Indhold

Dette afsnit beskriver, at der kan foretages fradrag i momsgrundlaget ved tilbagekøb inden for den periode, i hvilken der kutymemæssigt er returneringsret i den pågældende branche.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der kan foretages fradrag i momsgrundlaget, når returneringen finder sted inden for den periode, i hvilken der kutymemæssigt er returneringsret i den pågældende branche. Der kan derfor foretages fradrag i momsgrundlaget, når returnering finder sted inden 1 år efter handlens indgåelse mod delvis godtgørelse af salgsprisen. Se AFG1972, 351DEP.

Ved afgørelsen af, om varen er returneret/tilbagekøbt inden 1 år efter handlen, er det tidspunktet for varens levering til kunden, som er afgørende. Hvis der er udstedt faktura for leverancen, anses faktureringstidspunktet for leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning, jf. ML § 23. Hvis der ikke er udstedt faktura i forbindelse med salget, må tidspunktet for leveringen kunne sandsynliggøres på anden vis.

ML § 27, stk. 5, finder ikke anvendelse på et byt til nyt koncept med fx rabat på nye mobiltelefoner ved samtidig indlevering af brugte funktionsduelige telefoner, allerede fordi der ikke er fremlagt dokumentation for at betingelsen om tilbagekøb inden 1 år efter handelens indgåelse, er opfyldt. Se SKM2007.391.LSR.

Der kan foretages fradrag i momsgrundlaget, når tilbagekøb af byggegrund finder sted inden 2 år efter handlens indgåelse mod delvis godtgørelse af salgsprisen. Baggrunden er, at der for byggegrunde er en almindelig kutyme for, at kommuner kan tilbagekøbe inden for 2 år, når tinglyst deklaration på ejendommen - med betingelse om at grunden skal være bebygget inden for 2 år - ikke er opfyldt. Se SKM2011.742.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer        

Landsskatteretskendelser

SKM2007.391.LSR

Byt til nyt var omfattet af ML § 28, stk. 2, 1. pkt. Der blev indleveret en funktionsduelig, brugt mobiltelefon, der samtidig i mange tilfælde udgjorde den væsentligste del af betalingen for leveringen af en ny mobiltelefon. Langt størstedelen af de indleverede mobiltelefoner havde rent faktisk haft en værdi, idet disse var blevet videresolgt. De indleverede brugte mobiltelefoner udgjorde derfor delvise betalinger for leveringen af nye mobiltelefoner. ML § 27, stk. 5 forudsatte, at de brugte mobiltelefoner, som klageren modtog, også var nogle, som klageren i sin tid selv havde leveret. Efter administrativ praksis som gengivet i afsnit D.A.8.1.1.5 var det endvidere bl.a. en betingelse, at tilbageleveringen fandt sted inden 1 år efter handelens indgåelse. ML § 27, stk. 5, kunne derfor ikke finde anvendelse.

SKAT

SKM2019.587.SR

Spørger ønskede at etablere en kundeklub for sine kunder. En af fordelene i den påtænkte kundeklub var en særlig ret for medlemmer til at returnere brugte varer, der tidligere var købt i en af Spørgers butikker.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger var berettiget til at regulere sit afgiftsgrundlag efter reglen i ML § 27, stk. 5, hvis medlemmer af kundeklubben udnyttede den særlige returneringsret.

Spørgers salg af varerne til kunderne og Spørgers tilbagekøb af samme varer fra kunderne skulle således i momsmæssig henseende betragtes som to selvstændige transaktioner.

 

SKM2011.742.SR

Reglerne om returvarer i ML § 27, stk. 5, kan anvendes, når en byggegrund tilbageskødes til en kommune, under forudsætning af, at en tinglyst deklaration på ejendommen, med betingelse om at grunden skal være bebygget inden for 2 år, ikke er opfyldt.

Det er oplyst, at det er almindelig kutyme, at kommuner ved salg af byggegrunde, forsøger at varetage hensyn, således at de solgte grunde hurtigt bebygges. Det bemærkes, at betingelsen om bebyggelse inden for 2 to år tilgodeser kommunens overordnede ønske om hurtig bebyggelse, således at kommunens øvrige borgere får mindst mulig gene, idet den samlede byggeperiode for et område bliver så kort som mulig, og der ikke henligger tomme byggegrunde i længere perioder.

AFG1972, 351DEP

Varer, der tidligere var betalt moms af, og som blev taget retur, kunne fradrages i momsgrundlaget med det beløb (excl moms), der blev godtgjort kunden, når sælgeren delvis godtgjorde kunden salgsprisen inden for en periode, i hvilken der kutymemæssigt var returneringsret i den pågældende branche. Returneringen skulle ske inden 1 år efter den stedfundne handel.