åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om arrest.

Afsnittet indeholder:

  • Hjemmel for arrest
  • For hvilke krav kan der foretages arrest?
  • Særlig arrestgrund
  • I hvilke aktiver kan der foretages arrest?
  • Sikkerhedsstillelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hjemmel for arrest

Reglerne om arrest findes i RPL kapitel 56. Det er fogedretten, der har kompetencen til at afgøre, om der skal foretages arrest.

For hvilke krav kan der foretages arrest?

Der må kun foretages arrest til at sikre et pengekrav, når der ikke kan foretages udlæg for kravet, og det må antages, at muligheden for senere at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. Se RPL § 627.

Det er ikke et krav, at kreditor skal sandsynliggøre eller godtgøre sit krav mod skyldneren. Hvis der imidlertid kommer oplysninger frem af en sådan art, at fogedretten skønner, at kravet ikke eksisterer, skal fogedretten nægte at gennemføre fogedforretningen.  Se RPL § 628, stk. 1. Skyldneren har bevisbyrden for, at kravet ikke eksisterer, og beviset må føres efter de almindelige fogedretlige regler. Se RPL § 501.

Det er en betingelse, at fogeden ikke kan foretage udlæg for kravet. Se RPL § 627, nr. 1. Årsagen til, at fogeden ikke kan foretage udlæg, kan være, at der ikke er noget tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, eller at fuldbyrdelsesfristen, dvs. den frist, der skal være udløbet, før et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag kan gennemtvinges ved udlæg, endnu ikke er udløbet.  En suspension af fuldbyrdelsesfristen på grund af, at en dom er anket, afskærer ikke arrest. Se UfR 1981.137/1V.

Der må foretages arrest, selv om fogedretten udsætter en udlægsforretning efter reglen i RPL § 502, stk. 1, eller tillægger kære af udlægsforretningen opsættende virkning efter RPL § 587, der henviser til RPL § 395.

Arrest må foretages for pengekrav, som endnu ikke er stiftet, når det dog er klart, at kravets stiftelse vil blive en realitet. Som et eksempel kan nævnes krav på endnu ikke stiftede A-skatter. Kravet på A-skat bliver  senest stiftet i det øjeblik, hvor A-indkomsten bliver udbetalt. Se KSL § 46, stk. 1. Hvis en virksomhed har en eller flere ansatte, vil de stiftede krav på A-skat i forbindelse med de kommende lønudbetalinger også kunne omfattes af en arrest.

Bemærk

Der må ikke foretages arrest vedrørende bødekrav, som bliver idømt for overtrædelse af skattekontrolloven. Der skal i stedet foretages beslaglæggelse efter de straffeprocessuelle regler. Se SKM2007.374.SKAT.

Særlig arrestgrund

Der skal foreligge en særlig arrestgrund, når der foretages arrest. Se RPL § 627, nr. 2. Det betyder, at det må antages, at muligheden for senere at opnå dækning forringes væsentligt, hvis der ikke foretages arrest.

Som eksempler på særlige arrestgrunde kan fx nævnes:

  • Risikoen for, at skyldneren vil tage varigt ophold i udlandet
  • Skyldneren foretager usædvanlige forretningsmæssige dispositioner eller usædvanlige realisationer af aktiver eller
  • Skyldneren direkte tilkendegiver at ville lægge hindringer i vejen for kreditors fyldestgørelse. 

Til illustration fra retspraksis se fx. SKM2012.539.BR

Det er kreditor, der skal sandsynliggøre den forringede fyldestgørelsesmulighed over for fogedretten. Der stilles ikke krav om fuldt bevis, men der skal over for fogedretten kunne henvises til konkrete omstændigheder vedrørende skyldnerens personlige eller økonomiske forhold. Se UfR2001.667.V.

I hvilke aktiver kan der foretages arrest?

De aktiver, som der må foretages arrest i, er stort set sammenfaldende med aktiver, som kan gøres til genstand for udlæg efter reglerne i RPL §§ 507-517. Det vil bl.a. sige, at trangsbeneficiet skal respekteres både under arrestforretningen og under den efterfølgende udlægsforretning.

Se også 

Afsnit G.A.3.2.2.1.3 Udlægsforretningens genstand.

Sikkerhedsstillelse

Arrest kan afværges eller ophæves, hvis skyldneren stiller en efter fogedrettens skøn tilstrækkelig sikkerhed for kravet med tillæg af både forfaldne og anslåede renter samt sandsynlige omkostninger i forbindelse med arrestforretningen, arrestsagen og sagen vedrørende kravet. Se RPL § 630. Sikkerheden kan navnlig stilles i form af pant eller kaution.

Sikkerhed, som er stillet af tredjemand, må sidestilles med sikkerhed stillet af skyldneren selv. Tredjemands sikkerhedsstillelse bortfalder ikke i tilfælde af hans konkurs, men vil muligvis kunne omstødes.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme

Ø.L.K. 2. december 2021, 10. afd. B-648-21

A anmodede fogedretten om at foretage arrest i B’s kontoindestående for et tilgodehavende på 11.000.000 kr. Fogedretten fandt det godtgjort, at der bestod en fordring mod B, og at betingelserne for arrest i øvrigt måtte anses for godtgjort. Der blev herefter med forbehold for tredjemands bedre ret foretaget arrest i et indestående beløb på B’s konto. B kærede afgørelsen og nedlagde påstand om afvisning af arresten under henvisning til, at B ikke skyldte A noget beløb, idet beløbet på 11.000.000 kr. var udbetalt til B i henhold til en samarbejdsaftale mellem parterne, og at beløbet i henhold til aftalen ikke kunne kræves tilbagebetalt. Landsretten udtalte, at det følger af retsplejelovens § 628, stk. 1, at arrest ikke kan foretages, når det må antages, at fordringen ikke består. Efter de foreliggende oplysninger fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at antage, at det af A rejste krav på 11.000.000 kr. ikke helt eller delvist bestod. Landsretten havde herved navnlig lagt vægt på det oplyste om fremkomsten af parternes samarbejdsaftale, herunder karakteren og indholdet af denne aftale, og det øvrigt oplyste om det forretningsmæssige forhold mellem parterne. Landsretten fandt endvidere af de grunde, der var anført af fogedretten, at der ikke kunne foretages udlæg for fordringen, og at det måtte antages, at muligheden for senere at opnå dækning ville blive væsentlig forringet, såfremt arrest ikke blev foretaget i det pågældende pengebeløb.

Det blev derfor tiltrådt, at betingelserne for at foretage arrest som sket var opfyldt, jf. retsplejelovens § 627, herunder at forretningen var foretaget uden forudgående underretning af B ApS, jf. retsplejelovens § 631, stk. 2, jf. § 493, stk. 2. Landsretten stadfæstede herefter fogedrettens afgørelse.

 
 UfR 2001.667.V

Fogedretten foretog på begæring af K arrest hos ægtefællerne D1 og D2 for et krav på 756.000 kr. vedrørende en ejendomshandel. D1 og D2 var bosiddende i England, men opholdt sig 180 dage årligt i Danmark, hvor de havde ejendomme, herunder sommerhus.  Fogedretten fandt, at D1 og D2 havde en sådan tilknytning til udlandet, at muligheden for senere at opnå dækning ville blive væsentligt forringet, hvis arresten ikke blev foretaget.

Landsretten udtalte, at K ikke havde henvist til konkrete omstændigheder i form af mistænkelige eller påfaldende dispositioner fra D1's og D2's side til støtte for, at arrestbetingelserne i RPL § 627, nr. 2, var opfyldt, men kun til, at skyldnerne havde bopæl i udlandet.

Da denne omstændighed i den foreliggende situation, hvor K ved aftalens indgåelse var bekendt med, at D1 og D2 havde bopæl i udlandet, ikke i sig selv burde medføre, at betingelserne i RPL § 627, nr. 2, for at foretage arrest var opfyldt, blev arresten ophævet.

 
 UfR 1981.137/1V Det følger af dommen, at suspension af fuldbyrdelsesfristen på grund af, at en dom er anket, ikke afskærer arrest.  
Byretsdomme
 SKM2012.539.BR  SKAT var af politiet blevet anmodet om bistand i forbindelse med strafferetlig efterforskning mod sagsøgte. Under en ransagning på sagsøgtes ejendom konstaterede SKAT, at ejendommen var ombygget for et større beløb, ligesom politiet fandt en større mængde hash og kontanter.

SKAT forhøjede på denne baggrund sagsøgtes skattepligtige indkomst for indkomstårene 1997-2004, da SKAT vurderede, at sagsøgtes privatforbrug ikke levnede plads til den skete ombygning.

Da sagsøgte herefter kontaktede en ejendomsmægler med henblik på at vurdere ejendommen, foranledigede SKAT, at der blev foretaget arrest i sagsøgtes faste ejendom.

Retten fandt med henvisning til ovennævnte omstændigheder, at der på arresttidspunktet var en sådan risiko for, at SKATs senere dækningsmuligheder ville blive forringet, at arresten var berettiget.

 
Skatteforvaltningen 
 SKM2007.374.SKAT

Ifølge udskrift af Østre Landsrets retsbog af 28. marts 2007 kan der ikke foretages arrest vedrørende bødekrav, der idømmes for overtrædelse af skattelovgivningen.

Der skal i stedet foretages beslaglæggelse efter de straffeprocessuelle regler.