Indhold

Afsnittet handler om afgift af almennyttige lotterier.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftens størrelse og beregning
 • Afgiftsperiode
 • Registrering, angivelse og betaling
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Udbydere af almennyttige lotterier udbudt efter SPILL § 10 skal betale en gevinstafgift på 17,5 pct. For kontantgevinster beregnes afgiften af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. For andre gevinster beregnes afgiften af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr. Se SPILAL § 5.

Reglen gælder både for indehavere af en tilladelse til udbud af almennyttige lotterier og for de udbydere, der kan afholde lotterier uden en tilladelse.

Med virkning fra 2019 er den afgiftsfri bundgrænse forhøjet til 750 kr. for værdien af gevinster, som ikke er kontantgevinster. For kontantgevinster gælder der fortsat en bundgrænse på 200 kr. Se nærmere om kontantgevinster og andre gevinster nedenfor under afsnittet "Afgiftens størrelse og beregning".

Hvem er afgiftspligtig?

Det er Spillemyndigheden, der giver tilladelse til at afholde almennyttigt lotteri. Se SPILL § 10.

Mindre almennyttige lotterier vil kunne afholdes uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Mindre almennyttige lotterier er fx bankospil, afholdt af foreninger, hvor kun foreningens medlemmer og disses pårørende må deltage. De nærmere regler for afholdelse af lotteri uden tilladelse findes i Spillemyndighedens bekendtgørelse om almennyttige lotterier, bekendtgørelse nr. 1288 af 19. november 2019, kapitel 2, jf.  SPILL § 10, stk. 2.

Selv om et lotteri ikke kræver tilladelse fra Spillemyndigheden, skal det i visse tilfælde anmeldes til denne myndighed, og der skal ske registrering hos Skatteforvaltningen for afgifterne.

Almennyttige lotterier må kun afholdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål, fx:

 • Sygdomsbekæmpelse
 • Nødhjælp
 • Socialt arbejde
 • Sports- eller spejderklubber for børn og unge mv.

Almennyttige lotterier må ikke afholdes til fordel for politiske formål. Almennyttige lotterier er bingospil, tombolaer mv., afholdt af almennyttige foreninger, institutioner mv. Det er Spillemyndigheden der afgør, hvilke foreninger og formål, der må anses for almennyttige efter SPILL.

Den, som udbyder et almennyttigt lotteri, skal angive og betale afgift heraf.

Det tidligere krav om, at den, der afholder et almennyttigt lotteri skal være hjemmehørende i Danmark, blev afskaffet den 1. januar 2012. Det er derfor muligt for andre end danske foreninger at afholde almennyttige lotterier.

Se også

Spillemyndighedens hjemmeside, hvor reglerne om tilladelser mv. kan findes.

Afgiftens størrelse og beregning

Afgiften beregnes ens for kontantgevinster og andre gevinster, så som varegevinster, ud fra gevinstens værdi.

Afgiften er 17,5 pct. For kontantgevinster beregnes afgiften af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. For andre gevinster beregnes afgiften af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr., jf. SPILAL § 5, og § 26, stk. 3.

Der kan ikke opnås fritagelse for betaling af afgift, selvom der er tale om et velgørende formål.

Den afgiftsfri bundgrænse på 750 kr. er indsat ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, med virkning fra 1. januar 2019, og gælder for værdien af gevinster, som ikke er kontantgevinster. Med værdien forstås handelsværdien ved salg til forbruger, og ikke indkøbsprisen. Det fremgår bl.a. af lovforslaget, at den afgiftspligtige virksomhed skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre en faktisk eller sammenlignelig handelsværdi på gevinsten. For kontantgevinster gælder der fortsat en bundgrænse på 200 kr.

Det fremgår af lovforslaget, at reglen om kontantgevinster fx gælder for:

 • Gevinster i penge
 • Gavekort (gavekortets pålydende værdi)
 • Spillemærker

Reglen for andre gevinster (bundgrænse på 750 kr. af handelsværdien) gælder fx:

 • Varegevinster
 • Gevinster i form af serviceydelser, fx en ferierejse eller en oplevelse.

Bemærk

Når der skal betales gevinstafgift af en gevinst/præmie, er gevinsten/præmien indkomstskattefri for vinderen. Se SPILAL § 1, stk. 3. Se også afsnit E.A.9.1 om baggrund og generel regel.

Eksempler på beregning af afgiften

Eksempel 1
Der er vundet en kontant gevinst på 500 kr. Da der ikke skal betales afgift af de første 200 kr., skal der beregnes afgift af 300 kr. Afgiften (17,5 pct.) udgør 300/100 x 17,5, dvs. 52,50 kr. Der udbetales 500 kr. til vinderen.

Eksempel 2
Der er vundet en varegevinst bestående af en DAB-radio til en handelsværdi af 1.000 kr. Der skal ikke betales afgift af de første 750 kr. af varens værdi. Afgiften af varegevinsten (17,5 pct.) udgør 250/100 x 17,5, dvs. 43,75 kr.

Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb over bundgrænserne uanset om gevinsten afhentes eller ej. Dog er gevinster på usolgte lodder afgiftsfri, og skal derfor ikke medtages på afgiftsanmeldelsen. Se SPILAL § 26, stk. 4. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at tilladelsesindehaveren kan dokumentere, at gevinsterne er faldet på ikke solgte lodder. Dokumentationen kan fx bestå af de usolgte lodder samt gevinstlister. Se også afsnit E.A.9.14 om regnskab og kontrol og A.B.3.5.3 om regnskab.

Der skal heller ikke betales afgift af uafhentede lotterigevinster, hvis de efterfølgende bruges igen som gevinster i tilsvarende lotterispil. Se SPILAL § 26, stk. 4.

Afgiften af varegevinster og andre gevinster, som ikke er kontantgevinster, beregnes på grundlag af gevinstens handelsværdi ved salg til forbrugere. Det er derfor ikke anskaffelsesbeløbet, der skal lægges til grund. Se SPILAL § 26, stk. 3.

Hvis en dansk forening holder et almennyttigt lotteri i udlandet, er det skatte- og afgiftsreglerne i det pågældende land, der er gældende. Vinder en dansk skattepligtig i et lotteri afholdt i udlandet, skal der eventuelt betales indkomstskat af gevinsten. Se afsnit E.A.9.16.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er som udgangspunkt varigheden af det enkelte lotteri. Se SPILAL § 24. Det betyder, at afgiften skal betales, når lotteriet er afsluttet.

Den, der afholder almennyttigt lotteri kan, i stedet for at have det enkelte lotteri som afgiftsperiode, vælge måneden som afgiftsperiode. Det betyder, at der ved månedens udløb skal angives månedens samlede spilaktivitet, og afgift heraf skal betales. Har der ikke været afholdt spil i perioden, skal afgiften angives til 0 kr. Se SPILAL § 24, stk. 2.

Registrering, angivelse og betaling

Alle, der har fået tilladelse af Spillemyndigheden til at afholde almennyttigt lotteri og som skal betale afgift, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået, og før afholdelse af lotteri påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

De, der efter bekendtgørelse nr. 1288 af 29. november 2019, kapitel 2, jf. SPILL § 10, stk. 2, kan afholde mindre lotterier uden tilladelse fra Spillemyndigheden, og som skal betale afgift, skal også anmelde sig til registrering, Dette skal ske før afholdelse af lotteriet påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 3.

Udbydere, der afholder almennyttige lotterier, hvor kontantgevinsternes værdi aldrig overstiger 200 kr. og andre gevinsters handelsværdi aldrig overstiger 750 kr., skal ikke registreres, da der ikke skal betales afgift af disse gevinster. Se SPILAL § 5.

Registrering skal ske ved brug af blanket 29.063.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

Registreringen vil ikke skulle fornys, hvis det er under et år siden, at der senest er blevet foretaget angivelse og betaling for afholdt lotteri. Se bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011, § 2.

Angivelse og betaling

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen, senest 15 dage efter resultatet af spillet foreligger. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en banklukkedag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende bankdag. Se SPILAL § 24, stk. 1.

Resultatet af et lotteri foreligger, når vinderlisten er bekendtgjort i dagspressen eller på anden måde offentliggjort. Resultatet foreligger også, når vinderen har fået særlig underretning.

Hvis den, der afholder lotteriet, har valgt måneden som afregningsperiode, skal afgift for spil afholdt i perioden angives og betales senest den 15. i måneden efter. Se SPILAL § 24, stk. 2 og § 21. Selv om der i en afgiftsperiode ikke har været spil, eller der ikke har været gevinster med værdi over bundgrænser, skal der foretages angivelse, hvor afgiften angives til 0 kr.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer

SKDmedd 1978, 49

En forening, som havde destrueret de ikke solgte lodsedler, måtte betale afgift af samtlige gevinster, fordi sandsynlighedsbevis ikke blev anset for tilstrækkeligt.

 

SKDmedd 1978, 76

Et landslotteri blev foretaget ved, at alle husstande fik giroindbetalingskort med påtrykt lodnummer. Deltagelse skete ved indbetaling. Lodtrækningen skete blandt numre på alle girokort, også de ikke indbetalte. Arrangøren af lotteriet kunne ikke dokumentere, hvilke af de uafhentede gevinster, som var faldet på usolgte lodder, dvs. på ikke indbetalte girokort. Derfor skulle der betales afgift af alle gevinster.