åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om afgift af spil i forbindelse med spil uden indsats (gratis spil).

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem er afgiftspligtig og hvilke spil er omfattet af reglen?
  • Afgiftens størrelse og beregning
  • Afgiftsperiode
  • Registrering, angivelse og betaling
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Bemærk

Beregningsmetoden og satsen for afgift af kontante gevinster er ændret med virkning for gevinster, der er vundet fra og med 1. februar 2016. Det fremgår af lov nr. 1574 af 15. december 2015, § 2. Ændringen medfører, at satsen og beregningsmetoden for kontante gevinster og varegevinster bliver ens. xÆndringen betyder, at afgiften ikke længere skal fradrages i kontante gevinster, inden de bliver udbetalt til vinderen.x

Regel

Der skal betales afgift af gevinster vundet i spil, der i henhold til § 3, stk. 2, i lov om spil, kan udbydes uden tilladelse eller anmeldelse til Spillemyndigheden. Der er tale om spil, hvor spilleren ikke har betalt en indsats for at deltage, og som må anses for at være offentlige. Se SPILAL § 15.

xSpiludbyderen skal betale en gevinstafgift på 17,5 pct. beregnet af den del af gevinstens værdi eller gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.x, se nærmere nedenfor under afsnittet "Afgiftens størrelse og beregning".

SPILAL § 15 omfatter bl.a. en videreførelse af den tidligere gevinstafgiftslovs regler (tidligere lovbekendtgørelse nr. 1146 af 2. december 2005) om afgift af gevinster ved deltagelse i offentlige bortlodninger, gætte- og præmiekonkurrencer. xBeregningsmetoden for afgiften af kontantgevinster er dog ændret.x

Hvem er afgiftspligtig og hvilke spil er omfattet af reglen?

Det er den, der udbyder spillet, der skal betale afgiften og skal indeholde afgiften før udbetaling af gevinsten til vinderen. Se SPILAL § 16.

Spillene, der er omfattet af reglen, er spil

a)      hvor der ikke opkræves en indsats for at deltage i spillet

b)      hvor der skal være et element af tilfældighed til stede i spillet/konkurrencen

c)      der er offentlige, og deltagelsen derfor ikke må bero på en casting/udvælgelse af deltagerne.

Alle tre betingelser skal være opfyldt, før spillet er omfattet af SPILAL § 15.

Ad a) Uden indsats (gratis spil)

Der må ikke kræves en betaling (indsats eller indskud) for at deltage i et givent spil, herunder lodtrækninger og konkurrencer, hvis spillet skal kunne omfattes af reglen om spil uden indsats i SPILAL § 15.

Spil, hvor deltagerne indirekte betaler for deltagelse ved en modydelse, eller hvor deltagelse er betinget af køb, er ikke omfattet af reglen om spil uden indsats i SPILAL § 15, hvis det må antages, at modydelsen eller købet er foretaget for at opnå deltagelse i spillet. Værdien af modydelsen eller købet skal dog stå i rimeligt forhold til gevinstchancen for at kunne anses for at være en indsats. Hvis fx en ejendomsmæglerkæde udlodder en gevinst eller flere gevinster til en tilfældig køber, der inden for en periode har købt en byggegrund eller en fast ejendom, anses købet af grunden eller ejendommen ikke for at være en indsats.

Indirekte betaling, som fx medlemskontingent til en klub, forening og lignende anses også for at være en indsats, hvis et væsentligt formål med klubben mv. er at afholde spil, og spillernes betaling helt eller delvist dækker omkostningerne med at etablere spillet - herunder finansiering af gevinsterne.

Betaling for et kryds og tværs-blad, et sudukohæfte, en avis, et ugeblad mv., hvor muligheden for at deltage i et spil opstår sammen med købet, men hvor deltagelse i en konkurrence/spil først opnås ved efterfølgende indsendelse eller lignende af løsningen, anses ikke for en indsats.

Et gebyr for deltagelse i et spil, som overstiger omkostningerne til teletransmission, postforsendelse mv. (mere end 1-2 kr.), anses for at være en indsats. Der gælder dog en særlig regel for betaling i en gættekonkurrence i en radio- eller en TV-udsendelse, hvor afholdelse af gættekonkurrencen ikke udgør hovedindholdet. I de tilfælde, vil en betaling via en informations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en mobil betalingstjeneste, som ikke overstiger 5 kr. pr. døgn pr telefonnummer, ikke blive betragtet som indsats. Er tillægstakseringen over fem kr. anses hele beløbet derimod for en indsats, uanset om spiludbyder efter aftale med teleudbyderen skal betale denne for at være formidler (opkræve indsatsen mv.). Se SPILL § 3, stk. 2.

Eksempler

Eksempel 1: I forbindelse med et sportsprogram i TV afholdes en gættekonkurrence. Der udloddes fem præmier. Deltagelse i konkurrencen opnås ved at sende en SMS med svaret på et relativt simpelt spørgsmål. At deltage koster almindelig SMS-takst + fem kr., og vinderen findes ved tilfældig lodtrækning blandt de, som har svaret rigtigt. Da tillægstaksten ikke overstiger fem kr., er konkurrencen omfattet af reglen i dette afsnit, og der skal betales gevinstafgift af de udbetalte gevinster.

Eksempel 2: For deltagelse i samme slags gættekonkurrence som ovenfor koster det almindelig SMS-takst + syv kr. at deltage. To kr. ud af de syv kr. går til teleudbyderen og fem kr. til spiludbyderen (TV-stationen). De to kr. anses for at være TV-stationens betaling til teleselskabet for at være formidler, og beløbet er derfor en omkostning for TV-stationen på linje med fx markedsføringsomkostninger. Betalingen for at deltage i konkurrencen (indsatsen) er derfor syv kr., og konkurrencen er ikke omfattet af reglen i dette afsnit.

Da gættekonkurrencen i eksempel 2 ikke er omfattet af reglen i dette afsnit om "spil uden indsats", er der tale om et spil med indsats. Et sådant spil kan kun udbydes lovligt her i landet, hvis spillet omfattes af en af de andre regler i spillelovgivningen, hvilket som oftest kræver, at der søges og opnås tilladelse til spiludbuddet fra Spillemyndigheden, fx tilladelse til onlinekasino beskrevet i afsnit E.A.9.8.

Hvis en udbyder med tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino giver nye spillere eller spillere, der fx har spillet 10 gange inden for den sidste måned, mulighed for at indgå et gratis spil, er der tale om spil uden indsats, og der skal betales gevinstafgift at vundne gevinster, fordi spillet ud over ikke at have indsats desuden er offentligt tilgængeligt og med element af tilfældighed. Et gratis spil er fx. free spin, gratis bingo eller point uden tilknyttet værdi.

Udbud af gratis bingo er et spil uden indsats, og der skal betales gevinstafgift af vundne gevinster, fordi spillet ud over ikke at have indsats desuden er offentligt tilgængeligt og med element af tilfældighed.

Udbud af øvespil, som ikke giver spilleren en mulighed for en reel gevinst, falder uden for spillelovgivningen.

Ad b) Element af tilfældighed

Et spil skal desuden indeholde et element af tilfældighed for at være omfattet af reglen om "spil uden indsats" i SPILAL § 15. Et sådant element af tilfældighed er fx til stede, når vinderen af en gevinst udvælges ved lodtrækning eller under lignende tilfældige omstændigheder.

En tidsbegrænsning udelukker ikke, at spillet har et element af tilfældighed, når blot der gives en rimelig tid til besvarelsen. Er tidsfristen imidlertid så kort, at kun deltagere med helt særlige evner, viden eller lignende reelt har mulighed for at vinde gevinsten, er der ikke et element af tilfældighed i spillet, og det er derfor ikke omfattet af reglen i SPILAL § 15.

Præmier opnået ved at deltage i konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter samt prisbelønninger for at besvare opgaver af denne art, er ikke omfattet af reglen i SPILAL § 15. Det vil sige i situationer, hvor der kræves særlig viden, egenskaber eller præstationer. Præmier vundet ved f.eks. en sportspræstation er heller ikke omfattet af afgiften. Sådanne færdigheds- og præstationskonkurrencer er ikke omfattet af SPILAL § 15, eller af SPILL i øvrigt.

Eksempler

Gevinster og præmier vundet i f.eks. sportskonkurrencer, lystfiskerkonkurrencer, dansekonkurrencer, talentkonkurrencer o.lign. er ikke omfattet af afgiften. Præmier og gevinster er dermed indkomstskattepligtige for vinderne, se nærmere nedenfor.

Ad c) Offentligt tilgængelig

At spillet skal være offentligt tilgængeligt betyder fx, at gevinster fra spil i en forening for medlemmerne ikke er omfattet af reglen. Offentlig tilgængelighed er fx tilstede, hvor udvælgelse sker på baggrund af en statistisk udvælgelse. Se SKM2010.545.SR, hvor en regions undersøgelse af befolkningens helbredstilstand skete på baggrund af tilfældigt udvalgte borgere i regionen, og dermed var spillet i forbindelse med undersøgelsen offentligt tilgængeligt.

Hvis udvælgelse til at deltage i et spil foregår ud fra besvarelse af tilfældige lettere spørgsmål indenfor almen viden, anses spillet for offentligt tilgængeligt, og spillet/konkurrencen omfattes derfor af reglen i SPILAL § 15, hvis der ikke betales et indskud for deltagelse.

Hvis fx en TV-konkurrence derimod er karakteriseret ved, at alle kan tilmelde sig deltagelse i konkurrencen, men at TV-stationen derefter gennemfører en udvælgelsesproces i form af casting på baggrund af personlige egenskaber, holdninger m.m., anses konkurrencen ikke for at være offentlig. Dette skyldes, at deltagerne reelt bliver valgt på baggrund af kriterier fastlagt af TV-stationen og ikke ud fra et tilfældighedsprincip eller lodtrækning. Konkurrencerne kan derfor ikke anses for at være offentligt tilgængelige, når alle ansøgere ikke har en reel chance for at deltage i selve konkurrencen.

Bemærk

Der skal betales indkomstskat af gevinster eller præmier vundet i konkurrencer, som ikke er offentligt tilgængelige, eller som ikke indeholder et element af tilfældighed, og derfor ikke er omfattet af reglen i SPILAL § 15. Fx konkurrencer, som man kun kan deltage i via en egentlig casting, samt spil/konkurrencer uden et element af tilfældighed, samt de konkurrencer der kræver særlige egenskaber hos deltagerne.

Er spillet imidlertid ikke omfattet af SPILAL § 15, fordi der skal betales en indsats for at deltage i spillet, kan spillet kun lovligt udbydes, hvis der er tale om et spil, der er omfattet af en af bestemmelserne i lov om spil. Udbud heraf kræver oftest, at der opnås tilladelse fra Spillemyndigheden.

Det kræver ikke tilladelse at udbyde spil uden indsats omfattet af SPILAL § 15. Se SPILL § 3, stk. 1. Spil uden indsats, som ikke er åbne for offentligheden, kan endvidere afholdes uden tilladelse efter SPILL § 3, stk. 1, da bestemmelsen ikke indeholder noget offentlighedskrav. Derimod vil betingelserne for at spillet eller konkurrencen er omfattet af SPILAL § 15 ikke være opfyldt, når spillet eller konkurrencen ikke er offentligt tilgængelig. Det medfører, at gevinster eller præmier fra ikke-offentlige spil og konkurrencer vil være indkomstskattepligtige for vinderen. 

Se også

Se om indkomstskat af gevinster mv. i afsnit C.A.6.4 Gevinster og dusører.
Se også E.A.9.16 om skat og andre afgifter i forbindelse med spil.

Afgiftens størrelse og beregning

xAfgiften er ens for varegevinster og kontantgevinster. Afgiften er 17,5 pct. beregnet af den del af gevinstens værdi eller det udbetalte gevinstbeløb, der overstiger 200 kr., jf. SPILAL § 5, og § 26, stk. 3.x

Eksempler

xEksempel 1

Der er vundet en kontant gevinst på 500 kr. Da der ikke skal betales afgift af de første 200 kr., skal der beregnes afgift af 300 kr. Afgiften (17,5 pct.) udgør 300/100 x 17,5, dvs. 52,50 kr. Der udbetales 500 kr. til vinderen.

Eksempel 2

Der er vundet en varegevinst bestående af en DAB-radio til en handelsværdi af 500 kr. Der skal ikke betales afgift af de første 200 kr. af varens værdi. Afgiften af varegevinsten (17,5 pct.) udgør 300/100 x 17,5, dvs. 52,50 kr.xx


Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb, uanset om gevinsten afhentes eller ej.

Afgiften af en varegevinst beregnes på grundlag af gevinstens handelsværdi ved salg til forbrugere. Det er derfor ikke anskaffelsesbeløbet, der skal lægges til grund. Se SPILAL § 26, stk. 3.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er varigheden af det enkelte spil. Se SPILAL § 24.

Den, der afholder spil uden indsats, kan i stedet for at have det enkelte spil som afgiftsperiode vælge måneden som afgiftsperiode. Se SPILAL § 24, stk. 2.

Registrering, angivelse og betaling

Alle, der udbyder spil uden indsats, og som skal betale afgift, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1-3.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.063, som kan findes på www.virk.dk.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles SKAT senest otte dage efter ændringen.

Registreringen vil ikke skulle fornys, hvis det er under et år siden, at der senest er blevet foretaget angivelse og betaling for et afholdt spil. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 2.

Angivelse og betaling af afgiften skal ske til SKAT senest 15 dage efter, at resultatet af spillet foreligger. Falder fristen for den sidste angivelses- og indbetalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, skal angivelse og betaling ske senest førstkommende hverdag. Se SPILAL § 24.

Resultatet af et spil foreligger, når vinderlisten er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Resultatet af et spil foreligger også, når vinderen har fået særlig underretning.

Hvis den, der udbyder spil uden indsats, har valgt måneden som afregningsperiode, skal afgift for spil afholdt i perioden angives og betales samlet senest den 15. i måneden efter. Se SPILAL § 24, stk. 2 og § 21. Selv om der i en afgiftsperiode ikke har været spil, eller der ikke har været gevinster med værdi over 200 kr., skal der foretages angivelse, hvor afgiften angives til 0 kr.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling.

Bemærk

Hvis der ikke er gevinster med en gevinstværdi over 200 kr., er spillet ikke afgiftspligtigt, og udbyderen skal ikke foretage registrering.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSR 1978, 183

Et rederiselskab havde udbudt et skib i anparter, hvilket var annonceret ved annoncer i dagspressen. Blandt de, som tegnede anpart, blev der trukket lod om en præmie på 100.000 kr. Landsskatteretten fandt, at alle havde kunnet tegne anparter og dermed deltage i lodtrækningen. Konkurrencen var derfor offentligt tilgængelig.

Afgørelsen er truffet efter den tidligere gevinstafgiftslov. Da køb af en anpart dels ikke kan anses for et indskud, og da en konkurrence af denne type er anset for offentlig, betyder kendelsen, at der skal betales gevinstafgift efter SPILAL § 15.

Bindende svar fra Skatterådet 

SKM2012.681.SR

En virksomhed udbød et spil via en app (et program til bl.a. elektronisk kommunikation via internettet), hvor enhver gratis kunne deltage ved at downloade app'en til sin smartphone. Spillet gik ud på at løse nogle simple opgaver, som blev modtaget via sms, og som bestod i indsamling af oplysninger, hvorved den hurtigste deltager vandt. Muligheden for at kunne løse en konkret opgave afhang af deltagerens geografiske opholdssted på et givent tidspunkt, når opgaven blev stillet og var dermed tilfældig. Skatterådet anså spillet for omfattet af spilleafgiftslovens regler om spil uden indsats, idet det blev anset for offentligt tilgængeligt, og udfaldet af spillet eller konkurrencen afhang af tilfældighed.

Afgørelsen præciserer området for spil uden indsats, herunder kravet om, at der ikke må være tale om en indsats, at spillet skal være offentligt tilgængeligt, og at det skal indeholde et element af tilfældighed. 

SKM2010.545.SR

En region gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte borgere i regionen. Blandt deltagerne blev der trukket lod om nogle pengepræmier. Skatterådet traf afgørelse om, at spillet/konkurrencen var offentlig, fordi man lagde vægt på, at udvælgelsen til at deltage var sket ud fra et tilfældighedsprincip, og dermed havde alle borgere i regionen haft mulighed for at deltage. Der blev også lagt vægt på, at der var tale om en tilstrækkelig stor og objektiv defineret gruppe.

Skatterådets svar præciserer begrebet "offentlig tilgængelig". Svaret betyder, at gevinster i konkurrencer af den beskrevne art, hvor deltagerne udvælges ud fra et tilfældighedsprincip og ud fra en sådan stor og objektivt defineret gruppe er omfattet af gevinstafgift efter SPILAL § 15.