Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt.
  • Covid-19-pandemien.

Generelt

Efter ML § 36, stk. 3, er der fritagelse for moms ved indførsel af varer til:

  • Fremmede staters diplomatiske og konsulære repræsentationer her i landet og personer med diplomatiske rettigheder knyttet til disse i samme omfang og på samme betingelser, som der er toldfrihed ved indførsel af varer. Se afsnit F.A.18.10 Varer til diplomater, NATO, mv.
  • EU, Det Europæiske Atomenergifællesskab, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank og for andre organer oprettet i EU, hvor protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter finder anvendelse, dog inden for de grænser som er fastsat i protokollen og i aftaler om gennemførelse af denne eller i aftaler om hjemsted, navnlig når dette ikke forårsager konkurrenceforvridning.
  • Andre internationale organisationer og medlemmer af disse, når organisationen er godkendt af det EU-land, som er vært for den pågældende organisation, dog inden for de grænser og på de betingelser, som er fastsat i en international konvention om organisationens oprettelse eller i en aftale om dens hjemsted.

Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra f), fa), og g) i dansk ret.

Danmark har tiltrådt en række internationale konventioner og overenskomster om told- og afgiftsfrihed for varer, der indføres til diplomatiske og konsulære repræsentationer og internationale organisationer. I F.A.18.10 Varer til diplomater, NATO, mv. findes en oversigt over disse konventioner og overenskomster.

Det er en betingelse for told- og afgiftsfrihed, at den pågældende repræsentation eller organisation samt personale knyttet hertil er anmeldt overfor Udenrigsministeriet som berettiget til told- og afgiftsfrihed, og af Udenrigsministeriet er optaget i diplomatkalenderen eller i lister over øvrige berettigede personer.

For indførsel af varer til NATO-personel under tjeneste her i landet er det en betingelse for told- og afgiftsfrihed, at de pågældende personer er anmeldt overfor Forsvarsministeriet som berettiget til fritagelsen og er optaget på en personliste, der udfærdiges af Forsvarskommandoen.

Told- og afgiftsfrihed kan gives ved indførsel af varer fra steder uden for EU samt ved fraførsel fra visse toldordninger af varer, der ikke har status af fællesskabsvarer. Se afsnit D.A.4.9.

Særligt vedrørende indførsel af motorkøretøjer

Indførsel af personmotorkøretøjer, som foretages af diplomatisk anmeldt personale, konsulært anmeldt personale eller herværende internationale organisationers tilknyttede personale, der i henhold til den enkelte organisations værtskabsaftale er omtalt som fritagelsesberettiget ved indførsel af personmotorkøretøjer, er fritaget for afgift.

Fritagelsen er med undtagelse af fritagelsen for NATO’s tilknyttede personale betinget af, at den fritagelsesberettigede opretholder sin adgang til fritagelse for afgift ved indførsel af personmotorkøretøjer i en periode på 2 år fra indførslen af køretøjet, og at køretøjet ikke sælges eller på anden måde overdrages til en ikke-fritagelsesberettiget inden for denne periode, medmindre andet er fastsat i den enkelte organisations værtskabsaftale. Se § 36, stk. 3, 3. og 4. pkt, som indsat i momsloven ved § 1, i lov nr. 904 af 21. juni 2022.

Diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer samt tilknyttede personer med diplomatisk status har også mulighed for på visse betingelser at få godtgjort moms, der er betalt her i landet. Se afsnit D.A.12.3. De kan også på visse betingelser købe visse varer og ydelser uden dansk moms. Se D.A.12.3.4 Fritagelsesordningen.

Se også

Se også D.A.13.14 om diplomater m.fl.´s betalingspligt, jf. ML § 46 d.

Covid-19-pandemien

Indførsel af varer fra steder uden for EU, som foretages af Europa-Kommissionen eller et agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten, er fritaget for afgift, når varerne er indført som led i udøvelsen af de opgaver, som de pågældende har fået tildelt for at reagere på covid-19-pandemien. Fritagelsen gælder ikke, hvis de indførte varer straks eller på et senere tidspunkt anvendes til videreleveringer mod vederlag fra Europa-Kommissionen eller et agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten. Se ML § 35 a, stk. 1, som indsat i momsloven ved § 2 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Hvis betingelserne for fritagelsen i stk. 1 ikke længere er opfyldt, skal Europa-Kommissionen eller det relevante agentur eller organ underrette told- og skatteforvaltningen herom, og indførslen af de pågældende varer pålægges afgift på de betingelser, der var gældende på det tidspunkt, hvor betingelserne for fritagelsen ophørte med at finde anvendelse. Afgiften skal indbetales senest 14 dage efter påkrav fra told- og skatteforvaltningen. Se ML § 35 a, stk. 2, som indsat i momsloven ved § 2 i lov nr. 2616 af 28. december 2021 og ændret ved § 1, nr. 5 i lov nr. 755 af 13. juni 2023.

Bestemmelserne har virkning fra 1. januar 2021. Se § 15 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Bestemmelsen implementer momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra fb), og stk. 3.