Indhold

Dette afsnit handler om særlige tilfælde af indførsel af varer, hvor bestemmelserne for fritagelse af moms fra steder uden for EU følger bestemmelserne for toldfrihed mv. ved indførsel af varer i sådanne tilfælde. Se ML § 36, stk. 1, nr. 1, som affattet ved lov nr. 904 af 21. juni 2022.

Afsnittet indeholder:

 • Midlertidig indførsel
 • Proviant mv.
 • Varer, der er tilintetgjort eller overgivet til staten
 • Returvarer.

Midlertidig indførsel

Varer, der indføres midlertidigt til EU fra steder uden for EU, er fritaget for moms, hvis der er fuldstændig toldfrihed ved midlertidig indførsel af varerne.

Ved midlertidig indførsel forstås, at varerne allerede ved indførslen er bestemt til at skulle genudføres fra EU i uforandret stand inden for en frist på 24 måneder. På en række områder er dog fastsat en kortere frist for genudførsel. Se afsnit F.A.23.3 Fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig import.

Toldreglerne fastlægger en udtømmende og dermed fuldstændig opregning af de tilfælde, hvor varer kan indføres midlertidigt med fuldstændig toldfritagelse. Se afsnit F.A.23.3 Fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig import.

Midlertidig indførsel af varer i andre tilfælde end de opregnede kan ikke ske med fuldstændig toldfritagelse og er derfor heller ikke omfattet af den her behandlede momsfritagelse.

Der skal ved midlertidig indførsel som udgangspunkt stilles sikkerhed for moms efter de samme regler, som er gældende for told. Der skal således som udgangspunkt stilles sikkerhed, når der benyttes en skriftlig toldangivelse. Visse virksomheder og institutioner er fritaget for kravet om sikkerhedsstillelse. I forbindelse med midlertidig indførsel fra Færøerne eller Grønland er der tilsvarende ikke krav om sikkerhed, hvis varemodtageren er etableret i Danmark, på Færøerne eller i Grønland. Se "Sikkerhedsstillelse" i afsnit F.A.23.5 Bevilling til proceduren for midlertidig import.

Varemodtagers etableringssted fastlægges i overensstemmelse med sædvanlig praksis på momsområdet, se forarbejderne til ændringslovens § 1, nr. 5. Om etableringssted, se fx ML § 45, stk. 1, hvorefter det bl.a. er en betingelse for godtgørelse, at ansøgeren ikke er etableret her. For en beskrivelse af bedømmelsen af, hvor ansøgeren er etableret, i forbindelse med reglerne om momsgodtgørelse, se afsnit D.A.12.1.5 om ansøgers etableringssted.

Der er fuldstændig toldfritagelse og dermed momsfritagelse ved midlertidig indførsel af følgende varer:

 • Transportmidler samt reservedele, tilbehør og standardudstyr til disse. Fritagelsen omfatter transportmidler til vej-, jernbane- og søtransport, og det er som udgangspunkt en betingelse for fritagelsen, at transportmidlet ejes eller benyttes af personer, der er bosat uden for EU. Se afsnit F.A.23.3.2 Transportmidler.
 • Paller. Se afsnit F.A.23.3.3 Paller.
 • Containere. Se afsnit F.A.23.3.4 Containere.
 • Personlige effekter, som der med rimelighed er behov for under en rejse, herunder toiletartikler, tøj og smykker, og for varer til sportsbrug, der indføres af rejsende. Se afsnit F.A.23.3.5 Rejsendes personlige ejendele og varer, der importeres til sportsbrug.
 • Velfærdsmateriel til søfolk, herunder læsestof, radio/TV og sportsudstyr. Se afsnit F.A.23.3.6 Velfærdsmateriel for søfolk.
 • Katastrofeudstyr. Se afsnit F.A.23.3.7 Udstyr til afhjælpning af følgerne af katastrofer.
 • Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr. Se afsnit F.A.23.3.8 Medicinsk og kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr.
 • Dyr. Se afsnit F.A.23.3.9 Dyr.
 • Varer til brug i grænseområder. Se afsnit F.A.23.3.10 Varer til brug i grænseområder.
 • Lyd- og billedmedier, informationsbærende medier og informationsmateriale. Se afsnit F.A.23.3.11 Lyd-, billed-, og datamedier og reklamemateriale.
 • Professionelt udstyr. Se afsnit F.A.23.3.12 Professionelt udstyr.
 • Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr. Se afsnit F.A.23.3.13 Undervisningsmateriale og videnskabeligt udstyr.
 • Emballage. Se afsnit F.A.23.3.14 Emballage.
 • Forme, modeller, matricer mv., måleinstrumenter mv. Se afsnit F.A.23.3.15 Forme, modeller, matricer, måleinstrumenter mv.
 • Specialværktøj og -instrumenter. Se afsnit F.A.23.3.16 Specialværktøj og -instrumenter.
 • Varer, der skal bruges til forsøg. Se afsnit F.A.23.3.17 Varer, der skal bruges til forsøg.
 • Vareprøver. Se afsnit F.A.23.3.18 Vareprøver.
 • Erstatningsproduktionsmidler. Se afsnit F.A.23.3.19 Erstatningsproduktionsmidler.
 • Varer til arrangementer eller til salg i bestemte situationer. Se afsnit F.A.23.3.20 Varer til arrangementer eller salg i bestemte situationer.
 • Reservedele, tilbehør og udstyr. Se afsnit F.A.23.3.21 Reservedele, tilbehør og udstyr.
 • Andre varer, der indføres lejlighedsvis i højst 3 måneder eller i en særlig situation, der er uden økonomisk betydning. Se afsnit F.A.23.3.22 Andre varer.
 • Kunstværker, som kunstneren selv rejser med. Se afsnit F.A.23.3.23 Kunst.

Proviant mv.

Proviant og andre fornødenheder, der medbringes af skibe og fly, som ankommer fra steder uden for EU, er fritaget for moms som følge af indførsel, hvis der er toldfrihed for provianten mv. Det er endvidere en betingelse, at provianten mv. er bestemt til forbrug om bord under skibets eller flyets rejse til eller fra EU eller under dets ophold her.

Se afsnit A.C.2.5.2.2 Proviant og rejsegods.

Varer, der er tilintetgjort eller overgivet til staten

Bestemmelsen om, at der på visse betingelser ikke opstår toldskyld, hvis en vare er eller bliver tilintetgjort, er ikke medtaget i den nye EU-toldkodeks.

For en beskrivelse af den ophævede bestemmelse, se afsnit F.A.12.2 i Den juridiske vejledning, 2016-1.

Efter praksis er varer fritaget for moms i forbindelse med indførsel, når varerne er tilladt overgivet og afstået til statskassen, inden disse er frigivet af myndighederne. Varerne sælges i sådanne tilfælde på offentlig auktion, og provenuet tilfalder statskassen. Dette følger af, at toldskylden opstår på frigivelsestidspunktet for angivelsen. Se F.A.11.2.1 Toldskyld ved varens overgang til fri omsætning og midlertidig import.

Returvarer

Når EU-varer udføres til steder uden for EU og efterfølgende genindføres til EU som udgangspunkt i uforandret stand og inden for en frist på 3 år, indrømmes der som hovedregel toldfrihed. Se afsnit F.A.17.4 Returvarer.

Når varerne genindføres, skal der ikke betales moms af dem. Det gælder i samme omfang og på de samme betingelser, som gælder for toldfritagelsen.

Om konsignationslagre og Brexit, se D.A.4.7.4.