Indhold

Dette afsnit beskriver de specielle regler, som advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv kan vælge at lade sig beskatte efter, hvis ikke de vælger de regler, som er beskrevet under afsnit C.C.2.3.2.1. 

  • Særlige regler for advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv om indtægtsførsel af honorarer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 om igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen, hvor regler og praksis for bl.a. advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv er omtalt.

Særlige regler for advokater, revisorer og udøvere af tilsvarende liberale erhverv om indtægtsførsel af honorarer

Honorarer skal føres til indtægt, når udøveren af det liberale erhverv har erhvervet endelig ret til beløbet, hvilket er tilfældet, når en sag er moden til at afregne, dvs. gjort færdig og honorarkravet ikke er bestridt af klienten. Derfor er det faktiske faktureringstidspunkt ikke afgørende. Se UfR 2001, 1226 HRD.

Acontohonorarer, der udskrives, fx efter aftale med klienten eller efter branchekutyme, skal ligeledes indtægtsføres løbende, også selv om udøveren af det liberale erhverv ikke har vundet endelig ret til beløbet. Tilsvarende kan den pågældende løbende fratrække de driftsudgifter, han eller hun har afholdt. Se SL § 6, stk. 1, litra a.

(Ovennævnte fremgik af tidligere, men senere ophævede SD-cirkulære 1995-20)

Se også

Se også afsnit C.C.2.3.2.1 om de generelle regler for bl.a. advokater, revisorer og tilsvarende liberale erhverv. I sagen TfS 1999, 253 VLD havde revisionsfirmaet ikke valgt de ovennævnte særlige regler.

Afsnittet indeholder:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 2001, 1226 HRD

Et revisionsfirma skal føre sit honorar til indtægt, så snart det er modent til at afregne, dvs. revisionsopgaven er udført og honorarkravet ikke er bestridt af klienten. Det er derfor ikke afgørende for honorarets beskatningstidspunkt, hvornår fakturaen udskrives.

 

Landsretsdomme

TfS 1999, 253 VLD

Et revisionsfirma brugte reglen om igangværende arbejder for fremmed regning og indtægtsførte og fratrak henholdsvis det samlede honorar og driftsudgifter i retserhvervelsesåret. Spørgsmålet i sagen var, hvornår revisionsfirmaet havde vundet endelig ret til totalhonoraret.