Der er fritagelse for moms af gas, der indføres via et naturgassystem eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system. Se ML § 36, stk. 1, nr. 6.

Fritagelsen omfatter også indførsel af gas fra et gastankskib, hvis gassen videreføres i et naturgassystem eller et opstrømsrørledningsnet.

Endvidere gives der momsfritagelse ved indførsel af elektricitet og af varme og kulde, der indføres via et net.

Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra l) i dansk ret.

Det særlige ved levering af gas, elektricitet, varme og kulde via et net er, at nettene er grænseoverskridende, ikke blot inden for EU, men nettene kan også dække steder uden for EU.

Det europæiske kontinent, dvs. både EU-lande og lande uden for EU, har eksempelvis et samlet netværk for elektricitet, hvor elektriciteten bevæger sig igennem nettet i den rute, hvor modstanden er mindst.

Dette betyder, at levering af elektricitet fra et EU-land til et andet EU-land kan have passeret et land uden for EU, inden elektriciteten ankommer til bestemmelsesstedet, men i realiteten er der tale om en vareleverance mellem to EU-lande.

Den her omhandlede fritagelse for moms ved indførsel sikrer, at der ikke også skal beregnes importmoms ved interne EU leverancer af gas, elektricitet mv. leveret via net, men kun erhvervelsesmoms, og bestemmelsen sikrer derfor også, at der ikke opstår "dobbeltmoms" tilfælde.