åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit, som er fælles for de grupper af erhvervsdrivende, der har igangværende arbejder for fremmed regning, beskriver hvad igangværende arbejder for fremmed regning er, hvad reglen går ud på, den skatteretlige begrundelse for den, hvordan man opgør og værdiansætter posten, og hvordan den virker.

Afsnittet indeholder:

  • Igangværende arbejder for fremmed regning
  • Regel
  • Begrundelse for reglen om igangværende arbejder for fremmed regning
  • Opgørelse af de igangværende arbejder for fremmed regning
  • Værdiansættelsesprincip for igangværende arbejder for fremmed regning
  • Periodiseringspost
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Igangværende arbejder for fremmed regning

I modsætning til igangværende arbejder for egen regning, som omfattes af varelagerlovens regler, hører igangværende arbejder for fremmed regning ikke under dette regelsæt. Med igangværende arbejder for fremmed regning forudsættes virksomhedens ydelse nemlig solgt til kunden allerede på det tidspunkt, hvor parterne indgår deres aftale. Virksomheden har herved fået en fordring på kunden, som til gengæld har fået krav på, at virksomheden udfører arbejdet til den aftalte pris og tidspunkt. Som navnet antyder, er der tale om arbejder, som strækker sig over flere indkomstår, inden de endeligt afsluttes.

Regel

Erhvervsdrivende, som ikke afslutter det enkelte arbejde i samme indkomstår, som det er påbegyndt, fx bygningshåndværkere, advokater, revisorer m.fl. og arkitekter og rådgivende ingeniører, skal først medregne fortjeneste/tab på et sådant flerårigt arbejde i det år, hvor arbejdet er afsluttet ifølge den indgåede aftale. Se UfR 1981, 968 HRD, som i sine præmisser henviser til netop denne skatteretlige praksis og samtidig til det almindelige princip om, at beskatning sker på det tidspunkt, hvor der er vundet endelig ret til vederlaget (retserhvervelsesprincippet). Det medfører, at udgifter, der er afholdt på det aktuelle arbejde, først må fratrækkes i det år, hvor arbejdet er færdigt, og at eventuelle modtagne acontobetalinger på arbejdet, først skal indtægtsføres i færdiggørelsesåret.

Se også SKM2011.858.SR, hvor dette princip finder anvendelse. Med færdiggørelsesåret forstås det år, hvor arbejdet ifølge aftalen er endeligt udført, selv om der resterer uvæsentlige dele af arbejdet, fx afhjælpning af mindre mangler, eller der endnu ikke er udstedt ibrugtagningstilladelse.

Se ligeledes SKM2013.406.SR, hvor fortjeneste eller tab vedrørende et entrepriseprojekt skulle medregnes til entreprenørens skattepligtige indkomst på det tidspunkt, hvor byggeriet efter entrepriseretlige regler var afleveret til bygherren, dvs. det det tidspunkt hvor arbejdet var konstateret at være mangelfri eller alene behæftet med mindre, uvæsentlige mangler.

Begrundelse for reglen om igangværende arbejder for fremmed regning

Reglen sikrer, at kun de udgifter, som modsvares af en tilsvarende indtægt i indkomståret, trækkes fra i årets indkomst, fordi kun de udgifter, som er brugt til indkomstårets skattepligtige indtjening (omsætningen), er fradragsberettiget som driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Opgørelse af de igangværende arbejder for fremmed regning

Større virksomheder skal ved regnskabsårets udløb udarbejde en særskilt opgørelse over igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre med specificeret redegørelse for, hvordan værdiansættelsen er foretaget. Se bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018, § 9, stk. 2, (mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder).

Mindre virksomheder skal på opfordring kunne gøre rede for igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt for, hvordan værdiansættelsen er foretaget. Se bekendtgørelse nr. 1296 af 14. november 2018, § 15 (mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder).

Se også

Se også afsnit A.B.3 Bogføring og regnskab, der angår kravene til bogføring.

Værdiansættelsesprincip for igangværende arbejder for fremmed regning

De igangværende arbejder består mindst af udgiftsposterne:

  • Materialer
  • Arbejdsløn

der er direkte forbundet med det enkelte arbejde, og som altid skal aktiveres.

Hertil kommer indirekte produktionsomkostninger, fx husleje, lys, opvarmning af lokaler, administration og a conto fortjeneste på det arbejde, der er udført i årets løb. Virksomheden må selv vælge, om den vil medregne indirekte produktionsomkostninger og beregnet acontofortjeneste, når den værdiansætter sine igangværende arbejder. Se LSRM 1980, 88 LSR.

Den erhvervsdrivende skal bruge det samme princip på samtlige sine igangværende arbejder. Se netop nævnte LSRM 1980, 88 LSR.

Den erhvervsdrivende kan skifte værdiansættelsesprincip for sine igangværende arbejder for fremmed regning fra år til år ved skriftligt at give besked herom til Skattestyrelsen, medmindre skatten på den måde rent faktisk bliver elimineret, eller det er hensigten. Se SKM2006.755.SKAT. Principskiftet omfatter i så fald alle den erhvervsdrivendes igangværende arbejder for fremmed regning.

Bemærk

Hvis den erhvervsdrivende, som udfører de flerårige arbejder, er et interessentskab, er dets interessenter ikke forpligtet til at anvende samme værdiansættelsesprincip, allerede fordi et interessentskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt.

Periodiseringspost

De udgifter, som den erhvervsdrivende afholder løbende på et sådant igangværende arbejde, inden det er færdigt, anses for en forudbetalingspost for de driftsudgifter, som endnu ikke har genereret nogen indtægt i det aktuelle indkomstår, fordi arbejdet ikke er færdiggjort, og endelig ret til betalingen derfor heller ikke er erhvervet.

Tilsvarende skal et acontobeløb, som virksomheden har modtaget inden færdiggørelsen, passiveres, fordi det udgør en forudbetaling, som den erhvervsdrivende endnu ikke har vundet endelig ret til og dermed heller ikke skal beskattes af, før den færdige ydelse er leveret.

Derimod anses en renteindtægt, fx af en forudbetalt entreprisesum, ikke for en sådan periodiseringspost. Se TfS 1985, 109 LSR. Den skal derimod indtægtsføres i det år, hvor renten forfalder eller tilskrives. Tilsvarende kan en renteudgift, fx på lån til materialer og løn for et igangværende arbejde, fratrækkes, efterhånden som den forfalder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1981, 968 HRD

Højesteret henviste til skattemyndighedernes praksis for erhvervsdrivende, der har indtægter ved flerårige arbejder, hvor nettoresultatet herfra først beskattes i det år, hvor arbejdet er færdiggjort, og entreprenøren har vundet endelig ret til vederlaget.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1985, 109 LSR

En entreprenørvirksomhed skulle indtægtsføre sine nettorenteindtægter løbende og kunne ikke holde dem ude fra beskatning, indtil arbejdet var færdigt.

Det samme gælder renteudgifter også inden for andre brancher med arbejder af længevarende karakter.

LSRM 1980, 88 LSR

Den erhvervsdrivende kan frit vælge at medtage beregnet fortjeneste i værdiansættelsen af sine igangværende arbejder, men skal bruge det valgte værdiansættelsesprincip på samtlige igangværende arbejder i virksomheden.

 
Skatterådet og andet  
SKM2013.406.SR En entreprenør kan på det tidspunkt, hvor afleveringsforretningen afholdes, uden at der kan påvises fejl og mangler ved det afleverede, medregne fortjeneste og tab fra sit entreprenørprojekt, når han opgør sin skattepligtige indkomst.
SKM2011.858.SR  Omkostninger til at producere film skal aktiveres for den enkelte film, indtil filmen er klar til premiere, og salgsindtægterne for samme film modregnes herefter i de aktiverede produktionsomkostninger  

SKM2006.755.SKAT

Den erhvervsdrivende kan fremover som udgangspunkt frit skifte værdiansættelsesprincip for igangværende arbejder for fremmed regning fra år til år, når dette oplyses i regnskabet. Dog må skatten hverken tilsigtes elimineret eller rent faktisk elimineres med principskiftet.