Indhold

Dette afsnit beskriver varelagerreglen og den skatteretlige begrundelse for den. Afsnittet beskriver også, hvordan man opgør vareforbruget efter varelagerloven, og hvordan varelagerposten virker.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Begrundelse for reglen i varelagerloven
  • Opgørelse af vareforbruget
  • Aktivering af varelageret
  • Værdiansættelsen
  • Periodiseringspost.

Regel

Den selvstændigt erhvervsdrivende skal medregne værdien af sit varelager til sin skattepligtige indkomst. Se VLL § 1.

Der gælder særlige regler for kunstmalere og billedhuggere. Se afsnit C.C.2.3.1.7.

Begrundelse for reglen i varelagerloven

Reglen sikrer, at kun de udgifter, som modsvares af en tilsvarende indtægt i indkomståret, trækkes fra; for efter SL § 6, stk. 1, litra a, er det kun de udgifter, der er brugt til indkomstårets indtjening (omsætningen), dvs. årets vareforbrug, der er fradragsberettigede som driftsomkostning i det aktuelle indkomstår.

Opgørelse af vareforbruget

Vareforbruget beregnes ved at lægge årets varekøb til det varelager, der eksisterede ved årets begyndelse, og fratrække summen af det varelager, der er i behold ved udgangen af indkomståret.

Aktivering af varelageret

Det varelager, der er i behold, når regnskabsåret slutter, skal optages som en balancepost i årsregnskabet (aktiveres), hvorved det samtidig tillægges periodens skattepligtige indkomst.

Værdiansættelsen

Værdien af lageret har afgørende betydning for indkomstopgørelsen, fordi et højt vurderet lager betyder en høj indkomst, mens et forsigtigt ansat lager har den modsatte virkning. Der er dog ikke tale om en definitiv nedsættelse af den skattepligtige indkomst, men kun om en mulighed for at skubbe en lagerreserve foran sig til senere beskatning. Der er dog grænser for, hvor lavt lageret kan værdiansættes.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.1.6.1 om principper i varelagerloven for værdiansættelse af varelageret.

Periodiseringspost

Som et aktiv i årsregnskabet udgør varelageret en forudbetalingspost for de driftsudgifter, som endnu ikke har genereret nogen indtægt i det aktuelle indkomstår, fordi varerne ikke er solgt endnu. Posten fungerer på den måde som et periodiseringsinstrument.