Indførsel af varer er fritaget for moms, når leverancer af tilsvarende varer her i landet kan foretages momsfrit. Se ML § 36, stk. 1, nr. 4.

Bestemmelsen ligestiller indførsel af varer med leverancer foretaget her i landet. Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra a) i dansk ret.

Leverancer af varer her i landet omfattet af ML § 13 er fritaget for moms. Det drejer sig eksempelvis om varer leveret i nær tilknytning til kulturelle aktiviteter og varer leveret i forbindelse med afholdelse af velgørende arrangementer. Se afsnit D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret.

Indførsel af varer eksempelvis i nær tilknytning til kulturelle aktiviteter og i forbindelse med afholdelse af velgørende arrangementer er derfor også fritaget moms, dog under de samme betingelser som følger af ML § 13.

Endvidere er leverancer af varer her i landet omfattet af ML § 34 fritaget for moms. Det drejer sig eksempelvis om nødvendigt udstyr til brug om bord på skibe i udenrigsfart og brændstof til disse. Se afsnit D.A.10.1 Leverancer ML § 34.

Indførsel af eksempelvis nødvendigt udstyr til brug om bord på skibe i udenrigsfart og brændstof til disse er derfor også fritaget for moms, dog under de samme betingelser som følger af ML § 34.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.65.SR

Skatterådet bekræfter, at ejeren af et luftfartøj kan importere luftfartøjet momsfrit. Skatterådet bekræfter, at ejerens samarbejdspartner kan importere luftfartøjet momsfrit. Samarbejdspartneren udbyder fartøjet til charterkunder til charterflyvning i samarbejdspartnerens eget navn, men for spørgers regning. Dette kan efter en konkret vurdering momsmæssigt sidestilles med, at samarbejdspartneren lejer fartøjet af spørger med henblik på at udføre transportydelser. Det forudsættes, at SKAT på tidspunktet for importen anerkender samarbejdspartneren som et flyselskab, der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart.

SKM2013.581.SR

Skatterådet bekræftede, at en udenlandsk statsinstitution kunne importere et fly momsfrit.