åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler regler om regnskab og kontrol, der gælder for udbydere af spil omfattet af SPILAL.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regnskabsbestemmelser
  • Regnskab i forbindelse med udbud af specifikke spil
  • Kontrolbestemmelser.

Generelle regnskabsbestemmelser

En spiludbyder, der er afgiftspligtig efter SPILAL, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftens berigtigelse. Se SPILAL § 29.

Der er fastsat nærmere regler om regnskabsførelse vedrørende afgifter af spil i bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011 (Bekendtgørelse om afgifter af spil). Der er bl.a. regler om regnskab vedrørende indskud, gevinster og spil i fremmed valuta. Det fremgår også, at de afgiftspligtige skal følge reglerne om regnskabsførelse i bogføringsloven.

Regnskabsreglerne vedrørende afgifter af spil er nærmere beskrevet i afsnit A.B.3.5.3. De generelle krav til regnskabsførelse i bogføringsloven er beskrevet i afsnit A.B.3.1.

Regnskab i forbindelse med udbud af specifikke spil

Regnskabet skal kunne danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftsbetalingen. Se SPILAL § 29. Afgiftsangivelsen skal endvidere indeholde oplysninger om de beløb, som har dannet grundlag for beregningen af afgiften. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 14.

Endvidere skal regnskab for gevinstgivende spilleautomater i restaurationer og spillehaller føres særskilt for hvert spillested, og tilsvarende skal der for væddemål vedr. heste- og hundevæddeløb føres særskilt regnskab for hver bane eller spillested udenfor banerne. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 10.

Spilleautomater
En tilladelsesindehaver, der har aktiviteter med drift af gevinstgivende spilleautomater (dvs. i spillehaller og på restaurationer), skal for hvert spillested føre regnskab over spilleindsatser og udbetalte gevinster fra automater. Der skal føres en konto over den samlede bruttospilleindtægt og en konto over den del af indtægten, der falder på den supplerende afgift. Der oprettes tilsvarende afgiftskonti. Disse oplysninger skal indberettes og skal kunne føres tilbage til regnskabet.

Heste- og hundevæddeløb
Indehavere af tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål skal i regnskabet have en opgørelse pr. løbsdag over summen af indskud og udbetalte gevinster fordelt på spiltype (vinderspil, pladsspil, kombineret spil, V5 og V6 spil) i de enkelte løb, der har været afviklet hen over dagen.

Danske Spil A/S skal som indehaver af tilladelse til puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb føre særskilt regnskab for hver bane. Regnskabet skal indeholde en opgørelse pr. løbsdag af summen af indskud og gevinster for hver indskudsbod. Der skal desuden ligesom for lokale puljevæddemål føres regnskab over de enkelte spiltyper.

Se også

  • Afsnit A.B.3.5.3 om regnskab for afgifter af spil
  • Afsnit A.B.3.1 om regler for bogføring
  • Afsnit E.A.9.5 om gevinstgivende spilleautomater.

Kontrolbestemmelser

Kontrolbestemmelserne findes i SPILAL § 30.

Reglerne svarer til de almindelige regler for Skatteforvaltningens kontrol af afgifter, som er nærmere beskrevet i afsnit A.C.2.5, hvortil der henvises. Der gælder dog enkelte særlige kontrolbestemmelser vedrørende afgifter af spil.

Leverandører og udlejere af materiel mv., herunder software, til en registreringspligtig spiludbyder til dennes brug for et spil, har pligt til at afgive oplysninger til Skatteforvaltningen på anmodning. Der vil kun være tale om specifikke oplysninger, som er nødvendige for kontrollen med afgiftsbetalingen. Se SPILAL § 30, stk. 4.

Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal efter anmodning give Skatteforvaltningen enhver oplysning om deres økonomiske mellemværender med navngivne registreringspligtige virksomheder. Det vil sige, at der i konkrete sager skal gives oplysninger om størrelsen af midler modtaget til forvaltning fra en given registreringspligtig person eller selskab mv. Se SPILAL § 30, stk. 5.

Skatteforvaltningen har også adgang til materiale, når dette findes på elektroniske medier. Se SPILAL § 30, stk. 6.

Se også

Afsnit A.C.2.5 om kontrolbestemmelser - punktafgifter.