Indhold

Dette afsnit omhandler momsgrundlaget ved import (dvs. indførsel) af varer fra lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Momsgrundlaget
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsgrundlaget

Udgangspunktet for beregning af den såkaldte importmoms er varernes toldværdi og andre afgifter, der følger af importen (dvs. indførslen), bortset fra selve importmomsen. Tolden skal altså medregnes i momsgrundlaget. Se ML § 32, stk. 1.

Punktafgifter indgår kun i momsgrundlaget, hvis de efter den pågældende afgiftslov skal betales ved indførslen. I de fleste tilfælde vil fakturaværdien blive lagt til grund ved fastsættelse af toldværdien. Om toldværdien, se afsnit F.A.10.

Forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der påløber indtil varernes bestemmelsessted i EU, skal også medregnes i momsgrundlaget, når bestemmelsesstedet er kendt på det tidspunkt, hvor momspligten indtræder, dvs. på fortoldningstidspunktet. Se ML § 32, stk. 1.

De omkostninger, der er både direkte og indirekte knyttet til varetransport ved indførsel, er omfattet af de forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der er nævnt i ML § 32, stk. 1, 2. pkt. Som eksempel på omkostninger, der som udgangspunkt er omfattet, kan nævnes speditørens vederlag for at angive til midlertidig oplæggelse og foretage fortoldning. Se SKM2006.99.LSR.

Medregning af de pågældende biomkostninger/forsendelses - og forsikringsomkostninger mv. til afgiftsgrundlaget er ikke betinget af, at ydelsen er leveret momsfrit til importøren. Hvis bestemmelsesstedet er kendt på fortoldningstidspunktet, dvs. tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, er importøren forpligtet til at medregne de pågældende omkostninger til momsgrundlaget. Se SKM2006.99.LSR.

Ydelser i forbindelse med import af varer fra steder uden for EU er fritaget for moms, når ydelsens værdi indgår i momsgrundlaget efter ML § 32, stk. 1. Se ML § 36, stk. 2, (D.A.10.3.7).

Hvis forsendelses- og forsikringsomkostninger mv. skal medregnes i momsgrundlaget efter ML § 32, stk. 1, og dette ikke er sket, så er det importøren, der er betalingspligtig for den manglende momsafregning. Se ML § 46, stk. 6, (D.A.13.5).

Hvis fakturabeløbet er oplyst i fremmed valuta, skal beløbet omregnes til danske kroner ved bogføringen. Som omregningskurs anvendes valutakursen på indførelsestidspunktet. Ved omregning mellem danske kroner og euro kan virksomheden dog anvende Den Europæiske Centralbanks (ECB) kurs, og ved omregning mellem danske kroner og et tredjelands valuta kan virksomheden anvende ECBs kurser mellem danske kroner og euro, henholdsvis mellem euro og tredjelandets valuta. I stedet for en dagskurs er det muligt at anvende toldkursen. Se momsbekendtgørelsens § 97, stk. 4. Se "Omregning til danske kroner" i afsnit A.B.3.3.1.4 Fakturaens indhold - fuld faktura.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer    

Landsskatteretten

SKM2006.99.LSR

Både direkte og indirekte omkostninger, som knytter sig til varetransport ved import, er omfattet af de forsendelses- og forsikringsomkostninger mv., der er nævnt i ML § 32, stk. 1, 2. pkt. Som et eksempel på en omkostning, der som udgangspunkt er omfattet, kan nævnes speditørens vederlag for at angive til midlertidig oplæggelse og foretage fortoldning.

Medregning af de pågældende biomkostninger/forsendelses - og forsikringsomkostninger mv. til momsgrundlaget er ikke betinget af, at ydelsen er leveret momsfrit til importøren.

Hvis bestemmelsesstedet er kendt på fortoldningstidspunktet, dvs. tidspunktet for momspligtens indtræden, er importøren forpligtet til at medregne de pågældende omkostninger til momsgrundlaget.