Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke personer, der er omfattet af de særlige regler for godkendte forskere.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Godkendelsesmyndighed
 • Godkendelse af kvalifikationer som forsker
 • Godkendelse af arbejdets karakter af forskningsarbejde
 • Frist for godkendelse som forsker.

Regel

Reglerne for godkendelse af en medarbejders kvalifikationer som forsker er fastsat af Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i BEK nr. 216 af 01/03/2013, jf. KSL § 48 E, stk. 8.

Godkendelsesmyndighed

Kompetencen til at godkende forskerkvalifikationer ligger enten hos ledelsen af en offentlig forskningsinstitution eller hos Danmarks Frie Forskningsfond.

Ansættelse på universiteter mv.

Institutionens ledelse træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse af medarbejderens kvalifikationer som forsker, og om medarbejderen skal udføre forskningsarbejde, når ansættelsen sker på følgende institutioner:

 1. Universiteter
 2. Sektorforskningsinstitutioner
 3. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 4. Arkitektskolen Aarhus
 5. Designskolen Kolding
 6. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur Design og Konservering
 7. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 8. Institutioner omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.

Ansættelse på andre institutioner eller i en privat virksomhed

Når ansættelsen sker på andre institutioner, end dem der er nævnt ovenfor, eller når ansættelsen sker i en privat virksomhed, skal ansøgningen behandles af Danmarks Frie Forskningsfond.

Vejledning og ansøgningsskema findes på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Godkendelse af kvalifikationer som forsker

For at Danmarks Frie Forskningsfond kan godkende medarbejderens forskerkvalifikationer, skal ansøgeren dokumentere, at medarbejderen har videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau. Der skal derfor vedlægges ph.d.-bevis udstedt til medarbejderen eller anden dokumentation for de videnskabelige kvalifikationer.

Godkendelse af arbejdets karakter af forskningsarbejde

Begrebet "forskningsarbejde" er defineret af OECD og bliver lagt til grund, når det skal afgøres, om en medarbejder opfylder betingelserne i KSL § 48 E, stk. 4, for at være omfattet af de særlige regler for godkendte forskere. Arbejdet skal være omfattet af OECD's retningslinjer for forsknings- og udviklingsarbejde (Frascatimanualen). Udviklingsarbejde giver ikke ret til at bruge de særlige regler for godkendte forskere.

Til brug for Danmarks Frie Forskningsfonds afgørelse af, om arbejdet kan anses for forskningsarbejde, skal ansøgningen om godkendelse som forsker indeholde en beskrivelse af stillingen.

Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at der er tale om en egentlig forskerstilling. Stillinger, som ikke indeholder sædvanlige forskningsforpligtelser, giver ikke ret til at anvende de særlige regler for godkendte forskere.

Det betyder, at forskningsforpligtelsen skal have et omfang, der er sædvanligt for en forskerstilling på et universitet eller ved en forskningsinstitution. Se bemærkningerne til Lovforslag nr. 162/2007.

Frist for godkendelse som forsker

Godkendelse som forsker skal foreligge ved ansættelsens begyndelse. Se KSL § 48 E, stk. 4.

Det accepteres dog, at medarbejderen tiltræder stillingen, inden godkendelsen foreligger, hvis der indgives ansøgning om godkendelse som forsker til Danmarks Frie Forskningsfond senest en måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse.