Indhold

Dette afsnit handler om forskudsregistrering, slutligning og forskudsskatter for grænsegængere.

Afsnittet indeholder:

  • Forskudsregistrering
  • Slutligning
  • Bruttoskatter og kildeskatter
  • Frist for valg af grænsegængerbeskatning.

Forskudsregistrering

Ved forskudsregistreringen kan grænsegængeren få taget hensyn til fradrag for personlige og familiemæssige forhold m.m.

Dette gælder dog ikke for lønmodtagere, der er bruttobeskattede, fordi de ikke forskudsregistreres.

Slutligning

For grænsegængere gælder de almindelige regler om slutligning for lønmodtagere, selvstændige m.m.

Bruttoskatter og kildeskatter

Indeholdte bruttoskatter med 30 pct. for visse begrænset skattepligtige lønmodtagere anses som forskudsskatter og fragår derfor i den endeligt beregnede skat. Tilsvarende gælder kildeskatter på udbytter og royalties.

Frist for valg af grænsegængerbeskatning

Hvis 75 pct.s betingelsen er opfyldt, kan skatteyderen vælge om der skal ske beskatning efter kildeskattelovens afsnit I A som grænsegænger eller ej.

Valget træffes ved indgivelse af oplysningsskema. Se KSL § 5 D, stk. 1, 1. pkt.

Den skattepligtige kan omgøre sit valg ved henvendelse til Skattestyrelsen. Det skal ske senest den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Se KSL § 5 D, stk. 2.

De frister for valg og omvalg, som udløb i 2021 var ekstraordinært udsat til henholdsvis 1. september 2021 (valg vedr. indkomståret 2020) og 31. august 2021 (omvalg vedr. indkomståret 2019).

Bemærk

Reglerne om beskatning efter kildeskattelovens afsnit 1 A kræver et aktivt tilvalg fra skatteyderens side. Se SKM2017.249.BR der angik en skatteyder, der havde anmodet om genoptagelse med det formål at opnå beskatning efter grænsegængerreglerne. Retten bemærkede, at reglerne om beskatning som grænsegænger kræver et aktivt tilvalg fra skatteyderens side, og at vejledning om tilvalg af beskatning som grænsegænger var fortrykt på forsiden af de selvangivelsesblanketter, som skatteyderen havde modtaget. Retten lagde til grund, at skatteyderen senest primo marts 2007 havde modtaget vejledning om beskatning som grænsegænger, idet skatteyderen underskrev blanketterne og fremsendte dem til SKAT. Retten fandt, at skatteyderen ikke inden for de frister, der var nævnt i KSL § 5 D, stk. 1, havde tilkendegivet, at han ønskede beskatning som grænsegænger, hvorfor han var afskåret fra at blive beskattet efter disse bestemmelser.

Dommen er indbragt for Vestre Landsret.

Bemærk

Efter udløbet af denne frist kan en ændring af valget alene ske efter reglerne om ændring af et valg i oplysningsskemaet. Se SFL § 30.

Efter denne bestemmelse kan Skattestyrelsen tillade, at skatteyderen ændrer sit valg, hvis Skattestyrelsen har foretaget en ændring af en ansættelse af indkomstskat, som har betydning for valget. Det er en betingelse, at valget i oplysningsskemaet har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser som følge af Skattestyrelsens ændring af ansættelsen.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2017.249.BR

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren var berettiget til ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, subsidiært ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, af sine skatteansættelser for indkomstårene 2005 og 2006.

Sagsøgeren havde anmodet om genoptagelse med det formål at opnå beskatning efter kildeskattelovens afsnit 1 A om grænsegængere.

Retten bemærkede indledningsvis, at reglerne om beskatning som grænsegænger kræver et aktivt tilvalg fra skatteyderens side, og at vejledningen om tilvalg af beskatning som grænsegænger var fortrykt på forsiden af de selvangivelsesblanketter, som sagsøgeren havde modtaget.

Retten lagde herefter til grund, at sagsøger senest primo marts 2007 modtog vejledning om beskatning som grænsegænger, idet sagsøgeren underskrev blanketterne og fremsendte dem til SKAT.

Retten lagde yderligere til grund, at sagsøgeren først ved brev af 28. november 2010 fra hans advokat tilkendegav ønsket om beskatning efter grænsegængerreglerne.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke inden for de frister, der er nævnt i kildeskattelovens § 5 D, stk. 1, havde tilkendegivet, at han ønskede beskatning som grænsegænger, hvorfor han var afskåret fra at blive beskattet efter disse bestemmelser.

Allerede derfor var der ikke grundlag for at imødekomme sagsøgerens påstande om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2005 og 2006, og Skatteministeriet blev frifundet.