åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om baggrunden for den spillelovgivning, som trådte i kraft den 1. januar 2012 og hovedreglen for betaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund
 • Generelle regler

Baggrund

Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning i kraft. Ved lovgivningen liberaliseredes udbud af væddemål og online kasinospil. Desuden blev lovgivningen samlet og moderniseret. Den var tidligere reguleret i mange forskellige love, herunder:

 • Spilleautomatloven
 • Kasinoloven
 • Kasinoafgiftsloven
 • Tips- og lottoloven
 • Lotterigevinstafgiftsloven
 • Totalisatorafgiftsloven
 • Klasselotteriloven mv.

Spillelovgivningen består af fem love

Spillelovgivningen består af fem hovedlove:

a)     Lov om spil (lov nr. 848 af 1. juli 2010)

b)     Lov om afgifter af spil (lov nr. 698 af 25. juni 2010)

c)     Lov om Danske Spil A/S (lov nr. 695 af 25. juni 2010)

d)     Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (lov nr. 1532 af 19. december 2017)

e)     Lov for Grønland om visse spil (lov nr. 223 af 22. marts 2011).

Ad a) Lov om spil (lov nr. 848 af 1. juli 2010)

Loven er senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020.

Lov om spil definerer spiltyper og indeholder navnlig reglerne om tilladelser til at udbyde spil. Loven administreres af Spillemyndigheden. Spillemyndigheden er en særlig forvaltningsmyndighed under Skatteministeriet, der udsteder tilladelser og fører tilsyn med de spillevirksomheder mv., der udbyder spil i Danmark. Spillemyndigheden har dermed ansvaret for, at spiludbyderne overholder reglerne i lov om spil. Loven forkortes SPILL.

Ad b) Lov om afgifter af spil (lov nr. 698 af 25. juni 2010) med senere ændringer.

Loven er senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1209 af 13. august 2020.

Lov om afgifter af spil indeholder reglerne om afgifter på spil, herunder

 • Hvem der skal betale afgift
 • Afgiftens størrelse
 • Afgiftsperioder 
 • Regler om registrering af virksomheder og indbetaling af afgift.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 1139 af 5. december 2011, som indeholder nærmere regler om bl.a. regnskabsførelse.

Loven administreres af Skattestyrelsen, som dermed har ansvaret for, at spiludbyderne overholder afgiftsreglerne i loven. Loven forkortes SPILAL.

Ad c) Lov om Danske Spil A/S (lov nr. 695 af 25. juni 2010)

Loven er senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 985 af 25. maj 2021.

Loven indeholder regler for selskabets ledelse og fastsætter, at overskud fra selskabets udbud af lotteri og heste- og hundevæddemål her i landet, opgøres og udloddes efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Loven administreres af Finansministeriet.

Ad d) Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (lov nr. 1532 af 19. december 2017)

Loven erstatter pr. 1. januar 2018 den tidligere lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb (lov nr. 696 af 25. juni 2010).

Loven indeholder regler om udlodning af overskud fra Danske Spil, og om udlodningen af overskud fra Klasselotteriet A/S. Loven administreres af Kulturministeriet.

Ad e) Lov for Grønland om visse spil (lov nr. 223. af 22. marts 2011)

Lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1573 af 15. december 2015 og § 3 i lov nr. 1574 af 15. december 2015, er sammenskrevet ved bekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016 af lov for Grønland om visse spil. Lovbekendtgørelsen vedrører Grønland og er derfor ikke tilgængelig på Retsinformation.dk. Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende A.

Loven indeholder særlige regler for regulering af visse spil udbudt i Grønland, og for betaling mv. af afgift her i landet af sådanne spil. Loven forkortes SPILGRØL og administreres af Spillemyndigheden og Skattestyrelsen.

Generelle regler

I det omfang det følger af reglerne i lov om afgifter af spil, er udbud eller arrangement af spil afgiftspligtigt. Se SPILAL § 1, stk. 1.

Loven gælder her i landet, i internationalt farvand og luftrum, når en transport heri er nødvendig for driften mellem en dansk havn eller lufthavn og rutens endelige destination. Loven gælder også på danske fartøjer, der befinder sig i andre landes farvande, hvis der er indgået aftale med det pågældende land om dette. Se SPILAL § 1, stk. 2.

Med hensyn til spil, der foregår internationalt, dvs. udbydes eller afholdes i flere lande samtidig, er den del af spillet, der udbydes i Danmark omfattet af afgiftspligten, mens den del af spillet, der udbydes eller afholdes i andre lande, ikke er omfattet.

Gevinster fra spil, der er omfattet af denne lov, regnes ikke med ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det samme gælder for gevinster vundet i spil, der svarer til de spil, som er omfattet af denne lov, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land. Se SPILAL § 1, stk. 3. Det er spilleren selv, der skal dokumentere skattefrihed. Se SKM2004.121.DEP og afsnit C.A.6.4 om skattepligt af gevinster.

Bestemmelserne i § 12 og § 13 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. gælder ikke. Se SPILAL § 1, stk. 4. Det medfører, at reglerne i opkrævningsloven om udbetaling af negativt afgiftstilsvar ikke finder anvendelse for afgifter af spil.

Det er kun tilladt at udbyde og arrangere spil med indsats her i landet efter reglerne i lov om spil. Lov om spil indeholder detaljerede regler for udbud mv. af de enkelte spiltyper, og udbuddet kræver ofte, at der opnås tilladelse fra Spillemyndigheden før udbuddet af spil påbegyndes.

Afgiften på spil

Afgiftens beregning varierer alt efter hvilken type spil, der er tale om. Der redegøres nærmere for afgiftsreglerne for hvert enkelt spil i de specifikke afsnit i denne vejledning. Se afsnittene E.A.9.2 - E.A.9.14. Der skal også betales afgift af visse spil, som udbydes i Grønland. Se afsnit E.A.9.15.

Afgiften omfatter udbud eller arrangement af spil her i landet. Afgiftspligten omfatter også spil, som udbydes eller arrangeres:

 • I internationalt farvand og luftrum, når en transport heri er nødvendig for drift mellem en dansk havn eller lufthavn og rutens endelige destination
 • På danske fartøjer, der befinder sig i andre landes farvande, hvis der er indgået en aftale med det pågældende land om, at Danmark kan opkræve dansk afgift af spillet.

Herved kan der opkræves dansk afgift af fx spilleautomater, som er opstillet på færgerne mellem Danmark og Tyskland, og af spil i et kasino, der drives med dansk tilladelse på en færge med rute mellem en dansk havn og en havn i et andet land.

Med hensyn til spil, der foregår internationalt, dvs. udbydes eller afholdes i flere lande samtidig, herunder i Danmark, er den del af spillet, der udbydes eller afholdes i andre lande, ikke omfattet af afgiftspligten.

Sammenhæng mellem reglerne i lov om spil og lov om afgifter af spil

Der er sammenhæng mellem reglerne i lov om spil og lov om afgifter af spil på den måde, at afgifterne på de forskellige spil relaterer sig til de spiltyper, som er defineret i lov om spil. Samtidig medfører sammenhængen i reglerne eksempelvis også, at hvis en spiludbyder mister sin spilletilladelse efter reglerne i lov om spil, så bortfalder afgiftsregistreringen, og hvis en udbyder med tilladelse til udbud af spil ikke anmelder sig til registrering eller gentagne gange ikke angiver afgiften efter reglerne i lov om afgifter af spil, så mister udbyderen sin tilladelse fra Spillemyndigheden til at udbyde spil. Se SPILAL § 19, stk. 4.

Bemærk

 • Alle, der udbyder spil omfattet af SPILAL, skal registrere sig for afgiften. Se SPILAL § 19.
 • Ændringer i registrerede oplysninger skal meddeles senest 8 dage efter. Se SPILAL § 19, stk. 5. Ændringer sker ved brug af blanket nr. 40.002.
 • En registrering vil ikke skulle fornys, hvis to tilladelser til udbud af spil følger direkte efter hinanden uden tidsmæssigt ophold. Se BEK nr. 1139 af 5. december 2011, § 1.
 • Det er kun OPKL §§ 12 og 13, der ikke gælder ved lov om afgifter af spil. Se SPILAL § 1, stk. 4. Dette betyder, at de øvrige bestemmelser i opkrævningsloven gælder, herunder reglerne om renter ved manglende angivelse og betaling af afgift, se A.B.4.6.
 • Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden kan udveksle nødvendige oplysninger til brug for hinandens myndighedsudøvelse. Se SPILAL § 32 og SPILL § 49.

Se også

 • Se nærmere om skattepligt af gevinster fra spil under afsnit C.A.6.4 og E.A.9.16.