af spørgsmål 5, 6, 11, 12 og 14 i SKM2017.150.SR.

Se dom i sagen C-33/16, A Oy og det nu ophævede styresignal SKM2019.628.SKTST om ændring af praksis.

SKM2017.150.SR

Skatterådet besvarer en række spørgsmål om momsfritagelse vedrørende skibe i medfør af ML § 34, stk. 1, nr. 7. Skatterådet lægger til grund, at det er en forudsætning for momsfritagelsen, at levering sker i sidste omsætningsled og dermed til skibets ejer eller rederi.

Skatterådet konstaterer endvidere, at når levering af varer og ydelser ikke har momsmæssigt beskatningssted i Danmark, er leveringen ikke momspligtig i Danmark, og momslovens fritagelsesbestemmelser kan derfor ikke finde anvendelse.

Se SKM2017.523.SR, hvor besvarelse af spørgsmål 5, 6, 11, 12 og 14 genoptages.

Praksis er ændret. Se dom i sagen C-33/16, A Oy og det nu ophævede styresignal SKM2019.628.SKTST.

SKM2016.78.SR 

Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge reparationsydelser til danske kunder momsfrit. Reparationsydelserne udføres på borerigge, der momsmæssigt kan anses for skibe. Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at momslovens fritagelsesbestemmelse for reparation af visse skibe finder anvendelse på reparationsydelser leveret til udenlandske kunder. Når ydelserne ikke har momsmæssigt beskatningssted i Danmark, er ydelserne ikke momspligtige i Danmark, og lovens fritagelsesbestemmelser kan derfor ikke finde anvendelse.

Se ovenfor om C-291/18, Grup Servicii Petroliere med kommentarer.