åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for forudbetaling.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempler.

Se også

Se også afsnit D.A.7.2.5 om momspligtens indtræden ved forudbetaling ML § 23, stk. 3.

Lovgrundlag

ML § 27, stk. 1, 2. pkt.,  har følgende ordlyd:

"Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb."

Momssystemdirektivets artikel 65 har følgende ordlyd:

"Såfremt der betales afdrag, inden leveringen af varerne eller ydelserne finder sted, forfalder afgiften for det modtagne beløb på det tidspunkt, hvor afdraget indgår."

Bestemmelsen er i dansk ret implementeret ved ML § 23, stk. 3, og ML § 27, stk. 1, 2. pkt.

Regel

Hvis der sker hel eller delvis betaling, inden levering finder sted, eller inden der udstedes faktura for leverancen, så skal der afregnes moms af 80 pct. af det modtagne beløb. Se ML § 27, stk. 1, 2. pkt.

Bestemmelsen, der er en konsekvens af, at betalingstidspunktet i de nævnte tilfælde anses for leveringstidspunkt efter ML § 23, stk. 3, sikrer, at der afregnes moms af betalte beløb, uanset om levering har funder sted, eller faktura er udstedt.

Med en momssats på 25 pct. vil nettobeløbet, momsgrundlaget, altså udgøre 80 pct. af det fulde beløb, inkl. moms. Eksempel: 100 kr. udgør 80 pct. af 125 kr. (100 kr. + 25 kr. i moms).