Indhold

Afsnittet handler om afgift af lokale puljevæddemål.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvem er afgiftspligtig?
  • Afgiftens størrelse og beregning
  • Afgiftsperiode
  • Registrering, angivelse og betaling.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Indehavere af en tilladelse givet efter § 13 i lov om spil til udbud af lokale puljevæddemål i forbindelse med heste- og hundevæddemål, cykelløb på bane og kapflyvning med duer, skal betale en afgift på 11 pct. af indskudssummen, med et fradrag på 20.000 kr. (2010-niveau) pr. afholdt løbsdag. Der kan dog højst foretages fradrag for 24 løbsdage inden for et kalenderår. Se SPILAL § 8.

Bemærk

I forhold til tidligere lov indeholder den nye lov væsentlige ændringer for lokale puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb, kapflyvning med duer og cykelløb på bane.

Hvem er afgiftspligtig?

Den, som får tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde lokale væddemål, skal betale afgiften af væddemålene.

Tilladelse kan kun gives til selskaber mv. (juridiske personer), der er arrangør af

  • cykelløb på bane
  • hundevæddeløb på væddeløbsbaner eller
  • kapflyvning med duer

og som er tilsluttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller forbund.

Tilladelse til lokale puljevæddemål på hestevæddeløb kan også kun udstedes til foreninger, som i en årrække har haft en sådan tilladelse. Se SPILL § 13 og § 25, stk. 2.

Tilladelse gives for indtil tre år ad gangen og for et bestemt antal dage for de enkelte år. Se SPILL § 13, stk. 2.

Væddemålene skal foregå i direkte tilknytning til et væddeløb eller anden væddekamp. Hvis begivenheden, som der væddes på, finder sted på en afgrænset bane, skal indskud ske på banen og i direkte forbindelse med løbets afvikling. Se SPILL § 13, stk. 3.

Ved kapflyvning med duer, som ikke finder sted på en afgrænset bane, er udbud af væddemål begrænset til steder, der er godkendt af politiet, og der må kun ske indskud samme dag eller eventuelt med politiets tilladelse dagen før kapflyvningen finder sted. Se SPILL § 13, stk. 3.

Se også

Spillemyndighedens hjemmeside http://www.spillemyndigheden.dk/, hvor regler for tilladelser mv. kan findes.

Afgiftens størrelse og beregning

Indehaveren af en tilladelse til at udbyde et lokalt puljevæddemål skal betale en afgift på 11 pct. af indskudssummen med et fradrag på 20.000 kr. (2010-niveau) pr. afholdt løbsdag. Der kan dog højst foretages fradrag for 24 løbsdage indenfor et kalenderår.

Fradragsbeløbet reguleres årligt efter personskattelovens § 20. Se SPILAL § 9. De aktuelle beløb kan findes på Skatteministeriets hjemmeside http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/8739.html.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er ugen (mandag til søndag), i de uger, hvor der afholdes spil. Se SPILAL § 23.

Registrering, angivelse og betaling

Alle, der har fået tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået, og før afholdelse af væddemål påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.063, som kan findes på www.virk.dk.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles SKAT senest otte dage efter ændringen.

Angivelse og betaling af afgift skal ske senest 15 dage efter afgiftsperiodens udløb. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en helligdag, skal angivelse og betaling ske senest førstkommende hverdag. Se SPILAL § 23.

Der skal ske angivelse efter alle afgiftsperioder (uger med spil). Hvis afgiftsbeløbet er 0 kr., skal dette anføres.

Bemærk

Der skal ikke foretages angivelse i uger, hvor der ikke har været afholdt spil.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling.